berden Vijfjarenplan onderhoud wegen opnieuw aan de orde Verrassende Variaties In Mooie Mode VENROJ BLAOST VAN D N TORE WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Ton Hollaardt met pensioen Nederlandse Hartstichting WAO VAN SOEST Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 Valse briefjes van honderd DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1988 Nr. 37 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H den UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR01050652 Aangesloten bij CoviNET WIJNÖDRANKENGROEP ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO t 18 00 ES tETTE R TS LE BEIN( AST IING k NG Ion ïjden HUnHa Op vrijdag 16 september a.s. neemt het Boschveldcollege afscheid van Ton Hollardt, die 28 jaar als docent Frans aan deze school verbonden is geweest. Iedereen, die Ton Hollaardt heeft leren kennen als de gedreven en vakbekwame docent Frans, heeft op deze dag de gelegenheid afscheid van hem te nemen tijdens de receptie van 17.00-19.00 uur in de aula van de school. Ton Hollardt is in 1929 te Rotterdam geboren. Vanaf 1948 be haalde hij het ene diploma na het andere: de hoofdacte als onderwijzer, LO-Engels, LO-Frans, MO-A Frans en MO-B Frans. Als onderwijzer is hij begonnen aan de R.K. Jongens school te Noordwijk, die hij na een jaar verruilde voor de St. Jozefschool te Apeldoorn. In 1954 vestigde hij zich definitief in het Limburgse land, eerst in Helden-Panningen waar hij maar liefst zes verschillende vakken gaf aan de ULO-school aldaar, en sinds 1959 in Venray. Tijdens de eerste zes jaren aan het toenmalige „Lyceum voor Jongens" van de Paters Franciscanen, moest hij lesgeven combineren met zijn MO-B studie Frans, wat zeker geen gemakkelijke opgave was: overdag onderwijzen in Venray, 's avonds onderwezen worden in Utrecht. Van 1969 tot 1978 heeft hij in de avond uren aanstaande leraren vertrouwd gemaakt met de Franse grammatica aan de Leergangen te Arnhem. Veertig jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar aan het Boschveld college, is een respectabele staat van dienst. Hij hield en houdt van de taal die hij onderwezen heeft. Een les van hem was niet alleen maar grammatica en vertalen. Hij wilde ook de liefde voor de Franse taal en cultuur over dragen. Met behulp van zijn teken talent liet hij Franse kastelen van de Loire en overzichtelijke gebieden van Frankrijk op het bord verschijnen. Hij probeerde ook het Franse „Chanson" met de leerlingen te zingen, waarbij zijn welluidende stem de boventoon voerde. Zijn vakkenis, zijn gevoel voor de juiste nuances in betekenissen van woorden en uitdrukkingen, zijn accurate verzorging van zijn taak maakten hem tot een docent, die een geheel eigen plaats binnen de Bosch- veldgemeenschap had. Tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Hartstichting afdeling Venray, ten huize van de voorzitter, mevr. H. Poels-Peters, werden twee onderscheidingen uitgereikt in de vorm van twee zilveren spelden. Een bijzondere gebeurtenis, want, om voor zo'n speld in aanmerking te komen, moet men minstens tien jaar als organisator of bestuurslid in een plaatselijke afdeling van de Hart stichting aktief zijn geweest. In aanwezigheid van de promotor van de Hartstichting, de heer De Jong, mocht mevrouw Poels-Peters de heren Lei van Mil en Jan van Meijel deze speld opsteken. Wie kent niet Lei van Mil op de kerkdorpen? Elk jaar - omstreeks maart - trekt Lei rond, zijn auto vol geladen met zakjes, affiches, stikkers, attenties, instrukties, plakkers en wat nog allemaal meer, en dan „doet" hij 'de kerkdorpentoer. De vaste kon- taktadressen worden door Lei heel goed onderhouden. Hij is de man die zorgt dat er gekollekteerd wordt op de dorpen en dat er flink wat geld in het laatje van de Hartstichting komt. Gemiddeld zo'n 7.500,- per jaar en dat al tien jaar lang! Een geweldig enthousiasme legt hij aan de dag. Men doet nooit tevergeefs een beroep op hem. De heer Jan van Meijel doet daar niet voor onder! Meer dan tien jaar is hij bestuurslid. Alles knapt hij desge vraagd op, nooit is hem iets te veel. Hij kollekteert als dat moet, zoekt kollektemateriaal uit, bezorgt het een en ander bij kollektanten thuis, telt geld en brengt „emmers" geld (na de kollekte!) naar de bank. Leuke bezigheid vindt Jan - vooral dat laat ste! Maar wil je twee emmers klein geld wegbrengen, moet dat wel eerst geteld worden en daarvoor moeten dan wel zo'n kleine 10.000 zakjes worden geopend! Jan heeft nog nooit „neen" gezegd als hem iets gevraagd werd door de Hartstichting. Tijdens deze najaarsvergadering werden ook nog de juiste bedragen genoemd van de kollektes die dit jaar gehouden zijn. Venray maakt daar bij een zeer goede beurt. In de kollektezakjes zat een totaalbedrag van 17.381,80. Bovendien was er via de bank/giro nog eens 10.153,- aan de Hartstichting overgemaakt. Een geweldig bedrag! De jaarlijkse koliekten voor de Hartstichting brengen in Nederland zo'n 15 miljoen gulden op. Nadat in april, in de commissieverga dering voor openbare werken c.a., uit voerig het vijfjarenplan voor het on derhoud van de Venrayse wegen aan de orde geweest, zijn vorige week de reacties en vragen of opmer kingen daarop, aan de hand van een aanvullende nota, opnieuw aan de or de gesteld. Zoals bekend is het onderhoud van Venrays wegen al jarenlang een actu eel probleem. Op aandringen van de verschillende frakties in onze gemeen teraad wordt het budget nu elk jaar met 50.000,- verhoogd, zodat men vanaf 1992 per jaar 1.044.000,- voor dat onderhoud beschikbaar heeft. En dat zou volgens de raad voldoende moeten zijn. Doch dat is volgens de gemeentelijke deskundigen niet het ge val. Zelfs bij dit groot bedrag aan on derhoud komt men jaarlijks nog 30% tekort. Met andere woorden: jaarlijks moet 30% van onze wegen het drin gend noodzakelijke onderhoud ontbe ren. Met name zijn hiervan de wegen in het buitengebied, de z.g. landbouw- wegen de dupe. Om overbelasting van die wegen te gen te gaan en daarmee de slijtage te rug te dringen, zijn er drie mogelijkhe den: a. men bouwt een „stop" in een weg, zodat doorgaand verkeer niet mogelijk is; b. men beperkt de breedte, lengte en/of het gewicht van vrachtwagens die deze wegen gebruiken; c. men sluit gewoon een of meerdere wegen voor het verkeer af. Feitelijk is er nog een vierde oplos sing, maar daar voelt de gemeente wei nig voof, terwijl de commissie het toch een acceptabele oplossing vindt: na melijk het instellen van eenrichtings verkeer. Daardoor wordt voorkomen, dat zwaar verkeer elkaar moet kruisen en dus uitwijkt in de bermen. Niet al leen de bermen worden dan kapotge- reden, maar ook de wegkanten. Het is dan ook op advies van de commissie, dat een twee-jarige proef met eenrichtingsverkeer zal worden genomen op de Brugpas - Houbenweg en op de Begijnenhofweg - Lemmen- weg. De gemeente zal daartoe overleg gaan plegen met aanwonenden. Het is de vraag of die met zo'n maatregel ge lukkig zullen zijn, wat het is de bedoe ling dat het eenrichtingsverkeer ook geldt voor fietsers en brommers. Maar ook de Provincie heeft nog een vinger in de pap. De definitieve instelling van het eenrichtingsverkeer zal daarom nog wel eventjes duren. DE SPURKT Zo'n 1750 voertuigen komen er per aag over de Spurkt, tussen Overloon- seweg en Metaalweg. Veelal zwaar ver keer dat komende vanaf de Venlose- weg via de Metaalweg, Spurkt en Overloonseweg naar de R 73 bij Box meer rijdt. Een sluipweg dus, maar als men die zou afsluiten, zou al dat ver keer via de Maasheseweg, Noordsingel naar de Overloonseweg moeten rijden. En daar is men ook niet zo gelukkig mee. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Het zou wenselijk zijn De Spurkt te verbreden van 3,00 naar 5,50 meter. De gemeente wil daartoe financiële medewerking vragen van de Provincie. Want, zo zegt ze, omdat de R 73 tus sen Venray en Boxmeer nog niet ge reed is, wordt van die sluipweg ge bruik gemaakt. Komt er geen finailcië- Ie bijdrage van de Provincie dan zal men een breedte-, gewicht- of lengte- beperking moeten invoeren, in af wachting tot de R 73 gereed is (1992). Het plaatsen van de benodigde ver keersborden (10 stuks) gaat dan 4.000,- kosten. ZEILBERGSEWEG De Zeilbergseweg is de „binnen doorroute" van Ysselsteyn naar Deur- ne. In overleg met de gemeente Deur- ne zou men in die weg, bij de brug over het Defensiekanaal, een stop wil len invoeren. Niet alleen het Limburg se provinciale bestuur moet zich daar mee bemoeien, maar ook het Brabant se. Bovendien verspeelt men dan een jaarlijkse uitkering inzake het quartai re wegenplan, ad ƒ6.600,-. En tenslot te: de kosten van afsluiting en het plaatsen van de noodzakelijke ver keersborden gaat 5.000,- kosten. Al met al wil men dus met afsluiting wachten tot 1990, dan verandert na melijk de uitkering van het quartaire wegenplan (veelal verbindingswegen tussen twee dorpskernen) en komt er een andere regeling, waarbij Venray mogelijk een betere uitkering krijgt. Venray heeft namelijk het dubbele aantal km's wegen ten opzichte van vergelijkbaar grote gemeenten. VEULENSEWATERWEG Evenzeer is het problematisch een gedeelte van de weg af te sluiten van de Veulensewaterweg tussen Lorbaan en Midden Peelweg, of tussen Lor baan en Lollebeekweg. Niet alleen is de verkeersintensiteit onbekend, maar bovendien zouden de aanwonenden TWEE WEEKEINDEN GROOTS FEEST IN DE EVENEMENTEN-TENT OP HET PARKEERTERREIN TUSSEN GROTE KERK EN GEMEENTEHUIS IN VENRAY VRIJDAG 16 SEPTEMBER top-artiesten AANVANG 20 00 UUR - MAI TAI - ROBERTO JACKETT1 AND THE SCOOTERS - TRANS-AM DRIVE-IN SHOW met Jan Huijs en Perry van Rens ENTREE FL. 10,- ZATERDAG 17 SEPTEMBER tiroler avond AANVANG 20.00 UUR - ORIGINAL IMSTER SPATZEN voor het eerst in Nederland - DIE FIDELEN ROSENTALER-MERSELO landskampioen ENTREE FL. 7,50 ZONDAG 18 SEPTEMBER uniek gebeuren AANVANG 13.00 UUR - JOEKSKAPELLEN-SHOW met elf Venrayse joekskapellen ENTREE FL. 2,50 ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 23.00 UUR - FANCY-FAIR met natuurlijk ook het RAD VAN AVONTUUR ENTREE GRATIS Entreekaarten voor 16,17 en 18 September zijn in Venray vanaf 24 Augustus in voorverkoop bij - WV-kantoor, Grote Markt 23 - Sigarenhuis Chris Jansen, Grote Markt 22 - Sigarenmagazijn Maan, Patersstraat 5a RESTAURATIC VAN VENRA' S GROTE R! OORLOGSTUIG Bij het schonen van een sloot aan de Beek in Merselo kwamen de arbei ders in kontakt met wat oorlogstuig. Deskundigen stelden vast dat het een nog intakt zijnde 25 ponder rook- granaat was met twee rookpotten en een 3,7-inch granaat. De mannen van de EOD zullen ook deze souveniers opruimen. Opmerkelijk is, dat deze sloot elk jaar geveegd wordt, maar eerst nu, na 40 jaar, z'n oorlogs souvenirs naar boven brengt. Brood- en Banketbakkerij Winkelcentrum Veltum NU OOK WEER NOTENSLOFFEN EN APPELTJESBROOD volop parkeergelegenheid Vy om bij hun bedrijf of landerijen te ku- nen komen. Ook hier verliest men dan (tot 1992) de jaarlijkse uitkering van het quartai re wegenplan. In het eerste geval is dat 2.268,- terwijl de afsluitingskosten van die weg 10.000,- gaat kosten. In het tweede geval mist men een jaarlijk se uitkering van 7.884,- per jaar, ter wijl de kosten van barricades en be- bording geraamd worden op 15.000? Het wordt voordeliger en beter geacht, waar nodig, tijdelijke afslui tingen te realiseren bij vorst- en dooi- perioden, terwijl gewichtsbescherming tijdens natte periodes getroffen kun nen worden. CASTENRAYSEWEG De Castenrayseweg krijgt veel vrachtverkeer te verwerken dat vanaf de Provinciale Venloseweg via de Castenrayseweg en de Oirloseweg naar de Oostrumse industrieterreinen rijdt. Afsluiting van de afrit in de Venlose weg bij Castenray wordt te duur, om dat alle kosten voor de gemeente ko men - w.o. het veranderen van de ver keersborden. Beter is het maar te wachten tot de R 73 voltooid is, want dan vervalt die afrit vanzelf. BAGGERWEG Enig sluipverkeer maakt gebruik van de Baggerweg om vandaar op de Provinciale Venloseweg te komen. De Provincie heeft al een gewichtsbeper king ingevoerd. De weg komt ook te vervallen als de R 73 gereed is. Voor tijdige afsluiting gaat 3.000,- kosten en dat wordt kennelijk als geen be zwaar ervaren. WEVERSLO Weverslo is de verbindingsweg tus sen Merselo en de Deurneseweg. De ondergrond is veelal veen en daardoor extra gevoelig voor het zware land- bouwverkeer. Een beperking van de asdruk en eventueel beperking van de toegelaten breedtes kan verlichting en daardoor minder slijtage tot gevolg hebben. Als echter blijkt dat het zware verkeer dan meer gebruik gaat maken van het Weversven, komt men van de regen in de drup. Ook de ondergrond van het Weversven is namelijk groten deels veen. In dat geval zou men dan de gewichtsbeperking moeten uitbrei den met het Weversven tot aan de Handrik.' Kosten in eerste instantie: 7 ver keersborden ƒ3.000,-. RAADSBESLUITEN Verwacht mag worden dat binnen afzienbare tijd aan de raad voorstellen gedaan zullen worden om maatregelen te nemen tegen een verdere verslechte ring van deze landbouwwegen. Een voorstel van dhr. A. Jansen (PvdA) om in één jaar het totale onderhouds budget aan dit soort wegen te beste den, zodat men daar een jaar of vijf tot tien geen „last" meer van heeft, zal vermoedelijk geen haalbare kaart zijn, omdat de achterstand die men nu al eik jaar oploopt door een te klein budget, nog groter zal worden.... 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Maandag werden bij de politie drie meldingen gedaan van valse briefjes van honderd gulden. De eerste melding kwam van een bankinstel ling, welke bij de inhoud van een geldcassette een vals briefje had aan getroffen. De tweede melding kwam van een plaatselijke winkelier en de derde melding van een electrozaak uit Beers welke dat biljet had aangeno men van een klant, waarvan het ken teken van de auto bekend was. De politie trof bij die Venraynaar geen andere valse briefjes aan. De politie raadt de winkeliers aan, goed uit te kijken bij het aannemen van briefjes van honderd gulden. Zoals wel bekend is, bestaat de Katholieke Mavo „De Kolk" deze maand precies 50 jaar. Na de aanbieding van het jubileumboek werk, op 1 september j.l., wordt nu komende week het grote feest gevierd. Het programma ziet er als volgt uit: Woensdag 21 september feestdag voor leerlingen en docenten Óm 10 uur is er een eucharistie viering die verzorgd wordt door de school. Daaraanvolgend is er een sportevenement voor de leerlingen (in het kader van het sociale project: de bouw van een highschool in India). 's Avonds gaan de leerlingen in de Beejekurf de foto-expositie bewonde ren; daarna wordt een door de school georganiseerde revue bekeken; ten slotte wordt de avond gevuld met een schitterend feest, waarbij iedereen verkleed is in de stijl van de jaren dertig. Een orkest zorgt voor passende live-muziek. Alle leerlingen wordt als presentje het jubileumboek aangeboden, een boek, dat in vogel vlucht de oude U.L.O.-periode en het Mavo-tijdperk overziet, uiteraard verlucht met foto's. Samengesteld door vele (oud)docenten en oud-leer lingen van de school. Donderdag 22 september feestdag voor ouders en genodigden In de middag is er een offici ële, besloten feestvergadering in de foyer van de schouwburg. Van 18.30-20.00 uur receptie. De revue wordt voor de tweede maal uitgevoerd, nu voor de ouders en genodigden. Na de revue is er gelegenheid om informeel samen te zijn in de foyer. Tijdens de receptie kan de foto-expositie bezichtigd worden; ook het sociale project wordt toegelicht. Vrijdag 23 september feestdag voor oud-leerlingen en oud-docenten In de avond is er een reünie gepland: oud-docenten en oud-leer lingen worden uitgenodigd naar het schoolgebouw te komen, waar de gymzaal omgebouwd is tot feestzaal voor de reünie. Reünisten kunnen uiteraard een kijkje nemen in het oude, vertrouwde gebouw. Er zijn tijdens de reünie diverse aktiviteiten gepland. Zo kunnen de aanwezigen het jubileumboek kopen. Ook het sociale doel, de eerder ge noemde highschool, komt aan bod. %*]r^ Wij' hebben nog meer zelfgemaakte produkten die een bekroning verdienen: DIE VAN U alles vers gesneden AANBIEDING gebraden gehakt MET GOUD BEKROOND SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 5802 AA Venray Tel. 04780-81326 BROMFIETSER ERNSTIG AAN BEEN GEWOND Door een inhaalmanouvre met zijn brommer, waardoor hij op de ver keerde weghelft terecht kwam, werd een 16-jarige bromfietser frontaal aangereden door een personenauto, bestuurd door een 24-jarige Venray- er. Bij die botsing werd de bromfietser ernstig aan een van zijn benen gewond. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1