Yferrassende Variaties In Mooie Mode Jan Vasse Gemeentebegroting sluitend honderd gul MATH JANSSEN EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 4E VENRAYSE VLOOIENMARKT VENRAY Tel. 80934 Modeflitsen Orgelconcert Nationaal kampioen maar geen leuke dingen voor de mensen de nederlandsche ba Ouderen programma in de Schouwburg WAO VAN SOEST I HYPOTHEKEN VAN DE KAMP Bekroonde ambachtelijke slagers vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels OVERLOON-MAASBREE Ere-medaille in goud MATH [JANSSEN DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1988 Nr. 36 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS B UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR I 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO t 18 00 Tijdens braderie geopend zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur zondag van 12.00 tot 18.00 uur berden expoterrein Leunseweg zondag 11 september van 10.00 tot 17.00 uur 125 kramen, 2e hands spullen, live muziek, kindertheater Org. van Aerle, tel. 04920-25483 VLEESWAREN UIT EIGEN WORSTKEUKEN niet voorgesneden VERS VAN HET MES SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 5802 AA Venray Tel. 04780-81326 Brood- en Banketbakkerij Winkelcentrum Veltum NIEUW IN VENRAY Krijgt U binnekort een baby of gaat U trouwen. Wij hebben een grote sortering attenties voor uw gasten. vy zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur bij Hedenavond, 8 september zal de 25-jarige organist Jean-Pierre Steyvers uit Haelen, een orgelconcert verzorgen in de Grote Kerk. Hij zal werken vertolken van Bach, Tourne- mire, Alain en Messiaen. Het concert begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk. Op donderdag 22 september a.s. is er weer een orgelconcert. Dan zal optreden de organist Jan Verhoeven, m.m.v. Annelies Kok, dwarsfluit. Zij .zullen hoofdzakelijk Russiche werken ten gehore brengen, o.a. de Schilderijententoonstelling van Moussorgsky. Ook dan is het concert in de Grote Kerk, en begint om 20.15 uur. Volgende week zullen wij hier nader op terugkomen. Zondag j.l. werden in Doorn de nationale kampioenschappen hand- boogschieten op lange afstand, de z.g. F.I.T.A.-outdoor kampioen schappen, geschoten. Er werd in de klasse Heren geschoten op 90-70-50 en 30 m afstand, terwijl de dames en junioren op de afstanden 70-60-50 en 30 m schoten. Op elke afstand 36 pijlen. Drie leden van de familie Camps, die lid zijn van handboogvereniging ,,Ons Genoegen" Ysselsteyn, kwa men hier zeer goed voor de dag. Bij de dames werd Ellen Camps 12e met 1098 punten. In de klasse Heren werd Michel Camps 4e met 1259 punten terwijl zoon Bernie Camps nationaal kampioen werd in de klasse junioren. Bernie, die kortgeleden ook al een toernooi in Luxemburg wist te winnen, maakt ook deel uit van de selectie voor Jong Oranje van de Nederlandse Handboogbond. De financiële deskundigen in het ge meentehuis zijn er in geslaagd voor het komende jaar weer een sluitende be groting samen te stellen. Hoewel, men heeft daarvoor enkele „kunstgrepen" moeten toepassen. De prioriteitenlijst voor het komende jaar vertoonde na melijk een last van 154.349,- terwijl er feitelijk maar 97.999,- beschik baar was. Er resulteerde dus een te kort van 56.350,-. Om dat tekort toch dekkend te krij gen heeft men gebruik gemaakt van een niet gebruikte reserve voor dit jaar, namelijk dat bedrag wat men overhoudt aan de reconstructie van de Schoolstraat Leeuwstraat annex Schouwburgplein. Men zal zich herin neren, dat in de laatst gehouden com missievergadering van openbare wer ken, protesten zijn gerezen tegen de plannen om dit niet gebruikte geld aan andere dingen te besteden. Want, zo redeneerden de commissieleden, vol gend jaar of in 1990 hebben we dat geld toch weer nodig als die re constructie definitief ter hand wordt genomen, en dan zijn de centen op en lopen we het risico dat er ook geen fi nanciën voor gevonden worden. Neen, zeggen b. en w. nu, want in de meerjarenbegroting - voor de ko mende 5 jaren - is opnieuw geld voor die reconstructie gereserveerd, en aan gezien die meerjarenbegroting ook sluitend is gemaakt, bestaat er geen ge vaar dat er straks geen geld zou zijn. PRIORITEITEN „Er zijn komend jaar geen leuke dingen voor de mensen te verwachten", aldus burgemeester De- fesche, die daarmee nog eens on derstreepte dat alleen het broodnodige ten uitvoer zal worden gebracht. Een uitgeklede prioriteitenlijst dus. De niet zo leuke dingen' voor de mensen zijn opnieuw een 1% verho ging van-de gemeentelijke tarieven, rechten en leges. Daarbij inbegrepen de onroerendgoed-belasting. De af valstoffenheffing wordt zelfs met 10% verhoogd, om kostendekkend te zijn. Bovendien zal - behoudens goedkeu ring van de raad - komend jaar een ri oolrecht worden ingevoerd. Dat moet de gemeente netto rond een miljoen opleveren. Dat kost de burgerij gemid deld ƒ100,- per gezin. Met die op brengst wordt komend jaar een „buf fer" gecreëerd voor de eventueel na 1 januari 1990 nog te realiseren uitvoe ringsfase voor de personele bezuini gingen. En verder is die opbrengst al tijd goed voor het grondbedrijf, dat jaarlijks kapitalen kost aan rente van de daarin geinvesteerde gelden. Een ander niet zo'n leuk ding voor de mensen is het uitstel van de renova tie van het gemeentelijk zwembad tot een echt recreatieve zwemgelegenheid. In plaats van het komende jaar zal die renovatie pas in 1990 worden uitge voerd. Maar desondanks moeten er in die accommodatie diverse vervangin gen worden verricht, en voorzieningen getroffen worden in het kader van de wet „hygiëne voor zwembaden". Al les samen 38.500,- wat de komende jaren telkens ƒ5.000,- zal gaan kosten. Nieuw voor Venray is de aanschaf van stemmachines, welke gebruikt gaan worden bij de komende verkie zingen. Ook in de kleinste kerkdorpen komt zo'n machine te staan, maar in Venray-Centrum zal daardoor het aantal stemburo's worden vermin derd. De definitieve inrichting van het parkeerterrein bij het gemeentehuis gaat 140.000,- kosten. Daarvan komt volgend jaar ƒ5.400,- ten laste van de begroting, maar in de jaren daarna telkens 15.000,-. Niet helemaal nieuw is de microver filming van oude jaargangen van Peel en Maas, teneinde die voor verval te vrijwaren en als naslagwerk gemakke lijker bereikbaar te maken. Komend jaar kost dat nog slechts ƒ700,- maar in de daarop volgende jaren wordt re kening gehouden met een jaarlijkse kostenplaatje van 3.000,-. Sportmateriaal voor Sportpark „De Wieën" gaat 15.000,- kosten; aanleg en onderhoud van grasvelden in sport parken 26.500,- en 2 kleedgebouwen in de korfbalaccommodatie te Oostrum ƒ20.000,-. Voor het komen de jaar behoeft daar slechts 2.400,- voor gereserveerd te worden, maar in de dan volgende jaren vraagt dat tel kens 11.000,- investering. Het juiste bedrag dat de gemeente kan besteden aan onderhoud wegen is nog niet vastgesteld. Dat is mede af hankelijk van de investeringsimpulsen die het Rijk toevoegd aan het gemeen- •tefonds. En dat is weer afhankelijk van het financieringstekort van het Rijk. De gemeente verwacht echter maximaal 50.000,- extra naar het wegenonderhoud te kunnen sluizen zodat in totaal ƒ900.000,- beschik baar komt. Zoals bekend start men nog dit jaar met de reconstructie van de riolering in de Leeuwstraat, Schoolstraat, Eindstraat en Overloonseweg. Verder nog in de Markstraat, Grote Markt en Hofstraat. Deze laatste zal vrijwel zeker uitlopen tot het komende voorjaar. Op de prioriteitenlijst staat nu weer een investering van 1,2 miljoen voor een extra riolering vanaf de Westsingel over de Noordsingel naar de Brabander. Daar is al in het jongste verleden een stamriool ge legd, maar die blijkt straks onvol doende te zijn, reden waarom men er nog eens een riool bijlegt. Voor het komende jaar een net.tolast van 46.000,00 maar in de volgende jaren telkens zo rond de 120.000,00. VOORLICHTING Omdat de gemeentelijke voorlichter op de pagina „Gemeentepraat" de ko mende tijd ruimschoots aandacht zal besteden aan de begroting voor het komende jaar, willen wij - om doublu res te voorkomen - er voorshands het zwijgen toedoen. Wel hebben wij aan de afdeling financiën van het gemeen tehuis gevraagd ons eens precies te ver tellen hoe een briefje van 100,- ver deeld wordt aan inkomsten en uitga ven. Opmerkelijk is daarbij, dat bij de uitgaven de grootste hap besteed wordt aan subsidies en (sociale) uitke ringen (43%). Voor reserveringen en onvoorziene uitgaven blijft nog geen 2% over. Bij de inkomsten is meer dan duide lijk te zien, dat Rijk en Provincie feite lijk het gehele gemeentelijke beleid fi nancieren; maar voor liefst 86%. De gemeentelijke belastingen die we met z'n allen betalen, aan onroerendgoed- belasting, rioolrecht en leges maken slechts 9% uit van de gemeentelijke in komsten: rente en afschrijving ie 20% INKOMSTEN rijk en provincie 86% Op dinsdag 27 september a.s. wordt in de schouwburg van Venray weer een regio-middag voor ouderen en 55 plussers georganiseerd. Het is nu al voor de 8e keer dat de schouwburg commissie een dergelijk programma kan aanbieden dankzij de vrijwillige medewerking van ouderen uit de regio Venray, Horst, de maasdorpen en de gemeente Bergen. Deze middag-uitvoering van 14.00 tot 17.30 uur blijkt bij de oudere generatie zo in de smaak te vallen dat er nu een nijpend tekort aan entree-kaartjes is ontstaan. Ook deze beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 keer is de animo weer bijzonder groot. Het is dan ook weer een gevarieerd programma van dans, muziek, zang, voordracht en toneel spel, voor elk wat wils, uitgevoerd door amateur-artiesten van de krasse generatie. Er was weer voldoende aanbod uit de afdelingen om deze middag te vullen met aantrekkelijke nummers. BOvendien is het publiek nauw betrokken bij het optreden van de talentvolle leeftijdsgenoten. Zo treden dansgroepen uit Wellerlooi en Castenray voor het voetlicht en komt Sevenum en Horst met een kort toneelspel. De heer Oudenhoven uit Venray zingt nostalgische liedjes en Meerlo komt het publiek verrassen met een virtuoos playback-nummer. Bergen laat de „Heiligen van de Servaas-kerk" herleven. Het senioren orkest uit Venray zorgt voor een muzikale bijdrage om de stemming er bij het geacht publiek in te brengen. De bekende presentator Peter Haans uit Venray zorgt voor een glad en vrolijk verloop van het bonte programma. Het wordt zeker weer een gezellige middag voor de leden van de krasse generatie. Dankzij de vrijwillige medewerking van de ouderen-bonden kan met een ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 bescheiden bedrag van 5,- p.p. worden volstaan. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke afdeling van de ouderen bonden, voor zover nog beschikbaar. De schouwburg in Venray heeft een capaciteit van 560 plaatsen en meer kunnen er helaas niet in. Op is op, is een slogan die ook hier geldt. Zo'n 650 slagers hebben maandag jl. in Het Spant te Bussum, uit handen van Cees Schilperoort een of meerdere product-erkenningen ont vangen van het Instituut Ambachte lijke Slagersproducten (LAS). Het IAS kent deze erkenningen toe voor de duur van één jaar. Men keurt de in ons land meest verkochte vleeswaren. Wanneer een erkenning wordt verstrekt heeft het product 3 keuringen doorstaan: een aangekon digde keuring, een on-aangekondigde keuring en een steekproef. Er zijn in ons land nog ruim 3.600 slagers die in eigen worstkeuken zelf vleeswaren bereiden. Een erkenning in „goud" werd in Venray toegekend aan slagerij Drab- bels, Stationsweg voor gebraden gehakt. Eveneens een erkenning in „goud" werd uitgereikt aan J. van Gassel, van de Euco-Markt in Ysselsteyn voor gekookte achterham. zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon Maasbree 04788-1434 04765-3395 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! Tijdens een zeer druk bezochte receptie, jl. vrijdag in de kantine van Inalfa, werd dhr. A.P. Overbeek gehuldigd voor de wijze waarop hij veertig jaar lang de belangen van Inalfa gediend heeft. In 1948 trad dhr. Overbeek als boekhoudkundig medewerker in dienst bij de toen nog in Utrecht gevestigde NV Inalfa. In 1955 kwam hij mee naar Venray, toen het bedrijf zich hier vestigde. In 1968 werd hij benoemd tot chef Verkoop en als zodanig lid van de bedrijfsstaf. Deze functie vervult hij nog steeds, tegenwoordig onder de benaming chef Verkoop Binnendienst. Zoals bekend, is Inalfa, naast toeleverancier, momenteel een be langrijke producent van geavanceerde schuifdaken en op dat gebied geen onbekende in de auto-industrie. Zo'n 70 van de exportorders lopen via het bureau van dhr. Overbeek. Naast zijn carrière bij Inalfa is dhr. Overbeek van 1978 tot 1986 lid geweest van het schoolbestuur Ven- ray-zuid en sedert 1978 is hij lid van het Kerkbestuur van de Paterskerk in Venray. Ook wethouder van Oers was een van de velen die de jubilaris kwam gelukwensen. Hij deed dat uit naam van de gemeente Venray - als loco-burgemeester - bij afwezigheid van burgemeester Defesche. In een vlotte toespraak schetste hij de verdiensten van dhr. Overbeek, waarvan indirect de gehele gemeente meeprofiteert. Tot op het allerlaatste moment wist hij het eigenlijke doel van zijn aanwezigheid geheim te houden. Het was dan ook voor de jubilaris en zijn familie en voor de vele aanwezigen een complete verrassing, toen de wethouder tenslotte bekend maakte, dat dhr. Overbeek de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, was toegekend. Met veel genoegen mocht de wethouder de versierselen opspelden en met een stevige handdruk hem feliciteren met deze koninklijke onderscheiding. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788 1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Telefoon 0476a 73647 DE RIJDENDE THUISWINKEL VOOR DE COMPLETE WONINGINRICHTING U belt ons voor een afspraak en wij komen vrijblijvend en kostenloos bij u thuis onze kollektie tonen. U kunt dan rustig in uw eigen omgeving kiezen en keuren wat u eventueel wilt aanschaffen. Het voordeel van de rijdende thuiswinkel is. dat u thuis in alle rust kunt bekijken wat het beste bij uw interieur past. In onze rijdende winkel hebben wij een grote kollektie vloerbedekking, zeil. marmoleum. vitrage, overgordijnen, luxallex. rolgordijnen, lamellen, meubelstoffen, behang en dekbedden. Ook verzorgen wij o a. voor u betimmeringen, bekleden van trappen, maken van gordijnkap- pen, repareren en fatsoeneren van meubelen Wij hebben modern, klassiek en alledaagse inrichtingen. Wij staan borg voor een goede kwaliteit, service en garantie. U kunt ons bereiken 7 dagen in de week van 08.00 tot 23.00 uur. Ook op deze tijden kunnen wij bij u aan huis komen. Thuis kostenloos kiezen e wij helpen u daarbij. keuren. Telefoon 04760-73647

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1