De Kruuze vanaf september op PCY i Amoniak-uitstoot mag niet groter worden Dorris Wijn 25 jaar op Jerusalem EMOFRA ORGELCONCERT Oudste inwoonster Dodelijk ongeval L J Afscheid juffrouw Annie Rongen van de basisschool te Castenray Openstelling Grote Kerk WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ■L Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 agi igt 15 as BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! HYPOTHEKEN WAO VAN SOEST DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1988 Nr. 35 HONDERDENNEGENDE JAARGANG H PEEL EN MAAS 8Uco ■AéMifc-^ÉÉèé^ÉrfÉ^dB LS I>lT«.wr. noni/i/rni 1/Ati nr.. lifPF 1^ A A P" AI Ai^Flllkl^ Anv/cDTCMTicooi icoi A DOMMCMCMTQPQI IQ EERt UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 'EU VEB Brood- en Banketbakkerij Verwacht U binnenkort 'n baby Wist U dat wij roze en blauwe muisjes hebben Winkelcentrum Veltum Op 1 september is het 25 jaar geleden dat mevrouw D. Wijn-Kuij - laars in dienst trad als docente aardrijkskunde bij de scholenge meenschap Jerusalem. Dorris Wijn is vooral bekend als docent aardrijkskunde in de lagere klassen. Zij heeft haar lessen in al die jaren met grote toewijding gegeven. Zij streefde er in haar lessen naar om de leerlingen niet alleen kennis bij te brengen van landen en klimaten. Zij zag het ook als haar opdracht om haar leerlingen waarden voor het leven bij te brengen. Dorris Wijn combineerde haar werk op Jerusalem al die jaren met de zorg voor haar gezin; een taak, die zij steeds met inzet en vastberadenheid vervulde. Bekend van haar is ook haar bewogenheid met het lot van kinderen die met een handicap door het leven gaan. Zij heeft binnen de school dan wel nooit een vooraanstaande rol ver - vuld, maar zij was in al die jaren zeer standvastig in de taak die zij op school te vervullen had. Het jubileum van mevrouw Wijn wordt op bescheiden wijze gevierd. Op 9 september wordt haar door het bestuur een personeelsfeest aange - boden in de aula van de school. Later in het jaar zal voor de leerlingen van de lagere klassen een uitstapje worden georganiseerd, ter gelegen - heid van dit ambtsjubileum. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 WEG WAS NOG TE SMAL Een 53 jarige Venrayer had zoveel aan Bacchus geofferd, dat hij op zijn fiets nog niet genoeg had aan de volle breedte van de weg. De politie ontfermde zich over hem besloot de man maar tijdelijk op te sluiten. Blazen was niet mogelijk, gezien zijn kennelijke staat. Na ontnuchtering werd hem proces- l verbaal terzake het rijden onder invloed ten laste gelegd. De 125 bewoners en 175 perso neelsleden van het Geriatrisch ver pleeghuis de Kruuze hebben met ingang van 6 september tijdelijk onderdak op het Psychiatrisch Cen trum Venray De verhuizing moet plaatsvinden vanwege ingrijpende verbouwingen op de Kruuze. De vergunning voor deze renovatie was al in 1981 verleend. In de daarop volgende jaren is de verbouwing steeds noodzake lijker geowrden. Het gaat nu eindelijk werkelijkheid worden. De verbouwing is technisch gezien zo ingrijpend, dat allen moeten verhui zen. Die verhuizing vindt plaats op 6 en 7 september. Bert Peeters, Hoofd Communicatie Vervoer en Terreinvoorzieningen van het PCV vertelt dat van de 125 bewoners er 110 tijdelijk gehuisvest worden in paviljoen M op de lokatie St.-Servatius. Ze krijgen de beschik king over een zestal zalen. De overige 15 bewoners worden op de begane grond van paviljoen St.-Vin cent, lokatie St. Anna, onderge bracht. De receptie van de Kruuze komt in de trappenhal van paviljoen M. De administratie krijgt haar kantoren in den Kerkdijk op de eerste verdieping in de voormalige ruimtes van de muziektherapie en de creatieve therapie. De eerste besprekingen tussen de Kruuze en het PCV dateren al van TAXATIEKANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateuf TEL. 04780-81469 Zoals .vorige week reeds aange kondigd, zal er op donderdag 8 sept. a.s. weer een orgelconcert gegeven worden in de Grote Kerk. Dan zal optreden de jonge organist Jean- Pierre Steyvers uit Haelen, zoon van de dirigent van Venrays Kon. Harmonie Euterpe. In het bezit al van div. diploma's studeert deze 25-jarige organist nog verder aan het Conservatorium in Maastricht. Zijn eerste lessen kreeg hij van Léne Huyts en nu studeert hij bij Jean Wolfs. Deze beide organisten gaven reeds concerten hier in Venray op ons orgel. Ook gaf hij al enkele concerten in o.a. Weert, Thorn en Maastricht. Ook in Aken en Luik (op uitnodiging van de universiteit van Luik) trad hij op. Bovendien is hij dirigent van een tweetal koren. Het te spelen programma is als volgt: - J.S. Bach - Allabreve D dur - J. Alain - Choral dorien Variations (Jannequin) - Messiaen - L'Ascension (quatre Méditations Symph.) - Lefébure-Wély - Offertoire - Gdrdonyi - Meditatio in memo- riam Zoltón Kodély - Tournemire - Choral - Improvi sation. Het concert begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON september 1985. Het lag erg voor de hand dat het PCV in aamerking kwam voor huisvesting omdat het dicht bij is. De belangrijke vraag was natuurlijk of er ruimte beschikbaar was en onder welke voorwaarden deze ter beschikking kon worden gesteld. Nadat er overeenstemming was bereikt waren met name de civiele dienst en de technische dienst gesprekspartner. Hans Lammers, hoofd Technische Dienst van het Psychiatrisch Centrum Venray". De technische dienst is medio juni begonnen met het klaarmaken van de behuizingen. De komst van de I bewoners van de Kruuze vereist namelijk een aantal aanpassingen in de vorm van bijvoorbeeld hogere toiletten en leuningen langs de muren. De verhuizing zelf wordt in nauwe samenwerking met het PCV voorbereid en uitgevoerd. Het PCV geeft in het verleden al met soortgelijke verhuizingen te maken gehad". Van deze ervaringen maakt de Kruuze gaarne gebruik. Om de verhuizing in goede banen te leiden wordt een draaiboek samengesteld. De samenwerking tussen het PCV en de Kruuze loopt hierin tot nu toe perfect. De komst van de Kruuze betekent dat ook gebruik gemaakt zal worden van een aantal facilitaire diensten van het PCV. Dit zijn o.a. de keuken en het magazijn. Drie koks, twee ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN OE REGIO f 18 00 Na het overlijden van de bijna 104 jaar oude mevrouw Ewals-Pijpers, is het opnieuw een vrouw die de leiding overneemt van de zeer bejaarden in onze gemeente. Het is de ecrw. Zuster Angelo Bal, lid van de Orde der Ursulinen van de Romeinse Missie. Na een zeer arbeidzaam leven in Indonesië, verblijft zij thans in Huize St. Oda aan de Merseloseweg, t.o. het ziekenhuis. Zuster Angela werd op 20 oktober 1888 geboren. Zij is nog heel helder van geest, en verheugt zich met haar medezusters reeds bij voorbaat op haar komende honderdste verjaar - dag. voedingsassistenten, één afwashulp en één magazijnbediende worden tijdelijk gedetacheerd bij het PCV. Voor deze medewerkers betekent de verhuizing een ingrijpende veran dering. De meeste andere medewer kers blijven in hetzelfde team werken, voor hen verandert alleen de accommodatie. Een aantal voorzieningen blijven in eigen beheer van de Kruuze. De telefooncentrale bijvoorbeeld. De Kruuze is op het terrein van het PCV bereikbaar onder haar huidige num mer (04780-82337). Alle zalen hebben één telefoonaansluiting in het circuit van het PCV. Verder blijven de wasserij en linnenvoorziening, de schoonmaak en het personenvervoer in eigen handen van de Kruuze. Anton van der Heijden, directeur van deKruuze: ,,De medewerkers van de Kruuze kijken uit naar de verhuizing omdat ze weten dat de eigen accommodatie een flinke op knapbeurt krijgt. Tegelijkertijd zijn ze ook bezorgd. Vooral over de effecten die een verhuizing kan hebben op de toestand van de bewoners. Ze worden namelijk uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Ook de gemiddelde hoge leeftijd van de bewoners kan voor extra moeilijk heden zorgen." De gehele operatie gaat ongeveer 10 tot 12 maanden duren. De ervaringen van de eerste verhuizing zullen uiteraard benut worden als dezelfde operatie nog eens moet plaatsvinden maar dan in omgekeerde richting. (uit PVC-nieuws nr. 6) Deze week is in de raadsvergadering de gemeentelijke milieu-nota behan deld, die zeker voor de Venrayse landbouwers van groot belang is. B. en W stellen namelijk, dat de ammoniakuitstoot in onze gemeente niet vergroot mag worden. Dat betekent: geen nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij waarbij am - moniak vrijkomt en geen vestigingen van buiten Venray naar onze gemeente. Verhuizingen van veebe - drijven binnen de gemeente Venray blijft mogelijk, omdat daardoor de ammoniakuitstoot niet vergroot wordt. Een en ander was al in de commissievergadering van openbare werken (eind juni) aan de orde gesteld door wethouder Claessens. Die stelling werd hem niet in dank afgenomen. Met name het verbod tot vestiging van een vee - houderij van buiten Venray in onze gemeente, was voor de CDA-com- missieleden niet te pruimen. Dhr. Comelissen, kringvoorzitter van de LLTB sprak zelfs van een dichtge - spijkerd Venray, waardoor onge - twijfeld praktische problemen zouden ontstaan. In de verbeterde versie van de milieu nota komen B en W iets of wat op het bovenstaande standpunt terug. De maatregel om geen veehouderijen van buiten Venray meer toe te laten, zou namelijk juridisch onhaalbaar kunnen zijn. Het college zegt nu: vestiging van buiten Venray mag, als de totale ammoniakuitstoot niet vergroot wordt. Aanvragers van buiten Venray kunnen een tijdelijke vergunning krijgen. Tijdens die periode moeten zij kunnen aantonen dat geen ammoniak de lucht ingaat. Helaas zal voor vele veehouders die eis een onmogelijkheid zijn. Waar mest geproduceerd wordt, ontstaat ammoniak. Technische voorzieningen zijn mogelijk om die ammoniakuit - stoot te niveleren, maar dergelijke installaties zijn zó duur, dat er van een rendabele veehouderij geen sprake meer kan zijn. Al met al komt het er toch op neer, dat geen veehouderijen van buiten Venray zich in Venray kunnen vestigen. Venray blijft dicht ge spijkerd Tot die conclusie kwamen vrijwel alle raadsleden, nadat zij sinds einde juni over deze problematiek hadden kunnen nadenken. Maar een dergelijk verbod to» vestiging van nieuwe of verhuizing van bestaande veehouderijen naar Venray, zou zoals gezegd juridisch mogelijk niet haalbaar zijn en dat zou dan resulteren in procedures van schadevergoeding aan de veehouders. De VVD noemde het zelfs een vorm van rechtsongelijkheid, wan neer men hier in Venray geen nieuwe veehouderij zou mogen stichten terwijl dat een paar meter over de gemeentegrens (bijv. in Wanssum), wel mogelijk zou zijn. Zonder meer werd dan ook duidelijk, dat de gemeente met de hinderwet in de hand wel iets ten goede kan keren, maar dat er zolang er geen wettelijke basis is om de ammoniakuitstoot terug te dringen, feitelijk geen spijkers met koppen kunnen worden geslagen. De motie welke de PvdA indiende en welke gesteund werd door Samenwerking en de fraktie Van de Vorle, bevestigde dat nog eens. Later onderschreef ook het CDA deze motie. In deze motie kan men lezen, dat aan het lokaal beleid ter verlaging van de ammoniakemissie slechts een beperkt instrumentarium ter beschik king staat. Het college van B. en W. zou volgens deze motie er bij de ministeries van Landbouw en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke - Ordening en Milieu op aan moeten dringen, specifieke maatregelen te treffen, die op afzienbare termijn leiden tot aanzienlijke reductie van de ammoniakbelasting in de gemeenten met een te hoge ammoniakemissie, zoals in de gemeente Venray. Kortweg gezegd: alleen indien het Rijk wettelijke normen stelt kan aan die te hoge ammoniakuitstoot paal en perk gesteld worden. Tot zolang zijn de gemeenten vrij wel machteloos. KLEIN AFVAL Over het algemeen vonden de raadsleden de milieu-nota maar magertjes, waar het gaat om ophalen en verwerken van klein huishoudelijk en chemisch afval. Het gescheiden ophalen van afvalstoffen, zoals glas, papier, groente en tuinafval, oliën, chemische stoffen van (amateur)- fotografen, medicijnen etc. dient door de gemeente met voortvarend - heid ter hand te worden genomen. Teveel verdwijnt nu in de grond waar het ons milieu verpest. Dat gescheiden ophalen dient klant-vriendelijk te gebeuren, want men heeft allereerst de medewerking nodig van de gezinnen, waar de scheiding van de afvalstoffen moet beginnen. Dhr. Van Brok stelde zelfs, dat een gezond milieu en het behoud daarvan een eerste prioriteit moet zijn. En als dat extra controles vraagt, dan dient de gemeente daarvoor personeel ter beschikking te stellen. TWEE PETTEN Bezield mel de beste bedoelingen stelde dhr. Houba dat de wethouder van milieu-zaken (dhr. W. Claessens) feitelijk geen twee petten zou mogen dragen. Als wethouder dient hij de belangen van de gemeente te behartigen - als adviseur van de LLTB en andere functies in de agrarische wereld zou hij daarmee in strijd kunnen komen. Al was het maar om elke schijn te vermijden, zouden deze functies niet verenigbaar mogen zijn. Wethouder Claessens had dat kennelijk al veel eerder begrepen, want alles wat met mest en mestverwerking te maken had, en feitelijk in zijn portefeuilles thuis hoort, had hij al doorgeschoven naar de burgemeester die deze problema - tiek in zijn plaats behandeld. Alleen maar jammer, dat hij daarvan nooit eerder mededeling had gedaan aan de raad....om elke schijn te vermijden GELUIDSOVERLAST Bij een schoon en gezond milieu behoort ook dat elke geluidsoverlast vermeden dient te worden. Maar ook hier kan niet altijd de gemeente of de politie handelend optreden. Geluids - overlast van vliegtuigen bijvoorbeeld, kan men hooguit melden bij de commandanten van vliegbasis. De kleinere geluidsoverlast van harde muziek dient men als buren in de minne te regelen. Anders is het - aldus dhr. Den Brok - met het lawaai dat bijvoor - beeld tijdens de Venrayse kermis geproduceerd werd. Niet om te harden De gemeente had echter geen klachten ontvangen, zelfs niet van degenen die rond het gehele kermis - gebeuren wonen. Maar des-al-niet-te- min zou wethouder Claessens volgend jaar aan de kermisexploitanten vragen de geluidsknoppen iets terug te draaien. CONTROLE Dhr. Den Brok vond het allemaal wel mooi en welmaar wie kontroleert dat nü allemaal. Wie kontroleert overbemesting; wie kon - troleert het gebruik van insecticiden; wie kontroleert het uitrijden van mest op verboden tijden en wie kontroleert nog zoveel andere dingen die ons milieu bedreigen en aantasten. Volgens wethouder Claessen wor - den die controles uitgevoerd door de politie, door de eigen dienst en door de daarvoor landelijk aangestelde controle-diensten. Hij moest toege - ven, dat een adequate controle nog niet mogelijk is; veelal wordt er alleen gecontroleerd als er klachten zijn ingediend. Maar hij hoopte wel, dat zodra de HUP (Hinderwet Uitvoer- ings Programma) gereed is, meer controles mogelijk zijn en ook de milieu-problemen in zijn algemeen - heid beter aangepakt kunnen worden. Mogelijk zelfs in samenwerking met de ons omliggende gemeenten. TEGEN Toen dan uiteindelijk de milieu nota in zijn totaliteit moest worden goedgekeurd, bleek dat de heer Van Casteren (CDA) meende te moeten tegenstemmen. Dat zal ongetwijfeld verband houden met het gemeentelijk beleid om geen intensieve veehouderij en uit andere gemeenten in Venray toe te laten. SLAGERIJ DRABBELS U WEET WEL WAAROM SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Door tot nog toe onverklaarbare oorzaak is de 16 jarige Frank Alfons Voermans uit Oirlo, maandagmiddag omstreeks half vier met zijn brom - fiets op de met knipperlichten beveiligde spoorwegovergang van de Deputé Peetersstraat-Meerloseweg te Oirlo tegen een uit de richting Venlo komende personentrein gebotst. Hij werd daarbij dusdanig gewond dat hij vrijwel op slag werd gedood. De bestuurder van de personentrein had van de botsing niets bemerkt. Treinreizigers maakten de conducteur op de botsing opmerkzaam. Het is verklaarbaar dat de bestuurder niets heeft gezien, omdat het slachtoffer tegen het laatste gedeelte van de trein is gereden. Het slachtoffer was op 21 augustus 16 jaar geworden, waardoor hij een bromfiets mocht berijden. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Vrijdag 2 sept. a.s. zal mevr. A. Rongen afscheid nemen als leerkracht aan de basisschool ,,De Stek" te Castenray. Zij maakt gebruik van de zgn. ,,DOP"-regeling, (doorstroming on derwijs personeel). Juffrouw Rongen is sinds 1969 werkzaam geweest aan de school te Castenray. Daarvoor werkte zij op div. scholen, onder meer in Reuver, haar geboorteplaats, Kessel, Beesel en Horst. In 1952 begonnen als onderwijzers, in een periode dat lagere school en kleuterschool nog volledig gescheiden onderwijsvormen waren, maakte zij de „roerige" ontwikkeling mee van de nieuwe basisschool. Vooral in de periode, heeft zij zich als een voortreffelijke kracht doen gelden. Zij stond positief kritisch tegenover vernieuwingen en was bereid die samen met haar collega's op te zetten en uit te voeren in de klas. De verdiensten van juffrouw Rongen voor het onderwijs in Castenray zijn ontegenzeglijk groot. Zij verdient het ten volle nu onder wat „rustiger" omstandigheden van haar vrije tijd te gaan genieten. Indien men persoonlijk afscheid wil nemen, kan men daartoe terecht op vrijdag 2 sept. a.s. van 18.00 tot 19.00 uur in de Basisschool „De Stek" te Castenray. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 De stichting tot behoud en restauratie van de St. Petrus Bandenkerk Venray heeft het initia tief genomen om de Grote Kerk voortaan elke woensdag-, donder dag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor bezichtiging open te stellen. De stichting is erin geslaagd een voldoende aantal vrijwillig(st)ers te vinden die gedurende de opensteUing toezicht willen uitoefenen. Er zijn door de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray be schikbaar gestelde folders over de kerk verkrijgbaar, terwijl er tevens ansichtkaarten van de heiligenbeelden te koop zijn. Gezien de belangstelling die er bleek te bestaan bij de openstelling die voornoemde Kring in de afgelo pen maanden juli en aug. heeft georganiseerd, verwacht de stichting met deze permanente openstelling van de kerk in een behoefte te voorzien.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1