P.v.d.A.-fractie vraagt duidelijkheid van college s Commissieleden verontrust over woningbouw op de kerkdorpen MAVO „De Kolk" 50 JAAR M EMOFRA M J Naar aanleiding van uitspraak Raad van State WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING H| vrijetijdsmode! I I L- Extra openstelling- Grote Kerk TRENDSETTER „SURPRISE" Auto tegen trein Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 Oudste inwoonster- Venray overleden „De Brak" kreeg zandstraalbeurt gina i DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1988 Nr. 34 HONDERDENNEGENDE JAARGANG >0 PEEL EN MAAS i3°' A V*. IMAM fPAin A X# Pkl A ii m/lkl/* An\/CDTCMTICPRI IQT1 rt rusr mr 1 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR01050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN 0E REGIO r 18 00 EEK I zeer modieus en.... V FA SCHERP IN PRIJS F\ E M P Overloon Maasbree O F ft 04788-1434 04765-3395 R A betaalbare... en zeer A mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! parkeren VOOR de winkels J OVERLOON-MAASBREE - M\ Gedurende de maanden juli en mgustus werd de St. Petrus Banden- ;erk op woensdag-middag tussen 14.00 en 17.00 uur extra opengesteld. 'Dit om eenieder in de gelegenheid te stellen in eigen tempo de kerk en haar cunstschatten te bezichtigen. Dit jaar gebeurde dit voor het eerst tijdens de woensdag-middag. Het aantal bezoekers was iedere keer zeer goed te noemen. Om die reden willen wij u erop wijzen dat deze extra openstelling nog geldt voor woensdag 24 en 31 augustus a.s. Voor diegene die zich verder willen verdiepen in de historie en kunst schatten van deze kerk zouden wij willen verwijzen naar de boekjes „De groote kerk van Venray", geschreven door dr. H.P.H. Camps, voorheen gemeente-archivaris van Venray en „De St. Petrus Bandenkerk of de grote kerk van Venray; een kort historisch overzicht", geschreven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray. Vrijdagavond omstreeks 19.00 uur is op, de met knipperlicht beveiligde, overweg aan de Rosmolenweg, door tot nog toe onverklaarbare oorzaak, een personenauto, bestuurd door de 25-jarige Peter Nellen uit Venray (Lupine in Landweert), voor de personentrein Nijmegen-Venray te rechtgekomen. Bij de botsing werd de auto vele tientallen meters meege sleurd. De bestuurder als enige inzittende werd uit de auto geslingerd en onder de trein meegesleurd. Het heeft lang geduurd eer de politie de identiteit van het slachtoffer kon mededelen. De bestuurder van de personentrein heeft het ongeluk zien aankomen maar kon een botsing niet meer voorkomen. De treinreizigers konden na onge veer een half uur in een andere personentrein overstappen. Het trein verkeer was tot ongeveer 21.30 gestremd. De treinreizigers werden in dat tijdvak met bussen tussen de stations Venray en Vierlingsbeek vervoerd. Het staat vast dat de knipperlichten normaal werkten. Mogelijk is het slachtoffer door de laagstaande zon verblind geraakt en heeft de rode lichten niet opgemerkt. Tijdens de vorige week gehouden commissievergadering voor ruimtelij ke ordening en volkshuisvesting, toon den de heren J. Reintjes en H. Philip- sen (beiden van het CDA) zich erg be zorgd over de toekomstige woning bouw in de kerkdorpen. In het vorige week gepubliceerde overzicht „wo ningbouw en woningbouwplanning" komen de kerkdorpen, volgens de bei de heren, er wel erg bekaaid vanaf. Uit dat overzicht blijkt, dat in de Venray- se kerkdorpen in 1989, en ook in 1990, slechts vier nieuwe huurwoningen gep land staan. Vooral dhr. Philipsen had moeite met deze gegevens. Niet zozeer met de cijfers, maar meer met het feit dat nu al 40 huurwoningen gepland staan voor Wit Desselke (in 1990, en in 1991 nog eens 44). Dit beleid van de ge meente, zo moet men de cijfers im mers zien, verontrustte hem zeer. Dit betekent volgens dhr. Philipsen, dat in de kerkdorpen voorlopig alleen huur woningen vrij komen als er sprake is van doorstroming. Verder was dhr. Philipsen van me ning dat de verhouding van het aantal woningen, dat de kerkdorpen krijgt toegewezen t.o.v. Venray-centrum, wel erg scheef ligt. Met de koopwonin- gen erbij krijgen de gezamenlijke kerkdorpen slechts eenzesde van het aantal woningen dat de gemeente Ven ray krijgt toegewezen. Wethouder Willems kon dhr. Phi lipsen maar ten dele gerust stellen. De ze cijfers moest men zien als richtcij- fers; als basis voor het aantal wonin gen dat de provincie straks definitief aan Venray toewijst. Zo heeft Venray voor 1989 44 sociale huurwoningen op het verlanglijstje staan. De provincie wil „voorlopig" nog maar 34 wonin gen toewijzen. Maar omdat 40 van die 44 woningen één projekt gaan vormen (3e fase De Bleek), zal Venray waar schijnlijk toch wel 40 woningen krij gen toegewezen. Wit Desselke wordt volgens de we thouder nu al aangemeld om de pro vincie te laten weten dat Venray de te slopen woningen wil vervangen. De provincie kan daar dan alvast mee re kening houden. De wethouder liet verder doorsche meren dat het niet alleen in de kerk dorpen moeilijk is om 'n woning te krijgen. Ook in Venray-centrum valt dat voor bepaalde woningen (b.v. huurwoningen in Veltum) niet mee. Voorts wees wethouder Willems erop dat in de kerkdorpen de bouw van pre miewoningen met een eenmalige bij drage best mógelijk is. De bewoners die willen gaan bouwen kunnen die premie ook zelf aanvragen. CIJFERS In de eerste vijf maanden van dit jaar, zo blijkt uit het overzicht, zijn in Venray 100 nieuwe woningen opgele verd. Hiervan zijn er 47 huurwonin gen, 29 gesubsidieerde koopwoningen en 24 ongesubsidieerd. Op 1 juni van dit jaar waren er maar liefst 164 woningen in aanbouw. Hier van 81 woningen in Landweert en 54 in de kerkdorpen. Voor de tweede helft van dit jaar staat de bouwaan- vang van nog eens 236 woningen gep land. In een aantal gevallen is men reeds met de bouw begonnen. De P.v.d.A. fractie in de Venrayse gemeenteraad heeft een brief met een groot aantal indringende vragen ge zonden aan het college van B. en W. Aanleiding hiertoe is een recente uit spraak van de Raad van State in een beroepszaak, die een inwoner van de gemeente heeft aangespannen tegen het gemeentebestuur. Beslitst werd n.l. dat gemeenten aan uitkeringsge rechtigden geen bijstand voor leven sonderhoud in de vorm van 'n voorschot geldlening mogen geven. Wanneer zij dat wel doen, dan mag dat bedrag niet worden teruggevor derd. En dat heeft de gemeente Ven ray wel gedaan. Op 1 september a.s. bestaat de U.L.O./M.U.L.O./ Mavo te Venray 50 jaar. Bij zo'n respectabele leeftijd past een feest. Daarom is er een kleine werkgroep al 2 jaar bezig met de voorbereiding van de activiteiten. Bestuur, ouderraad, directie en team hebben de handen ineengeslagen, om er gezamelijk wat goeds van te maken! Er zijn 2 hoofdlijnen te onderschei den: ten eerste is er feest;feest voor de leerlingen, hun ouders en docenten; feest ook voor oud-docenten en ojid-leerlingen; ten tweede is er zoals bekend, een actie gepland om een Indiase highschool te bouwen en in te richten. Men wil zodoende niet alleen zelf feest vieren, maar ook in een arm gebied in India feest brengen! Het konkrete feest ziet er - globaal - als volgt uit: Woensdag 21 september Feestdag voor leerlingen en docenten Alle leerlingen wordt als presentje het jubileumboek aangeboden, een boek, dat in vogelvlucht de oude U.L.O.- periode en het Mavo-tijdperk overziet, uiteraard verlucht met foto's, samen gesteld door vele oud-docenten en oud-leerlingen van de school Donderdag 22 september Feestdag voor ouders en genodigden Vrijdag 23 september Feestdag voor oud-leerlingen en oud-docenten Bij deze z.g. reünie zijn ook diverse aktiviteiten gepland. Zo kunnen de aanwezigen het jubileumboek kopen. En ook het sociale doel komt aan bod. Het sociaal project Zoals gezegd, wil men in India in het plaatsje Basen, een Highschool bouwen voor de jongens en meisjes van deze zeer arme bevolking. De begroting gaat uit van 50.000,-. Die highschool moet een soort beroeu- school worden voor de jeugd van 12 16 jaar, om iets anders te leren dan wat wij zouden noemen „agrarische sector", want daar is voor hen geen heil meer in te behalen. Het bedrag is naar onze begrippen klein, maar in India veel en veel meer waard. Pater v.d. Sande van de Winkel van Sinkel is bij dit projekt betrokken en functioneert als tussenpersoon. De Winkel van Sinkel zal ook de inrichting van de te bouwen school financieren. Verder zullen de kado's die ongetwijfeld op de receptie van donderdag 22 september a.s. aan de school worden aangeboden, bestemd worden aan deze school. Op de diverse onderdelen van het feestprogramma komen wij nog nader terug. Op de foto het jubileum-team dat de feestelijkheden organiseert en het soci aal project begeleidt VOORGESCHIEDENIS Eind 1984 besloot de gemeente Ven ray aan Venrayse bijstandcliënten de periodieke uitkeringen in plaats van op laatste vrijdag van de maand in het vervolg vrijdags na de 2e woensdag van elke maand uit te betalen. Gezin nen en zelfstandig-wonenden die door dit opschuiven in de financiële proble men kwamen, konden een overbruggings-uitkering krijgen die in de maanden daarna terug betaald diende te worden middels inhoudingen op de uitkering. De argumentatie voor deze ver schuiving werd met name ontleend aan de daarmee bereikte betere aan sluiting tussen de uitkering en de wer kelijke inkomsten in een bepaalde maand, teneinde latere verrekeningen en terugvorderingen te voorkomen. De P.v.d.A. blijft het merkwaardig vinden dat zo'n ingrijpende operatie praktisch volledig op ambtelijk niveau is geïnitieerd en voorbereid. Door deze overrompelingstaktiek, heeft de raad nauwelijks tijd gehad om zich in deze materie te verdiepen. Achteraf bezien had de raad dit nooit op deze wijze mogen laten passeren; aldus de fractie. Dat dit immers niet de weg is om tot evenwichtige en goed doordachte besluiten te komen, wordt duidelijk uit de uitspraak van de Kroon, waarbij zowel de beslissing van het Venrayse College van 4 februari 1985, als ook het besluit van gedeputeerde staten van Limburg van 7 februari 1986, ver nietigd worden. Dit als gevolg van het feit dat een van de cliënten is blijven procederen tegen de beschikking van het college van 27 november 1984. De passsage uit de Kroon-uitspraak: „Naar ons oordeel moet onder deze omstandigheden de gemeente Venray worden verweten, dat zij bij wijziging in het betalingssysteem van de bijstandsuitkeringen, op onvoldoende wijze de belangen van de bijstandsge rechtigde in acht heeft genomen, door niet te voorkomen dat in de periode van 26 januari 1985 tot 15 februari 1985 in de uitbetaling fonds perdu een leemte ontstond.", laat volgens de P.v.d.A. aan duidelijkheid weinig te wensen over. y GEVRAAGD winkelmeisje om ons team te komen versterken voor 32 uur of meer Leeft. 17-18 jaar Mogelijkheid voor opleiding winkelbediende (2 jaar). Zo spoedig mogelijk. SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Nu het omstreden besluit niet kan worden gehandhaafd, rijst er bij de fractie een aantal vragen. NIEUWE AANVRAGEN In de huidige systematiek vindt uit betaling van de maandelijkse uitkeri- nen plaats plus minus twee weken na dat de desbetreffende kalendermaand, waarover de aanspraak op de uitke ring bestaat, is verstreken. Gezien de nu voorliggende Kroon-uitspraak is de vraag dan ook hoe het college denkt te handelen bij elke nieuwe bijstandsaan vraag. Immers de nu gehanteerde zo genaamde pen weken zijn blijkens de Kroon-uitspraak niet te handhaven. De vraag aan het college is dan ook hoe toekomstige bezwaarschriften van gelijke strekking behandeld worden. „Draait u bij bezwaar de pen weken te rug, of wijst U het bezwaar af, waar door de cliënt bij gedeputeerde staten en de Kroon z'n gelijk hoogstwaar schijnlijk zal krijgen.", zo luidt de eerste vraag. Vervolgens wordt gevraagd of het college bereid is deze penweken ook achterwege te laten voor cliënten die geen bezwaar maken tegen de huidige betalingssystematiek Blijkens informatie van de fractie van de P.v.d.A. heeft een fors aantal cliënten een overbruggingskrediet ont vangen. Van deze groep hebben enkele tientallen cliënten geprotesteerd tegen de invoering van penweken en de praktische consequenties daarvan. De socialisten vragen zich af, of het colle ge hun opvatting deels, dat de kans bijzonder groot is dat de kantonrech ter (die nog een uitspraak moet doen over verhaalbaarheid van het over bruggingsvoorschot en daarmee ge wacht heeft tot bovenstaande Kroon- uitspraak) de verhaalsmogelijkheid door de gemeente afwijst. IN GELIJKGESTELD Van de mensen die bezwaar aange tekend hebben heeft de meerderheid niet doorgeprocedeerd bij gedeputeer de staten en de Kroon. Hadden ze dit wel gedaan, dan waren ook zij in de opvatting van de P.v.d.A. in het gelijk gesteld, omdat de hoogste rechters zichzelf niet tegenspreken bij gelijke si tuaties. De P.v.d.A. fractie meent, dat ook het college van B. en W. begrijpt, dat het grootste deel van deze mensen het nog steeds niet eens is met de ver schuiving van de betaaldatum. Daar om wordt de vraag gesteld of de ge meente deze categorie op dezelfde wij ze wil behandelen als de cliënt die door de Kroon in het gelijk gesteld is. Dit zou als het ware een sportieve houding van de gemeente zijn, als zij dit deed. Weliswaar beseffen de fractieleden dat het niet gebruikelijk is om een tweede uitspraak over een bezwaarschrift te doen, maar naar hun opvatting ligt het hier voor de hand om ook deze catergorie te vrijwaren van de gemeen telijke misvatting, middels correktie. Er is een kroonuitspraak waaruit blijkt, dat dit niet onmogelijk is. Analoog aan de vorige vraag dringt zich dan de vraag op wat de conse quenties zijn voor de mensen die de gemeente hebben laten weten het niet eens te zijn met de inhouding van het overbruggingsvoorschot op de regulie re uitkering. Nu de kans zeer reëel lijkt, dat de kantonrechter de gemeen te geen verhaalsmogelijkheid toekent, staakt de gemeente dan de lopende verhaalspogingen en ziet zij dan af van eventuele toekomstige verhaalspogin gen bij nieuwe aanvragers? Zo wil de fractie van het college weten. Omdat de fractie sterk hecht aan een grote mate van rechtsgelijkhied voor deze kwetsbare groep, vraagt zij nu het college de vertraging van de be taaldatum voor ALLE cliënten te cor rigeren. Zou het college aan de huidige systematiek vasthouden, dan vraagt de P.v.d.A. of B. en W. in harmonie met de Kroon-uitspraak bereid zijn de reeds terug betaalde overbruggings voorschotten „terug" te betalen aan de cliënten. Dit houdt in een tussenuit- kering over de periode 26 januari tot 15 februari 1985 uit te betalen aan cliënten die toen een periode zonder inkomen waren. Daaraan vastgekop peld wordt gevraagd inzicht te ver schaffen in de eventuele financieële gevolgen voor de gemeente van een en ander. Voor de zekerheid wil de P.v.d.A. fractie weten, of de bezorgdheid van de gemeente, in eer eerste reactie op de Kroon-uitspraak in een Dagblad gepubliceerd, ai verdwenen is? 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON VOLVO TERUGGEVONDEN De eerder deze week gestolen Volvo werd dinsdag teruggevonden in een maisveld aan de Molenklef. Er werden geen sporen van braak aangetroffen en het zal een raadsel blijven hoe de dader in de auto is kunnen komen, en weg heeft kunnen rijden. Het is de da der kennelijk alleen maar te doen ge weest om de dure radioinstallatie, want die bleek verdwenen te zijn. DIEFSTAL VAN SCHAPEN Ten nadele van een Venrayse scha penhouder, werden uit een weide aan de Kiekweg, 5 schapen gestolen. De waarde van de dieren bedraagt ruim ƒ1.000,--. Brood- en Banketbakkerij Verwacht U binnenkort 'n baby en wilt U al uw gasten verrassen met 'n leuke attentie, wij hebben 'n ruime sortering In het ziekenhuis, overleed woens dag, mevr. Euwals-Pijpers in de leef tijd van bijna 104 jaar. Die leeftijd zou ze op 30 september a.s. bereikt heb ben. Ze was al jarenlang de oudste in woonster van Venray, maar bovendien ook van Noord Limburg. Enkele dagen geleden werd zij naar het ziekenhuis gebracht nadat ze bij een val in haar kamer in het Schutters veld haar heup had gebroken. Ruim 2 jaar verbleef zij in dat verzorgings huis. Het was toen een zeldzaamheid dat iemand op zo'n hoge leeftijd opge nomen werd in een bejaardencentrum. Wel een bewijs van haar vitaliteit destjds. In het Schuttersveld was zij best te vreden en had vanuit haar kamer op de derde verdieping een riant overzicht van Venray. Tot op de laatste dag, toen ze naar het ziekenhuis werd overgebracht, was zij een trouwe lezeres van Peel en Maas. Mevr. Euwals-Pijpers geboren en getogen in Wanssum kwam in de veer tiger jaren naar Oirlo. In 1982 kwam ze in het nieuws als 's werelds oudste babysit, want ze hielp toen mede aan de verzorging van de drieling van de familie Eickmans, die bij haar inwoonde. In 1984 bij het bereiken van heaar 100 ste verjaardag, kwam ze weer in de publiciteit, maar ook in 1985, toen ze een brief schreef aan de PLEM, om dat bij de vervanging van de straatver lichting, zij in het donker moeilijk haar woning kon bereiken als ze terug kwam van haar kaartavondjes. Op haar 101ste verjaardag kreeg ze van de gemeente een buitenlamp aangebo den, waardoor dat euvel werd opge lost. Opnieuw is een dame weer de oudste inwoonster van Venray. Om dat men haar daarvan eerst persoon lijk in kennis wil stellen, moeten wij nog naar een naam gissen. Méér dan „zij wordt in oktober honderd jaar" wil men op dit moment in het gemeen tehuis niet kwijt. TAXATIEKANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 Woensdagmorgen moest het ver keer op de Leunseweg voor een gedeel te worden omgeleid, omdat het uit- zciht op de weg ontnomen werd door grote stofwolken welke afkomstig wa ren van het zandstralen van de voor malige DE BARAK. Het gebouw heeft een andere bestemming gekregen en zal in de toe komst een moskee gaan worden. Leden van de Islamitische gods dienst zullen zelf waar mogelijk mee helpen aan de inrichting, waarvoor ook de gemeente Venray een financië le bijdrage zal geven. De in de buurt geparkeerde auto's kwamen dik onder het stof te zitten. Doordat het personeel van de ge meente tijdig verkeersmaatregelen had genomen konden mogelijke ongeluk ken worden voorkomen.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1