Passantenplaats voor woonwagens roept opnieuw verzet op Krediet voor openbare werken in centrum r stoffenboetiek ƒ7.- Covin: WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ft Manege sportcentrum in Ysselsteyn Ijroeken duur? Olympische Spelen van 1936 Heide nam massaal afscheid van Rector Cox WAO VAN SOEST hypotheken! Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 iL_ KIJKDAG GEVONDEN FIETSEN Venrayse speelt hockeyinterlands Rommelmarkt in Blitterswijck DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1988 Nr. 33 HONDERDENNEGENDE JAARGANG dag WIJNÖDRANKENi PEEL EN MAAS B «ANKENGROEP UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY n) GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18 00 IROUGI 1 ;roon! i NDHI* Om plaats te kunnen maken voor de winterkollektie bieden wij U onze zomerstoffen aan voor per meter RRINEII passage 10 venray tel. 04780 - 85772 Volgende week vrijdag 26 aug., om 8.30 uur zal burgemeester Defesche - isisteerd door wethouder Claes- officieel het nieuwe manege- jortcentrum in Ysselsteyn openen. Dit paarden sport centrum is ebouwd aan de Buntweg en bestaat it een binnen-manege of rijhal van 21 61 meter en is uiteraard bestemd oor oefiningen, wedstrijden, lessen mz. Maar evenzeer zijn ook andere ikken van sport daar welkom. Men enkt b.v. aan zaalvoetbal e.d., maar ok aan shows en tentoonstellingen, n dit verband is het gunstig, dat de untweg gemakkelijk te bereiken is, tok door invaliden. De binnenmanege wordt omringd oor boxen waarin pension gegeven rordt aan paarden en pony's. Natuurlijk is ook buiten het nanegegebouw volop ruimte om de aarden te laten oefenen en ze de jimte te geven. Om het publiek kennis te laten laken met dit hippisch gebeuren, oudt ,,Geurts-van Kessel" (de xploitanten) op zondag 28 augustus pen dag. Iedereen is dan van harte velkom. Donderdag 1 sept. a.s. om 11.30 uur opent de minster van WVC, mr. drs. L.C. Brinkman, een bijzondere expositie in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon. Het betreft de tentoonstelling: Sport en Politiek, De Olympische Spelen 1936-19nu. Vanaf 1896 toen de moderne Olympische Spelen van start gingen, wordt dit belangrijkste sportieve gebeuren ter wereld in toenemende mate door politieke en commerciële belangen beïnvloed. Hoezeer dat te betreuren valt, het lijkt een onont koombaar feit te zijn. De Olympische Spelen van 1936 zijn een voorbeeld van politieke propaganda voor een systeem dat zijn ware aard en bedoelingen maskeerde achter perfect georganiseerde en gebruikte Spelen. Gezien de actualiteit van de Olympi sche Zomerspelen te Seoul in 1988 koos het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum bovengenoemd thema voor zijn achtste wisseltentoonstel ling. Leidraad voor het inrichten van de expositie werd de scriptie (1986) van drs. André Swijtink uit Amster dam „Nederland en de Nazispelen". De expositie richt zich echter niet alleen op die Spelen maar ook op die daarna. De expositie is ingericht met behulp van foto's, documenten, literatuur, authentieke voorwerpen als maquet tes, programmaboekjes, souveniers, postzegels en niet te vergeten de originele fakkel en het affiche van de Spelen van 1936. Het geheel is ondergebracht in een passende, sportieve presentatie en is te zien tot en met 30 december 1988. Het college heeft onlangs een perceel grond aan de Paul Burgman- straat aangewezen als passantenplaats voor woonwagens. Begin deze week werd daar de meest noodzakelijke voorziening aangebracht, t.w. een tapkraan van de waterleiding. Eerst tóén vernamen de omwoMaden van de plannen, die het college van B. en W. daar denken te verwezenlijken. Ook in de commissie voor openbare werken waren enkele commissieleden zeer verbaasd, dat B. en W. zonder inspraak van buurtbewoners en zonder kennisgeving aan commissie of gemeenteraad tot dit besluit zijn gekomen. Wethouder W. Claessens bevestigde dat het inderdaad in de bedoeling ligt aan de Paul Burgmanstraat een passantenplaats voor woonwagen bewoners aan te wijzen. Elke gemeente is dat verplicht en Gedepu teerde Staten van Limburg hebben al herhaaldelijk bij B. en W. aange drongen voor een dergelijke plaats te zorgen. Daar mogen rondtrekkende woonwagenbewoners een paar etma len standplaats kiezen. In het verleden hebben B. en w. reeds pogingen gedaan om op het parkeerterrein bij het zwembad een dergelijke ruimte te creëren. Dat stuitte op zoveel protesten van omwonenden dat zelfs de Commissa ris van de Koninging in Limburg er zich persoonlijk mee kwam bemoeien. Ook aan de Broekweg en vorig jaar aan de Beekweg heeft men een passantenplaats willen inrichten, maar ook daar waren de omwonenden er niet van gediend. Burgemeester en wethouders heb ben sindsdien ijverig gezocht naar een geschikte lokatie. Aan de Paul Burgmanstraat denkt men deze nu gevonden te hebben. Bij een informeel contact met de Industriële Club Venray is het woord „gedogen" gevallen, maar dat schijnt achteraf gezien een persoonlijk standpunt te zijn geweest. De Club als zodanig heeft er zich nooit over uitgesproken. TIJDELIJK Volgens wethouder Claesens is hier sprake van een „tijdelijke voorzien ing". De berm, waarin in feite de standplaats gekozen kan worden, is uiteindelijk bedoeld als verbreding van de Paul Burgermanstraat. Maar wanneer die weg verbreed wordt kon hij echt niet zeggen. Omdat er dus sprake is van een tijdelijke voorzien ing, konden B. en W. ook een tijdelijk besluit nemen, zonder overleg met raad of commissie en zonder dat omwonenden inspraak hadden. De trammelant die vorig jaar aan de Beekweg ontstond was voornamelijk gericht tegen de definitieve bestem ming van een perceel grond tot passantenplaats. Het besluit van B. en W. werd niet door alle commissieleden in dank afgenomen. Op zijn minst had men belanghebbenden kunnen informeren. Het mankeert er nog maar aan, dat men het uit de krant te weten moet komen. NIET AKKOORD Intussen is wel duidelijk, dat de bewoners van nabij gelegen panden aan de Maasheseweg en de directies van enkele kleine en grote bedrijven bij het college van B. en W. zullen protesteren tegen de gang van zaken én tegen de komst van woonwagen bewoners op die plaats. Men wenst daar niet mee akkoord te gaan. In de commissie voor openbare werken stelde dhr. J. van de Vorle nog, dat op het woonwagenkampje Spurkterhof regelmatig plaats over is. Eventuele passanten zouden daar toch gerust standplaats kunnen kiezen. Maar dat is duidelijk niet de bedoeling. Spurkterhof is bestemd voor vaste standplaats, niet voor tijdelijk verblijf.. Van de Vorle vroeg zich ook af, of er inderdaad alleen echte woonwa genbewoners zouden komen staan. Hij had de overtuiging dat ook mensen met een camper of woonwa gen als vakantieverblijf, van zo'n passantenplaats gebruik gaan maken. Maar ook dat is niet de bedoeling. Dergelijke mensen zullen door de politie verwijderd worden. Mevr. Poels-Peters kon de antipa thie tegen woonwagenbewoners niet goed begrijpen. Toen zij nog aan de Leunseweg woonde, kwamen in die buurt jaarlijks woonwagenbewoners enkele dagen standplaats kiezen, zonder dat dat tot problemen leidde. Het ziet er niet naar uit, dat het besluit van B. en W. alsnog wordt teruggedraaid. Gedeputeerde Staten zijn van het college-besluit in kennis gesteld, waarmee Venray aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan. De commissie voor openbare werken heeft deze week gunstig geadviseerd over het beschikbaar stellen van een tweetal kredieten ten Afgelopen zondag was het feest in Heide, Rector Cox vierde zijn 50-jarige priesterschap en nam tevens, als parochieherder, afscheid van zijn parochianen. Hij wordt opgevolgd door pastoor Albers, die naast de Christus Koning parochie ook Heide onder zijn hoede zal nemen. Dat de Heidse gemeenschap rector Cox dankbaar was, bleek wel uit het groot aantal dorpsbewoners dat bij de H. Mis aanwezig was. Dankbaar voor de 28 jaren die de rector in Heide verbleef; dankbaar voor de bouw van de kerk in 1964; dankbaar voor het feit dat Heide één hechte parochie is. Dhr. Meyer, die na de mis namens de dorpsgemeenschap die dank verwoordde, beschreef de rector als een prettige voorzitter van het kerkbestuur, een goede adviseur én een goede kindervriend. Hij wenste rector Cox alle goeds en vooral een menswaardige gezondheid. Namens de gemeenschap kreeg de rector een gedenksteen aangeboden met daarbij een oorkonde. De steen, draagt de tekst: „De ijver voor uw huis, heeft mij verteerd" en zal 'n waardige plaats in de Heidse kerk krijgen. Ook burgemeester Defesche loofde in zijn dankwoord de rector. Hij noemde het gouden priesterschap geen mijlpaal maar een obilisk. Deken Buschman, die samen met rector Cox de mis verzorgde, dankte de rector voor zijn werk in Heide. Tevens nam hij de gelegenheid waar een noodkreet te slaken. In okfc zullen zes parochies in het Venrayse dekenaat zonder priester komen te zitten. Samenwer king tussen verschillende parochies, zoals nu in Heide en Vredeskerk plaats vindt, zal dan noodzakelijk zijn. Het priester^ tekort neemt ernstige vormen aan. Hij verzocht dan ook te bidden voor priesterroepingen. Ook richtte hij zich tot de aanwezige ouders om het priesterschap bij de jongens te stimuleren. Na al deze plichtplegingen mochten de bewoners van Heide hun rector de hand schudden en tevens kennis maken met de nieuwe rector, pastoor Albers. Een gebeuren dat lange tijd in beslag nam. behoeve van openbare werken in het centrum. Het betreft de vervanging van de riolering en herstel van de bestrating in de Leeuwstraat, een deel van het Henseniusplein en in het zuidelijke deel van de Schoolstraat. Totale kosten: 238.800,--. Deze gelden zijn middels de prioriteitennota voor deze werken gereserveerd. LEEUWSTRAAT De vervanging van de riolering in de Leeuwstraat betekent openbreking van de gehele bestrating. De riolering, welke nu aanwezig is en een doorsnee heeft van 30-45 cm, wordt vervangen door een riolering van 60 cm doorsnee. De herbestrating vindt geheel plaats volgens de huidige situatie. Wethouder Claessens beves tigde desgevraagd, dat in de Leeuw- straat geen sierbestrating komt. Wel zijn er „straks", na het gereedkomen van „Residentie Henseniusstaete" (perceel Gouden Leeuw) enkele openbare werken nodig. Met name zijn dat enkele parkeerplaatsen aan de westkant van de Leeuwstraat en aansluitend ook parkeerruimte tegen de oude brouwerij. Er is, aldus de wethouder, geen sprake van 30.000 extra kosten, omdat het werk niet in eens kan worden uitgevoerd. De latere kosten drukken namelijk op het bestemmingsplan de Gouden Leeuw. SCHOOLSTRAAT De riolering in het gedeelte Henseniusplein tussen Leeuwstraat en Schoolstraat is bij de renovatie van het Henseniusplein al vernieuwd. Maar het hoger gelegen oude riool in de Schoolstraat verhindert een vlotte doorstroming. Dat geeft bij flinke regenbuiten (zoals we er de vorige maand enkele gehad hebben) water overlast, maar óók vervuiling van de riolering in het Henseniusplein die nu beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 jaarlijks verschillende malen moet worden schoongemaakt,* kosten tel kens 5.000,-. Mede daarom is het noodzaak dat met spoed het slechte riool in dat zuidelijke gedeelte van de Schoolstraat vernieuwd wordt. Hoewel feitelijk dit gedeelte van de Schoolstraat volledig zou moeten worden heringericht, overeenkomstig het reeds uitgevoerde noordelijke gedeelte van deze straat, verkeren de ontwikkelingen voor wat betreft de schouwburg (voormalige jeugdbiblio theek), de aansluiting van de Bleek via de Jan Hensenstraat op de Passage èn de herinrichting van het schouwburg plein in een zodanig stadium, dat een volledige herinrichting van de School straat nü niet is te verantwoorden. Volgens de wethouder zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de oostgevel van de schouwburg wordt verlegd om daar winkelvestiging mogelijk te maken. Ook hier dus openbreken van de straat, de vervanging van de riolering van 35 cm doorsnee in een van 50 cm en vervolgens de straat weer in zijn huidige stand terugbrengen. SCHOOLSTRAAT MARKTSTRAAT Enkele commissieleden vonden het wel vreemd, dat in de Leeuwstraat een riolering komt van 60 cm en in de Schoolstraat een van 50 cm. Als leken zou men zeggen dat dat juist andersom moet zijn. Maar daar kregen de heren duidelijk tekst en uitleg over. De riolering in de Leeuwstraat en het gedeelte van het Henseniusplein fungeert bij zware regenval als tijdelijke opslag van het hemelwater. Zou men dat ineens door de Schoolstraat jagen, dan zouden op de kruising met de Marktstraat opnieuw problemen ontstaan - zoals nu: overstromingen bij zware regen val. Dhr. Ebberink, die als belangstel lende toehoorder op deze vergadering aanwezig was, verwachtte dat hij nu meer dan ooit met wateroverlast te kampen zou krijgen. Het water van de Schoolstraat wordt nu al overgepompt naar de Marktstraat, omdat de riolering in de Eindstraat veel te klein is om al het water te kunnen verwerken. Wethouder Claessens kon hem gerust stellen. Vrijwel direct na het gereedkomen van de riolering in de Leeuwstraat en Schoolstraat, wordt begonnen met de vernieuwing van de riolering in de Eindstraat en Over- loonseweg tot aan de Noordsingel. Het werk is inmiddels aanbesteed maar nog niet gegund. Het is zelfs niet uitgesloten dat nog in de komende herfst de riolering in de Marktstraat wordt vernieuwd. RESERVERING De plannen voor de vernieuwing van de riolering zijn niet van vandaag of gisteren. Reeds in 1986 en 1987 werden gelden voor deze werken gereserveerd. Totaal 1.3 miljoen. Als de Schoolstraat en Leeuwstraat onder handen zijn genomen, blijft er 680.300 over. B. en W. stelden voor die reservering maar te laten vervallen. Het stond er niet letterlijk, maar de commissieleden verwachtten dat dan het geld ergens anders aan besteed zou worden. Daar had men echter geen behoefte aan, want komend jaar of zeker in 1990 is er weer geld nodig voor de herinrichting van het schouwburgplein en de Schoolstraat en dan is er wellicht geen geld meer... ^at nu cje bedoeling was van dit voorstel zal nader worden toegelicht in de raadsvergadering van dinsdag 30 augustus a.s. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 "8,9515 10 jaar vMt" l gfalultprovlmie Brood- en Banketbakkerij Hebt U trouwplannen? Wij hebben voor al uw bruiloftsgasten een leuke herinnering. Kom vroegtijdig uw keus maken. Morgen, vrijdag 19 augustus, zal weer kijkdag worden gehouden van fietsen welke de laatste 4 maanden als gevonden zijn aangegeven bij de politie. Men kan komen kijken tussen 17.00 en 18.00 uur, of zijn of haar fiets wellicht erbij staat. Er staan 60 fietsen te wachten op de respectieve lijke eigenaar of eigenaressen. VERKOOP VAN FIETSEN Direct na 18.00 uur is er gelegenheid een bod te doen op de niet afgehaalde fietsen. Die mogelijkheid bestaat alleen voor hen die in de loop van 1988 t/m 10 augustus j.l. aangifte hebben gedaan van diefstal van zijn of haar fiets. De fietsen worden verkocht aan de hoogste bieder. Dat zal om 19.00 uur plaats vinden. Er zijn in het lopende jaar van 1988, 385 aangiften van diefstal van een fiets bij de politie binnengekomen. 135 Fietsen konden vrijwel direct aan de rechtmatige eigenaar ter hand worden gesteld, o.a. door het in de fiets ingegraveerde postcodenummer dan wel door de bijzonderheden welke op de fietsregistratiekaart waren ingevuld. Als iedere eigenaar zich van een fietsregistratiekaart zou voorzien en in de fiets het postcodenummer zou laten graveren, dan zouden er geen gevonden fietsen behoeven te worden verkocht. Dat zou zeker de moeite waard zijn, omdat in ons Venray bijna iedere 2 dagen 3 fietsen worden gestolen. Nogmaals vrijdag 19 augustus, morgen dus, fietsen kijken op het politiebureau van 17.00 tot 18.00 uur. Bieden op fietsen na de kijkmogelijk- heid van 18.00 tot 19.00, verkoop 19.00 uur. De 17-jarige Marlies Vossen, studente aan het Boschveldcollege, is geselecteerd voor twee interland- hockeywedstrijden, bij de meisjes Oranje A. Vandaag, donderdag 18 aug, wordt in Velp de wedstrijd tegen Jong Spanje gespeeld. Op vrijdag 26 aug. wordt in Arnhem de tweede wedstrijd gespeeld, tegen Jong Engeland. Marlies is oud-lid van de Venrayse Mixed Hockeyclub MHCV en speelt sinds vorig jaar bij de Dames Hockey in Venlo. Van daaruit speelde zij ook in het selectie-team van de Kon. Nederlandse Hockeybond. Op zondag 28 aug. organiseert gemengde zangvereniging ERATO uit Blitterswijck haar jaarlijkse rommel markt. Evenals voorgaande jaren is het aanbod van gebruikte spullen bijzonder groot, zodat iedere bezoe ker wel iets van zijn gading kan vinden, zelfs in de levende have. voor de kleinsten is er een gratis grabbelton, ook de groten kunnen een kansje wagen met het spel Jeu de Boule-ei. Ook voor de inwendige mens is gezorgd: broodjes, pannekoe ken en vanzelfsprekend ook het bijbehorende natje. Het hele gebeuren speelt zich af op het schoolplein.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1