Aantal dronken rijders verdubbeld r VENRAYSE KERMIS IN DE SCHOUWBURG BROOKLYN STAGE UNITY VISION BIG DEAL Eenmansstrijd om de neushoorn te redden Js) „valfcum" Jan l/asse EMOFRA Venray blaast twee weekends in september „van d'n tore' WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Tot ziens bij Lambert en Anny Wij wensen U fijne kermisdagen! Politie Venray: STOMERIJ VENRAY Tel. 80934 Wij zijn weer terug van vakantie WAO VAN SOEST Overlast van vliegtuiglawaai Geen babylijkje vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels OVERLOON-MAASBREE VOLGENDE WEEK GEEN PEEL EN MAAS HYPOTHEKEN I FÊ1VAN DE KAMP DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1988 Nr. 31 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO t 18.00 Zaterdag 6 augustus aanvang 20.30 uur D.J. GERRIT Zondag 7 augustus matinee en avond aanvang 14.00 uur D.J. Marcel van Galen Maandag 8 augustus matinee en avond aanvang 14.00 uur D.J. Jan de Pijper Dinsdag 9 augustus aanvang 20.30 uur D.J. Marcel Spijkerman Woensdag 10 augustus aanvang 20.30 uur D.J. Rob Dammers Dat de nieuwe aanpak van alcoholcontrole effect sorteert, is intussen wel duidelijk. Het eerste halfjaar van 1988 bleken 50 bestuurders in Venray dronken achter het stuur te hebben gezeten. De voorgaande jaren maakte de Venrayse politie jaarlijks ongeveer 50 proces- senverbaal op terzake overtreding van art. 26 van de Wegenverkeerswet (rijden onder invloed). Moderne apparatuur De verdubbeling van het aantal alcoholmisdrijven in het verkeer is toe te schrijven aan de ingebruikname van moderne apparatuur èn de veranderde opsporingsmethode van de politie. Zoals bekend heeft de Venrayse politie begin dit jaar als èèn van de eerste politiekorpsen in Nederland de electronische ademanalyse apparatuur in gebruik genomen. De wetswijziging van 1 oktober 1987 maakte het mogelijk het alcoholgehalte van een bestuurder uit de ademlucht te analyseren in plaats van uit het bloed. De bloedproef behoort daarmee - uitzonderingsge vallen daargelaten - tot het verleden Vliegende controles Gelijktijdig met deze wetswijziging schakelde de politie over op een Zoals wij vorige week reeds aankondigden, is Michael Werikhe uit j Kenia, vrijdagmorgen in het gemeen- tehuis ontvangen. Daags tevoren was de 31-jarige Afrikaan bij Venlo de Nederlandse grens gepasseerd, op zijn voettocht van 2.600 km van Assisië in Italië naar Londen, om geld en aandacht te trekken voor het behoud van de zwarte neushoorn in zijn land. Het WNF (Wereld Natuur Fonds) heeft zich achter de doelstellingen van de Kenyaan gesteld en ontvangt en begeleidt Michael Werikhe op zijn lange tocht. Bij de ontvangst in het gemeente huis waren dan ook dhr. en mevr. Cleerdin aanwezig, resp. secretaris en bestuurslid van WNF-comité Midden en Noord Limburg. Verder enkele Ranger-mentoren uit Limburg, die de jeugd vertegenwoordigen. Het WNF heeft zo'n 20.000 jeugdleden van 8-15 jaar: Rangers genaamd. In Noord en Midden Limburg zijn ongeveer 800 jongeren bij de Rangers aangesloten. In dit verband kan nog gesteld worden, dat mensen die de idealen van het WNF onderschrijven en ook graag leiding geven aan de jeugd, van harte welkom zijn als mentor bij de Rangers in deze regio. Dhr. Werikhe was zeer getroffen door de hartelijke ontvangst dié hem nu al in Nederland ten deel was gevallen en de fantastische reacties welke hij al had mogen ondervinden. Hij hoopte van harte ook in ons land steun en hulp te krijgen voor het behoud van de neushoorn in Kenya. De benodigde financiën kan Kënya zelf niet opbrengen. Hij deed verder beroep op alle Europeanen om geen Afrikaanse natuurproducten, als ivoor en huiden, te kopen. Op die manier hebben de wildjagers geen afzet meer en is het doden van o.m. de neushoorn niet meer lonend. Na zijn voettocht door Italië en Zwitserland (te voet over de St. Gotthart) heelt Werikhe 6 weken door Duitsland „gewandeld". Ook daar kreeg hij steun van het WNF. Elk Bundesland heeft wel een afdeling van het WNF, maar geen plaatselijke comité^s. Zo kon het gebeuren dat de Kenyaan vele dagen helemaal, alleen zijn tocht moest afleggen. Zoals bekend, verzamelt het WNF geld in# voor het behoud van de natuur, met name in de derde wereld. Het Wetenschappelijk Instituut aan het WNF wijst jaarlijks projecten aan, waarvoor het ingezamelde geld beschikbaar wordt gesteld. Eén van die projecten is het streven van Michael Werikhe om de neushoorn in zijn land te redden. Van de honderdduizenden zwarte neushoorns in Afrika zijn er op het ogenblik nog geen 4.000 meer over. Om die dieren nog te redden en te beschermen tegen wildjagers, worden in verschillende nationale parken in Afrika en in Kenya in het bijzonder, vrijplaatsen voor de neushoorns ingericht. Dat kost echter kapitalen, die het eigen land niet kan opbrengen. De jeugdleden van het WNF - de Rangers - ondersteunen op hun manier de verschillende projecten van het WNF. Zij doen dat in samen werking met de IVF-jeugd en richten o.m. educatieve natuurkampen in. Na de ontvangst in het Venrayse gemeentehuis, waar de honeurs werden waargenomen door dhr. Henri Palsrok, gemeentelijk voorlichter, bij ontstentenis van het college, vertrok Michael Werikhe met een klein gezelschap naar Deurne en dan naar Asten, waar hij in het klooster der Missiezusters overnachtte. Zater dag ging zijn tocht verder naar Eindhoven, waar hij twee dagen te gast was. Na een ontvangst in Vught werden nog Zeist en Soestdijk bezocht. In Zeist is het hoofdkantoor gevestigd van de Nederlandse afdeling van het WNF, terwijl Prins Bernhard in Soestdijk beschermheer is van het wereldwijde Wereld Natuur Fonds. De Kenyaan zal vervolgens nog Amsterdam, Den Haag en Rotterdam bezoeken, om dan over te steken naar Engeland. Daar- blijft hij tot 21 augustus a.s. Zijn voettocht als eenmansstrijd om de neushoorn te redden is dan beëindigd. Per boot keert hij terug naar zijn vaderland. Als u, net als Michael Werikhe, het lot van de neushoorn aan het hart gaat, kunt u hun bescherming financieel mogelijk maken door een gift te storten op giro 75 van het Wereld Natuur Fonds te Zeist. Bent u bovendien geïnteresseerd in het regionale of plaatselijke werk van het WNF, dan kunt u alle inlichtingen krijgen bij de secretaris, dhr. J.H.Cleerdin, Korte Drilweg 1, telefoon 83442. Foto Michael Werikhe met een baby neushoorn in Afrika. nieuwe opsporingsmethode. Werd voorheen een bestuurder op alcohol gebruik gecontroleerd als zijn rijwijze daartoe aanleiding gaf; nu loopt iedere bestuurder de kans gecontro leerd te worden. Daartoe houdt de politie zg. „vliegende controles", hetgeen wil zeggen dat een politiepatrouille op een willekeurige plaats en een willekeurig tijdstip een kortstondige alcohol controle houdt waarbij elke bestuur der gecontroleerd wordt. Rijbewijs innemen Het rijden onder invloed staat momenteel erg in de belangstelling, mede door de activiteiten in Den Haag. Na de wetswijziging in oktober 1987 is men verder gegaan met aanpassingen welke aansluiten op de ingevoerde ademanalyse. Een wets voorstel is ingediend om bij een ademalcoholconcentratie van meer dan 570 microgram per liter verplicht het rijbewijs in te nemen. Ook zal het rijbewijs worden ingenomen als de verdachte bestuur der weigert de ademanalyse te doen of opzettelijk de daartoe gegeven aan- wijzigingen van de politie niet opvolgt. Alcohol in het verkeer...dat kun je niet maken. ^Veltumse Kleffen 58a - Tel. 84257/ Poststraat 6 - Tel. 82025 venray Brood- en Banketbakkerij Wij wensen U allen prettige kermisdagen en staan weer voor U klaar. Kermis maandag 8 en -dinsdag 9 augustus zijn wij GESLOTEN PRETTIGE KERMISDAGEN SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 De laatste tijd komen er bij de politie regelmatig meldingen binnen van mensen die zich beklagen over vliegtuiglawaai. Het gaat hier ver moedelijk steeds om hetzelfde vlieg tuig met een leerling-piloot die op een hoogte van 1.000 meter loopings uitvoert en vervolgens met veel lawaai naar beneden suist. De klachten werden aan de Dienst Rijksluchtvaart doorgegeven, maar deze kunnen volgens hun zeggen niets ondernemen, zolang er geen registra tienummer van het vliegtuig wordt doorgegeven. Gezien de vliegroute wordt aange nomen dat het gaat om een vliegtuig dat vanaf het vliegveld Laarbruch opstijgt. Een woordvoerder van de poütie raadt iedereen die klachten heeft en in zijn rust wordt gestoord, aan, zijn klacht door te geven op telefoon nummer 070-492300. Nadat het nummer gedraaid is gaat daar de band lopen en men moet dan de klacht inspreken. Op die manier hoopt de politie dat vanwege de klachten iets zal worden ondernomen. De politie zal tevens contact opnemen met de vliegbasis Laarbruch. Hopelijk dat dat contact een positief resultaat zal hebben, zodat men van overlast bevrijd zal worden. De vliegactiviteiten vinden op werkdagen plaats tussen 08.00 en 17.00 uur. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Er kwam maandagavond een melding bij de politie binnen van een wandelaar, die in de bossen langs de Molenklefweg een doos met afval had gevonden. Inhoud en doos kwamen hun verdacht voor. Ook de politie vondt het verstandig om de technische recherche in te schakelen. Omdat het een Pamperdoos was, met daar in sterk stinkend afval en iets wat op pampers leek, werd al gedacht aan een babylijkje. Bij nader onderzoek bleek de 'inhoud van de doos uit visafval te bestaan. Personeel van gemeentewerken heeft de rommel opgeruimd. Er is niet kunnen worden achter haald, wie de illegale storter is geweest. Die zou men graag de rekening willen presenteren. STARTSTUK VAN RAKET GEVONDEN Tijdens werkzaamheden bij een woning aan het Knopkruid in Landweert kwam een staartstuk van een raket naar boven. Dat oorlogstuig werd in afwachting van de komst van de mannen van de EOD veilig gesteld. zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree 04765-3395 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! ten behoeve van restauratie Grote Kerk .99 Reeds eerder heeft de Stichting tot behoud en restauratie van Venray's Gröte Kerk aangekondigd nog een paar grote acties te ondernemen om de inmiddels afgeronde herstelwerk zaamheden aan het machtige eeuwen oude kerkgebouw te kunnen betalen. In april 1987 werd gestart met de financiële acties om ten behoeve van het behoud van Venray's monument nummer één zo'n slordige 400.000 in te zamelen. Tot op heden zijn deze acties succesvol verlopen, maar het totale bedrag is nog niet helemaal binnen. Daarom zullen op twee weekends in de maand september onder het motto „Venroy blaost van d'n tore" groots opgezette evene menten worden georganiseerd in een evenementen-tent, welke geplaatst wordt op het parkeerterrein tussen Grote Kerk en het Gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. EERSTE WEEKEND Op vrijdag 16 september, 's avonds om 20.00 uur begint het eerste Traditiegetrouw zullen onze lezers het de volgende week zonder Peel en Maas moeten doen. Profiterend van de Venrayse kermis en de vakanties houden we een week onze redactie en zetterij gesloten. Op donderdag cq. /rijdag 18/19 augustus hopen we ons nlad weer bij u te kunnen bezorgen. Voor alle duidelijkheid: Onze drukkerij is komende week alleen paraat voor spoeddrukwerk en rouw en familiedrukwerk. Onze boek- en kantoorboekhandel is tijdens de kermisdagen alleen vóór de middag geopend. weekend met het optreden van topartiesten. Dat zijn „Mai Tai", „Roberto Jacketti and the Scooters" en „Trans-Am Drive-In Show" met Jan Huijs en Perry van Rens. Voor een tientje kan men deze avond van deze optredens genieten. Op zaterdag 17 september wordt vanaf acht uur 's avonds een tiroler-avond georganiseerd. Hieraan werken meee de „Original Imster Spatzen", die daarmee hun eerste optreden in Nederland verzorgen. De tweede groep is „onze eigen" Die Fidelen Rosentaler, de landskampioen uit Merselo. Om deze avond te kunnen meemaken moet men 7,50 voor het goede doel betalen. Op zondag 18 september staat een „uniek gebeuren" op het programma. Vanaf 13.30 uur zullen elf Venrayse joekskapellen deelnemen aan de „Joekskapellen-show" waarvoor ƒ2,50 entree wordt geheven. FANCY FAIR Het tweede weekend is op zaterdag 24 en zondag 25 september. Van 14.00 tot 23.00 uur wordt een Fancy Fair georganiseerd met natuurlijk ook het Rad van Avonturen. Hiervoor is de entree gratis. De entreekaarten voor 16,17 en 18 september zijn in Venray vanaf 24 augustus in voorverkoop bij: Het VVV-kantoor, Grote Markt 23; Sigarenhuis Chris Jansen, Grote Markt 22; Sigarenmagazijn Maan, Patersstraat 5a. ASSURANTIËN telefoon 04780-87S75 6,95% 10 jaar vast ^^^jeer^fjduitprovisie^

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1