Na de vakantie de handen weer uit de mouwen... r PADDY r Li?cVJMii 75% KORTING t homassen Meevaller voor verenigingen OPRUIMING ZOMERCOLLEKTIE 6 VLOERKLEDEN EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING geweven NU DUBBELE KOPIJ BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! De werkloosheid in Venray en regio Prijzen voor oud papier omhoog HYPOTHEKEN Nieuwe lokatie mestfabriek WAO VAN SOEST Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 vy In Memoriam Guust Huysmans 50% KORTING DONDERDAG 28 JULI 1988 Nr. 30 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN OE REGIO f 18.00 INTERIEURVERZORGING Wilhelminastraat 6 - Venray - 04780-82510 Zoals te doen gebruikelijk, zal Peel en Maas in de Venrayse kermis week niet verschijnen. In dat verband vestigen wij er graag uw aandacht op, dat in ons blad van volgende week de mogelijkheid bestaat sportberichten, verenigingennieuws, kerkberichten en advertenties - betrekking hebbende op die kermis week - te laten opnemen. Graag tijdige bezorging: berichten van sport- en verenigingen dinsdags vóór 10.00 uur; advertenties 's woensdags vóór 10.00 uur. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 In de afgelopen maanden mocht Venray en de regio zich verheugden in een geringe, maar toch wel gestage daling van de mannelijke werkloos heid. De maand juni maakte daar abrupt een einde aan. De schoolver laters meldden zich aan als werkzoek ende en deden de werkloosheidscijfers weer flink stijgen. Dat was niet alleen bij de arbeidsbureau's in Venray en Gennep het geval, maar praktisch overal in de provincie. Ook landelijk was die toevloed van werkzoekende schoolverlaters al duidelijk merkbaar: een stijging van 7.400. De inschrijving van schoolverlaters is dit jaar eerder opgang gekomen dan vorig jaar. Toen daalde in onze provincie het aantal werklozen man nen nog met ruim 300. In Venray was die daling toen slechts 11 en in Gennep 29. De stijging in juni ten opzichte van mei jl. bedroeg in Venray 48 en in Gennep 20. Procentueel komt die stijging vrijwel overeen met die van de andere Limburgse arbeidsbureau's. Alleen in de Westelijke Mijnstreek was de stijging van de mannelijke werkloosheid hoger dan elders. Ook bij de vrouwen werd het beeld bepaald door de inschrijving van de nieuwe jaargangen. De werkloosheid nam zelfs toe met meer schoolver laters dan bij de mannen. Limburg nam daarbij zelfs het voortouw en noteerde procentueel een hogere stijging dan het landelijke gemid delde. Op het arbeidsbureau Venray werden 102 dames méér ingeschreven. In Gennep was „slechts" 17 meer. In procenten uitgedrukt was dat voor deze streek een stijging van 1,2 °7o. Alleeen het arbeidsbureau Maastricht had een zelfde stijging. Alle andere Limburgse arbeidsbureau's gingen daar iets boven uit. Voor een perfekt passende ECHTE MERK SPIJKERBROEK gaat U natuurlijk naar de JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel.: 04780 - 85214 Rioleringswerkzaamheden vormen de grootste klus van de openbare werken in de komende maanden. Zo zal de riolering in de Leeuwstraat, Schoolstraat, Eindstraat en Overloonseweg vernieuwd worden. De hierbij geplaatste archieffoto toont de rioleringswerkzaamheden in de Grotestraat in 1976... Vakanties duren niet eeuwig... Over 'n paar weken is iedereen weer braaf aan het werk - al dan niet tevreden terugkijkend op een zonnige of koude zomer, al naar gelang de plek welke men voor zijn vakantie had uit gezocht... Omdat we voor de komende laatste maanden van dit jaar nogal wat openbare werken mogen verwachten, hebben we ons licht een opgestoken bij wethouder Claessens. Gesteund door zijn hoofdambtenaren wist hij ons toch een hele waslijst van werken op te noemen, waarmee vele miljoenen gemoeid zijn. En als we dan De verenigingen die ten behoeve van hun verenigingskas oud papier verzamelen, mogen de laatste tijd niet klagen. De prijzen van dat oud papier zijn flink gestegen. En dat, terwijl enkele maanden geleden slechts een minimum prijs werd uitbetaald, wat voor verschillende verenigingen en scholen aanleiding was om maar met dat inzamelen te stoppen. Hoewel, de gemeente Venray garandeert degenen die oud papier ophalen een prijs van 0,04 per kilo. Betalen de handelaren minder, dan vult de gemeente het verschil tot 4 cent aan. Dat zal in de komende tijd echter niet meer nodig zijn, omdat de prijzen intussen verdrievoudigd zijn. Oorzaak van deze prijsstijging is de opleving van de Nederlandse karton en papierindustrie. Daardoor is het gebruik van papier zeer sterk gestegen. De inzameling van oud papier, in Nederland een belangrijke grondstof bij de karton- en papierproduktie, is echter niet meegegroeid. De bestaande oud papier-overschotten zijn op dit moment al lang weggewerkt, waar door de behoefte aan oud papier weer sterk is gegroeid. Dat leidt tot hogere prijzen. Voor de vakantie is er overleg geweest tussen de groothandel en de karton- en papierfabrieken waarin de nieuwe prijs, die de groothandel voor een kilo oud papier ontvangt is vastgesteld. Het merkwaardige is dat de papierprijsverhoging tot nu toe niet algemeen bekend is gemaakt. Dë papierhandelaar die het contact heeft met de inzamelende verenigingen moet dat zelf maar regelen. De prijs die de handelaar betaalt voor oud papier is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de kwaliteit van het aangeleverde papier, de hoeveelheden die worden aange voerd en de manier waarop het wordt afgeleverd.. Hoewel de paierhandelaren zelf van de fabrieken een vastgestelde mini mumprijs voor hun oud papier krijgen, blijven de aanleverende verenigingen, die het verzamelen van oud papier vaak zien als een broodnodige aanvulling van de clubkas, afhankelijk van de door de papierhandelaar gehanteerde sterk wisselende marktprijzen. Enige tijd geleden kregen de verenigingen bijna niets voor hun oud papier, de kosten van het inzamelen waren vaak hoger dan de opbrengst, velen stopten toen met de inzameling van oude kranten. Het Verbond van Papier- en Kartonproducerende- en verwerkende Industrieën verwacht dat de vraag naar oud papier de komende jaren nog verder zal toenmen. Veel papier- en kartonfabrieken hebben hun papiermachines omge bouwd om de papierproduktie met als grondstof oud papier mogelijk te maken. Het is dan ook erg belangrijk dat de inzameling van oud papier doorgaat. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,95% 10 jaar vast geen afsluitprovisie vragen, waar die miljoenen allemaal vandaan moeten komen - want de gemeente heeft toch geen geld - herinnert de wethouder ons er aan, dat deze gelden zijn gereserveerd bij de begrotingsbeschouwing, eind vorig jaar. Ze staan allemaal netjes op de prioriteitenlijst. Bovendien moet men niet vergeten, dat al deze openbare werken veelal investeringen zijn, welke over 10, 15 of meer jaren worden afgeschreven. Een karwei welke een miljoen kost en over 20 jaar wordt afgeschreven, kost dus per jaar vijftigduizend gulden plus nog de rente van het totale bedrag. CENTRUM Om bij het centrum van Venray te beginnen: nog juist voor de vakanties is de Hoenderstraat vernieuwd. Een laatste bitumen afdeklaag moet nog gelegd worden, maar dat dringt niet. Wat wel dringt is de aanleg van een nieuw riool in de Eindstraat en de Overloonseweg tot aan de Noord singel. Daarmee wordt op korte termijn begonnen. Eerder was de riolering behalve in de Hoenderstraat, ook in de School straat (tussen Martens en Ebberink) vernieuwd en vergroot. Dat was ook het geval in de Langstraat. Alleen in de Leeuwstraat en aansluitend de Schoolstraat tot aan Electro Martens, ligt nog de oude riolering. Die vormt een „bottleneck" in de gewenste ongestoorde doorstroming van het rioolwater - óók vanaf de westkant van het centrum. De noodzaak van een verbeterd riool bleek afgelopen weekend maar liefst twee keer. Zowel vrijdag als zaterdag kon het Venrayse rioolstelsel de overvloedige regenval niet ver werken. Straten en wegen over stroomden; kelders liepen onder en op plaatsen borrelde het water zelfs door de toiletten omhoog... De gemeente is dan ook van plan de riolering in de Leeuwstraat en het genoemde stuk Schoolstraat dit najaar nog te vernieuwen. De eerste plannen, om dan tevens de Schoolstraat en de Leeuwstraat te renoveren, zoals in het noordelijke gedeelte van de School straat is gebeurd, zijn aan de kant gelegd. Beide straten worden na de rioleringswerkzaamheden in hun oude staat teruggebracht. Dót uitstel van renovatie gebeurt om begrijpelijke redenen. In de Schoolstraat moet straks namelijk een verbinding gemaakt worden tussen de Passage en de derde fase van De Bleek. Die derde fase - vanaf de bestaande nieuwbouw tot aan de schouwburg - moet in feite nog op papier gezet worden. Op zijn vroegst eind volgend jaar kan die derde fase gerealiseerd worden. En ook dan pas kan een aansluiting met de Passage gemaakt worden. Een aansluiting die voornamelijk visueel - door middel van een aparte bestrating - tot uitdrukking zal komen. Verder is het nog de bedoeling tegelijk met de reconstructie van de Schoolstraat ook het Schouwburg plein te betrekken. Ook de rconstructie van de Leeuwstraat is zoals gezegd voorlopig uitgesteld. Het wachten zal zijn op de voltooiing van de bebouwing op het Gouden Leeuwterrein, dat de fraaie naam gekregen heeft „Residentie Hensenius Staete". De 1700 m2 winkeloppervlakte, plus de 600 m2 magazijnruimte, plus de 49 woningen Schreven wij vorige week nog, dat 170 Ysselsteyners bezwaren hadden tegen de gekozen locatie voor een mestfabriek, tussen Deurnseweg, Jan Poelsweg en Ysselsteynseweg, intus sen is gebleken dat dit aantal veel groter is. Bij de gemeente zijn n.I. bezwaarschriften ingediend met in totaal 280 handtekeningen. De reclamanten, die niet tegen een mestfabriek als zodanig zijn, vrezen op de gekozen locatie stank- en geluidsoverlast en mogelijk besmet- tings gevaar. Tegen de bouw van een particuliere mestfabriek - Organische Veredelings- bedrijt venray - aan de Steegse Peelweg, zijn geen bezwaren inge diend. De gemeente verwacht dat de provincie bij deze fabriek bezwaren zal hebben tegen de gekozen locatie, omdat het bedrijf gepland is in een geheel open gebied. op de eerste verdieping en de 3 woningen achter de voormalige brouwerij, moeten volgend jaar kermis gereed zijn. Eerst dan kan over de reconstructie van de Leeuwstraat en het westelijke gedeelte van hét Henseniusplein gedacht worden. Ook wordt dit najaar nog begonnen met >?t vernieuwen van de riolering in de Marktstraat en de Grote Markt. Zowel de straat als het plein worden dan ook gereconstrueerd, waarbij o.a. de bunker tegenover het oude raadhuis gesloopt gaat worden en er minder parkeervakken zullen worden ingericht. Deze werkzaamheden zullen zich vermoedelijk ook over de jaarwisse ling heen uitstrekken. Aansluitend wordt dan volgend jaar de Hofstraat onder handen genomen. Wat nieuwbouw en verbouwing van winkels betreft, zal Venray-centrum wel eventjes op zijn lauweren gaan rusten. De vernieuwde Hema wordt half-oktober geopend. Niet te ver wachten is, dat Albert Heijn nog dit jaar een aanvang maakt met de uitbreiding en verbouwing van zijn winkel op het Henseniusplein-hoek Kempweg. En C&A is zoals bekend de eerste jaren nog niet van plan te gaan bouwen. LANDWEERT Landweert behoort ook tot Venray- centrum en daar concentreert zich - naast „Residentie Hensenius Staete" - voornamelijk de woningbouw. Op het moment zijn er op 8 plaatsen in deze wijk bouwaktiviteiten bezig, waarbij het in totaal gaat óm 100 woningen. De gemeente zal voor openbare werken dienen te zorgen: de aanleg dus van wegen en trottoirs, terwijl ook de nutsbedrijven (waterleiding, elec tro, gas, telefoon en kabeltelevisie) daar nog tussendoor werkzaam zullen zijn. Links van plan Landweert, aan de (oude) Maasheseweg wordt de woon straat Zandbleek met enkele woningen uitgebreid. Ook daar dienen dan nog openbare werken te worden verricht. De definitieve verbinding naar de Odastraat mag men er dit jaar niet meer verwachten. In plan Burggraaf, aan de Hoeveweg, tussen Akkerweg en Seilier zijn ook nog bouwaktiviteiten gaande. Circa 85 woningen zullen hier nog dit jaar voltooid zijn. En natuurlijk moet ook daar voor goede wegen etc. gezorgd worden. YSSELSTEYN Het valt niet mee, om wethouder te zijn en tevens in Venrays grootste kerkdorp te wonen. De Ysselsteyners trekken wethouder Claessens nameüjk regelmatig aan zijn jas, als ze iets van de gemeente gedaan willen krijgen. Maar evenals alle andere Venrayers hebben ze moeten wachten tot ze aan de beurt waren. En daar begint het nu op te lijken... De in zeer slechte staat verkerende Kerkweg in Ysselsteyn wordt nu eindelijk onderhanden genomen. Het herstel zal jammer genoeg nog maar gedeeltelijk kunnen zijn. Maar de grootste gaten gaan in ieder geval dicht. Verder zijn er in dit kerkdorp nogal wat bestemmingsplanwerken. Zo wordt er aan de Buntweg een overstortriool gerealiseerd ten behoeve van Ysselsteyn-Zuid. Ze is speciaal bedoeld ter ontlasting van het overtollige regenwater in die buurt. Die overlast wordt nu praktisch geheel De 280 handtekeningen tegen dt mestfabriek van de LLTB zullen naar het Provinciaal bestuur gezonden worden. Mestfabrieken vallen name lijk sinds 1 juli niet meer onder de afvalstoffenwet, waarover de ge meente kon beslissen, maar onder de meststoffenwet. De beoordeling daar van ligt sindsdien bij de provincie. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-Ö HEMDJES v.a. 10.- BROEKEN v.a. 29." SHIRTS va 19." BLOESEN v.a. 29. BERMUDA'S v.a. 29." BLAZERS v.a. 69." ROKKEN v.a. 29." JACKS v.a. 79." Henseniusplein 4a - Venray weggenomen. In het Grauwveen zijn 17 woningen gepland, waarvan er nu 10 in aanbouw zijn. De straat wordt doorgetrokken naar de Timmer- mannsweg waarbij tevens een stukje riool in de Timmermannsweg wordt aangelegd ten gerieve van een drietal' bouwkavels. LEUNEN In het tweede gedeelte van de Vicarieweg zijn een 20-tal woningen in aanbouw genomen. Deze klus zal zich zeker ook over het volgend jaar uitstrekken. De openbare werken daarvoor zullen hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar voltooid worden. OIRLO In het Zuid-Westelijke deel van Oirlo moeten openbare werken worden uitgevoerd ten behoeve van 17 óf meer woningen welke daar gebouwd gaan worden. CASTENRAY In Castenray, langs de Horsterweg zijn vier woningen in aanbouw. Bij de ontsluitingswerken rekent men nog eens op de bouw van vier woningen. Voor die woningen wordt een parallelweg langs de Horsterweg aangelegd - omdat de Provincie dat persé wil. Deze parallelweg krijgt éénrichtingsverkeer (richting Horst). SMAKT Voor de bouw van vier woningen in Smakt wordt een nieuw straatje aangelegd. Op de plantekening staat als naam ingevuld „Rector Creemers- straat". Voor de kerkdorpen Veulen, Heide, Merselo en Vredepeel staan volgens wethouder Claessens en zijn assisten ten voor dit najaar geen openbare werken meer op het programma. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij Van sommige mensen wordt pas na hun dood bekend welke belangrijke rol zij tijdens hun leven hebben ver vuld. Zo'n mens was ongetwijfeld dhr. Guust Huysmans, die zondag j.l. plotseling op zestig jarige leeftijd in zijn woning aan 't Biezenvenneke is overleden. Ongetwijfeld zullen weinigen van hem hebben gehoord. Dit is begrijpe lijk, omdat hij pas sinds april 1986 in Venray woonde, na vele jaren in het buitenland te hebben gewerkt. Als gepensioneerd functionaris van de F.A.Ó., de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties, wilde hij zich graag inzetten voor het maatschappe lijk leven in zijn nieuwe woonplaats. Zo werd hij secretaris van de Stichting tot Behoud en Restauratie van de Si. Petrus Bandenkerk. Samen met zijn mede-bestuursleden organiseerde hij tal van acties om de benodigde 400.000 bijeen te krijgen. Vanwege de activiteiten, die hij in deze functie ten toon spreidde werd hij aangezocht om penningmeester te worden van het kerkbestuur van de Petrus Bandenpa rochie, welke functie hij vorig jaar aanvaardde. Vervolgens werd hij de eerste voorzitter van de niet zo lang geleden opgerichte Federatie Katho liek Voortgezet Onderwijs in Noord- Limburg. Als sociaal bewogen mens wilde hij zich graag inzetten voor de Venrayse gemeenschap, maar helaas heeft hij daarvoor de tijd niet gekre gen. Dhr. A.A.C. Huysmans werd in Overloon geboren als zoon van een Zeeuwse boer. Kort na zijn huwelijk werd hij in 1951 als landbouw- en voedseldeskundige door de Neder landse regering naar Suriname uitge zonden om het rijstproject Wagenin- gen op te zetten. Na zes jaar werd hij door de F.A.O. aangezocht in Birma een dergelijk project van de grond te brengen. Met zijn vrouw en drie kin deren heeft hij verder in Thailand, In dia en Nepal gewoond, waar hij eve neens aan voedselprojecten heeft ge werkt. Vanaf 1974 werkte hij op het hoofdkantoor van de F.A.O. in Rome van waaruit hij kleine projecten opzet te in Afrika en Azië In verband met ernstige ziekte van zijn vrouw ging hij in april 1986 terug naar Nederland. Na haar dood was hij vast van plan zich in te zetten voor de Venrayse gemeenschap. Diegene, die hem van nabij hebben meegemaakt, waren er vast van overtuigd, dat dhr. Huysmans nog veel activiteiten kon ontplooien. Het heeft niet zo mogen zijn. Vanavond, tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt de overledene speciaal herdacht in de Petrus Bandenkerk. Vrijdag, na de uitvaartmis in de Grote Kerk om 11.00 uur, wordt dhr. Huysmans op de Algemene Begraaf plaats Boschhuizen te rusten gelegd dameskleding herenkleding kinderkleding

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1