- A' HAL P VE RIJS Samenwerking tussen Schuttersveld en Eldershome Nieuwe lokatie mestfabriek? Duitse jeugd voorde 25e keer officieel ontvangen SNELHEIDS CONTROLES Geslaagde picknick Extra openstelling Grote Kerk Kinder vakantiewerk Venray e.o. EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING CoviNET ïIICi venray ruimt op: JUWGUGR VGRLINDGN I HYPOTHEKEN frfrfrcirccccfr WAO VAN SOEST vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels OVERLOON-MAASBREE DONDERDAG 21 JULI 1988 Nr. 29 HONDERDENNEGENDE JAARGANG KI PEEL EN MAAS KI UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050662 Aangesloten bij WUNÖDRANKENGROEP ADVERTENTIEPRIJS 31 ct per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18 00 Zoals wij in onze uitgave van vorige week hebben bericht, zijn er op de Ysselsteynseweg binnen de bebouwde kom van Ysselsteyn snelheidscontro les gehouden. 22 auto's welke boven de 62 km per uur reden werden op de film vastgelegd. De politie deelt mede dat bij het onderzoek is gebleken dat onder die 22 overtreders er 7 waren die in Ysselsteyn woonachtig zijn; een percentage van 30%. Die controle werd gehouden, omdat bewoners van die weg middels een handtekeningenaktie via de Dorps raad daar om hadden gevraagd. Er zijn uit meerdere dorpen via de Dorpsraden verzoe ken bij de politie binnengekomen om snelheidscontro les in die dorpen te houden. In de toekomst zal de politie ook steeds mededeling (joen hoe groot het percentage „zondaars" is, dat uit die dorpen afkomstig is. Wij zijn eens nagegaan welke de boetes zijn voor deze „zondaars", die de toegestane snelheid van 50 km overtreden: bij een gemeten snelheid van 65 km bedraagd de boete 50,-; tussen de 66 en 70 km 80,-; tussen de 71 en 75 km 120,-; tussen de 76 en 80 km bedraagt de boete 140,--. Daarboven kan niet meer kontant betaald worden, maar zal de boete door de kantonrechter worden opge legd. Vroeger had Venray een opleiding voor onderwijzers In ons artikel, onder bovenstaande titel, dat wij vorige week in dit blad publiceerden, heeft een kleine nalatig heid plaatsgehad. Wij verzuimden namelijk de auteur van dat artikel te vermelden. Dat willen wij hiermee alsnog herstellen: de gegevens over de rijksnormaalschool c.q. Latijnse school te Venray, werden verzameld en op schrift gesteld door de heer W.J.M. Willemsen. De besturen van de bejaardencentra Het Schuttersveld in Venray en Eldershome in Well hebben besloten in de toekomst nauwer te gaan samenwerken. Hoe die samenwerking concreet vorm zal moeten krijgen is nog niet tot in details bepaald. De beide besturen hebben een werkgroep gevormd met de opdracht, daarvoor nadere voor stellen uit te werken. Vanuit de horloges Venray, St. Hubert, Helmond Grote Markt 7, Venray, tel. 04780-86817 Mogelijk dat een aantal leden van de Ysselsteynse Dorpsraad zich zal gaan scharen bij de 170 dorpsbewoners, die van het begin af tegenstanders waren van een mestfabriek achter de sportvelden, op het terrein tussen de Deurneseweg, Jan Poelsweg en Ysselsteynseweg. Op bijgaand kaartje met een zwarte ronde stip aangegeven. In februari adviseerde de Dorps raad nog voor vestiging op deze lokatie, aan de rand van de bebouwde kom van Ysselsteyn. Een werkgroep, die zich „de Verontruste Ysselsteyners" noemt,, was vertegenwoordigd op de laatst gehouden vergadering van de Dorps raad en heeft daar haar verontrusting nog eens onder woorden gebracht. Dat had tot gevolg, dat enkele leden van de Dorpsraad begonnen te twijfelen, of hun advies van februari wel de juiste was. De werkgroep is niet tegen de komst van een mestfabriek. Integendeel; men ziet de noodzaak daarvan ook wel in. Maar, gezien de nieuwe technieken die in zo'n fabriek zullen worden toegepast en de onzekerheden die er bestaan over gevaar, schade of hinder voor omwonenden of het milieu, ziet men zo'n fabriek liever niet aan de rand van het dorp. De werkgroep heeft dus duidelijk geen vertrouwen in het researchewerk van Shell Nederland Chemie c.q. Scarabee Waste Conversion B.V., die achter de plannen van de LLTB staan en als wereldconcerns er feitelijk garant voor staan, dat de te bouwen mestfabriek aan alle eisen des tijds zal voldoen. En die heus niet het risico zullen willen lopen dat de gemeente straks zegt: heren sluit de tent maar, want jullie veroorzaken overlast etc. en dat was niet afgesproken.... Het advies van de Dorpsraad van februari werd genomen zonder dat de bewoners daarvan kennis hadden. Dat is de Dorpsraad nogal kwalijk genomen en in een daarop volgende vergadering ontstond tussen de Dorpsraad en „de Verontruste Ysselsteyners" een heftige woorden wisseling. Maar desondanks bleef de Dorpsraad bij haar eerder ingenomen standpunt en het daarmee verband houdende advies. Nu enkele Dorpsraadleden aan het twijfelen zijn geraakt, heeft de Dorpsraad alsnog besloten t.z.t. een nieuw advies te zullen uitbrengen. Dat zou kunnen gebeuren zodra de gemeente een aanvraag van de LLTB moet beoordelen, om al te mogen bouwen, vóórdat het bestemmings plan ter plaatse gewijzigd is. Men zal zich herinneren, dat de gemeenteraad wijziging van het bestemmingsplan voor zich uit heeft geschoven, omdat men eerst volledig kennis wilde hebben genomen van alle daarmee verbandhoudende aspekten. Katholieke Vereniging van Bejaar dentehuizen, waarbij beide tehuizen zijn aangesloten, wordt deskundige begeleiding ontvangen. MEER MOGELIJKHEDEN De behoefte aan samenwerking is niet nieuw. Elders is al herhaaldelijk gebleken, dat door een bestuurlijke samenwerking meer en betere moge lijkheden gaan ontstaan, om aan de toenemende vraag van ouderen naar verzorging tegemoet te komen. De statistieken maken overduide lijk, dat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van een snel toenemende vergrijzing en verzor gingsbehoefte. Meer mensen zullen dus een beroep gaan doen op de bestaande voorzieningen. Van de andere kant heeft de overheid uit bezuinigingsoverwegin gen praktisch elke uitbreiding van de voorzieningen geblokkeerd. Er moet op gerekend worden, dat uitbreiding -ook voor de toekomst- niet of slechts mondjesmaat toege staan zal worden. Dat dwingt tot het stellen van steeds hogere eisen aan de efficiency, om het voorzieningenpeil te kunnen handhaven en aan de toenemende vraag enigszins te kunnen voldoen. NOODZAAK De tijd, dat men een plaats in het VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780:87575 6,95% 10 jaar vast geen afsluitprovisie bejaardencentrum kon bespreken „uit voorzorg" is al lang voorbij. Toelating tot een verzorgingstehuis is alleen maar mogelijk als het echt noodzakelijk is. Dat betekent dan weer, dat ook steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de deskundigheid, waarmee de verzor ging wordt aangeboden. Een effectie ve beleidsvoering en doelmatige beleidsbepaling zijn daarvoor uiter mate belangrijk. Alleen dan zal het mogelijk zijn de kwaliteit van verzorging en huisvesting zo goed mogelijk te garanderen. Er zal dan ook, tengevolge van de samenwerking, niet getornd worden aan de bestaande personeelsbezetting. Aan beide besturen hebben die overwegingen voor ogen gestaan tijdens de contacten, die geleid hebben tot een beginselverklaring, waarin de wens tot samenwerking wordt uitge sproken. Zij voelen zich verantwoor delijk voor de kwaliteit van de ouderenverzorging in de regio van de beide tehuizen. TOEKOMST Tegen de achtergrond van de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst, zijn zij van mening, dat alleen in goede samenwerking een adequaat antwoord kan worden gevonden op de vraagstukken, die zich zullen aandienen. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Vorige week vond, na een kransleg- ging door de Duitse Jeugd bij het monument van de Venrayse geval lenen, voor de 25 ste maal een officiële ontvangst plaats door het gemeentebestuur. Deze ontvangsten, welke een jaarlijkse traditie zijn geworden, werden in 1963 voor de eerste keer door de toenmalige burgemeester mr. Custers ingesteld, om de waardering tot uitdrukking te brengen aan de vredesgedachte, welke toen door die jeugd uit Neder-Beieren werd uitgedragen. Dat is een traditie geworden, want ook de latere burgemeesters Fr. Schols en H. Defesche namen die ontvang sten over, al werd in de latere jaren de gebruikelijke koffietafel vervangen door een koud buffet op het Duits Kerkhof. De Beierse jeugd werd opgevolgd door jeugd uit Baden Württemberg; ditmaal zonder de door ziekte afwezige Peter Müller. Die had volgens burgemeester Defesche in zijn toespraak het stralende middelpunt moeten zijn van de herdenking van 25 jaar inzet door de Duitse jeugd, op het kerkhof. Juist de jeugd, die de oorlog niet heeft meegemaakt, krijgt een stuk geschiedenis mee, als men temidden van die inmense dodenakker mag werken en dan ziet op welke leeftijd men zijn leven moest geven in die zinloze oorlog. De 32 jongeren van de Kolping Familie uit STOCKACH staan ditmaal onder leiding van de 73 jarige Werner Fritsch. 1 Een vertegenwoordiger van de Duitse Ambassade in Den Haag, sprak namens de Duitse Regering woorden van waardering tot de Kolping Familie uit Stockach, maar ook woorden van dank aan de bevolking van Venray en Ysselsteyn, die de verzoeningsgedachte al 25 jaar levendig weet te houden. Oorlogs kerkhoven, aldus spreker, zijn de beste monumenten van waarschu wingen tegen een nieuwe oorlog. De jeugdleider, Werner Fritsch, had een enorm aantal geschenken bij zich; voor de burgemeester, voor dhr. G. Spelbos en voor een verbaasde wethouder Wim Claessens, maar ook anderen mochten nog in de Duitse gulheid delen. Na de ontvangst in de Burgerzaal van het gemeentehuis vond een kranslegging plaats bij het centrale kruis op het Duitse Kerkhof. Vermelden wij nog, dat bij de ontvangst ook de brigade comman dant van de Kon. Marechausse en de nieuwe Commissaris van de politie Korpschef G. den Teuling aanwezig waren. Dit jaar zal er voor de jeugd geen tweedaagse rondtocht door Nederland plaatsvinden, maar wel een dagtocht naar Zee en naar Brussel. Halve dagtochten vinden plaats naar Budel, naar Maastricht (pastoor van Uden) en naar Eindhoven en Overloon. Eén dag zijn de 32 deelnemers te gast bij de bevolking van Ysselsteyn. Dan zal er 's avonds een verbroede ring plaatsvinden met muzikale medewerking van de Smeleblaozers De groep zal op 24 juli wordèn De vervroegde uittreding van de directeur van Eldershome geeft de beide besturen de gelegenheid op het terrein van het management reeds in het komende najaar tot samenwerking te komen. Zowel aan de zijde van Het Schuttersveld als bij Eldershome is de overtuiging aanwezig, dat een goede vorm van samenwerking gevonden kan worden en dat de toekomst van de bejaardenverzorging in de beide tehuizen daarmee in hoge mate is gediend. In en rond de die dag zonnige tuinen van Het Schuttersveld is op donderdag 30 juni weer de jaarlijkse pick-nick voor ouderen gehouden. En een geslaagde pick-nick! Zeker niet alleen omdat de weergoden het goed met ons voor hadden, maar ook dankzij de grote opkomst! Ruim het dubbele aantal bezoekers van vorig jaar zocht zijn weg tussen gezellige kramen. Men kon genieten van spijs, drank en spelen. En op de tonen van het „huisorkest" maakten velen een dansje. Kortom een pick-nick om met genoegen op terug te kijken. Zeker niet achterwege mag blijven een groot woord van dank aan allen die, hetzij door financiële steun, hetzij door hun inzet, deze pick-nick hebben doen slagen. afgelost door jongeren uit de kreis Ahlen eveneens uit Baden Württem berg. Die groep zal ook de kontakten verstevigen met de jeugd van Merselo, en officieel ontvangen worden door burgemeester Hahn van Meerlo- Wanssum. Er zal dan ook een krans worden gelegd bij het monument van Hanna van de Voort in Tienray, die door haar inzet vele tientallen Joodse kinderen gered heeft van een transport naar de concentratiekampen. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY LD .LD ILD lts /Ld ILD .LD ILD ILD ILD „££££££££££t ci-TcciTiriri?i?t Gedurende de maanden juli en augustus is de St. Petrus' Bandenkerk van Venray extra ter bezichtiging opengesteld op iedere woensdag middag tussen 14.00 en 17.00 uur. De bedoeling hierbij is dat de bezoeker in de gelegenheid wordt gesteld deze gotische kerk (uit 1462) in zijn eigen tempo te bezichtigen. Als hulpmiddel hierbij ligt een handige folder klaar. Aan de hand hiervan kunt u op eigen gelegenheid o.m. de vele middeleeuwse houten beelden bewonderen. Via de hoofdingang - onder de toren - kunt u in „Venrays' monument nummer "één" naar binnen. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Aanmelding kinderen De aanmeldingen komen gestaag binnen. Er hebben zich al ongeveer 300 kinderen aangemeld, die mee willen doen aan het K.V.W. Omdat in het programmablaadje stond dat men zich op moest geven vóór 15 juni, zijn er misschien ouders die denken dat ze te laat zijn met de opgave. Kinderen kunnen echter tot 1 augustus aangemeld worden. Wan neer u denkt dat de bank- of giro-overschrijving te laat bij ons binnen is, kunt u de aanmelding met het geld ook afgeven op het secreta riaatsadres: Vicarieweg 36, Leunen, tel. 10561. Het Kindervakantiewerk vindt plaats in de week van 1 t/m 5 augustus. Leiding Als er nog mensen zijn die een weekje van hun vakantie geen verdere plannen hebben, die omgaan met kinderen leuk vinden en die ouder zijn dan 15 jaar dan kunnen ze zich alsnog aanmelden als leiding bij het K.V.W. (zie bovenstaand adres en tel.nr.) zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree 04765-3395 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! E Ml O F i RI A

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1