^spetters bi RUDDY PADDY HALVE PRIJS kortingen 20-50% Venray Vooruit door misverstand 10.000,- rijker juweueR prijst af: SLA NÜ JE SLAG!!! EMOFRA Ballonwedstrijd Kennedy mars Venray Korpschef politie officieel geïnstalleerd Opruiming jacks trenchcoats herencollektie 10.000 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING venray Weer snelheids controles BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Yenrayse popgroep in finale VERLINDEN PEEL EN MAAS (zomer '88) Waterzuivering Snellere groei Brabantse bevolking WIJ HEBBEN VAKANTIE ZWEMBAD WEER OPEN taxicentrale Directie Nieuw Spraeland WAO VAN SOEST DONDERDAG 14 JULI 1988 Nr. 28 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 k Dinsdagmorgen hield de politie snelheidscontroles binnen de bebouw de kom van Castenray. Tussen 11.00 en 12.30 uur werden 36 snelheids- overtreders op de film vastgelegd. Snelheden werden gemeten tussen 62 en 102 km per uur. Deze controle werd gehouden op verzoek van Gedeputeerde Staten, omdat door de Dorpsraad was geklaagd dat er steeds te snel werd gereden. Gevraagd werd om in de kom van Castenray snelheidsvertra- gende obstakels, bv. bloembakken, aan te brengen. Voordat de Provincie een dergelijke beslissing neemt, moeten controles worden gehouden, welke het nemen van die maatregelen rechtvaardigen. Van 13.00 tot 14.00 uur werden vervolgens op de Ysselsteynseweg, binnen de kom van Ysselsteyn, snelheidscontroles gehouden. Daar werden 22 overtreders op de film vastgelegd. Er werden snelheden gemeten van 62 tot 93 km per uur. Deze controles werden gehouden omdat buurtbewoners via de Dorps raad bij de politie daarom hadden gevraagd. Ook uit andere Venrayse kerk dorpen en wijken is aan de politie verzocht snelheidscontroles te hou den. Indien de politie over de benodigde mankracht en apparatuur beschikt zal aan die verzoeken worden voldaan. Ook zal de politie dan nagaan hoeveel overtreders er uit de respectievelijke dorpen zelf komen en dat ter kennis brengen van de dorpsraden. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Ter gelegenheid van de eerste lustrumviering van de Kennedy Mars Venray, werd in het weekend van 4/5 juni j.l. een ballonwedstrijd gehou den. Het weer werkte op zaterdag 4 juni niet mee en daarom besloten de organisatoren de verkoop van ballon nen op zondag voort te zetten. In totaal werden ongeveer 800 ballonnen verkocht en werd deze wedstrijd toch nog een succes. De opbrengst (een bedrag van 398,-) is inmiddels overgemaakt aan het restauratiefonds van de Grote Kerk. Dit doel was door de organisatoren gekozen om op die manier ook een bijdrage te kunnen leveren. De wedstrijd is ook een succes geworden voor wat betreft de afstanden die door de ballonnen - getuige de terugontvangen kaartjes - werden afgelegd. Door Renault- garage Strijbosch aan de Langstraat zijn prijzen beschikbaar gesteld voor de 14 ballonnen die de grootste afstand hebben afgelegd. Het resul taat is, dat de hierna te noemen prijswinnaars zich op zaterdag 16 juli a.s. (samen met hun ouders) om 14.00 uur kunnen vervoegen bij Garage Strijbosch voor het ophalen van hun prijs: 1 Anoek Loeven, 5 jaar, Zandak- ker 1 Venray (Rhauderfehn 320 km). 2 José Jans, 2 jaar, Langeweg 49 Venray (Dissen 168 km). 3 Sandra Baltissen, 5 jaar, Vel- tumse kleffen 36 Venray (Bad Burg 159,2 km). 4 Maartje v.d. Laar, 9 jaar, Aronskelk 25 Venray (Meppen 155 km). 5 Lilian Arts, 10 jaar, Pastoor v.d. Gaetsstr. 25 Venray (Neuenhaus 128 km). 6 Sander Voermans, 1 jaar, Heijts- veld 141 Gemert (Vordhorn 125 km). 7 Mark van Ham, 8 jaar, Juliana- singel 39 Venray (Bad Bentheim 120 km). 8 Bas Ewalds, 6 jaar, Bolderik 25 Venray (Grönau 116 km). 9 Jessie van Hoof, 6 jaar, Kruisdistel 6 Venray (Ahaus 92 km). 10 Niels van de Munckhof, 13 jaar, Boterbloem 1 Venray (Westerhold 76 km). 11 Joyce Janssen, 7 jaar, Dionys- iusstraat 18 Oirlo (Neukirchen 76 km); Marly Berkvens, 2 jaar, Anna van Burenstraat 7 Vierlingsbeek, (Gelsenkirchen 76 km). 13 Ward Weijs, 9 jaar, Kuiperstr. 1 Venray (Essen 71,2 km); Stijn de Wit, Gitaarstr. 9 Venray (Essen 71,2 km). Zowel prijs-winnaars als niet-prijs- winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen. Ook de niet-prijswinnaars kunnen hun kaartje weer bij Renault-Garage Strijbosch ophalen. Wellicht is een bedankbriefje of -kaartje voor de mensen die zo vriendelijk waren de gevonden bal lonkaartjes op te sturen op zijn plaats. De Venrayse popformatie Kleur timmert aardig aan de weg. De groep is doorgedrongen tot de finale van het Radio 3 programma Paperclip Radio" van de NCRV. Kleur is nu ruim 214 jaar bezig met het maken van onvervalste Neder landstalige melodisch symfonische rockmuziek. Dat ze daarmee niet voor de gemakkelijkste weg kozen, wisten ze van tevoren. Erkenning bleef echter niet uit. Zo drong Kleur in 1987 door tot de voorrondes van De Grote Prijs van Nederland. In datzelfde jaar brachten ze een cassette uit. 1988 Lijkt zelfs een beter jaar te worden. Via life-optredens in het Radio 3 programma „Paperclip Radio" zijn ze na de voorronde en de kwartaalfinale doorgedrongen tot de grote finale. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid op Oudjaarsdag gehouden worden en te horen zijn op Radio 3. Kleur zal a.s. zondag om 18.00 optreden in Café de Bonte Koe te Venray. Het voormalige souvernierswinkel- tje, t.o. de Duitse Militaire Begraaf plaats aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn is verkocht. De Vereniging Venray Vooruit heeft in de Nijmege- naar E. van Bronswijk een koper gevonden, die behalve 10.000 voor het gebouwtje ook nog bereid is 60.000 op tafel te leggen voor renovatie. Van Bronswijk wil het winkeltje en het restaurantje weer gaan exploiteren. Hij zou daarbij niet alleen rekenen op de klandizie van de bezoekers aan de militaire begraafplaats, maar ook op passanten en de nabij gelegen Jeugdbuitenver blij ven. De gemeente heeft al een bouwvergunning afgege- van, maar daarbij zekerheidshalve de clausule opgenomen, dat het pand niet ingericht mag worden voor bewoning. Deze week bleek echter in het gemeentehuis, dat Venray Vooruit het pand helemaal niet had mogen verkopen, gezien het in december 1952 genomen raadsbesluit, wat ook in de koopakte is verwoord. Bepaald was toen namelijk, dat Venray Vooruit de grond kon kopen voor 20 cent per m2. In totaal ging het om 375 m2 - voor een bedrag dus van 75,-. Indien Venray Vooruit het op te richten gebouwtje niet meer zou exploiteren, moest de grond zonder opstallen en zonder lasten weer aan de gemeente worden teragverkocht voor 75,--. Verkoop aan derden was dus duidelijk niet mogelijk... GESCHIEDENIS Rond 1950, toen het Duits Militair Kerkhof in Ysselsteyn voor bezoekers werd opengesteld was het aan die kant van Ysselsteyn nog een verlaten boel met nog slechs enkele boerderijen. Een gebouwtje waar de bezoekers even konden verpozen, een kop koffie konden drinken of van het toilet gebruik konden maken, was er niet. De familie Wismans woonde in een boerderij, op korte afstand van het kerkhof. Zij werd met de behoefte van de Duitse bezoekers geconfronteerd en besloot een koffiekamer in te richten. Dat is enkele jaren goed gegaan, maar toen besloot men er toch maar weer mee op te houden. Op dat moment zag de Vereniging Venray Vooruit haar kans, om ter plaatse een winkeltje op te richten voor de verkoop van souveniers, bloemen, koffie en frisdranken. Dhr. van Ham, zag als bloemist daar wel een boterham in en zou de zaak gaan runnen. Van de gemeente kon men een stukje grond kopen - toen nog in pacht bij dhr. Marcellis - waarop een winkeltje met 'n kleine parkeerruimte kon worden ingericht. Ook de Volksbund Deutsche Kriegsgrüber- führsorge vond een winkeltje tegen over de begraafplaats een goed idee en schonk een bedrag van 6.000,- als tegemoetkoming in de kosten. Het winkeltje met restaurantje flo reerde goed; zeker in de beginjaren. Later, toen het Wirtschafswunder gestalte kreeg en de Duitse bezoekers met eigen auto naar Ysselsteyn konden rijden, werd dat minder. Ze brachten zelf bloemen en kransen mee horloges Venray, St. Hubert, Helmond Grote Markt 7, Venray, tel. 04780-86817 en verteer zocht men in beter geoutil leerde zaken... De handel verflauwde om tenslotte helemaal op te houden. De omliggende gronden aan de Timmermannsweg waren destijd in pacht bij dhr. Marcellis. Inmiddels zijn ze eigendom geworden van dhr. Vergeldt die al geruime tijd met een schuin oog naar het gebouwtje heeft gekeken. Nu er een bouwvergunning is afgegeven en het pand dus mogelijk weer in gebruik wordt genomen ziet 'hij problemen ingevolge de hinder wet. In de omgeving heeft hij namelijk stallen opgericht, die wellicht overlast kunnen bezorgen aan een nieuwe exploitant cq. bewoner. Wat hem betreft mag dat gebouwtje liever vandaag dan morgen opgeruimd worden. MISVERSTAND De vraag rijst natuurlijk hoe Venray Vooruit grond en opstallen kon verkopen, terwijl dit niet was toegestaan. Informatie leerde ons, dat VVV in het najaar van 1987 een brief aan B. en W. hebben gestuurd, waarin men meedeelde een koper voor het pandje te hebben gevonden, maar dat de gemeente recht voor voorkeur had. B. en W. hadden natuurlijk in het gebouwtje als zodanig geen enkele interesse. Niemand dacht aan de vroegere koopakte en de daarin opgenomen clausule. VVV kreeg dus een net briefje terug met de boodschap dat de gemeente geen behoefte had aan het pandje en dat men het maar de gegadigde moest verkopen... Zelfs toen koper een bouwvergun ning aanvroeg, om het winkeltje te moderniseren etc. kreeg niemand argwaan. Eerst toen deze week de koopakte uit 1953 op tafel kwam, bleek dat Venray Vooruit nooit verkoper had mogen zijn. B. en W. denken er op dit moment niet aan de koop ongedaan te laten maken. Wat betekent, dat WV wel heel erg heeft geboft met de ontvangen tienduizend gulden... Nadat de gouverneur van onze provincie op 30 juni j.l. reeds de voorgeschreven eden van de nieuwe commissaris van de Venrayse politie, dhr. George den Teuling, had afgenomen, vond donderdagmiddag in de Burgerzaal van het gemeentehuis zijn officiële installatie plaats. Bij deze installatie was het grootste gedeelte van het Venrayse politiekorps aanwezig, terwijl van alle korpsen uit Limburg representanten aanwezig waren. Ook de rechterlijke macht en de Koninklijke marechaussee waren vertegenwoordigd Burgemeester H. Defesche schetste allereerst, wat aan een dergelijke benoeming vooraf gaat, eer alle adviseurs tot één uniforme voordracht besluiten. Dan moet men van goede huize komen... De burgemeester twijfelde er niet aan, dat de nieuwe commissaris in zijn opdracht zal slagen. De politie staat op dit moment in de publieke belangstelling, aldus spreker, en om in deze tijd van bezuinigingen tóch nog de kleine criminaliteit te bestrijden, want daar kijkt de burger naar, is een opgave welke de hoogste prioriteit moet hebben. Met het uitspreken van de wens, dat commissaris Den Teuling zich hier spoedig thuis zou voelen, speldde hij hem het korpsembleem op en reikte mevr. Den Teuling een bloemenruiker aan, als welkom in Venray. Namens de Limburgse Politiechefs sprak de hoofdcommissaris Van Berge Henegouwen van de Heerlense politie. Door de benoeming van deze nieuwe korpschef, werd Den Teuling name lijk opgenomen in het gezelschap van Limburgse politiechefs. Hij is tevens het jongste lid dat ooit in de geschiedenis met 32 jaar al zo'n promotie weet te maken. Dat is voor ons land, en zeker voor Limburg, uniek. In zijn toespraak legde de spreker de nadruk op de problemen waarvoor de politie landelijk en plaatselijk gesteld wordt. Maar zo besloot hij, Venray heeft een jonge en dynamische korpschef gekregen. Het zal hem wis en waarachtig wel lukken. In zijn dankwoord stelde de nieuwe 'commissaris o.m. dat er met minder mensen en minder geld moet worden gewerkt, en dat door bezuinigingen een verschuiving van de taken zal moeten plaatsvinden. Er zal moeten worden geautomatiseerd, en er zal moeten worden samengewerkt. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld, maar wel zo, dat voor de inwoners toch het veiüge gevoel blijft, dat de politie nog steeds aanwezig is om daar waar hulp gevraagd wordt deze ook te geven. In de korte tijd dat ik in Venray heb mogen kijken, heb ik toch al het gevoel gekregen, dat ik hier met vertrouwen mijn taak zal kunnen beginnen. Van mijn kant kan ik alleen zeggen al het mogelijke te doen om mijn gegeven opdracht waar te maken, want ik heb er zin in. Daarna kon de nieuwe commissaris in een ongedwongen informele bij eenkomst in de Burgerzaal kennis maken met de hoofden van dienst van de gemeente, van de leden van de gemeenteraad en mocht hij de gelukwensen van zijn collega's in ontvangst nemen. EEN ABONNEMENT WAARD! Henseniusplein 4a - Venray Door het plaatsen van een tweede compressor, voor het inbrengen van zuurstof in de beluchtingstanks, is de biologische zuivering van het afval water - in de Venrayse waterzuiver ingsinstallatie - weer geheel in orde. Ongeveer een half jaar geleden moest men constateren, dat, door de grote aanvoer van afvalwater, de capaciteit van de installatie onvoldoende was. Het afvalwater kwam daardoor maar half gezuiverd via de Molenbeek in de Maas. Nu er meer lucht in de afvalwater gepompt kan worden, doen de bacteriën weer hun werk en kan men zelfs de grotere aanvoer van het afvalwater zonder problemen verwerkt worden. De Brabantse bevolking groeide in 1987 harder dan in 1986. In 1987 kwamen er 16.725 personen bij, 2.000 meer dan het jaar daarvoor. De groei van de bevolking is vooral gerealiseerd in de centrale steden; 64 van de bevolkingsgroei kwam in de stads regio's terecht. De woningbouw in de steden lag in 1987 ruim 1.000 woningen boven het niveau van 1986. Het gezamenlijke richtgetal werd echter nog niet helemaal gehaald. Het aantal woningen gebouwd in de vrije sector nam in 1987 verder toe ten opzichte van 1986 met bijna 6.600. van maandag 18 juli 1988 t.m. maandag 1 augustus 1988. Dinsdag 2 augustus 1988 staan wij weer voor U klaar. Wij wensen U een prettige vakantie SLAGERIJ DRABBELS en medewerkers Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Veel vlugger dan verwacht werd, heeft de gemeente het open-lucht zwembad weer open kunnen stellen. In een recordtijd heeft een gespeciali seerd bedrijf de waterafvoerleidingen vervangen. Die leidingen waren gescheurd, waardoor zand in de filters werd gezogen. Door dit snelle herstel, wat de gemeente toch nog 40.000,- kost, is het buitenbad slechts een paar weken buiten gebruik geweest en moest men zich tevreden stellen met het binnenbad. Nu maar hopen dat de weersgesteldheid zodanig wordt, dat men ook inderdaad gebruik gaat maken van dat buitenbad. De openingstijden staan vermeld in de rubriek Gemeentepraat. VAN DEN BEUKEN TEL 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR 'N BEGRIP, Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers Met onmiddellijke ingang is ge noemd tot tijdelijk directeur van Nieuw Spraeland te Oostrum, dhr. J. van Rattingen. Nieuw Spraeland is het instituut voor geestelijk gehandicap ten/psychiatrische patiënten aan de Wanssumseweg te Oostrum. Dhr. J. van Ratingen is oud-direc teur van Maria Roepaan te Ottersum. Hij vervangt voor de tijd van een jaar de huidige drie-mans-directie, be staande uit de heren J. Nijboer, A. Versteege en A. Kroft. Deze directie functioneerde niet naar verwachting, wegens verschil van inzicht en botsende karakters. Alleen dhr. A. Versteege wordt alsnog gehandhaafd. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmada! 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Boekhandel van den Munckhof is ook dinsdags de gehele dag geopend

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1