s> m Onderzoek naar gescheiden ophalen van klein chemisch afval 10-50% KORTING Milieunota en intensieve veehouderij Venrayse successen in de Hondensport EMOFRA Luikse Markt WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING dames- heren- kinder- kleding Nationaal kampioen handboog- schieten vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels OVERLOON-MAASCREE WAO VAN SOEST Gouden Priesterfeest en afscheid van rectoraat PEEL EN MAAS Geen verhoging ammoniak-emissie JUWELIER VERUNDEN WIJ HEBBEN VAKANTIE WANSSUM CENTRUM SÈÈÈètttkt *&ë£ëE&Sëë\* ""ffffktfffftbhk frfrfrfrfrfrfrfrfrfr September feesten voor de Grote Kerk BUITENBAD DICHT TRUDy BONGARTS DONDERDAG 7 JULI 1988 Nr. 27 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18.00 mSk Het handboogschieten moet de Venrayer J.Siebers toch wel in het bloed zitten. Al 35 jaar is hij lid van "Diana". In al die jaren stond hij zo'n 30 keer in het nationale team dat Nederland veregenwoordigde. Vier keer werd Siebers Limburgs kampioen en vele malen behaalde hij in de vereniging de fel begeerde konings titel. In 1968 slaagde hij er in nationaal kampioèn van Nederland te worden. Een grandioos succes, dat hij nu, 20 jaar later, prolongeerde bij de jl. zondag in Tungelrooy gehouden Nederlandse kampioenschappen. Een fraaie beloning voor het stug volharden en regelmatig trainen. Grote vreugde dus, niet alleen bij Siebers maar ook bij zijn clubgenoten in de Venrayse Handboogsportvere niging Diana. Die zullen de nieuwe nationale kampioen na de vakantie een receptie aanbieden in het clublokaal In Den Engel. Vorige week vrijdag werd op het terrein van „De Pelikaan" te Goirle de landelijke keuring van speur honden gehouden. In totaal 7 combinaties namen aan deze keuring deel. De Venrayer L. Janssen, lid van de Politiehondenvereniging „Bij Dag en Nacht" was met zijn Mechelse Herder Patty één van de deelnemers. L. Janssen heeft in de afgelopen jaren met zijn honden al meerdere successen geboekt en ook nu viel hij weer volop in de prijzen. Zijn 20 maanden oude Patty behaalde liefst 271 punten terwijl er theoretisch 275 te behalen zouden zijn. Het resultaat was ruim voldoende voor de titel „Nederlands Kampioen Speurhond". Patty met haar baas werden door onze fotograaf „vereeuwigd". Ook dhr. J. 'Verheijen van de Venrayse Politiehondenvereniging bezocht deze week een nationale wedstrijd in Venlo. Met zijn trouwe Tosca behaalde hij 393 punten en daarmee een 4e plaats. „Bij Dag en Nacht" hield zaterdag ook de jaarlijkse onderlinge wed strijd. Natuurlijk was het helemaal geen wonder, dat L. Janssen met Patty kampioen werd bij de jonge honden met 175 Zi punt. 2e werd A.Scholtz met Remie, 172 p. 3e werd De gemeente Venray is de moge lijkheid aan het onderzoeken om klein-chemisch-afval (batterijen, verfresten, verdunner etc.) gescheiden te gaan ophalen. Dit deelde dhr. Grootjans (hoofd gem. werken) tijdens de commissievergadering voor openbare werken c.a. mede. Hij weerlegde daarmee het verwijt van dhr. Jansen (PvdA) t.a.v. het falend gemeentelijk beleid inzake het opha len van klein chemisch afval. VOORSTEL Tijdens de behandeling van de milieunota, vorige week donderdag, lanceerde dhr. Muijsers (CDA) een plan om klein chemisch afval op vaste afleveradressen te laten deponeren, om zo een bijdrage aan het milieu te leveren. Hij dacht hierbij aan de diverse Boerenbond-filialen od de kerkdorpen als verzamelpunten. Dhr. Muijsers kreeg o.m. bijval van dhr. Jansen, die het een heel aardig voorstel vond. Wethouder Claessens en ook dhr. Grootjans voelden echter weinig voor dit plan. De gemeente verzamelt nu al chemisch afval op het gemeentewerf in de Acaciastraat. Dat brengt al een grote administratieve rompslomp met zich mee. De wethouder was bovendien van mening dat dan teveel bedrijven hun afval op zo'n verzamel plaats zouden gaan inleveren. En dat A. Watti met Lobo, 152Vi p. 4e werd H.Barendts met Karzan, 152p. 5e werd M. Verkaart met Boyco, 124'/J P- Bij de oude honden werd de Mechelse herder van dhr. B. Barendts kampioen. Van de 435 te behalen punten behaalde dhr. B. Barendts met Benno 434 punten. 2e werd A. v. Veghel met Ricco, 432 p. zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree 04765-3395 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! 3e werd B. Janssen met Nero, 431 p. 4e werd E. Hendriks met Tosca, 412'/2 punten. Keurmeesters waren P. v. Dijk uit Maashees en H. Verkuijen uit Helmond. Pakwerkers: P. Hermsen en A. Wilms beiden uit Venray. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-8 kan volgens de wethouder toch niet op kosten van de gemeenschap. WOEDEND Dhr. Jansen ontstak daarop in woede. „De gemeente vindt geschei den afval-ophalen prima, maar is nog te afwachtend bezig. Venray moet kijken wat voor mogelijkheden er zijn en mag de trein niet laten lopen". Dhr. Jansen vond dan ook dat Venray zelf initiatieven moest gaan ontplooi en. Dhr. Grootjans wees dhr.Jansen erop dat het moment om afval gescheiden op het gaan halen, goed gekozen moet worden. Nu kan dat nog niet, omdat er geen verwerkings wijze in de naaste omgeving is. Dhr. Jansen bleef de wethouder en de gemeente echter passiviteit verwij ten. „U wilt niet en u onderzoekt niets", aldus deze PvdA-man. Dhr. Grootjans was het daar niet mee eens. Het incidenteel ophalen van klein-chemisch afval is een onbe gonnen zaak. Ook het verwijderen van dat spul uit de tonnen afval die worden opgehaald is onmogelijk, vooral omdat de omvang/massa van die chemische rommel dikwijls zo klein is. Het selecteren van het afval zal dus bij de mensen thuis moeten gebeuren. Volgens Grootjans kijkt de ge meente met meer dan gewone belangstelling naar een experiment dat momenteel in de gemeente Mierlo wordt gehouden. Daar zijn gemeente, de Universiteit Brabant en het Deurnese transport bedrijf STC bezig met het gescheiden ophalen van het klein chemisch afval. Alle gezinnen krijgen een klein tankje thuis waarin zij hun chemicaliën kunnen deponeren. De gemeente zorgt ervoor dat die tanks enkele malen per jaar worden opgehaald en geledigd. In het beginstadium wordt vaker opge haald 4 keer per jaar) terwijl later de frequentie naar twee keer per jaar zal dalen. De kosten bedragen slechts enkele guldens per huishouden per ophaalbeurt. De gemeente Venray is benieuwd naar de resultaten van dit project. Intern zal intussen bekeken worden hoe zoiets in Venray financieel haalbaar kan zijn. Dhr. Jansen vond dit een uitste kende ontwikkeling en was tevreden met de toelichting van dhr.Grootjans. Hij hoopte dat Venray gauw het goede voorbeeld zal kunnen volgen. Op zondag 14 augustus viert het rectoraat Heide het gouden priester feest van rector M.Cox. De jubilaris zal op die dag om 10.00 uur, een plechtige hoogmis celebreren in de rectoraatskerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Na de hoogmis zal Rector Cox tot 13^00 uur recipiëren in de kerk. Hij zal dan tevens afscheid nemen van zijn rectoraat. Inmiddels is al tot zijn opvolger benoemd Pastoor Albers van de Christus Koning-kerk (Vredeskerk) te Venray. uw weekblad De milieunota, samengesteld door de gemeente Venray, stelt dat de ammoniak (NH3)-emissie van vee houderijen binnen de gemeente Venray niet meer mag stijgen. Afgelopen donderdag behandelde de commissie Openbare Werken, Verkeer en Agrarische zaken deze milieunota, die door de diverse partijen verschillend geïnterpreteerd werd. Uitbreiding en verplaatsing Dhr.Cornelissen, voorzitter van de LLTB kring Venray, toonde zich uiterst bezorgd ten aanzien van deze milieunota. Met name het standpunt betreffende de ammoniak-emissie en de daarmee samenhangende beperkte uitbreidings- c.q. verplaats ingsmogelijkheden baarde hem zor gen. In de nota stellen B.en W. namelijk dat uitbreiding c.q. opricht ing van intensieve veehouderijen niet meer worden toegestaan, indien dit een verhoging van de ammoniak-uit- stoot met zich meebrengt. Verplaats ing van bedrijven binnen de gemeente is wel mogelijk, indien aan de gestelde eisen wordt voldaan. Verplaatsing van buiten de gemeente is volgens de milieunota niet toegestaan. „De gemeente spijkert zich dicht" verwoordde dhr.Cornelissen zijn zor gen. „Familiebanden binnen de agrarische bedrijven strekken zich ook over de gemeentegrens heen. Een verplaatsingsverbod kan straks grote konsequenties hebben voor de agrari sche bedrijven" aldus dhr.Cornelis sen. Dhr.Muysers (CDA) was het roerend met dhr. Cornelissen eens. Een verplaatsinsverbod van buiten de gemeente was volgens hem en het CDA onaanvaardbaar. Dhr.Muysers vroeg om een soepele hantering van de regels, omdat 80 °7o van de bedrijven, die zich met intensieve veehouderij horloges Venray, St. Hubert, Helmond Grote Markt 7, Venray, tel. 04780-86817 bezighouden, al muurvast zit als het om uitbreiding gaat. De PvdA stelde zich echter lijnrecht tegenover het CDA. Volgens dhr.A. Jansen dienen de regels juist wel strikt te worden uitgevoerd. Bovendien vond hij het verplaatsingsverbod vanuit buiten de gemeente wel juist. Uitbreidingsmogelijkheden Dhr.Weijmans, een van de samen stellers van de gemeentelijke milieu nota wist de heren Cornelissen en Muysers enigszins gerust te stellen. „Uitgangspunt" aldus dhr.Weijmans „is, geen verhoging van de ammo- niak-emissie.Dit bedoelen we dan ook letterlijk". Venray timmert zich dan ook niet helemaal dicht. Uitbreiding en verplaatsing is mogelijk als de ammoniak-uitstoot maar niet stijgt. Dit geldt ook voor verplaatsing vanuit andere gemeenten. Dit laatste stond niet duidelijk in de nota en zal er dan ook alsnog aan worden toegevoegd. Daarmee werd een groot deel van de bezwaren van dhr.Cornelissen en zijn partijgenoten weggenomen. Bekoeld Dhr.Jansen kon deze toevoeging wel accepteren, doch zijn enthou siasme ten aanzien van de nota was daarmee toch enigszins bekoeld. „Het gaat hier in wezen om de handhaving van de huidige situatie" Hij snapte daarom de drukte niet die het CDA daarover maakte. „Zo houden we wat we hebben, en dat is al veel te van maandag 18 juli 1988 t.m. maandag 1 augustus 1988. Dinsdag 2 augustus 1988 staan wij weer voor U klaar. Wij wensen U een prettige vakantie SLAGERIJ DRABBELS en medewerkers Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 veel''.Jansen hoopte nu maar op toekomstige ontwikkelingen, om de ammoniak-emissie terug te brengen. Hij heeft, ten aanzien daarvan, vrij hoge verwachtingen voor de agrari sche sector. Uiteindelijk kon de gehele commis sie zich toch verenigen met deze milieunota, waarin overigens niet alleen de problematiek van de intensieve veehouderij belicht wordt. Ook voor zaken als huisvuil, bodem en watervervuiling heeft de gemeente daarin haar beleid aangepast. De nota zal in aug. door de gemeenteraad worden behandeld. zondag 10 juli van 10.00-18.00 uur diverse attracties Inl.04920-25483 RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY tb .b ih> ib ib 4b .b ,b ib >.ooo »b^|b^^^|b)bib(b Zoals wij vorige week reeds uitvoerig berichtten, heeft de restau ratie van het voegwerk en de dakcontructie van de Grote Kerk 965.000,-- gekost, waarvan ca. 480.000,-- uit eigen middelen moet worden voldaan. Na één jaar activiteiten is de huidige opbrengst van ruim 335.000,-- zonder meer grandioos. De stichting wil haar activiteiten voor dit jaar afronden met een grootse finale-sprint in September. In een tent van 750 m2 op het terrein tussen Kerk en Raadhuis zullen op 16, 17 en 18 september grote muziek feesten georganiseerd worden en het daarop volgende weekend (24 en 25 september) een grootse Fancy-Fair. Het muziekfeest valt uiteen in 3 delen: Vrijdag voor de jeugd met het optreden van 2 bekende pop-groepen, zaterdag voor de liefhebbers van blaasmuziek met een origineel Oostenrijks kwartet en zondag mati- née voor iedereeen met een optreden van alle Venrayse joekskapellen. Onder het motto „Venray bloast van den Tore" kan heel Venray en omgeving genieten van dit feest in het centrum van Venray. De Venrayse zwemlustigen zullen het „deze zomer" zonder het gemeentelijk openluchtzwembad moeten zien te stellen. De beide baden zijn namelijk leeg gepompt, omdat men lekken constateerden in de 20 cm dikke aan- en afvoerleidingen. Een eerste onderzoek leerde dat er door grondverzakkingen koppelingen ge scheurd waren en er zand in leidingen en filters terecht kwam. Een gespecialiseerd bedrijf zal nog deze week onderzoeken of de leidingen nog gerepareerd kunnen worden, of dat er een geheel nieuw buizenstelsel gelegd moet worden. Het betekent in ieder geval een extra strop voor de gemeente, die onlangs nog besloot tot uitbreiding van het overdekte gedeelte, waarvoor het grootste buitenbad praktisch helemaal gebruikt zou worden. Ook het vorig jaar werden al enkele lekkages geconstateerd, maar die heeft men toen nog kunnen herstellen. Het binnenbad blijft voor de zwemlustigen opengesteld. Het gemis van de buitenbaden zal zich eerste doen gevoelen wanneer het slechte weer eindelijk eens plaats gaat maken voor een echter zomer... Venray en omgeving Wilt U er goed en verzorgd uitzien Gelaatsbehandelingen prijs vanaf f 25,- Kleine behandelingen prijs vanaf f 10,- Lichaamsbehandelingen prijs vanaf f 75,- l Junior behandelingen prijs vanaf f 25,- PARFUMERIE HUIDVERZORGING VENRAY, SCHOUTENSTRAAT 16, TEL. 04780-82 705^-~-rGS VENLO, NIEUWSTRAAT 19, TEL. 077-17583 -sSTÓ^lS-

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1