^spetters Burger wacht dure tijden Maar liefst 335.000,- door Venrayse gemeenschap bijeengebacht vF OPRUIMING??? EMOFRA kortingen 20-50% 4 prijst af: SLA NÜ JE SLAG!!! Jaarlijks 1.000.000,- aan extra belastingen 10.000 herenoverhemden!! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING j I venray RECHTMATIG of ECHTVAARDIG WAO VAN SOEST Zorgen om Wit-Desselke TRUDY BONGARTS RAEDTS Restauratie voltooid Hedenavond jubileumconcert Ars Musica JUWGLIGR VGRUNDGN Wees altijd zuinig op je geld!!!! Let op, zolang de voorraad strekt ook voor spijkerbroeken!! bij ons Wij ruimen altijd op!!!! OVERLOON - MAASBREE DONDERDAG 30 JUNI 1988 Nr. 26 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H COViNET WIJNtóDRANKENGROEP UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18.00 ic ai St; ei 'ij Het beschikbaarstellen van 24.000,-- door de gemeente Venray, tegemoetkoming in de herinricht- gskosten van 238 woningen in 't rukske was toch nog aanleiding tot nodige gesprekstof, tijdens de vori- ;e week donderdag gehouden commis- lievergadering voor ruimtelijke orde- ling en volkshuisvesting. Dhr.Lemmens (fractie v.d.Vorle) roeg zich af of de gemeenteraad dchzelf niet tegenspreekt, als dit aadsvoorstel wordt aangenomen. Staatssecretaris Heerma stelt dat de imeente zelf mag bepalen hoeveel het lijdraagt in de herinrichtingskosten, lu komt de gemeente met 'n voorstel 'an f 100,-- waardoor de bijdrage nax. f 750,- zal bedragen. Dhr. .emmens vroeg zich af, of tegen het lesluit van staatssecretaris Heerema, im de subsidies te verlagen, niet te irocederen viel. Dit laatste voorstel werd door dhr. ^.Janssen (VVD) meteen verworpen. 'Het resultaat hiervan is 0,0" aldus Ihr. Janssen. Bovendien zullen de ;osten hoog oplopen. Als dit ten koste ;aat van verlaging van de uitkeringen nag dhr. Lemmens wat dhr.Janssen letreft wel z'n gang gaan. Wethouder Willems corrigeerde Ihr. Lemmens over de uitspraken van taatssecretaris Heerema. „Die zegt," 1 aldus de wethouder, "dat de gemeente zelf mag bepalen hoe hoog de bijdrag maar dan wel binnen het eigen ludget." De wethouder legde daarna uit dat iok hij het niet met de staatssecretaris ens is. „Heerema veranderde de wet, ladat wij ons besluit over de herinrichtingskosten hebben geno men. Ik ben het niet met hem eens maar het zij zo.". Procederen is ook volgens de wethouder zinloos. Hij verwoordde dit met de treffende woorden: 'Heerma handelt rechtmatig, volgens de regels, maar wat hij doet vinden wij niet rechtvaardig.". Met dezelfde woorden wees partij- enoot P. v.d. Boogaart, afgelopen dinsdag nog eens op de onmacht van de gemeente in deze zaak. VERNIELINGEN AAN SCHOOL Weer werden vernielingen aan een chool aangericht. Deze keer was lasisschool "De Bongerd" aan de ïikenlaan, aan de beurt. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 De fraktie v.d.Vorle maakt zich zorgen om Wit-Desselke: "Nu de uittocht van bewoners al vergevorderd is, begint het aardig op een krottenwijk te lijken. Een toestand die deze tijd niet waardig is.". Zo verwoordde dhr. Lemmens de mening van de fractie, tijdens de vorige week donderdag gehouden commissiever gadering voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Tegelijkertijd voegde hij hier de vraag aan toe of hier iets aan gedaan kon worden. Hij duidde daarbij met name op de huren. Wethouder Willems deelde hem mede dat hier voorlopig nog niets aan gedaan wordt. Bovendien deelde de wethouder mede dat de huren van deze woningen bevroren zijn. Dit houdt in dat die in ieder geval niet verhoogd worden. In het najaar zal de gemeente gesprekken met de Woningbouw vereniging Noord-Limburg gaan voeren over de toekomst van wat nu nog Wit-Desselke heet. Venray en omgeving U hoeft niet ver te gaan. Wij hebben al het goede in huis op het gebied van huidverzorging en parfums. Wij geven U graag een vrijblijvend en deskundig advies. PARFUMERIE HUIDVERZORGING VENRAY, SCHOUTENSTRAAT 16, TEL. 04780-82 705^rFT VEN^H^IEUWSTBAAnMt^7^7^--^^|05 Het Venrayse grondbedrijf is ziek. De in de 70-er jaren aangekochte gronden drukken als een zware last op de portmonnaie van de gemeente Venray. Zo zwaar zelfs dat maatrege len niet uit kunnen en mogen blijven. Afgelopen dinsdag, tijdens de raadsvergadering bleek dit nog eens heel duidelijk. In de behandelde "Nota Grondbedrijf" stelde burge meester en wethouders dat jaarlijks, over een periode van 20 jaar f 2.5000.000 op tafel moet komen, om het grondbedrijf en dus de gemeente Venray weer gezond te maken. Hiervan zal f 1.000.000 direct ten laste van de burgers komen. Het college van b. en w. had hierbij alsnog de invoering van rioolrecht in gedachte. Ruim f 860.000 zal de gemeente middels bezuinigingen in de personele sfeer op tafel leggen. Omdat deze laatste bezuiniging niet volledig per 1 januari 1990 gerealiseerd kunnen worden wil b. en w. het rioolrecht al in 1989 invoeren. De overige f 640.000 wordt uit materiële bezuinigingen verkregen. Voorts staat b. en w. aangaande de gronden, een zo actief verkoopbeleid voor ogen. RIOOLRECHT Dat die miljoen extra belastingen er moet komen was iedereen duidelijk. Het hete hangijzer tijdens de discussie over het grondbedrijf was het al dan niet invoeren van rioolrecht om zo die miljoen gulden aan extra belastingen binnen te krijgen. Het CDA was hier zonder meer een voorstander van. Dhr.Truijen betreurde wel dat hiermee afgeweken moest worden van de beloften die aan de kiezers is gedaan. „Venray is nog niet failliet, maar we moeten zorgen dat Venray ook niet failliet gaat" aldus dhr. Truyen. Het CDA stond hiermee loodrecht tegenover de andere partijen. Coalitie partner P.v.d.A. vond invoering rioolrecht een verbreking van het regeerakkoord tussen beide partijen. Rioolrecht zou alleen ingevoerd worden als er geen andere mogelijk heid bestond.Volgens hem, maar ook volgens dhr. Houba (VVD) en mevr. Roling, zijn er nog andere mogelijk heden. Op dit moment ligt in Den Haag een wetsvoorstel waarin gepleit wordt voor verruiming van de limieten voor onroerend goed belasting. "Als die vergunning er komt," alsdus dhr. Kersten,"ligt hier wel degelijk een mogelijkheid om het rioolrecht niet in te voeren." Ook dhr. Houba was deze mening toegedaan. Volgens hem is het nu nog te vroeg om rioolrecht in te voeren. Burgemeester Defesche bleef echter van mening dat rioolrecht de meest adekwate manier was om f 1.000.000 bijeen te krijgen. Hij wilde in eerste instantie de discussie in Den Haag niet afwachten. Mede omdat het dinsdag avond om 'n principebesluit ging (b. en w. kunnen dan het rioolrecht gaan voorbereiden) vond hij dit niet nodig. De raad kan te zijner tijd, als er besluiten over rioolrecht genomen moeten worden, dit principebesluit ook terugdraaien. Uiteindelijk ging de raad toch akkoord met het principebesluit. Het college van b. en w. moest wel de voorwaarde accepteren, dat, als de limieten voor de onroerend goed belasting verruimd worden, discussie mogelijk moet zijn over verhoging van de o.g.b. en uitsluiting van rioolrecht. TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 De restauratie van de Grote Kerk is voltooid. De voegen zijn uitgekapt en opnieuw gevuld. Het dak is weer prima in orde en daar waar nodig was is de verfkwast gehanteerd of een nieuw ruitje ingezet. Afgelopen zondag werd de beëindi ging van de renovatie met een feestelijk tintje gevierd. Na de H.Mis van 11.00 uur werd door drs. W.Kremer, voorzitter van de Stichting tot Behoud en Restauratie van de St.Petrus Bandenkerk, symbolisch f 335.000,— overhandigd aan Deken Buschman. Daarna werd onder de toren het glas geheven op de goede afloop. Unieke aktie Met de beëindiging is tevens een einde gekomen aan een voor Venray unieke aktie. De bovengenoemde Stichting deed een beroep op de Venrayse bevolking en aan het eindresultaat niet tevergeefs. Door middel van div. akties, zoals de brievenaktie, de loterij, de verkoop van glas-in-lood-ramen, meters voeg werk, kaarsen, kaarten, wijn en het St.Petrus brood heeft de Stichting een bedrag van maar liefst f 235.000 bijeen kunnen vergaren. Dankzij de bemiddeling van de Venrayse aannemers schonk het Bouwcultuurfonds Zuidelijk Neder land maar liefst f 50.000. Dat Venrays monument nr. 1 ook bij het Prins Bernhard fonds ter harte gaat bewijst een bijdrage van dit fonds van eveneens f 50.000. Deken Buschman ontvangt uit handen van de voorzitter van de Stichting tot Behoud en Restauratie van de St.Petrus Bandenkerk 335 ingevulde kerkjes, als symbool van de f335.000 die de Venrayse gemeen schap bijeen heeft gebracht. Wie nu echter denkt dat de Stichting op haar lauweren gaar rusten heeft het mis. Er mag dan wel f 335.000 bijeen zijn gebracht, het einddoel f 360.000 is nog niet bereikt. De stichting zal daarom in sept, met de aktie "Venray bloost van tonen" nog van zich laten horen. Meer bijzonderheden hierover zullen wij u te zijner tijd meedelen. Financieel overzicht De restauratie van de Grote Kerk werd, bij de aanvang, geraamd of f 717.500. Van deze kosten nam het 19% (f 119.000) de Rijksdienst voor de monumentenzorg 10 °7o (f 70.000) en de provincie eveneens 10 op zich. Via het terugploegprogramma 1986, waarbij langdurig werklozen aan de herstelwerkzaamheden werden ingeschakeld werd een subsidie verkregen van f 95.000. De rest, f 360.000 moest het Kerkbestuur financiëren. Hiervoor werd de Sticht ing tot Behoud en Restauratie van de St.Petrus Bandenkerk in het levenge roepen. In oktober 1987 kwam men tot de conclusie dat de schade aan de Grote Kerk dusdanig was dat verantwoorde renovatie f 250.000 hoger uit zou vallen. Dit bracht de totaal kosten op f950.000. Opnieuw werd bij bovengenoemde instanties aangeklopt wat resulteerde in een verhoging van de bijdrage van het Bisdom met f 26.500 tot f 145.000. Verhoging van de overige subsidies is nog niet zeker. De toegezegde subsidies, tesamen met de f 335.000 van de Venrayse gemeenschap, levert een totaalbedrag van f715.500 op. Dhr. Huysmans, penningmeester van het kerkbestuur denkt dat straks f 200.000 uit eigen middelen van de St.Petrus Bandenkerk moet worden betaald. Dankbaar De heren Kremer en Huysmans spraken veel woorden van dank uit in hun toespraken. Het meest dankbaar was echter Deken Buschman. Tijdens de preek stak hij niet onder stoelen of banken hoe trots hij was op de Grote Kerk, dat met ere Venrays monument nr.l wordt genoemd. Hij bedankte dan ook veel bedrijven en instanties en vond zelfs dat hij hieraan beter niet had kunnen beginnen, bang om iemand te vergeten. Zijn grootste dank ging echter uit naar de mensen van Venray. De spontane reakties op de akties hadden toch wel indruk op hem gemaakt. Deken Buschman sprak dan ook de hoop uit dat, m.b.v. de Venrayse mensen en het gemeente bestuur, dit monument voor Venray behouden blijft. KERKDORPEN Alle partijen maakten zich ook veel zorgen over de kerkdorpen. In de nota stond dat geen uitbreiding gegeven zou worden aan bestemmingsplannen buiten de nu aangegeven plan- omvangen. Dit zou inhouden, dat uitbreiding van woningbouw op de kerkdorpen onmogelijk zou worden. Voor het CDA, VVD en P.v.d.A. was dit niet acceptabel. De leefbaar heid in de kleine kernen mag niet aangetast worden. Burgemeester Defesche was ook deze mening toegedaan. Hij wees er echter op dat 'n groot aantal kerkdorpen over nog 'n ruime voorraad aan woonruimte beschikt. „Dit houdt niet in, dat woningbouw op de kerkdorpen onmogelijk is" vulde wethouder Willems de burgemeester aan. "Als de voorraad is uitgeput zal gekeken worden of uitbreiding economisch haalbaar is. Dit is in de toekomst noodzakelijk om het grondbedrijf gezond te maken.,, ONPLEZIERIG De maatregelen die genomen moeten worden om het grondbedrijf en dus de gemeente financieël gezond te maken zijn zeer onplezierig te noemen. Dat de maatregelen nood zakelijk zijn staat buiten kijf. De Venrayse bevolking zal dit de komende 20 jaren ook gaan voelen. Hogere belastingen en minder voor zieningen zullen de burger ten deel vallen. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Gemengde Zangvere niging Ars Musica zal hedenavond een jubileumconcert worden gehouden in de Grote Kerk. Naast Ars Musica, o.l.v. dirigent Rob Berben zal het Tegels Symphonie Orkest optreden. Solisten tijdens dit concert zijn Anita Bijvoet, sopraan, Gerard Maessen, bariton en Jean v.d.Tillaart, orgel(foto). Het programma bestaat uit werken van Sibelius, Fauré en Puccini. De aanvang is 20.15 uur. Toegang f 10,-. horloges Venray, St. Hubert, Helmond Grote Markt 7, Venray. tel, 04780-86817 DOKTERSKOFFER GESTOLEN Zaterdagavond omstreeks 18.30 uur heeft een tot nog toe onbekende, zich toegang verschaft door de loopdeur van de garage van dr. de Vocht aan de Henseniusstr. Uit de niet afgesloten garage werd niet alleen een fiets ontvreemd, maar ook een zg. documentenkoffer, de eerste-hulp koffer van deze huisarts. In die koffer zaten enige spuiten, een 50-tal ampullen zoals morfine, valium en andere pijnstillers, 300 tabletten van verschillende soorten en een groot aantal zetpillen. Verder nog wat voor de eerste hulp noodzakelijke attribu ten. Verschillende ampullen en tabletten kunnen, bij ondeskundig gebruik, levensgevaarlijk zijn. De politie waarschuwt bij het aantreffen van koffer met medicijnen de grootste voorzichtigheid te be trachten en direct de politie van een en ander in kennis te stellen. Ook worden diegene die mogelijk op de hoogte zijn van deze diefstal dan wel de politie nader kunnen informeren, verzocht kontakt op te nemen met de politie. Men kan verzekerd zijn dat die mededelingen met de grootste discre tie zullen worden behandeld. Hoofd zaak is dat de koffer met inhoud snel terecht komt, voordat er ongelukken gebeuren. taxicentrale VAN DEN BEUKEN TEL 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR 'N BEGRIP, Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeelsgroepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65-f -ers de grootste sortering... de allermooiste sortering en.... de allerlaagste prijs Oü or al vanaf T de GROOTSTE KEUS (16 merken) alleen bij EMOFRA de mooiste keuze (10 15 modellen) alleen bij EMOFRA de laagste prijs (vanaf f 44,95) alleen bij EMOFRA normale prijs 99, 109 en 119 piek ook voor DAMESMODE!!!!!!! EMOFRA Heb je nog werk???? Wij hebben werkbroeken!! Let r O ft Korte broeken, spijkey aa qjt op fcU p.st. en katoen al vanaf Z.V Dames-en herenSHORTS de mooiste keuze al vanaf f 19,95 Fluor T-shirts, zeer mooi bedrukt, effen T-shirts al vanaf f 9,95 zomerhemdjes - zomerpakjes - zomerblouses enz. enz. enz. Een keer bij EMOFRA kopen en??? je zult nooit meer naar 'n ander lopen PARKEREN VOOR DE WINKELS/U!

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1