spetters I kortingen 20-50% Meer specialismen in Venray door fusie ziekenhuizen stoffenboetiek GAAT U OP VAKANTIE? f prijst af: SLA NÜ JE SLAG!!! 12.000,- voor zomerkamp voor kankerpatiëntjes Jan fasse venray WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING TRUDY BONGART5 Openlucht concert in Ysselsteyn Rotary Venray bracht f52.0007 bijeen VENRAY Tel. 80934 4e Plaats voor Devil" 30% KORTING OP ALLE STOFFEN O Hoorzitting bezwaarschriften R-73 (noord) KOBUS wenst u 'n inbraakvrije vakantie, maar...! Laat KOBUS, voor u op reis gaat, uw huis beveiligen. Laat minimaal het hang- en sluitwerk door KOBUS kontroleren. KOBUS weet hoe het moet!... en geeft ook alle informatie Meer geld voor herinrichting woningen Brukske PEEL EN MAAS DONDERDAG 23 JUNI 1988 Nr. 25 HONDERDENNEGENDE JAARGANG H PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 1 9 De besturen van het St.Maartens Gasthuis te Venlo en het St.Elisabeth- ziekenhuis te Venray hebben besloten met ingang van 1 januari 1989 tot fusie over te gaan, hetgeen wil zeggen één ziekenhuis op twee locaties. Door beide ziekenhuizen wordt er naar gestreefd om een zo volledig mogelijk kwalitatief hoogwaardig geheel van gezondsheidsvoorzieningen beschikbaar te stellen. Om overlap ping en versnippering van functies te voorkomen moet sprake z^jn van een zekere concentratie van klinische ziekenhuisfuncties en spreiding van poliklinieken over de ziekenhuisen in de regio. Functiepakket Voor de ziekenhuizen Venlo/Ven ray wordt van het volgende uitgegaan: - behoud en uitbouw van het topziekenhuis Venlo op basis van o.m. een samenwerkingsovereen- Maandagmiddag vond in het estaurant van het informatiecentrum an Rank Xerox, de overhandiging laats van een cheque van f 12.000,-- oor een 4-tal medewerkers van Rank lerox, aan de voorzitter van de tichting Kinderoncologische Zomer- ampen, de heer Donkervoort. Die tichting is 2 jaar geleden begonnen iet het opzetten van een kamp voor inderen met kanker. Per jaar wordt in Nederland bij 400 kinderen anker geconstateerd, waarvan 60 °7o eneest. Om die kinderen, hun ouders verzorgers wat ontspanning te ieden werd in 1986 het kamp omerzotheid georganiseerd met een verweldigend succes. In 1987 werden vijf kampweken en zelfs een inter kamp georganiseerd. Maar oor de organisatie van de kampen, m de kinderen een week van hun :ven te geven, is veel geld nodig en aar aanleiding van het slagen van het orig jaar werd op de TV een rogramma over die kampen gebracht iet natuurlijk de vraag om financiële ledewerking. Dhr. C.v.Deursen, werknemer vij bij Rank Xerox had dit programma gezien en was daardoor zeer getrof fen. Toen hij met vier andere medewerkers, een geldprijs kregen, vanwege werkzaamheden aan een project, (het naar Nederland halen van toeleveranciers voor copieerma- chines), stond voor hem vast dat zijn deel daarvan aan dit doel geschonken werd. De heren H.Vaessen, S.Barnes en A.Hulsken volgden zijn voorbeeld en zo kon f 12.000,- worden overhandigd. Dhr.Meyer, de vijfde medewerker aan dit project, schonk zijn deel aan de afd. Venray van de Bond van Wapenbroeders. Die bond haalt sinds enkele jaren Britse Oorlogsweduwen naar Venray om een bezoek te kunne brengen aan het Engelse Kerkhof. Dhr.Meyer is zelf een van de grote stimulators van deze actie. Het bedrag van f 12.000,- werd afgelopen maandag overhandigd aan dhr. Donkervoort, voorzitter van voornoemde stichting. Hij verklaarde zeer getroffen te zijn door dit gebaar. Hij vertelde verder dat de kinderen en ook hun ouders een zware tijd moeten doormaken tijdens hun gedwongen verblijf in het ziekenhuis en het ondergaan van de vele onderzoeken. Juist het ontspannen zijn in die week is voor ouders en kinderen een week welke nooit vergeten wordt. De heer Donkervoort vertelde ook hoe de kampleden in de in die week te maken kinderkamp- krant hun belevenissen vertellen. Zo luidt een citaat uit een brief van een 15-jarige deelneemster: "Deze week was zo fantastisch, dat ik vind dat er voor andere kinderen ook zulke gezellige weken mogen komen, want het moet door blijven gaan". De overhandiging vond plaats in het bijzijn van o.a. de heer Sonnebron, algemeen directeur van Rank Xerox. Mochten er lezers zijn welke deze aktie willen steunen; het postadres van de stichting is postbus 87842, 2508 DE Den Haag. Financiële steun kan via het postbanknummer te Amsterdam 35.66.976. Venray en omgeving U hoeft niet ver te gaan. Wij hebben al het goede in huis op het gebied van huidverzorging en parfums. Wij geven U graag een vrijblijvend en deskundig advies. PARFUMERIE HUIDVERZORGING VENRAY, SCHOUTENSTRAAT 16, TEL. 04780-82 705^rTGs VENLO, NIEUWSTRAAT 19, TEL. 077-17583 rssöass- Onder het motto: er zit muziek in Ysselsteyn" organiseert de Vrienden kring van fanfare en drumband "De Peelklank" op zondag 26 juni a.s. het jaarlijkse openluchtconcert op het Lovinkplein te Ysselsteyn. Aanvang 13.30 uur. Fanfare "De Peelklank" speelt o.l.v. dirigent G.Jacobs en de drummers musiceren o.l.v. dhr. H.v.d.Vleuten. Zowel de muzikanten van de fanfare als de leden van de drumband zijn volop bezig met de voorbereid ingen voor de concoursen in de maand oktober. Ook voor de muzieklief hebbers uit de regio Venray dus een gelegenheid om de prestaties van de Ysselsteynse muzikanten te komen beluisteren. Maar er treden nog meer Ysselstey- ners op. En na afloop zullen de joekskapel "Schabberjoeks" en de welbekende "Smeleblaozers" voor gezellige muziek zorgen. komst met de Rijksuniversiteit Lim burg en het Academisch Ziekenhuis Maastricht; - continuiteit van de klinische functies in Venray; - uitbouw van de poliklinische functies in Venray; - continuiteit van de poliklinische functies in Horst en Venray; - het realiseren van poliklinieken voor de topspecialismen in de ziekenhuizen Roermond en Weert. Functiepakket Voor Venray houdt dat in, dat aan de reeds bestaande specialismen worden toegevoegd: longziekten, reumatologie, urologie, plastische chirurgie en kaakchirurgie. Gezien de uitbouw en spreiding van het functiepakket en de patiëntvrien delijke zorg in de Noordlimburgse ziekenhuizen, mag worden verwacht - zo stellen de besturen van beide ziekenhuizen - dat er in "1995 24 ziekenhuisbedden méér nodig zijn dan de staatssecretaris op basis van de gegevens van 1984 voor 1995 heeft berekend. Voor de ziekenhuizen Venlo/Venray wordt een minimum beddenaantal van 732 in 1995 Rotary club Venray e.o. heeft ruim f 52.000,- bijeen gebracht om polio uit de wereld te helpen banen. Een groot succes dankzij het enthousiasme en de inzet van de clubleden, die d.m.v. allerlei acties dit resultaat wisten te bereiken. Rotary International heeft zich tot taak gesteld om samen met de Wereld Gezondheidsorg. 250 miljoen gulden bijeen te krijgen om de polio te bestrijden. Per jaar sterven in ontwikkelingslanden een half miljoen kinderen aan polio. Daarnaast komen er jaarlijks bijna drie en een half miljoen gehandicapte kinderen bij. Volgens de Wereld Gezondheidsorg. feoiMpet 250 miljoen gulden het zonodige vaccin kunnen worden versrekt om alle kinderen over de hele wereld immuun te maken voor de gevreesde kinderverlamming. Welhaast iedere Rotary-club in de wereld werkt mee om ht gestelde doel te bereiken. Onder het motto: "Geef polio geen kans", hebben de Rotary- en de Rotaract-club van Venray op 15 april jl. in de stadsschouwburg een benefiet concert georganiseerd. Er zijn Jazz platen verkocht, barbeque- en wijn proefavonden gehouden. Onder de naam "Swinging Aesculaap" werd een golftournooi gespeeld. Naast individuele acties en giften is in totaal f52.000,- opgebracht. Rotary Nederland heeft Indonesië voor haar rekening genomen. In de komende 5 jaar zullen 33 miljoen kinderen worden gevaccineerd. De Venrayse club, die zich ten doel had gesteld om f 40.000,-- op te brengen mag er met het resultaat van f 52.000,- best zijn. Verdere informatie bij Polio-com missaris: A.C.Hoogeveen 04780- 83592 of J.W.H. Kempen 04780- 89118. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij Tijdens het Nederlands Kampioen schap Objectbewakingshond te Oosterbeek werd onze plaatsgenoot P.Beelen met zijn hond "Devil" 4e met 350,5 punten. Een prima prestatie gezien het aantal punten, dat aantoont dat het niveau zeer hoog lag. Dhr. Beelen is lid van de politiehonden vereniging "De Trouwe Makker" uit Melderslo noodzakelijk geacht om goed te kun nen functioneren. Samenwerking Een intensieve samenwerking met de Rijksuniversiteit Limburg en het Academisch ziekenhuis Maastricht wordt nodig geacht voor het behoud en de uitbouw van de hoogwaardige functies in het Venlose ziekenhuis. Vanuit de ziekenhuizen Venlo/Venray zullen poliklinieken worden gereali seerd in de ziekenhuizen Weert en Roermond, waardoor ook deze ziekenhuizen beschikking krijgen over meer specialismen. In het door beide ziekenhuizen uitgegeven communique wordt tenslotte gesteld, dat bij het streven naar moderne en zo volledig mogelijk uitgeruste ziekenhuizen, de menselijke maat niet uit het oog mag worden verloren. Dit vraagt om een bewuste instelling van alle mede werkers voor de begeleiding en persoonlijke benadering van de patiënt. Aandacht moet worden besteed aan goede informatie aan de patiënten en hun familie, aldus de verklaring van de ziekenhuizen Venlo/Venray. ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 Is uw vakantiegarderobe nog niet helemaal compleet? Profiteert U dan van de die wij U bieden! i11—i t=_ if (m.u.v. de handdrukstof van *",,De Vlinder" en ,,Het Paapje" passage 10 venray tel. 04780 - 85772 Hedenmiddag om 16.00 uur zal tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting een hoorzitting plaatsvinden naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen het ontwerp-bestemmingsplan Rijksweg A 73 Noord. Bij de gemeente zijn 7 bezwaarschriften binnengekomen. De reclamanten worden tijdens deze vergadering in de gelegenheid gesteld hun bezwaren kracht bij te zetten, waarna de commissie zich achter gesloten deuren zal beraden. De bezwaren die ingediend zijn lopen uiteen van geluidsoverlast, moeilijke bereikbaarheid van perce len, doorsnijding van percelen waar door bewerking moeilijk wordt en daardoor waardevermindering, be perkingsmogelijkheden bij toekom stige uitbreidingen i.v.m. nieuwe normen tot het moeten afbreken van woningen e.d. VERNIELING Van een op de Eindstraat gepar keerde personenauto bleek door vandalen de achterruit vernield te zijn. Laat KOBUS ook gelijk de goten schoonmaken en afvoeren nazien. Dit voorkomt problemen bij regen, terwijl u heerlijk op vakantie bent. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY V STEENTJE BU 1 VOEG UW VOEGJE E .tb 1 tb lit) lit) lltl lit) lit) lit) 1 350.1 lb) lb) jb) lb) lb) lb) Ab) .lb .b .b ib) ib) ib) ib) ib) ib) ib .b .b .b ikih^ib^ib^.b.b.b ■tb ilt) iltj ilt) it) it) it) it) it) it) b i? 1? ib n? u?° it) ut) it) it) it) it) it) it) it) it) ■b) ib) ibi ib) ibi ib) ib) .b .b .b ib) ib) ib) ib) ib ib) 4b .b .b .b g p i& i° jb) ,bi jb) 4b 4b 4b FFFFFFFFF& it it it fr it it l!? it? it L.50000 STICHTING DRAAGT GELD OVER AAN KERK Zoals elders in een advertentie in de Peel en Maas is vermeld, wordt iedereeen a.s. Zondag uitgenodigd tot het bijwonen van de plechtige Euchristieviering om 11.00 uur in de Grote Kerk. Als voor een kerkdienst een speciale advertentie wordt geplaatst, dan is er meestal wel iets bijzonders aan de hand. Zo ook zondagmorgen. Na de dienst, die wordt opgedragen door Deken Buschman, geassisteerd door Pastor de Wit, volgt namelijk nog een korte ceremonie. Eerst zal de voorzitter van de "Stichting tot Behoud en Restauratie der St.Petrus Banden Kerk Venray", Drs. W.H.Kremer, officieel het tot dan toe bijeengebrachte geld aanbie den. Daarna zal de penningmeester van het Kerkbestuur, dhr. A.Huysmans een overzicht geven van de financiële afwikkeling van de restauratie. Tenslotte kan het resultaat van de restauratiewerkzaamheden in ogen schouw worden genomen. Venray's Monument nr. één, de Grote Kerk, is weer in oude luister hersteld. U bent zondag van harte welkom. De bewoners in het Brukske, die door de bezuinigingen van het Rijk minder geld krijgen voor de herin richting van hun gerenoveerde wo ningen, worden door de gemeente, en eventueel de woningbouwvereniging, financieel gesteund, a.s.Dinsdag zal de Venrayse gemeenteraad een voor stel behandelen om de bestemming van het stads- en dorpsvernieuwings fonds te wijzigen. Hierdoor hoopt de gemeente f24.000,- vrij te maken. De bewoners ontvangen dan f 100,— meer, als bijdrage in de herinrichting van hun woning. Deze f24.000,- zal voor 'n groot deel gehaald worden uit de middelen voor verbetering van door eigenaren bewoonde woningen (f 20.000,-). De overige f 4.000,- wordt gehaald uit het geld dat beschikbaar is voor verhuiskosten van bewoners van Wit-Desselke. Hierbij wordt er van uitgegaan dat einde dit jaar nog niet alle bewoners vertrokken zijn. Ook de woningbouwvereniging Noord-Limburg is in principe bereid om f 100,- per woning, beschikbaar te stellen. Het zal deze kosten uit eigen middelen financieren. Wel zal dan de Provinciale Directie Volkshuisvesting hiervoor toestemming moeten geven. Overigens zal de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting zich vanavond over dit voorstel buigen. 'n leesbare krant

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1