erde X Bouw van winkels en woningen op Gouden Leeuw-terrein van start dorps- markt \ferrassende Variaties In Mooie Mode stoffenboetiek EMOFRA Zondag - Vaderdag WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING George Den Teuling korpschef van de politie HYPOTHEKEN VAN DE KAMP WAO VAN SOEST TRUDY BONGART5 Residentie Hensenius Staete 2* 30% KORTING Dorpszeskamp in Ysselsteyn BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! 10.000 zet vader in z'n Hemd... of doe hem de Das om! Uitbreiding visvijver Wanssumseweg Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 Dodelijk verkeersongeval ONS PROJECT zondag 19 juni van 12.00 tot 17.00 uur Vierlingsbeek DONDERDAG 16 JUNI 1988 Nr. 24 HONDERDENNEGENDE JAARGANG U PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 Bij Koninklijk Besluit is hoofd- ïspecteur G.DenTeuling van de emeentepolitie in Landgraaf, m.i.v. juli a.s. tot korpschef van onze olitie benoemd. De nieuwe korpschef olgt commissaris G.de Bruijn op /elke op die datum met LFO gaat. Korpschef Den Teuling wordt evens bevorderd tot commissaris van lolitie. Hij is 32 jaar oud, gehuwd en ader van 3 kinderen. Na zijn studie aan de Politie-aca- lemie in Apeldoorn met goed gevolg e hebben afgelegd werd hij in 1978 enoemd tot inspecteur van politie in fenlo. In 1982 werd hij benoemd tot loofdinspecteur in het toen gevormde lolitiekorps in Landgraaf. Al was in de wandelgangen al lang Ie naam van de benoemde korpschef lekend, voor de Venrayse politie was iet sneu de benoeming te vernemen liddels een door de politie van .ndgraaf verstuurde telex. Overigens jtond de benoeming al in de Staatscourant van 9 juni vermeld. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,65% 10 jaar vast ^^jeer^fsluitprovisi»^^ ALGEMENE OPROEP VAN DE POLITIE Steeds vaker is opnieuw gebleken hoeveel woningen niet voorzien zijn van deugelijke sloten. De deuren blijken wel dicht (en gesloten) te zijn, maar daar is het vaak ook mee gezegd.De inbrekers weten dit en maken graag gebruik van deze voor hen gemakkelijke toegangsweg. Mede door de vele inbraken van de laatste dagen verzoekt de politie om de sloten goed na te zien en anders zich te laten voorlichten m.b.t, sloten, sluitkommen, brievenbussen etc. De vakhandel geeft graag advies maar ook kan men in de voor lichtingsruimte van de politie de veilige sloten bekijken. Speciaal op woensdagmiddag is daar een man van de afd. Voorkoming Misdrijven aanwezig om advies te geven. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 DRANK IN BESTUURDERS Een in België woonachtige Turk, veroorzaakte op de Grote Markt schade, toen hij met zijn personen auto achteruit reed. Hij botste tegen een geparkeerde auto van een inwoner uit Nistelrode. De politie konstateerde drankgebruik door de Turkse be stuurder aanvankelijk weigerde deze alle medewerking aan de bekende proeven maar na voorgeleiding aan de hulpofficier verleende hij die mede werking wel. De Turk werd rijverbod van 11 uur opgelegd en proces verbaal werd aangezegd. De personenauto van de Turk was in een dusdanig slechte staat, dat deze niet meer de weg op mocht en alleen op andere wijze naar België kan worden vervoerd. Een Venrayse bestuurder van een personenauto moest ook de bekende proeven ondergaan wegens gekonsta- teerd drankgebruik. Ook hij kreeg proces verbaal aangezegd zake het rijden onder invloed. Venray en omgeving U hoeft niet ver te gaan. Wij hebben al het goede in huis op het gebied van huidverzorging en parfums. Wij geven U graag een vrijblijvend en deskundig advies. PARFUMERIE HUIDVERZORGING VENRAY, SCHOUTENSTRAAT 16, TEL. 04780-82 705^—^5" VENLO, NIEUWSTRAAT 19, TEL. 077-17583 -^oS|So M Bouwmaatschappij Janspen b,v. Met een variatie op de bekende slogan "Venray werkt aan zijn centrum", die al sinds oktober 1985 wordt gebezigd en aan alle invalswe gen van Venray te zien is, zou men kunnen zeggen: "Bouwmaatschappij Janssen b.v. werkt verder aan het centrum van Venray". Na het gereedkomen van De Bleek, gaat deze Venrayse bouwonderneming dezer dagen beginnen met het volbouwen van het gedeelte van het voormalige Gouden Leeuwterrein, dat wordt begrensd door het Hensenius- plein vanaf de A.B.N.-bank, de Leeuwstraat-tot aan het woonhuis van de erven Janssen- en vanaf de achterzijde van de oude brouwerij, langs de verharde parkeerplaats tot aan de gerealiseerde bebouwing achter de A.B.N.-bank. In totaal komen hier 1700m2 winldeoppervlakte en 600m3 maga zijnruimte, alsmede 49 woningen boven de winkels en 3 beganegrond- woningen achter de brouwerij. Bouw - maatschappij Janssen heeft er de mooie naam "Residentie Hensenius Staete" voor bedacht. Wanneer men dit nieuwe winkel centrum, dat in het najaar van 1989 klaar zal zijn, vergelijkt met hetgeen door dezelfde bouwmaatschappij op De Bleek is gerealiseerd, dan is de grootte van het terrein ongeveer gelijk, wanneer men de door de Torro ingenomen oppervlakte niet meere kent. Tegenover de 65 woningen in De Bleek staan er totaal 52 in de Residentie Hensenius Staete. MARINEL Bestaat één jaar We vieren dit met een aantrekkelijke aanbieding voor U O op al onze stoffen (m.u.v. de handdrukstof van i ,,De Vlinder" en ,,Het Paapje" i passage 10 venray tel. 04780 - 85772 K.P.J. Ysselsteyn organiseert voor de 5e maal een groot Dorpszeskamp op zondag 19 juni a.s. 250 Deelnemers zullen in een sportief treffen, strijden om de wisselbeker V.C.Y. zal alles in het werk stellen om deze beker ook dit jaar weer te veroveren. Mocht dit lukken, dan mogen ze hem namelijk houden. Enkele spelonderdelen zijn: trekkertrek - waterbassin - zeephelling - klepelhangen - en vele andere. Als laatste zullen de ploegen hun krachten meten tijdens het touwtrekken. In de pauze zal een team van de Venrayse brandweer een spectaculaire demonstratie geven. Zij zullen het publiek laten zien hoe zij in verschillende situaties handelen. Er zullen ongevallen nagebootst worden. Het is beslist de moeite waard om dit alles te gaan zien. Op het evenemententerrein aan de Peter Janssenweg nabij de L.L.T.B. in Ysselsteyn zal zich alles afspelen. Aanvang 11.30 uur. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 DIEFSTALLEN IN MERSELO Op het Roosendaal in Merselo werd een hogedrukreiniger met toebehoren ontvreemd. De slang werd doorgesneden en het apparaat werd meegenomen. Op hetzelfde bedrijf werd een aanhangwagen, eenassig van het merk Henra, type R.1000 nummer 21745 ontvreemd. De waarde van de aanhangwagen bedraagt ongeveer f 2.800,--. TAXATIE KANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 Eén winkelfront Het nieuwe winkelcentrum wordt gebouwd in opdracht van Bovex maastricht onder architectuur van Architectenbureau Coppen b.v. in Roermond en past geheel in het plaatje, dat wethouder Willems destijds schetste bij de start van de centrumactiviteiten op 11 juni 1985. Hij stelde toen: De verwezenlijking van deze plannen (na het gereedko men van de ABN bank, en het appartementengebouw De Gouden Leeuw en het parkeerterrein voor 350 auto's) betekent, dat over een brede strook langs Henseniusplein en Leeuwstraat volwaardigde centrum- bebouwing tot stand komt. Dit geldt ook voor de achterwand, die zal grenzen aan het parkeerterrein". Met het realiseren van deze nieuwe plannen gaat de wens van de gemeente in vervulling: het maken van een aaneengesloten winkelfront aan de zuidzijde van het Henseniusplein. HOE HET WORDT op bijgaande tekening is te zien hoe dit toekomstige winkelcentrum er uit gaat zien. Vanaf de ABN bank tot aan de Leeuwstraat komt een rij winkels, die aansluiten op de winkels die langs de Leeuwstraat tot aan het voormalige pand Janssen (Gouden Leeuw) worden gebouwd. De reeds gerealiseerde "onderdoor gang" bij de ABN bank geeft toegang tot een binnenterreintje, dat men moet passeren om via een 2e onderdoor gang bij de winkels tegen het parkeerterrein en om van-en-naar de parkeerplaats te kunnen komen. Tussen het gerealiseerde Gouden Leeuw-appartementencomplex en de te bouwen 3 woningen achter de brouwerij, komen parkeerplaatsen voor de bewoners. GEMEENTE Van wethouder Willems vernemen we, dat de gemeente bijna 2000m1 grond voor dit project heeft verkocht, waardoor de gemeente "geen zeven ton armer is geworden". Overigens is het de bedoeling, zo zegt de wethouder, dat eerste de derde fase van De Bleek (de verdere bouw in de richting van de dan af te sluiten Jan Henssenstraat) de eerste prioriteit heeft bij het toewijzen van de winkelruimten. Inmiddels is voor beide plannen met de acquisitie begonnen taxicentrale VAN DEN BEUKEN TEL 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR N BEGRIP KERMIS Met nadruk stelt de wethouder, dat het bebouwen van het voormalige Gouden Leeuwterrein, geen nadelige invloed zal hebben op het plaatsen van de attracties voor de kermis in augustus a.s. Vorig jaar reeds had men - vooruitlopend op de bouwplan nen - het parkeerterrein aan de Julianasingel met succes bij het kermisgebeuren betrokken. Ligt er verder nog de kwestie Berden Onroerend Goed b.v. Blerick. Berden Blerick wil het realiseren van het bouwplan niet in de weg staan, maar heeft de grondverkoop (van de gemeente aan Bouwmaatschappij Janssen in plaats van aan Berden Blerick) voor de rechter gebracht. Dit in verband met een te vorderen schadeclaim. Volgens de wethouder kan dit wel eens een langdurige zaak worden. De visvijver aan de Wanssumseweg mag, wat de commissie Ruimtelijke Ordening betreft, worden uitgebreid. Hengelsportvereniging 't Alvertje uit Oostrum heeft hiervoor bij de gemeente een verzoek ingediend. Hiermee wordt tegelijkertijd inge sprongen op de constatering van de dienst Landschap, Openluchtrecreatie en Natuur in Roermond, dat Venray en omgeving te weinig viswater heeft.Volgens deze dienst van het Ministerie van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur, dient cfe gemeente Venray over minimaal 4000 meter oeverlengte beschikken. Mo menteel is er voor vissend Venray 1400 meter oeverlengte om te hengelen. De uitbreiding van de visvijver zal door 't Alvertje zelf ter hand worden genomen. De vereniging wil voor de uitbreiding aangrenzende gronden kopen. De gemeente wil daarom best meewerken maar 't Alvertje dient dan wel voor herbeplanting te zorgen. De verhouding water-bosgrond moet ongeveer 50-50 bedragen. Het oor spronkelijke plan van 't Alvertje is door de gemeente niet goedgekeurd. Hierin zou teveel bosgrond moet wijken. Daarom heeft de gemeente een plattegrond naar de vereniging gestuurd waarop een nieuwe indeling gemaakt kan worden, met in acht name van de groen-water verhouding. Dhr. v. Soest (CDA) vroeg zich af of deze uitbreiding wel nodig was met het toekomst perspectief van de Witte Vennen, in de directe omgeving. Wethouder Willems vond echter dat dit los van elkaar staat. Op de Witte Vennen zullen straks hoofdzakelijk de daar verblijvende recreanten vissen. Ook mevr. Bosmans (CDA) twijfelt aan de noodzaak. Toen zij daar laatst langs kwam, trof zij maar 3 vissersleden aan, terwijl de vereniging zo'n 1200 leden telt. Dhr. Wondergem, die namens Samenwerking in de commissie zit, was tegen de uitbreiding. Voor hem is vissen een vorm van dierenmis handeling waaraan hij niet meedoet. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY ORAAG UW STEENTJE BIJ 1 VOEG UW VOEGJE BU 1 ta jtob its itn .bi ib .h> iËd .En»o.ooo .En ib »En .En .En .En .b .En .En .En .En .En .cn .En .En .En ,En .En .En .En .En .En .En .En .cn .En .En .En .En .En .En .En .En .Cn .En .En .Cn .En .En .En üniEn .En .En .Cn .En .En .Cn .En .Cnsoo.ooo it? ie3 t? p p p p pp Ën itn .cn .cn .tn .tn .tn .cn .cn .i_n .En .Cn .cn .En .En .En .En .En .En .cn .En .Cn .En .En .En .En .En .En .En En .tn .En .En .tn .En .En .En .En .En«o.ooo IT t ff ff fr t? C C C t u l? ir ff cT tT ir iT ff cT il50 000 FËSFFFFFtF L?* i™ L™ Li00 000 i!ri!ri!ri!ri!ri!ri!ri!ri!ri!r IT ff fr C fr fr fr fr C C RFiFStFSF&Fu»™ frcccccfrfrfrfr rekening van de Stichting Restauratie Grote Kerk 579774600. De 22-jarige Rikkard Koops uit Barneveld is in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 3 uur, bij een verkeersongeval op de Maasheseweg, ter hoogte van de spoorwegovergang dodelijk veronge lukt. Door nog onbekende oorzaak, raakte de door het slachtoffer bestuurde personenauto, aan de Brabantse zijde van de overweg, een links van de weg staand verkeersbord en geraakte daarna in een slip. De auto botste toen bijna fortaal tegen een rechts van de weg staande boom. Het slachtoffer was in dienst van een koeriersdienst uit Barneveld. De auto werd totaal vernield. De brandweer moest nog in aktie komen voor opruimingswerkzaamheden.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1