u fjt berden r Rijksweg A73 Venlo-Boxmeer WL wanavond start van de f JOste Avondvierdaagse EMOFRA Voorbereiding Jumping Venray" draait weer op volle toeren TRUDY BONGART5 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Mooi succes voor Oostrumse Zangkomeneej PEEL EN MAAS Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 A Gouden Gids op kabel t.v. officieel geopend Kabeltelevisie museum zondag geopend tttttttttt Venraynaar nationaal kampioen EXPOSITIE HYPOTHEKEN I DONDERDAG 9 JUNI 1988 Nr. 23 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS M UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY JGROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO I 18 00 Vanavond, donderdag 9 juni om lf zes begint voor de 30ste keer een 'ondvierdaagse. De wandelaars irten vanaf Sporthal de Wetteling. Morgen vrijdag 10 juni en zaterdag juni wordt eveneens om half zes tart. De afstanden zijn 3-5-10 en 15 lubileumprogramma Omdat dit jaar voor de 30ste keer Avondvierdaagse wordt gehouden nnen alle deelnemers meedoen aan kleurwedstrijd. De kleurplaten nnen op het startbureau worden eleverd. Elke dag, tot zaterdag 11 Zaterdagavond tussen 19.00 en 00 wordt bekend gemaakt wie met 1 of haar kleurplaat een prijsje :ft verdiend. Dit zal gebeuren lens een optreden van poppen- ater "Pimpernel". Dit poppen- iter treedt elke dag op vóór de Zondag 12juni Op zondag 12 juni wordt 's middags 'andeld. De starttijden zijn als gt: km 11.00; 20 km 13.00; 15 km 00; 10 km 14.30; 5 km 15.00; 3 km 15. lond half vijf komen de deel- mers dan aan in de Helfrichstraat, lar ze zich gaan opstellen voor het ilé. Daar vertrekt men om 16.45. de Merseloseweg loopt men naar Schouwburg waar het défilé wordt jeluisterd door tien muziekkorpsen Venray en omgeving. Ook kopsen Wnassum en Deurne hebben reeds gezegd hun medewerking te ver- *n. Via de Leeuwstraat, de Inseniusstraat en de Kruisstraat ipt men naar de Sporthal waar de Inemers hun welverdiende medaille len ontvangen. De groepen ont- Iverloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 vangen dan tevens de groepsherinne- ring en de eventueel verdiende beker. Verkeerssituatie Om de veiligheid van de deelnemers beter te kunnen garanderen is er een eenrichtingscircuit rondom de Wette ling gecreeërd. Ook de parkeer plaatsen rondom de Wetteling zijn bijna geheel afgesloten. Ouders die hun kinderen naar de startplaats willen brengen kunnen kunnen dit het beste met de fiets doen of de auto elders parkeren en het laatste stuk te voet afleggen. Is dit niet mogelijk dan moet men er rekening mee houden dat er in de omgeving van de sporthal niet geparkeerd mag worden. Wel staan er mensen van de organisatie klaar om de kinderen naar de groepen te brengen. Ook is er voldoende bewaakte fietsenstalling aanwezig. Tot slot De organisatie heeft er alles aan gedaan om het geheel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hopelijk mogen we weer 3000 deelnemers verwelkomen en kunnen deze wande laars vier dagen gezellig en sportief wandelen. Volgens de voorspellingen krijgen we goed wandelweer. Ook hopen we op een grote belangstelling van de Venrayse bevol king. Mocht U tijdens de avondvier daagse nog iets willen vragen: de organisatie is te bereiken in de sporthal "de Wetteling" tel. 85333 of in sportcafe de Wetteling tel. 84854. En dan nog even dit: Wilt u voor één dag meedoen dan kan dat ook. U kunt zondag 12 juni inschrijven een half uur voor de start van elke afstand. De starttijden staan elders in dit artikel. Tot ziens op de 30ste Avondvierdaagse. De Oostrumse Zangkompenej o.l.v. Frans Verhofstad heeft zondag deel genomen aan het 22e zangconcours in Weert met de bedoeling te laten uitmaken op welk muzikaal niveau men momenteel zingt. Het resultaat was boven verwachting. Uitgekomen werd in de eerste afdeling, waarin zij de eerste prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid verdienden. Er was een bijzonder strenge jury, waarin Herman Stategier, Nico Schrama en Ad de Groot zitting hadden. De strengheid bleek duidelijk uit het feit dat op zaterdag bij zestien koren slechts vijf eerste prijzen vielen, waarvan één met promotie. Ook zondag werden niet veel eerste prijzen en maar spaarzaam promoties uitge reikt. Vanuit Weert had men Oostrum laten weten, dat men in aantocht was met een "knots" van een beker, maar bij thuiskomst stond er zelfs niemand met en mondharmanoca klaar om de zestien succesvolle zangers te ont vangen. Volgens een van de zangers, was zijn hond blijer toen hij thuiskwam dan de bevolking van Oostrum 'n leesbare krant Vandaag, donderdagavond, komt een vertegenwoordiger van Rijks waterstaat, in een gecombineerde vergadering van de commissies voor openbare werken en voor ruimtelijke ordening, een toelichting geven op het concept bestuursregeling, betreffende rijksweg A73 Zuid het gedeelte Venray-Horst. In dit verband lijkt het ons voor de lezers interessant, het algehele plan van deze Rijksweg Venlo-Boxmeer nog eens op een rijtje te zetten. VENRAY-BOXMEER Na de tracé-vaststelling van RW73 door de minister, is de uitwerking van het tracé Venlo-Boxmeer ter hand genomen. Om zo snel mogelijk een doorgaande verbinding tussen Venlo en Boxmeer tot stand te brengen is de hoogste prioriteit toegekend aan het gedeelte Venray-Boxmeer. De uitwerking van het tracé heeft in eerste instantie de nodige vertraging ondervonden door de gevoerde discussie over de vormgeving van de weg. In 1984 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten de weg gefaseerd als autosnelweg aan te leggen en wel als volgt: In de eerste fase zou vanuit het noorden worden gestart met de aanleg van een enkelbaans autoweg (gedeelte Boxmeer-Venray), terwijl het be staande weggedeelte Venray-Horst, waar nodig, zou worden aangepast. De vormgeving van de te maken aansluitingen en kunstwerken zou direkt worden afgestemd op de autosnelweg. De eerste fase omvatte tenslotte de aanleg als autosnelweg van het gedeelte Horst-Venlo. AUTOSNELWEG In de tweede fase zouden de wegvakken Horst-Venray en Venray- Boxmeer worden uitgebouwd tot autosnelweg. Genoemde fasen zouden in respectievelijk 1994 en 1998 gereed komen. Op initiatief van en met voorfinan ciering door de regiogemeenten is door de minister in begin 1988 besloten de verbinding in 1994 direct als autosnelweg te voltooien. Het Zuiderbrugtracé te Venlo dat een onderdeel vormt van de A73 zal in 1993 gereed zijn. Vervolgens zullen de aansluitende wegvakken richting Bundesautobahn worden aangelegd. Aldus zal in de tweede helft van de negentiger jaren een doorgaande autosnelwegverbinding van Boxmeer via Venlo naar Duitsland met een aansluiting op de Kernenverbindings weg tot stand zijn gebracht. Het resterende gedeelte van de A73 richting Maasbracht zal niet voor 2000 gereed zijn. VENLO-VENRAY Het traject Venlo-Venray bestaat in principe uit twee geheel verschillende gedeelten. Het gedeelte Venlo-Horst (dus de oude weg) wordt geheel nieuw aangelegd. Bij het gedeelte Horst- Venray (Maasheseweg) wordt van de bestaande provinciale weg gebruik gemaakt. Bij dit laatste gedeelte doet de bestaande weg straks dienst als één rijbaan van de nieuwe rijkswegver binding en wordt er, om een komplete autosnelweg te realiseren, een nieuwe rijbaan langs gelegd. Bij het gedeelte Horst-Venray is alleen de keuze van de ligging van de nieuwe (tweede) rijbaan van belang; oost óf west van de bestaande weg. Deze afweging is gebeurd in overleg met de gemeenten Horst en Venray en de Provincie. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij In principe is gekozen voor de aanleg van de tweede rijbaan aan die zijde waar de minste bebouwing aanwezig is. Ter hoogte van Horst is, gezien de aanwezige woningen, de Molenbeek en de Kasteelruïne ge kozen voor uitbouw aan de westzijde van de weg. De gemeente Horst heeft hiermee in haar bestemmingsplan voor woonbebouwing rekening ge houden. De bestaande aansluitingen op het trajekt Venlo-Venray blijven over het algemeen gehandhaafd, alleen de aan sluiting te Castenray zal vanwege het geringe gebruik komen te vervallen. Naast deze aansluitingen zijn een aantal kruisingen van de belangrijkste wegen geprojekteerd. Tussen Horsti en Venray blijven alle bestaande kruisingen gehandhaafd. Tussen Venlo en Horst zullen de Califor- nischeweg en een nieuw te maken verbindingsweg tussen de Witveldweg en de rijksweg het tracé kruisen. Ten zuiden van Venray is, ter weerszijden van de autosnelweg, een benzinestation met wegrestaurant gepland. De huidige parkeerplaats bij de Hoogriebroekseweg en het ben zinestation in Horst komen te vervallen. Aan de landschappelijke inpassing van de weg is veel aandacht besteed. Hierbij is zo goed mogelijk rekening gehouden met plaatselijk aanwezig natuur- en landschapselementen. Ook met aparte wildvoorzieningen in de vorm van tunnels wordt in dit weggedeelte rekening gehouden. Langs het trajekt zullen op uitgebreide schaal geluidwerende voorzieningen worden aangebracht. Deze zullen afhankelijk van de situatie worden uitgevoerd in de vorm van een wal of een scherm. Om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken zal het gedeelte tussen Horst en Venray van een geluidsabsorbe- rende verharding worden voorzien. In de loop van deze zomer zal van de zijde van Rijkswaterstaat een informatiebrochure worden samenge steld, welke voor iedere belangstel lende beschikbaar zal zijn. De inspraakprocedure 'róind de aanleg van A73-Zuid (dus Venray- Horst) zal vermoedelijk in oktober van start gaan. Over vier weken is het weer zover, dat voor de tweede maal "Jumping Venray" op de Grote Markt kan worden georganiseerd. Op zaterdag 2 en zondag 3 juli a.s. zullen weer vele landelijke ruiters en amazones in het hartje van Venray strijden om de Grote prijs van Venray. Deze bestaat, behalve uit een forse geldprijs, uit een uniek keramisch kunstwerk van Liesbeth Peters-Rutten en een fraai uitgevoerd gouden sieraad van de edelsmid Toos Verlinden. Aangemoedigd door het succes van vorig jaar heeft Nelissen van Egteren Bouwgroep B.V. weer het hoofd sponsorschap op zich genomen en een contract getekend voor vijf jaar. Ook Nijssen Mengvoeders te Veulen is weer bereid gevonden dit grootse paardengebeuren op de Grote Markt te sponsoren. Van Rattingen te Oostrum en Vissers Wegenbouw zorgen samen met de bulldozer van Jac Kersten, dat de Grote Markt wordt herschapen in een zandpist van 500 m3 zand en leem, waarop de verschillende springonder- delen kunnen worden uitgevoerd. En het belangrijke is, dat zij er ook voor zullen zorgen, dat de grote hoeveel heid zand na afloop van het evenement weer keurig wordt afge voerd. Want de volgende dag is het weer gewoon Venrayse markt op de plaats waar twee dagen combinaties van paard en ruiter gestreden hebben. Ook vele anderen hebben hun medewerking weer toegezegd. Atle tiekvereniging zal op de voor avond van haar Amerikareis in het kader van Sport for Understanding hand en pandiensten verrichten zoals b.v. het bemannen van de kassa's en het toezicht. Samen met Jac Martens is MMSK Petrus Banden weer van de partij voor de verzorging van verlichting, geluid en tribune-bouw terwijl het korps zelfs tussen de bedrijven door voor de muzikale opluistering zal zorgen. De landelijke rijvereniging "St. Isidorus" Venray is met ca veertig man aanwezig om de gehele organi satie in goede banen te leiden en Jac Mols zorgt er voor, dat tijdens het evenement dorstige kelen kunnen worden gelaafd. NIEUWE EVENEMENTEN Dit jaar zullen nieuwe evenementen aan Jumping Venray worden toege voegd. Ongetwijfeld bijzonder spec taculair zal de puissance zijn, die zaterdagavond wordt verreden en waarvoor een prijs beschikbaar is gesteld door D.M.V. Campina. Hierbij zal worden gesprongen over een steeds hoger wordende muur. Het VOOR VEEL MENSEN EEN BEGRIP VOOR ANDEREN EEN ONTDEKKING lOOOnv' topmerken mode en schoenen A wordt een afvalrace voor paard en ruiter met een muur, die tot een hoogte van 2.20 kan worden omgebouwd. Eveneens spectaculair zal het optreden zijn van de bekende vrijheidsdressuurrijdster Renee Mul lens en van mevr. Germaine Kools- Mullens, die een staaltje hogeschool rijden ten beste zal geven. ALBERT WEST Als grote trekpleister voor jong en oud zal op zaterdagavond de van radio en tv bekende popzanger Albert West optreden. Van hem is bekend, dat hij veel aan sport doet. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hij op zaterdag 2 juli 's avonds te paard de piste op de Grote Markt zal betreden. Dankzij de medewerking van Deken Buschman en het kerkbestuur van St. Petrusbanden, zullen de kerkdiensten in de Grote Kerk op zaterdagavond en zondagmorgen worden verzet ter wille van het paardensportevenement. De avondmis van zeven uur begint om half zeven, terwijl de zondag de ochtendmis van 11 uur een half uur eerder begint. Er zal in ieder geval voor worden gezorgd, dat degenen, die moeilijk ter been zijn met hun auto bij de kerk kunnen komen. Venray en omgeving U hoeft niet ver te gaan. Wij hebben al het goede in huis op het gebied van huidverzorging en parfums. Wij geven U graag een vrijblijvend en deskundig advies. PARFUMERIE HUIDVERZORGING VENRAY, SCHOUTENSTRAAT 16, TEL. 04780-82 705--rrgf VENW^IIEUWST^M^9^E^077-17583--gjjïoiN'Ijjo Dinsdag j.l. heeft wethouder W. Claessens de officiële openingscere monie verricht van de Gouden Gids op kabel TV. Alle kabelabonnees die in het bezit zijn van een teletekst- toestel kunnen voortaan gratis van deze nieuwe service op de televisie gebruik maken. Van de 9000 kabelabonnees die Venray, Oostrum en Leunen nu telt, heeft circa 25 Vo een televisietoestel met teletekst. Voor hen is dit een belangrijke aanwinst in de mogelijk heden om thuis informatie over uiteenlopende onderwerpen te ver krijgen. De meest gebruikte rubrieken met actuele informatie zoals bijvoorbeeld auto's, bioscopen en supermarkten, vullen maximaal 1000 pagina's beeldscherm. Het programma van de Gouden Gids op kabel TV wordt 24 uur per dag gratis uitgezonden via het kanaal nummer 29 (zie TV5). De kijker stelt het TV toestel op dit kanaal in en drukt op de teletekstknop. Zo komt men automatisch op de openings pagina van de Gouden Gids op kabel TV terecht en kan men verder "het menu" raadplegen door het overeen komstige paginanummer van de gewenste informatie in te toetsen. Sinds de start in 1986, na een succesvol kabelproject in Zuid-Lim burg, is de Gouden Gids in 21 Nederlandse regio's op de kabel TV. Eind 1988 zal dit aantal opgelopen zijn tot ruim 30 regio's zodat men kan spreken van een snelle groei. De Stichting Centrale Antenne Inrichting Venray zal in samenwer- met de KTVenray in het najaar een plan bij de gemeente Venray op tafel leggen over de aansluiting van de kerkdorpen op het kabelnet. Sinds de komst van de kabeltelevisie enkele jaren geleden, zijn alleen de tegen Venray aanliggende dorpen Oostrum en Leunen aangesloten. De afstand was destijds het struikelblok om ook andere dorpen aan het net te koppelen. De gemeenteraad heeft herhaalde lijk gevraagd om een plan tot uitbreiding van het kabelnet. Aanpassing tarieven Door verhoging van de auteurs rechten zal het tarief voor een beperkt abonnement met ingang van 1 juU a.s. verhoogd worden met 0,10 per maand. Behoudens goedkeuring door de gemeenteraad van Venray zal het tarief voor een volledig abonnement verhoogd worden met 0,70 per maand m.i.v. 1 juli 1988, en zal dan 17,54 per maand gaan bedragen inclusief BTW en auteursrechten. Zondagmiddag tussen twee en vijf uur zal het Venrayse Museum in het Freulekeshuus aan de Eindstraat weer voor het publiek geopend zijn evenals op zaterdagmiddag dezelfde tijd. Dan kan men zien wat gedurende dertig jaar in en rond Venray aan archeologische vondsten is opge graven. Deze interessante tentoonstel ling heeft de naam "de onderkant van Venray" gekregen en is alleszins de moeite van een bezoek waard. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY draag uw steentje bu voeg uw voegje bu è3 tfe1 ife ife1 h h fi? è3 000 IE? t? 1£? f£? IE3 IE? p l£p lEp iÈ? p? lE? L? pp ^J iD iCj lO i CD iCD iCD lO lp iCD ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd 0 i? 4? I? L™900 ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd I? I? fc3 C1 jB itd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd ltd itd itd itd itd itd ,td ltd itd itd td itd itd itd itd itdtd itd ,td itdjso ooo itd itd itd itd itd itd itd itd iti itd fe" fe513 fe3fc311 te? tttttttttt rekening van de Stichting Restauratie Grote Kerk 579774600. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEOIJK 2 OVERLOON In het afgelopen weekende organi seerde de schietvereniging "de Helm" te Helmond, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie de nationale kampioen schappen voor laad-geweer, 200 m liggend. Hieraan namen twee van onze plaatsgenoten deel, t.w. Johan Peters en Wim Hoeijmakers. Beiden zijn lid van de schietvereniging "Davy Crocket" te Horst. Met 94 van de 100 te behalen punten werd Johan Peeters national kampioen. Wim Hoeij makers eindigde op een verdienstelijke zevende plaats. Johan Peeters succes is des te spectaculairder door het feit, dat hij schoot met een pas aangeschaft, nog niet voldoende ingeschoten wapen. Bovendien was dit geweer (nog) niet uitgerust met een z.g. dropter, een voor deze afstand vrijwel noodza kelijk richtmiddel. Dat Johan zich ondanks deze handicap toch aan de top wist te plaatsen verdient wel een extra compliment! Van 4 t.m. 27 juni wordt in kasteel Arcen een tentoonstelling gehouden van Limburgse sculpturele keramiek. Op deze expositie is ook de Venrayse kunstenares Liesbeth Peters-Rutten met 9 keramische kunstwerken verte genwoordigd. [#1VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-8757S 6,65% 10 jaar vast ^jieer^fsluitprovisi^^ VLEES IN BLIK voor uw vakantie HEERLIJK GEMAKKELIJK SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 4

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1