Verbouwing zwembad bijna een miljoen gulden duurder dan geraamd HALVE PRIJS! u£££££M£r *£££££££££&- Jan l/asse EMOFRA Nieuw-Dalland Simple Standards Thomas Basic's en Sandwich „valium" £££££££££fm 10.000 2? COVIKET WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING CoviNET VENRAY Tel. 80934 WAO VAN SOEST II HYPOTHEKEN pÉlVAN DE KAMP BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Directie wisseling bij W7 Algemene Hulpdienst 3 dagen STOMERIJ CCIT cttttti? tctcttctcc Orgelconcerten Badmodeshows taxicentrale RAEDTS HONDERDENNEGENDE JAARGANG ia i DONDERDAG 2 JUNI 1988 Nr. 22 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS WIJN0DRANKENGROEP UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 Aangesloten bl| WUfsÖDRANKENGROEP ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij SIGMA HISTOR BEHANG AUTOLAK SIKKENS WIJZONOL paterslaan 7 venray 04780-82810 beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,65% 10 jaar vast ^jeei^fsjuitprovisie^^ Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Met een drukbezochte receptie, heeft Ir. J.P. van Male dinsdag afscheid genomen van het Varkens- onderzoek centrum Nieuw-Dalland, waarvan hij 24 jaar directeur is geweest. Tot zijn opvolger is benoemd dhr. Charles Luyk. De in Rotterdam geboren Van Male maakte begin jaren zestig voor Unilever Vlees Groep (nieuw Dalland is daarvan 'n dochteronderneming) 'n haalbaarheidsstudie naar een onder zoekcentrum voor varkens. Hij wist zijn superieuren te overtuigen van de goede kansen en vond per toeval de bijna veertig hectare grond, die geïsoleerd lag rond de Ballonzuil. Bovendien was daar reeds een boerderij aanwezig. Eind 1965 werd begonnen met de bouw van het bedrijf. In 1967 werd het eerste varken geslacht, dat varkensonderzoekcentrum Nieuw- Dalland in Merselo zelf had gefokt. Het is overigens het enige centrum in zijn soort dat Unilever wereldwijd heeft. In Nederland hebben grote ondernemingen als Euribrid en Cofok eveneens onderzoekcentra, maar deze leveren slechts voor de Nederlandse markt. In eerste instantie werd Nieuw- Dalland opgezet om de eigen slachterijen (Unox en Swan) van betere varkens te voorzien. Dat principe liet het bedrijf echter reeds snel varen. Het legde zich toe op onderzoek en export van fokmateriaal aan zelfstandige boeren. 165 mensen zijn bij het onderzoek centrum in dienst. Nieuw-Dalland levert in Nederland jaarlijks 50.000 fokdieren en exporteert er 20.000 en de export neemt nog steeds toe; het bedrijf produceert per jaar in Nederland 2 miljoen en in het buitenland zelfs 2,5 miljoen slacht- varkens. De varkens van Nieuw- Dalland mogen kwalitatief als de beste varkens van de wereld beschouwd worden. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Volgende week dinsdag gaat de commissie voor sport en recreatie zich intens bezighouden met het rapport "renovatie en uitbreiding overdekt zwembad". Het zal afhangen van deze commissie of de gemeenteraad straks ook "ja" zegt tegen de voorliggende plannen, welke bijna een miljoen duurder zijn geworden dan voorheen gepland was. Zoals bekend is het Venrayse overdekte gemeente - zwembad dringend aan renovatie en uitbreiding toe. Op de meerjarenbegroting heeft men daarvoor al 3,7 miljoen genoteerd staan, met de bedoeling die het komende jaar ook daadwerkelijk aan die uitbreiding te besteden. De gemeenteraad heeft tijdig aange drongen op concrete plannen, zodat men er bij het opstellen van de begroting 1989 rekening mee kan houden en men inderdaad ook zo spoedig mogelijk met de verbouwing kan beginnen. VIER PLANNEN Om zowel de commissie als de gemeenteraad zo volledig mogelijk te kunnen informeren, heeft de ge meente vier plannen opgesteld. Plan 1 voorziet in de nieuwbouw van een zwemhal aan de oostzijde van het bestaande bad en de ombouw van het huidige bad tot waterspeeltuin. Het zwembassin in de nieuwe hal krijgt een beweegbare vloer en voldoet aan de wedstrijdeisen. Plan 2 voorziet in de verbouwing van 't bestaande binnenbad, zodat 't voldoet aan de huidige eisen en ook als wedstrijdbad gebruikt kan worden. Plan 3 beheerst de nieuwbouw van een overdekt zwembasis ter plaatse van het huidige diepe buitenbad. Dat buitenbad is nu 22x50 meter en zou 15x25 meter moeten worden en zowel geschikt zijn als instructiebad en als wedstrijdbad. Een grote glazen schuifwand zou verbinding moeten geven aan de bestaande zonneweide. Plan 4 is het meest sobere en voorziet feitelijk alleen maar in de aanpassing van de huidige accomo- datie aan de eisen des tijds, zonder dat van enige uitbreiding sprake kan zijn. PLAN 3 VOORKEUR Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn voorkeur uitgesproken over plan 3. Daar zijn een aantal redenen voor. Het bestaande binnenbad wat qua overkapping gaat aansluiten bij het nieuwe bassis kan dan voor recreatieve doeleinden gebruikt gaan worden. De opstaande rand wordt VOOR UW VAKANTIE diverse soorten vlees in blik panklaar (2 pers. blik) (4 pers. blik) SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Het grote buitenbad, links op de foto, wordt behoudens goed keuring van de gemeenteraad, ver bouwd tot een kleiner binnenbad, verwijderd; de diepte van het "oude" bad wordt drastisch veranderd en wordt van maximaal 110 m. tot 20 cm Er komt een glijbaan bij, een bubbelbad, sproeiers en andere waterwerken. Er komt plaats voor enkele zonnebanken en er wordt een zitje met bar gecreeerd tussen het oude en het nieuwe binnenbad. De gemeente verwacht door het recreatieve wat men het publiek kan gaan bieden, een toename van het aantal bezoekers met 30 tot 50%, want welbeschouwd komt de recrea tieve zwemmer nu slechts drie maanden in het jaar aan bod als het buitenland geopend is. SPIO Duidelijk blijkt uit de plannen dat de gemeente rekening heeft gehouden met Venrays grootste vereniging, de zwemclub Spio. Deze vereniging besteedt 18 uur per week aan trainingen voor de wedstrijdzwem mers, kunszwemploeg en de water- poloploeg. Bovendien nog 23 uur aan recreatief zwemmen, o.a. de opleiding voor de zwemdiploma's. In totaal dus 41 uur per week. Het is zonder meer duidelijk, dat die uren nu niet en ook niet in de toekomst in het gemeentelijk zwembad kunnen worden besteed. Spio maakt daarom nu al gebruik van de zwemaccommmodaties in Boxmee: Zr. Linskens met stille trom vertrokken Zr. Serafien Linskens, Overloonse- weg 4, is sinds Pasen van dit jaar opgehouden met haar werk voor de algemene Hulpdienst Venray. Aan dat vertrek is kennenlijk geen ruchtbaar heid gegeven, want wij werden er eerst op attent gemaakt bij het lezen van het jaarverslag. Zr. Serafien is een van de oprichters van de Venrayse hulpdienst geweest en Bergen en St. Servatius. In het opgestelde "gebruiks- rooster" van het nieuw te bouwen overdekte zwembad kan Spio wel 18 uur per week van het bad gebruik maken. Veelal zijn dat de vroege morgenuren en zaterdags- en zon dagsmiddags. In die uren zou dus getraind kunnen worden voor de wedstrijdploeg, de kunstzwemploeg en de waterpoloploeg alles bij elkaar toch nog ruim 200 zwemmers. De andere uren voor het recreatieve gedeelte zal men weer "elders" moeten zoeken. ZWEMUREN Behalve de hierboven genoemde 18 uren voor Spio, staan er op het gebruiksrooster 24 uur per week voor het schoolzwemmen; 6 uur worden gereserveerd voor zwemlessen; 5 uur per week zijn besproken door z.g. doelgroepen. Voor vrij zwemmen blijven nog 37 uur per week over. Let wet: deze uren hebben alleen betrekking op het nieuwe overdekte gedeelte. Het oude te verbouwen binnenbad blijft in zijn totaliteit beschikbaar voor recreatieve doel einden. Maar het baantjes "trekken" is er daar niet meer bij De plannen zoals ze er nu liggen, betekenen minder wateroppervlakte en dat zou op top-dagen wel eens tot top-drukte kunnen leiden. Maar wat veel voornamer is, men kan dan het hele jaar door in het overdekte zwembad recreeëren en behoeft daarvoor niet meer naar zwembaden in de buurt. Het afwachten is nu op het advies van de commissie en uiteindelijk op het oordeel van de gemeenteraad. Deze verbouwing heeft namelijk vergaande financiële konsekwenties. Nu kost de exploitatie van het zwembad jaarlijks 155.000,-. Als de voorgenomen reconstructie en uit breiding gerealiseerd zijn, komt daar nog een jaarlast bij van 235.000,- Totaal kost het zwemgebeuren in Venray dan 386.000,- per jaar ruim 1000,- per dag TWEE VENRAYERS UIT DE TREIN GEZET Twee inwoners van Venray, 19 en 20 jaar oud, waren met de trein op stap maar hadden geen geldig spoor kaartje. Bij controle werd dat ontdekt. Hoe de conducteur ook wilde bemiddelen, de knapen wilden geen kant uit. Ze werden toen naar Venray overgebracht en daar aan de politie overgegeven. Ze kregen alsnog proces verbaal aangezegd, terwijl de Spoor wegen hen ook nog wel de rekening zal presenteren. PADDY Henseniusplein 4a - Venray VeUumse Kleffen 68a - Tel. 84257 Poststraat 6 - Tel 82025 venray RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY VOEGJE BU i? IE? fc? It3 Ifc? fc? lE? li? fc? 45? »CD |Cri iCD P .CD iCD iCD P .CD iCD iP .CD .CD .CD .CD .CD «CD .CD ,CD fep tk?p? up Lép £p l~ tl®0 000 ér" li? tp l~ 'rr t Cr È,eÈÉÈÉÈ'È'È,e f f fc? fc? Êr fr IT C C Dat Venray toch wel erg betrokken is bij de renovatie van de Grote Kerk, bleek deze week weer eens, toen men van de plaatselijke afdeling "zomer- zegels" 125,- mocht ontvangen. Mevr. J. Meesters-Kuys van de Stichting Comité voor de Zomer- zegels, wist te vertellen dat de onlangs in Venray gehouden kaartenverkoop ruim 500,- heeft opgebracht. Uit de opbrengst mocht men 125,- besteden voor het herstel van de Grote Kerk. Als ook U een bijdrage wilt geven voor "onze Peelkathedraal" dan kunt u dat heel gemakkelijk doen, door een overschrijving te verzorgen op de rekening van de Stichting Restauratie Grote Kerk 579774600. Het Orgelcomité Venray beijvert zich al jaren om in Venray orgelconcerten te organiseren. En het is een gewoonte om de te geven concerten te spreiden: vóór en n£ de zomervakantie. Echter dit seizoen is het ons niet gelukt om ook in Mei of juni een concert te plannen. Nu zullen er twee orgelconcerten zijn in september, n.l. op donderdag 8 en 22. Dan zullen resp. optreden: Jean- Pierre Steyvers en Jan Verhoeven, welke laatste wordt bijgestaan door Annelies Kok - dwarsfluit. Te zijner tijd zullen we hierop terugkomen en U uitvoerig informeren over de organist en het te spelen programma. zij is gedurende de afgelopen 15 jaar functies van voorzitster, coördinatrice wijkcontactpersoon en telefoniste heel nauw bij het werk betrokken geweest. Zonder overdrijving mag gezegd worden, dat zij gedurende de afgelopen jaren met haar inzet voor het werk in belangrijke mate het gezicht van de hulpdienst heeft bepaald. In dit verband is het wellicht nuttig nog eens even aandacht te schenken van de taak welke de Algemene hulpdienst Venray op haar schouders heeft genomen. De hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die in de buurt een in de wijk hulp wil verlenen, daar waar deze dringend nodig is en op dat moment niet door andere hulpor ganisaties geboden kan worden. Voor de circa 200 aanvragen die de Algemene hulpdienst vorig jaar kreeg zijn de volgende soorten hulpver lening te noemen: - hulp bij zieken en gehandicapten; - hulp bij thuis sterven; - hulp in de huishouding en het uitvoeren van klusjes in en om het huis; - hulp bij verhuizen; - opvang van en oppas bij kinderen; - gezelschap houden; - boodschappen doen, medicijnen halen; - het geven van advies en informatie zonder doorverwijzing naar andere instanties; - hulp in leersituaties. De Algemene hulpdienst Venray is dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 84163. DIEFSTAL UIT KLEEDLOKAAL Uit het kleedlokaal van het zwembad werd, ten nadele van een zwemmer, een portemonnaie gestolen met daarin 100,- Vrijdag 3 juni 15.00, 16.00, 19.00 en 20.00 uur Zaterdag 4 juni 12.30. 13.30, 14.30 en 15.30 uur Van harte welkom natuurlijk bij lingerie damesmode badkleding VAN DEN BEUKEN TEL 04780 10.000 AL MEER DAN 50 JAAR N BEGRIP I |V w w Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65 - -ers TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 i

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1