Weinig schot in reconstructie Odapark Teleurstelling bij voetbalsupporters cor 10.000 EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING l# 4, berden VVV start wervingscampagne voor donateurs! Oostrumse zangcompaneej laat prestaties testen Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 kkkkkktètt Amba VAN DE KAMP DONDERDAG 19 MEI 1988 Nr. 20 HONDERDENNEGENDE JAARGANG ül PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18 00 KAvenray De VVV vervult binnen Venray, naast het verstrekken van informatie, het ontvangen en begeleiden van toeristen, een coördinerende rol bij de organisatie en uitvoering van diverse aktiviteiten. (o.a. Fietsvierdaagse, Kennedymars, Straatfestival). Beide werkterreinen vormen be langrijke bouwstenen voor een goede "Venray promotion". Alle hulp daarbij is welkom! Niet alleen mentaal, door het aanleveren van informatie en ideeën, bij de organi satie en uitvoering van de aktiviteiten, maar ook financiële hulp van de zijde van Venrayse inwoners en bedrijven, is voor een blijvende, gegarandeerd goede serviceverlening, noodzakelijk. Tijdens de komende beurs, "Pro- dima" van 19 t.m. 23 mei in sporthal de Wetteling, kunt U zich aanmelden als donateur/contribuant van de Venrayse VVV in de VVV stand. Maar natuurlijk kunt U hiervoor ook terecht in het kantoor aan de Grote Markt. Al voor 25,-per jaar mag U zich donateur noemen! Van horeca- ondernemingen wordt minimaal 100,- verwacht, terwijl voor bedrijven een speciaal arrangement "Donateur- plus" voor 450,- ter beschikking is. Donateur-plus-bedrijven kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op assistentie van de VVV voor deskundige en daadwerkelijke hulp bij gevallen bij het opstellen en bege leiden van bezoekers-programma's. Nadere informatie wordt U graag verstrekt'tijdens de Prodima. U bent uiteraard ook ten alle tijden welkom op het kantoor aan de Grote Markt, en natuurlijk kunt U ook bellen voor verdere uitleg: tel. 04780- 10505. Voor de nieuwe donateurs, aan gemeld tijdens de Prodima, ligt er een handig welkomstgeschenkje klaar. Het is intussen al heel wat jaren geleden, dat de gemeenteraad het aan de Merseloseweg gelegen Sint Oda park van de Zusters Ursulinen heeft aangekocht. De bedoeling van de aankoop was een mooi stuk groen tegen het centrum aan, te behouden en hiervan een soort educatief openbaar wandelpark te maken. In de loop der jaren zijn er heel wat pogingen in het werk gesteld om het park voor verder verval te behoeden. Behalve dat er achterstallig groot onderhoud is verricht van het groengedeelte, heeft met name de Bijenvereniging gepro beerd iets te maken van het vervallen voormalige theehuis. Zowel het een als het ander bleek weinig succesvol, want zodra iets hersteld was, werd het ook weer vernield. En nu, na zoveel jaren ligt er het levensgrote verwijt, dat de dienst gemeentewerken het St. Odapark nog steeds niet heeft opgeknapt. In de jongste vergadering van de commissie voor openbare werken, verkeer en agrarische zaken werd dit onderwerp uitvoerig behandeld aan de hand van een rapportje, waarin de hele gang van zaken in het recente verleden uit de doeken werd gedaan. Wat wel heel duidelijk naar voren kwam, was de financiële onmogelijk heid van de gemeente om het Sint Odapark op een adequate manier aan te pakken. RECONSTRUCTIE In februari 1986 is het gemeente lijke rapport "Sint Odapark" gereed gekomen, waarin naast een grondige inventarisatie, ook een voorstel tot reconstructie werd beschreven met de daaraan verbonden kosten. Op basis van dit rapport is door de gemeente lijke plantsoenendienst in 1987 reeds ca ƒ42.000,- besteed aan de aanpak van het achterstallige groot onder houd van het groengedeelte. Voor 1988 is voor het onderhoud een bedrag van ƒ32.000,- in de begroting opgenomen. Tenslotte is de kunstfotograaf de heer Wismans bereid gevonden om als potentieel beheerder op te treden. Daartoe heeft hij al een gemeente woning aan de Kempweg betrokken. In de loop van 1987 heeft hij al 100 uur aan het park besteed en in 1988 zal zijn inspanning nog groter zijn. De opzet om het Theehuis tot een De Oostrumse Zangkompeneij neemt op zondag 5 juni a.s. deel aan het 22ste Zangconcours te Weert, <^at nu al 22 opvolgende jaren georgani seerd wordt door "Con Amore". Alle vormen van de zangkunst worden daar toegelaten; Van kinderkoor tot ouderenkoor, en van gemengde koren tot vrouwen- en mannenkoren. De Oostrumse Zangkompeneij, in de volksmond beter bekend als "Oëre Toe", werd acht jaar geleden opgericht door een aantal Oostrumse mannen, met als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het carnavals- gebeuren in en rond de gemeenschap van Oostrum. Vanaf het begin werd er onder leiding van Staf Soulimans ijverig geoefend aldra trad men op bij carnavalszittingen in eigen dorp, maar ook in de diverse bejaarden centra van Venray en de regio. Er werd deelgenomen aan liedertafel- festivals, en naast het carnavals- repertoire verschenen er op deze lijst ook nummers, welke buiten Carnaval gezongen plegen te worden. Na plm. zes jaar verliet Staf Soulimans het koor. Hij werd opgevolgd door Frans Verhofstad, die inmiddels al weer zo'n 12Vi jaar dirigent van het koor is. Vanwege het feit dat het carnavals seizoen maar enkele maanden per jaar duurt, en de rest van het jaar een heel ander soort muziek gebracht moet worden, werd een koornaam gekozen, welke resulteerde in "Oostrumse Zangkompeneij". In de carnavalstijd wordt evenwel onder de naam "Oëre Toe" opgetreden. Op de laatste jaarvergadering werd besloten om eens via een concours te kunnen peilen op welk muzikaal niveau het koor nu staat. In de afdeling D (vergelijkbaar met de tweede afdeling in het blaasmuziek- vak) gaat zondag 5 juni a.s. "de Zangkompeneij" proberen een goed resultaat te behalen op het concours te Weert. In het weekend van 4 en 5 juni worden daar in de St. Odakerk 44 koren uit allerlei geledingen door een zeer kundige jury beoordeeld. Deze jury staat onder voorzitterschap van Herman Strategier, een van de grootste componisten en vakman op het gebied van het zangerswezen. De uit te voeren nummers van "de Zangkompeneij" zijn het verplichte werk "My Bony Lass" van de Engelse componist Thomas Morely. Het werk van eigen keuze is de negro-spiritual "Old black Joe" van S.C. Foster. De zangers hopen, dat zij met een goede eerste prijs naar huis komen. Zou er nog een eventuele promotie inzitten, dan is dat natuurlijk helemaal een grote beloning voor vele weken hard werken. Foto: De 16 leden bestaande Oostrumse "Zangkompeneij" met hun dirigent Frans Verhofstad. gecombineerde beheerderswoning met atelier te verbouwen, heeft men in verband met de daaraan verbonden hoge kosten, verlaten. De bouw van een woning in het park wordt als sfeerverstorend ervaren. Het laatste idee is de aankoop door de gemeente van de naast het park gelegen woning van de heer Thei Min. SERVICE-CLUBS Op een gegeven ogenblik zijn de Service-Clubs (Lions Club Venray, Rotary Club en Tafelronde Venray) in beeld gekomen, in verband met hun eventuele medewerking aan de res tauratie en exploitatie van het park. In een later stadium werd bij de besprekingen ook de Industriële club betrokken. Vorig jaar werd door de Service Clubs een z.g. "plan Odapark" ingediend. De tendens van dit plan was, dat via participatie in een beheersstichting het zwaartepunt van de exploitatie bij de Service-Clubs zou liggen. Niet duidelijk werd hoe men de financiële zijde van het verhaal dacht te regelen. Begin maart van dit jaar werd dit plan voor nader beraad door de clubs teruggenomen. BEVEILIGING Het is intussen wel duidelijk geworden, dat een recreatief en educatief Sint Odapark valt of staat met beveiliging c.q. toezicht. Een beheerderswoning in of naast het park is geen garantie tegen vernieling. Ook de vrijwillige beheerder niet, omdat deze ook wel eens niet thuis zal zijn in verband met zijn kunstenaarswerk. Een vorm van beveiliging welke zeker zal worden onderzocht, is bewaking met enkele t.v. camera's en mogelijk andere elekronische hulp middelen. In ieder geval zal het park rondom van een hek moeten worden voorzien. Overigens is door Bouwbedrijf Verhoeven toegezegd de kosten van een nieuwe hoofdpoort op zich te nemen. SUBSIDIE-AANVRAAG In het kader van het Provinciaal Werkgelegenheidsplan 1988 is begin maart j.l. subsidie aangevraagd voor o.a. het aanbrengen van een afraste ring en de restauratie van het theehuis. De maximaal te verkrijgen subsidie is 30% van de geschatte kosten van bijna 3 ton. Bij de subsidie-aanvraag is vermeld, dat de resterende 70% door het particulier initiatief zal worden opgebracht. VRIENDENKRING Het werd wenselijk geacht door de commissie voor openbare werken een "Vriendenkring van het Odapark" in het leven te roepen, zoals ook in het gemeentelijke rapport werd gesugge reerd. Deze groepering van vrijwilli gers kan de afdeling plantsoenen op velerlei wijzen assisteren bij het groenonderhoud en daarnaast educa tieve activiteiten kunnen ontplooien. Deze Vriendenkring zal dit jaar al kleinschalig beginnen Maar als er geen subsidie afkomt, kan er niets anders worden gedaan dan met het in de begroting opgenomen bedrag van ƒ32.000,- onderhoudswerkzaamheden ver richten. Aan het eind van de commissievergadering stelde de heer A. Jansen (PvdA), dat er binnen afzienbare tijd toch een beslissing zal moeten worden genomen "ook al zou dat de erkenning moeten zijn, dat we te hoog hebben gegrepen". Maar alles zal afhangen van het toe te kennen subsidiebedrag. KALMAAN De heer Grootjans, direkteur Gemeentewerken, was ondanks de achterstand in het onderhoud van het Odapark, niet pessimistisch. In feite is er uit zuinigheidsoverwegingen vijf jaar lang niets aan het park gedaan, behalve de inventarisatie door een stagiaire. Maar met de financiën die de gemeenteraad vorig jaar en ook nu weer beschikbaar heeft gesteld, kan men "kalmpjes aan" de zaak weer rechtbreien. Een jaar of vijf onder houd plegen met dezelfde bedragen als nu beschikbaar zijn, zal ongetwijfeld bijdragen aan het funtioneel maken van dit park. j&J Wij hebben ons zelfgemaakte assortiment uitgebreid met diverse soorten buitenlandse vleeswaren PARMA HAM UIEN SALAMI PEPER SALAMI HONGAARSE SALAMI (knoflook) SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY DflAAG UW STEENTJE BU VOEG UW VOCGJC BU SV Venray sloot zondag j.l. de competitie in de hoofdklasse C af, met slechts een punt achterstand op de rivalen Geldrop en TOP Oss. Tussen deze drie voetbalclubs zou weken geleden al de afspraak zijn gemaakt, dat indien nodig een beslissingswed strijd gespeeld zou worden bij de club die het eerst afviel. In dit geval dus Venray. Geldrop en TOP zijn immers met gelijke punten geëindigd. De beslissingswedstrijd zou a.s. zaterdag op de Wieën gespeeld moeten worden. Helaas, voor SVV en zijn vele supporters; de Wieën is a.s. zaterdag niet beschikbaar in verband met Prodima, de beurs en info-markt voor produkten en diensten, welke pal voor het sportpark zijn tenten heeft opgeslagen. Prodima verwacht zo'n 30.000 bezoekers en dan kan men op z'n vingers natellen dat er rond de Wieën geen parkeerplaats meer te vinden is. Gelijk met Prodima vinden in Merselo de jaarlijkse muziekfeesten plaats. Geen blijk van coördinatie en spreiding, maar de organisatoren hebben elkaar kunnen vinden en een Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij V_ soort van openbaar vervoer ingericht tussen Merselo en de Wieën. Het behoeft geen betoog dat hij beide evenementen een taak voor de politie is weggelegd i.v.m. het regelen van het verkeer en het handhaven van de openbare orde. Al met al voor burgemeester Defesche voldoende aanleiding om het voetbalduel op a.s. zaterdag in Venray te verbieden. Naar zijn zeggen, is nog gepoogd van elders politionele bij stand te krijgen, maar dat is niet gelukt. Die bijstand zou nodig kunnen zijn, omdat wedstrijden tussen Gel- drop en TOP in het verleden een enkele keer tot ongeregeldheden hebben geleid. Maar dat gegeven heeft geen rol gespeeld in de besluitvorming van de burgemeester. Behalve voor de vele supporters (circa 4000 waren er in Venray verwacht) betekent dit voetbalverbod een grote teleurstelling voor SVV. De penningmeester had al gerekend op 'n derde van de totale recette, die hem 5000,- in het laadje zou kunnen brengen en die kon SVV best gebruiken omdat men dringend toe is aan de renovatie van het dak van het clubhuis den Boggerd. Volgens SV V-secretaris Rutten had men vanzelfsprekend gerekend met parkeerproblemen. Maar er zouden extra parkeerplaatsen ingericht kun nen worden op het nabijgelegen Tuincentrum en ook zouden de andere parkeerplaatsen in Venray-centrum intensiever gebruikt kunnen worden, met eventueel een busdienst van en naar het sportpark. Bij de burgemeester bleken echter de verkeersafwikkeling en de orde handhaving zwaarder te wegen De fraktie van de Vorle in Venrays 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON gemeenteraad, is het met het besluit van de burgemeester niet eens en heeft daarom een aantal schriftelijke vragen aan het college van B. en W. gericht. Tussen de regels door, wordt het college verweten niet voldoende (voor)overleg te hebben gepleegd en niet gestreefd te hebben naar het zoeken van de beste oplossing. Radio Zuid bracht dinsdagmorgen een uitvoerig bericht over deze kwestie, maar gaf in het middaguur ook burgemeester Defesche de ge legenheid zijn standpunt uiteen te zetten. In het kort gezegd luidde dat als volgt: op elke andere dag had dit voetbalduel in Venray kunnen plaats vinden, maar juist dit weekend niet Intussen bleek dat uitstel van de wedstrijd tussen Geldrop en TOP Oss niet mogelijk was, vanwege de volgende week te spelen nacompetitie. Besloten is nu, dat de beslissings wedstrijd zaterdag in Kaatsheuvel gespeeld wordt. De wedstrijd begint daar om half zeven. Mocht de stand zelfs na verlenging nog gelijk zijn, dan wordt de wedstrijd maandag om half drie overgespeeld, eveneens op het sportpark van DESK Kaatsheuvel. taxicentrale VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray, voor binnen- en buitenland Personeels groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65 -ers to ito .to its Jto .b .b Jp j«o ooo ito ,toto ito ito ito ito ito ito ito to ito to ito ,00 lOO.IO,- ,00,1- to I to I to I to ,to lb.to to to, ,to (>00000 ib ib ibo ib ib ito I—. li—, ioo i ito ito ito ito ito ito ito ito ito ito Ui!r ilr i!r i!r i!r ilr i!r i!r ilr f ^ërërëriirërilrilriirJrL." ilrJri!ri!ri!ri!rJriirilri!r ectttttcct cccccccccc GESLAAGDE WANDELTOCHT VOOR GROTE KERK Afgelopen zondag werd weer gewandeld, waarbij de opbrengst van het inschrijfgeld ten goede kwam aan het restauratie fonds voor de Grote Kerk. Het aantal deelnemers weliswaar niet zo groot (ongeveer 100), maar diegenen die meeliepen hebben daar geen spijt van gehad. Prachtige routes en stralend weer. Opvallend was het groot aantal 25 km lopers: duidelijk aan het trainen voor de aanstaande Kennedymars. En wéér 350,- voor de Stichting voor de restauratie, die deze wandel tocht organiseerde. Pinkster expositie 22 en 23 mei a.s. in Hotel Verstraelen te Wanssum Olieverfschilderijen en Aquarellen met bijbehorend certificaat Geopend: Zondag 14.00-18.00 uur Maandag 10.00-18.00 uur Vrij entree de koffie staat klaar Kunsthandel Inlijsterij Patersstraat 26b, Venray Tel. 04780-89695 SIGMA HISTOR BEHANG AUTOLAK SIKKENS WUZONOL paterslaan 7 venray 04780-82810 BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Overloon. Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 I HYPOTHEKEN! ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,66% 10 jaar vast geen afsluitprovlsie

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1