berden iiiiüiiii Speciaalwerk Venray b.v. kreeg de Xerox Award of Excellence" Amba EMOFRA Jan Voss2 verfhal Wilt U die Fiat Panda? Venrays succes(je) BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! J. van den Beuken PEEL EN MAAS Ld Jr) j Ln i,5=! i b> .Ld (Ld ip ip .fcp i iso.ooo iu iCD ii_i itD iCp .LJ (CD (CD icD iCD ll_3 iCD itD (CD (CD (CD (CD iCD ii_D i tD bbbbbbbbbb ASPERGES BUITENLIJST Pinkster expositie WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OAAGEVING advertentieprijs 31 ct per mm ALLEEN ALLERBESTEN WORDEN ONDERSCHEIDEN VENRAY Tel. 80934 19 t.m. 23 mei 1988 WOENSDAG 11 MEI 1988 Nr. 19 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS Voor een perfekt passende ECHTE MERK SPIJKERBROEK gaat U natuurlijk naar de JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel.: 04780 - 85214 A Hsaasa Overloon. Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Het juiste adres voor perkp/anten PLANTENKWEKERIJ WANSSUM 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON uw weekblad RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY I? I? 1= IP IP lp (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD CD ?DD CD CD CD CD CDCD CD DC Ï00 000 |P PP P1? P P (fa jti ,fcï fc? iÈ? fc?lE? fc? fc? t? fc? iP |P iP i-r-1ip |P iP lp tP 1=3ipp ip tp P P <p ip P Li50000 iP LH* P LH* P »P P P LH P i^ilr i!r i!r i!r i!r i^ilr i!r it°° WANDELSPORTVRIENDEN OPGELET! Aanstaande zondag, 15 mei, organiseert de "Stichting tot Behoud en Restauratie der St. Petrus Banden Kerk Venray" weer een wandeltocht onder het motto: "AL WANDE LEND AAN HET WERK VOOR VENRAY'S GROTE KERK". Iedereen kan meedoen: jong en oud, individueel, met het gezin of in ander groepsverband. Het is uiteraard weer de bedoeling van de Stichting om geld bijeen te brengen voor de restauratie. Daarom is het ook mogelijk om mee te doen aan deze wandeltocht, waarbij men zich laat "sponsoren". Familie, vrienden en bekenden kunnen daarbij het meelopen waarderen door het toezeggen van een bedrag per afgelegde kilometer. Meer informatie over dit gebeuren kunt U elders vinden in deze Peel en Maas. HOTEL-RESTAURANT Piet en Marwil Jacobs Maasheseweg 76, Venray Telefoon 04780-81181 Openingstijden: ma. t.m. vr. 12.00-22.00 uur zondags v.a. 15.00 uur 22 en 23 mei a.s. in Hotel Verstraelen te Wanssum Olieverfschilderijen en Aquarellen met bijbehorend certificaat Geopend: Zondag 14.00-18.00 uur Maandag 10.00-18.00 uur Vrij entree de koffie staat klaar Kunsthandel Inlijsterij Patersstraat 26b, Venray Tel. 04780-89695 Alles uit eigen bakkerij y uitgave: drukkerij van den munckhof b.v. - venray grotestraat 68 postbus 1 tel. 32727 giro 1050652 abonnementsprijs CCixDLMU ww IC YCnRAI C PI wf¥IVJEVinU per halfjaar M3,oo uitsluitend bij vooruitbetaling BUITEN DE REGIO f 18 00 In het KRO-tv-programma "Brandpunt in de markt, op j.l. maandagavond, had de finale plaats van het z.g. "Aandelenspel". Een spel met als voornaamste doel te laten zien hoe de wereld van het geld funktioneert. Het "Aandelenspel" starte op 16 oktober van het vorig jaar, waarbij de deelnemers de opdracht kregen ƒ10.000,- zodanig te belegeen dat men het hoogst mogelijke rendement van zijn geld zou krijgen. Zelfs scholen gingen het spel meespelen. Nu ruim een half jaar later waren er nog 168 deelnemers over, die aan de gestelde opdracht voldaan hadden. Onder hen bevond zich Jos Jansen uit Leunen, (voorheen Dr. Kortmann- weg). Uit die 168 deelnemers moesten uiteindelijk de drie winnaars van het spel overblijven. Door het beantwoorden van schrif telijke vragen, werd een eerste selectie van de 168 geslaagde deelnemers toegepast. Er bleven er 83 over, waaronder Jos Jansen. Brood- en Banketbakkerij Vanaf 4 februari j.l. schenken wij rekelijks aandacht aan oud-Ven- yers die op de een of andere manier lun stempel hebben gedrukt op 11 Venray en begraven zijn op Vak O van Algemene Begraafplaats Bosch- Nu intussen vijftien afleveringen ijn verschenen, is ons gebleken, dat cze wekelijkse rubriek een wezenlijke lijdrage betekent aan de geschied- rl ^chrijving over Venray, omdat tal van il nu tot onbekende wetenswaardig- len aan het licht treden. Bovendien llijkt de belangstelling voor deze ichrijvingen, zowel bij ouderen als jbij jongeren, bijzonder groot te zijn. leerdere malen hebben wij gecon- iteerd, dat "Vak O zijn rijke :hiedenis" in plakboeken wordt aard. Ook komt het ons voor, dat de igstelling voor de graven op Vak groter is geworden. De betere •rging van de graven, het plaatsen bloemen en zelfs het herstellen verzakte graven zijn daarvan het Ijs. Hoewel het gemeentebestuur nog Is geen standpunt heeft bepaald 'er de instandhouding van dit oude :khof, dat zeker als monument kan rden aangemerkt, heeft de ge rote intussen wel een aantal banken op Vak O geplaatst. Wanneer zij nu tok nog een vrachtje grind brengt om bet toegangspad naar dit oude gedeelte beter begaanbaar te maken, zijn we al een heel eind op weg in de joede richting: het behoud van dit 'jzonder interessante kerkhofgedeel- In de afgelopen weken hebben we icht geschonken aan bekende "ayse families van vroeger (v.d. xt, Poels) burgemeesters, pa- Franciscanen, dokters, leden van Schaapscompagnie, pastoors etc. nog steeds ontdekken wij namen bekende Venrayers van weleer, an het zeker de moeite waard is aan de vergetelheid te ontrukken. Omdat wij uiteraard niet alles 'en, doen wij graag een beroep op medewerking van onze lezers, 'anneer u gegevens heeft over ïkende Venrayers van vroeger, die J> Vak O begraven liggen, kunt u zich verbinding stellen met onze ictie. Voor publikatie komen in lerking de graven van mannen en iwen, die in het verleden :endheid hebben genoten en/of zich verdienstelijk hebben gemaakt yoor de Venrayse gemeenschap. paterslaan 7 venray 04780-82810 Op het eerste gezicht leek het afgelopen vrijdag bij Speciaalwerk Venray B.V. aan de Smakterweg een onderonsje te zijn. Buurman Rank Xerox Manufacturing [Nederland] B.V. kwam "even" langs om een onderscheiding uit te reiken. Voor wie meer vertrouwd is met de wereld van opdrachtgevers en toeleveranciers, was er toch meer aan de hand. De Xerox Award of Excellence, die voor het jaar 1987 in handen viel van Speciaalwerk Venray is een felbe geerde onderscheiding waar veel toeleverende bedrijven op azen en die mondjesmaat wordt toegekend. DRIE VOORGANGERS De Xerox Award heeft nog niets van z'n glans verloren. Dat blijkt wel uit de toekenningen van de laatste jaren. De Award werd tot nu toe aan slechts drie leveranciers in Nederland en maar tien leveranciers in geheel Europa toegekend. De heer Th. A. Driessen, oprichter en algemeen directeur van het bijna zeventig personeelsleden tellende Speciaalwerk Venray, was bij het vernemen van het nieuws zichtbaar onder de indruk. In z'n dankwoord zei hij ondermeer: "Als ik van tevoren niet had geweten, dat ik deze onderscheiding voor excellent presteren zou ontvangen, was ik nu heel stil geweest. Gelukkig hebt u me van te voren ingelicht. Die "stilte" heb ik in stilte kunnen verwerken, want dat was wel nodig. Een leven lang hard werken. Vijftien jaar lang nog harder werken, met een groeiend aantal medewerkers en medewerksters. En nu dit. Een kroon op ons werk. Hiermee liet de heer Driessen op een duidelijke wijze de onderscheiding doorschijnen naar z'n personeel, onder wie twee van zijn zoons. Over de afgelopen jaren zei de heer Litjens: "Het feit dat een leverancier, die niet tot de vaste leveranciersbasis van Xerox behoort, deze onderschei ding krijgt, is voor Venray zelfs uniek. Speciaalwerk Venray stond begin jaren tachtig nog in de kinder schoenen. Dat is ook de tijd dat Xerox zijn vaste leveranciersbasis sterk heeft verminderd. Inmiddels is Speciaal werk Venray uitgegroeid tot een bedrijf, dat zich kan en mag meten met de allerbesten en dus ook aanspraak kan maken op de status van vaste leverancier van Xerox. Xerox dat, samen met zijn leveran ciers, moet opereren in een markt waar de concurrentiestrijd hevig is". NA VIJFTIEN JAAR Speciaalwerk Venray BV werd De heer J. Litjens, hoofd Inkoop van Rank Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. te Venray overhan digt de Xerox Award of Excellence 1988 aan de heer Th. A. Driessen, algemeen directeur van Speciaalwerd Venray B.V. te haastig en wachtte hij niet af tot de vragen gesteld waren. Dat leverde hem twee strafpunten op. Met 4 punten stond hij nog steeds vooraan, want de anderen hadden nog geen enkele punt. De laatste twee vragen werden door een van de "concur renten" beantwoord die daar 6 punten voor kreeg en winnaar werd. Jammer voor Jos, want hij had bij wijze van spreke de eerste prijs al in zijn bezit. Nu moest hij genoegen nemen met de tweede prijs, maar die leverde hem toch nog een mooi beleggingsbedrag van ƒ3000,- op. GROTE BUIT BIJ INBRAAK Mogelijk door gebruikmaking van valse sleutels was toegang verkregen tot een woning aan de Stationsweg. De bewoners waren naar de feesten in Oostrum en bij terugkeer ontdekten zij de inbraak. De buit bedroeg naar schatting 15.000,- en bestond uit geld en sieraden. Zaterdagmiddag rond half vijf heeft een overbuur een gele Peugot in de buurt gezien met daarin een persoon met donker uiterlijk. Graag zou de recherche in kontakt komen met personene die daarover meer bijzonderheden kun nen geven. Zij worden dringend verzocht kontakt op te nemen met de recherche. Tips zullen met de groots mogelijke discretie worden behan deld. Bij Boekhandel van den Munckhof is in de periode van 14 t.m. 28 mei veel aandacht voor Italië. Historisch, literair, cultureel en culinair. De naam van de aktie is "LA BELLA ITALIA". Alles over Italië in kunstboeken, kookboeken, reisgid sen, romans etc. Bij boekhandel van den Munckhof wordt Italië echt in het zonnetje gezet. Naast tal van verschillende aanbiedingen kunt U ook meedingen naar de fantastische prijzen in de La Bella Italia wedstrijd. Met de hoofdprijs, een prachtige Fiat Panda, lacht U iedereen uit! U leest alles over de La Bella Italia wedstrijd in de nieuwe Parnassus Boekenwijzer. MAAR ER IS MEER! vijftien jaar geleden opgericht door algemeen directeur Theo. A. Driessen. Het eenmansbedrijf, dat zich in een ruimte van 200 vierkant meter aan de Bosweg begon, heeft zich in vrij korte tijd ontwikkeld tot een modern toeleveringsbedrijf. Voor een groot aantal binnen- en buitenlandse op drachtgevers vervaardigt het bedrijf tegenwoordig hoogwaardige metaal- en kunststofprodukten. Daarnaast heeft men zich gesp ecialiseerd in de produktie van speciaalmachines en -gereedschappen. In 1978 verhuisde het bedrijf naar de Smakterweg, naar een splinter nieuwe werkplaats van 750 vierkante meter en een kantoor met kantine van 150 vierkante meter. Al snel name het aantal personeelsleden toe tot 25. Momenteel zijn er zeventig werk nemers. Inmiddels is het bedrijf enkele malen in etappes uitgebreid. De laatste vergroting van het bedrijf was nog maar net klaar toen de Rank Xerox delegatie met de Award arriveerde. Speciaalwerk Venray BV vervaar digt fijnmechanische- en precisie- produkten in alle technische metalen en kunststoffen. Tot het leverings pakket behoren produkten voor optische apparatuur, kopieerappa raten, electronische besturingen, de auto-industrie, hydrauliek en pneu matiek, meetapparatuur, medische apparen, werktuigmachines, de kunstvezelindustrie, chemische in stallaties, electrotechnische appara tuur, enz. Opnieuw had een selectie plaats, door middeld van vragen en ant woorden. Uiteindelijk bleven er vier kandidaten over, en weer was de Venrayer daarbij. Het beantwoorden van een aantal economische vragen moest uiteinde lijk uitwijzen wie met de eer en het prijzengeld zou gaan strijken. Jos schreef al direkt de eerste twee antwoorden op zijn naam, wat hem 6 punten opleverden. Zijn mede-kan didaten stonden nog op nul. Bij de volgende twee vragen was Jos Voor kinderen van 6 t.m. 10 jaar organiseert boekhandel van den Munckhof een grandioze kleurwed- strijd rondom het nieuwe boek van Monique en Hans Hagen, "Daar komt de tijger". Ook hiermee zijn fantastische prijzen te winnen in twee leeftijdsgroepen, t.w. 6 t.m. 7 jaar en 8 t.m. 10 jaar. De hoofdprijs is: - Konica pop fotocamera en fotorol en afwerking. - een gezinsdagkaart Artis. - ƒ250,- boeken van jeugdboeken uitgeverij Van Goor. Ook over de kleurwedstrijd staat alle informatie in de nieuwe Parnassus Boekwijzer. Haal deze prachtige brochure gratis bij boekhandel van den Munckhof. Parnassus een goed boek in een goede zaak. De Venrayse schutters hebben hun keizer. Zondag jl. werd namelijk dhr. Joep Krijnen van Schutterij Het'Zandakker/Qilde St. Jan, als kei zer geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een plechtige eucharistieviering in de Petrus Banden kerk, waarbij oud-deken Theunissen voorging en zowel het Venrays Mannenkoor als de Koninklijke Harmonie Euterpe de muzikale begeleiding verzorgden. In de dienst zegende oud-deken Theunissen het nieuwe zwaard en het zilver, de keizerlijke ere-tekenen, terwijl de beschermvrouwe van HefZandakker, mevr. Defeche-Derks, aan de nieuwe keizer de steek overhandigde. Tijdens de receptie in de foyer van de schouwburg, mochten de kei zer, de koning en hefZandakker-bestuur vele gelukwensen in ontvangst nemen. Dikwijls gingen die felicitaties vergezeld van een financiële bij drage voor het nieuwe onderkomen van de schutterij, nabij het schiet- terrein in de Endepoel. De vele afgevaardigden van andere schutterijen, gaven aan deze re ceptie een fleurig aanzien, door de fraaie uniformen welke zij droegen. Ook werden door hen enkele saluutschoten -kamerschoten - gelost, ais huldeblijk aan de nieuwe keizer.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1