Reconstructie Grote Markt c.a. Tulpen raken niet voor niets hun kopjes kwijt tÈÈÈÈÈÉÈÉÈ iiiiiiiiii BCEIERö Verrassende Variaties In Mooie Mode EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 HYPOTHEKEN VENRAY PRESENTEERT ZICH VERRASSEND PEEL EN MAAS VOLGENDE WEEK Lente-trio concert in Castenray PEEL EN MAAS bbbbbbbbbb bbbbbbbbbb bbbbbbbbbb Dubbeldekker stunt boven velden van MHC Venray 10.000 V WAO VAN SOEST BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! STOMERIJ „VQlfcum" ASPERGES BUITENLUST INDERDAG 5 MEI 1988 Nr. 18 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN I9.I ITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ida ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO t 18.00 HMZEEH ALLES voor uw gezellige BARBEQUE-PARTY SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Voldoende parkeergelegenheid Brood- en Banketbakkerij SIGMA HISTOR BEHANG AUTOLAK SIKKENS WIJZONOL paterslaan 7 venray 04780-82810 VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,65% 10 jaar vast geen afsluitprovisie Onder het motto Verrassend Venray vindt op 19, 20 en 21 mei in Sporthal "de Wetteling", in combi natie met Prodima, een manifestatie plaats^ waar een aantal Venrayse bedrijven, overheids- onderwijs- en gezondheidsinstellingen aan de be zoekers zal laten zien wat zij doen. Informatie wordt verstrekt over hun activiteiten en toekomstverwachtingen en over de werkgelegenheid. Op die manier kan de bezoeker zich een representatief beeld vormen van wat Venray te bieden heeft. De manifes tatie komt tot stand voor het eerst in de geschiedenis in nauwe samenwerking tussen de Industriële Club Venray en de gemeente. Voor meer informatie zie pagina 5 In verband met Hemelvaartsdag, volgende week donderdag, verschijnt Peel en Maas zoals gewoonlijk een dag eerder. Onze abonnees die hun weekblad per besteller bezorgd krijgen kunnen Peel en Maas volgende week dus op woensdagmiddag in de bus verwachten. Natuurlijk moeten advertenties, sport en verenigingsnieuws etc. ook een dag eerder in ons bezit zijn. Advertenties worden tot dinsdag 12.30 aangenomen. Sport en vereni gingsnieuws uiterlijk maandag 12.30 uur. Wij rekenen gaarne op aller medewerking en verwachten dat onze correspondenten, voorzover mogelijk, in het weekend hun bijdragen gereed zullen maken. Op zaterdag 7 mei a.s. zal een concert worden verzorgd door; fanfare "Dorpsklank" Castenray o.l.v. Chris Cuppen. Harmonie "Crescendo" Beegden o.l.v. Ed Lamerichs. Fanfare "St. Caecilia" Doenrade o.l.v. René Pisters. Er zal een zeer gevarieerd pro gramma ten gehore worden gebracht, zodat u zeker kunt zijn van een boeiende concertavond die voor elk wat wils biedt. Het concert vindt plaats in het sfeervolle gemeenschaps huis "De Wis" te Castenray en is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanvang 20.00 uur. 'n leesbare krant Maandagavond hebben de midden standers van de Grote Markt, Marktstraat en Hofstraat kennis kunnen nemen van de reconstructie plannen zoals die door de gemeente zijn opgesteld. De verwezenlijking van die plannen zal in drie fasen geschieden: de Marktstraat nog dit jaar, de Grote Markt begin volgend jaar en hopelijk aansluitend direct daarop de Hofstraat. Dat laatste is echter nog geen vaststaand feit, omdat volgens de meerjarenbegroting de Hofstraat eerst in 1992 aan de beurt zou komen. De gemeente moet dus zien, financiën beschikbaar te krijgen om die straat volgend jaar ook onder handen te kunnen nemen. De totale kosten van deze recon structie zijn beraamd op ƒ775.000,- Van de aanwonende middenstan ders wordt een bijdrage verlangd voor de aanleg van een sierbestrating, beplanting en andere verfraaiingen. Die bijdrage is vastgesteld op ƒ395,- per strekkende meter frontbreedte. In totaal zijn er 24 eigenaren mee gemoeid. Hun bijdragen kan privaat rechtelijk geregeld worden (betaling ineens) of via een 5 jaar durende baatbelasting. De bijdrage van ƒ395,- per strekkende meter is gelijk aan die welke de aanwonende eigenaren van de Schoolstraat betaald hebben. DE GROTE MARKT Op de Grote Markt wordt het plein-aspekt duidelijk gehandhaafd. Er komen geen verhoogde trottoirs. Wel wordt middels een sierbestrating visueel een trottoir van 4 meter breed afgelijnd aan de zuidkant en aan de noordkant van de markt. Die aflijning wordt nog eens benadrukt door een bomen- en lantaarnrij. Bijna midden op de markt komen twaalf parkeerhavens, welke ook door aparte beklinkering worden aange geven. Fietsenrekken op de Markt werden door de bewoners niet gewenst. Daarvoor moet ruimte geschapen worden aan de ingang van de Marktstraat en de Hofstraat. De rijbaan wordt in dezelfde beklinkering uitgevoerd als de Schoolstraat. Bij de aansluiting op de Marktstraat en de Hofstraat worden weer rozetten gemaakt van sier- klinkers, zoals dat ook in de Schoolstraat is gebeurd. Alleen zullen deze rozetten hoger komen te liggen om een remmende invloed te hebben op het autoverkeer. Opmerkelijk was, dat de midden standers van de zuidkant van de Markt helemaal geen problemen hadden met de gedachte reconstructie. De winkeliers aan de noordkant daarentegen waren er helemaal niet gelukkig mee. Zij verwachten in de vergeethoek te komen liggen net als de winkels in de Markstraat nu al duidelijk gebleken is, dat het winkelend publiek uit de Grotestraat via de zuidkant van de Markt en het kapelaanspad naar De Bleek trekt. Wanneer men op die 33 meter lange noordkant 5 bomen plant en 3 lantaarns neerzet, dan verwacht men helemaal niet meer gezien te worden. Duidelijk werd wel, dat het aantal bomen daar verminderd zal worden en er een van op het Pomppleintje geplaatst wordt. Dat pleintje blijft voor de rest ongewijzigd gehand haafd. Om de noordzijde van de Markt ook visueel duidelijk bij de Markt te betrekken, zal de bestrating van de Grotestraat doorgetrokken worden tot aan de rijbaan op de Markt. Daarbij wordt dan de "bunker" voor de muziekschool opgeruimd. De bedoeling is dat de parkeerplaatsen gebruikt worden door kortparkeer- ders. Het is niet de bedoeling dat daar de aanwonenden onbeperkt gebruik van gaan maken. Maar wethouder Claessens kon niet geloven dat de politie op dat kort-parkeren toezicht gaat houden. Daarvoor ontbreken ten ene male de manschappen. MARKTSTRAAT EN HOFSTRAAT De bestrating van de Markstraat en de Hofstraat wordt precies hetzelfde als die van de Schoolstraat. Alleen wordt de rijbaan iets breder. Er wordt een eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Julianasingel naar de Hoenderstraat. Deze straat wordt dit jaar gereconstrueerd. Op verzoek van de winkeliers komen er fietsenstal lingen tussen HiFi en de "open school" en bij het Dr. Poelsplantsoen. Rozetten van sierbeklinkering komen er zowel aan het begin als aan het eind van beide straten. Ze zijn duidelijk bedoeld als verkeersdrem pels. KAPELAANSPAD Het is niet de bedoeling het Kapelaanspad bij deze reconstructie te betrekken. Afgewacht wordt welke ontwikkelingen zich daar gaan voor doen in winkel- en woningbouw. TOEGANG KERK Aangedrongen werd spoedig met plannen op tafel te komen voor de toegang tot de Grote Kerk en de ontsluiting van de Eindstraat. De toegang tot de kerk via de Boog aan de Grote Markt is een onding en dikwijls zeer moeilijk te bereiken vanwege de wekelijkse markt, de kermis e.d. Er zou vanaf de Eindstraat een brede toegang tot de kerk moeten komen, waarvan ook het bevoorradende verkeer gebruik zou kunnen maken. Dat zou ook een gerede aanleiding voor de bewoners van de Markstraat kunnen zijn om hun achtergevels een face-lift te geven. Maar dergelijke plannen bestaan er nog niet, aldus wethouder Claessens. NOORDTANGENT Opnieuw is bij deze bespreking duidelijk gebleken dat doorgaand verkeer via Hofstraat-Grotemarkt een levensgroot obstakel is. De gedachten gaan dan ook weer uit naar een Noord Tangent die het centrum inderdaad verkeersvrij kan maken. De Noord Tangent zou een verbinding moeten vormen tussen Stationsweg en Langeweg, over het maanlandschap achtige parkeerterrein bij het ge meentehuis. De plannen daartoe werden destijds in de ijskast gezet omdat ze het stille- gebied bij de Grote Kerk doorkruisten. Dat daarbij ook de pastorie aan de Eindstraat zou moeten sneuvelen, was voor vele raadsleden onverteerbaar. Nu men echter de reconstructie Van U kunt ze weer zien, de "Venrayse tulpenvelden", in Vredepeel, aan het Hoogriebroek en misschien nog wel elders in onze gemeente. Helaas is hun bloeitijd maar kort. De teler zal de bloemen tijdens het hoogtepunt van de bloei verwijderen. In vaktaal heet dit: koppen. De bloembollentelers van tulpen en hyacinten koppen de planten om te voorkomen dat de bloem al het voedsel uit de bol gebruikt. Na het koppen ontstaan grotere en dikkere bollen. Wanneer tulpen niet gekopt worden kan de opbrengst vijf tot tien procent lager uitvallen. Een tweede reden om de bloemen van tulpen te verwijderen is het voorkomen van een schimmelaan tasting. Na de bloei zouden de bloembladeren tussen de stengel en de groene bladeren kunnen vallen. Op die vochtige plaats kunnen schimmels zich sterk ontwikkelen. Een zieke plant geeft een minder grote bol. Vroeger werde de bloemen een voor een met de hand verwijderd. Tegenwoordig wordt, vooral bij tulpen, het koppen met een machine gedaan. Deze snijdt door middel van een ronddraaiende haspel de bloemen af. De bladeren en de stengels blijven staan. De bladeren en de stengel produceren voedsel dat opgeslagen wordt in de bol. Veel gekopte bloemen worden in slingers of kransen verwerkt en langs de weg aan automobilisten verkocht. In Noord-Holland worden van hyancinten bloemmozaïken gemaakt. In het bloemencorso (23 april van Haarlem naar Noordwijk) rijden met tulpen, hyacinten en narcissen ver sierde wagens mee. Deze bolbloemen zijn speciaal voor dit doel gekopt. Men noemt het bollencorso ook wel het hyacintencorso. Er zijn geen corso's waarin zoveel hyacinten worden verwerkt. In juli, als de bladeren en stengels afgestorven zijn, worden de tulpebol- len geoogst. De kleine bolletjes zijn het plantgoed voor het volgend jaar, de grote bollen worden verkocht aan de consument voor opplant in tuinen en aan de snijbloementelers die er vanaf december tot mei een bloem van snijden. Ook worden de bollen verkocht aan de steden voor opplant in de parken en plantsoenen. Behalve in de Bloembollenstreek ten zuiden van Haarlem worden ook in de kop van Noord-Holland, de Noord-oostpolder en in Zuidwest- Nederland veel bollen geteeld. In 1987 was ruim 16000 hectare met bloem bollen bedekt. Tulpen namen hiervan bijna de helft in beslag. In datzelfde jaar werd voor 983 miljoen gulden aan bloembollen uitgevoerd, vooral naar West-Duitsland, de Verenigde Staten en Italië. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY ORAAG UW STEENTJE BU VOEG UW VOEGJE BU itiibijLiiLiibitiitDiJr,, JSO.OOO it) |b it) it) ifcj it) it it it it H? I? i? (E3 ia it3 i£D itD iCD iCi il_) iD iCD t it it it it it it it it JOO.OOO it it it it it it it it it it t? I? »t p it) it) i tb i ti it) it) it) iti .t it it it it .t it »t it it b .U lU .to.La .U ,1a .U .U .U200.000 VERKOOP-AKTIVITEITEN OP DE WEKELIJKSE MARKT Iedere maandagmorgen staat de Stichting voor de restauratie van de Grote Kerk met een kraam op de wekelijkse Venrayse markt. U kunt daar dan terecht voor aankopen, waarmee het werk van de Stichting wordt gesteund: het bijeenbrengen van geld om de restauratie van de Grote Kerk te kunnen bekostigen. Er was aan deze kraam een vaste standplaats toegewezen vóór het VW-kantoor op de Grote Markt. Wij maken U erop attent (met name onze "vaste afnemers"), dat deze standplaats is gewijzigd. De markt kraam van de Stichting kunt U nu vinden aan het Kapelaanspad, de doorgang van de Grote Markt naar de Bleek. de Hoenderstraat gaat aanpakken en straks ook die van de Bonte Koestraat en de Eindstraat is het zeker wenselijk met de noodzaak van een Noord Tangent rekening te houden. WATEROVERLAST De in de Schoolstraat gevestigde videotheek kreeg te maken met grote wateroverlast van de stortbui welke maandagavond over het centrum losbarste. De riolering kon het water niet verwerken en zonder natte voeten konden de videofilm niet veilig worden gesteld. Het water kwam via de wastafel naar boven...v Ook op de Kruising Marktstraat- Schoolstraat had men weer water overlast in de kelders. Het "Posimix hockeytoemooi" wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Hockeyclubs en stu dentenverenigingen uit heel Nederland nemen deel aan dit tweedaags spektakel. De organisatie heeft ter gelegenheid van dit eerste lustrum een dubbeldekker uitgenodigd om te komen stunten boven het kunstgras veld van de Mixed Hockeyclub Venray op het sportpark de Wieën. Deze dubbeldekker wordt ook wel "de Stamper" genoemd. Omdat men het vliegtuig al van verre hoort aankomen. De luchtacrobaat zal zijn indrukwekkende capriolen met rook uitvoeren. Een ouderwets evenement dat men ter heden ten dage niet veel meer ziet. De organisatie wil dan ook de hele bevolking van Venray laten mee genieten van deze stuntvlieger op 7 mei, die om 11.15 begint. taxicentrale VAN OEN BEUKEN TEL 04780-10.000 AL MEER OAN 50 JAAR N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65 - ers Vanaf vrijdag 6 mei is de keuken weer normaal geopend eeïcalé J Stationsweg I - Tel. 10528 beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 ^Veltumse Kleffen 58a - Tel. 84257/ Poststraat 6 - Tel. 82025 venray TAXATIEKANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 10 JAAR RESTAURANT In de Keulse he Pot foundue-, gourmel- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788 1774 HOlTHESED'JK 2 OVERLOON K. HOTEL-RESTAURANT Piet en Marwil Jacobs Maasheseweg 76, Venray Telefoon 04780-81181 Openingstijden: ma. t.m. vr. 12.00-22.00 uur zondags v.a. 15.00 uur

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1