5 Er kan nu gebouwd worden op het Gouden Leeuw-terrein Jan l/asse OELBROEK ST. ANTHOIUIS EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 4 mei - dodenherdenking Even langs de glasbak. Kleine moeite. Goede gewoonte. VENRAY Tel. 80934 mmm Rock Roll show niet THE ALLEY CATS uit Engeland kkMMkMkkkk *èfË£fÈËÈ£c- eeÈÈÈÈÈÈëè BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Kennedymars goud - zilver - diamant - horloges grotestraat 13 NDERDAG 28 APRIL 1988 Nr. 17 HONDERDENNEGENDE JAARGANG 9 PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN JITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY ;ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18 00 SB Op woensdag 4 mei a.s. vindt om 19.00 uur in de Grote Kerk de aarlijkse herdenking plaats van slachtoffers van de tweede vereldoorlog en van allen die waar ook slachtoffer van geweld ajn geworden. Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst zal het woord worden ge roerd door burgemeester Defesche, pastoor Bamhoorn en domi nee van Es. Een leerling van basisschool De Vlaswei zal een ge licht voordragen. M.M.S.K. St. Petrus Banden en de Gemengde Zangvereniging Vrs Musica luisteren de bijeenkomst op. Na afloop volgt een stille tocht van de kerk naar het oorlogsmo nument aan het Kerkpad, alwaar aan de gevallenen een eerbetoon ^zal worden gebracht, Onder andere door middel van een kransleg- ;ing door de burgemester en de voorzitter van het Oranjecomité. Ook leerlingen van de basisschool De Vlaswei, die dit jaar het nonument hebben geadopteerd, leggen een krans. HEN5GNIÜ5PLE>W >11EUWE SITUATIE a Cd aledeWou' Het ziet er naar uit, dat over 'n dag of veertien begonnen wordt met de bouw van een winkel-woning-complex op het terrein van de Gouden Leeuw, aan het Henseniusplein. De ge meenteraad is dinsdagavond namelijk akkoord gegaan met de verkoop van die gronden aan Bovex Maastricht. Deze projektontwikkelaar gaat er samen met de Ven ray se bouwmaat schappij Janssen de intussen ai enkele jaren oude plannen verwezenlijken, bestaande uit 1700 m2 verkoop- vloeroppervlak [winkels] met 800 m2 bedrijfsruimte [kantoren en maga zijnen] en verder ca 50 apparte menten. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON BERDEN Deze bouwplannen bestonden reeds medio 1986, toen de gemeenteraad besloot de hier bedoelde grond te verkopen aan Berden Onroerend Goed b.v. Een desbetreffend kontrakt werd Berden ter ondertekening toegezonden, vergezeld van de op dracht een waarborgsom te storten. Aan dat laatste heeft Berden voldaan, maar het kontrakt werd nooit ondertekend, ook niet na enkele dringende verzoeken van de gemeente. Na verloop van tijd ging Berden in zee met Bovex b.v., die het totale projekt tot ontwikkeling zou brengen. Bouwmaatschappij Janssen zou dan haar grond moeten verkopen aan Berden, die het op haar beurt weer aan Bovex zou verkopen, samen met de grond van de gemeente. Bouwmaatschappij Janssen wenste echter niet aan Berden te verkopen vermoedelijk om de werkgelegenheid in het eigen bedrijf te verzekeren. Berden kon daardoor geen totaalplan realiseren. GEEN BINDING Omdat Berden geen kontrakt ondertekend heeft, bestaat er jurisch geen enkele binding tussen gemeente en Berden. Zekerheidshalve heeft het gemeentebestuur daarover nog een judidisch advies ingewonnen. Niets stond de gemeente dus in de weg om rechtstreeks met Bovex te gaan onderhandelen. En toen bleek dat In afwachting van de komst van de gouverneur, had voor al de jeugd, en met name de allerkleinsten, zich grondig ver- ikt in het waterwerk op het pleintje in het nieuwe cen- rum. De eerste natte voeten werden er al opgedaan. Een raai koperen sculpture, mogelijk gemaakt door financiële •ijdragen van de gemeente, Inalfa en de Torro, prijkt in dat raterwerk. Na een rondgang langs de winkels togen de gouverneur net de burgemeester en genodigden naar de foyer van de Ichouwburg, waar in diverse speeches het ontstaan van de ose vlek en de noodzaak van een nieuw uitgebreid winkel- lentrum nog eens uitvoerig uit de doeken werd gedaan. Bij deze gelegenheid mocht de burgemeester van dhr. 'rins van Amro Projekt - ontwikkeling een cheque ad 2500,- in ontvangst nemen, bestemd voor een goed doel. Dat doel is dan de restauratie van de Petrus Bandenkerk, waar voor nog veel moet worden bijeengebracht. In verband met de officiële opening van De Bleek hebben de gezamenlijke winkeliers een daverend programma op sta pel gezet, waarvan ons morgen/vrijdag en zaterdag nog het volgende te wachten staat: Vrijdag 29 april luchtspringkussens voor de jeugd op de Grote Markt en het Henseniusplein 13.00-21.00 uur optreden van een spectaculaire levende „robot" in het centrum 13.30-17.00 uur het Veronica Promotieteam brengt een be zoek aan Venray 16.00-21.00 uur gezellige orkesten maken lopend muziek in het centrum 21.00-24.00 uur Caribean Night. Een daverend caraTbisch feest in de verwarmde tent naast „De Bleek" onder palmbomen, bij coconut- bars met muziek van de Steel Electric Band en optreden van Limbodanser Jomo Jones met zijn danseressen Zaterdag 30 april Vanaf 7.00 uur programma Koninginnedag 11.00-13.00 uur Kindermarkt op o.a. het Schouwburgplein 12.00-17.00 uur Urenlang plezier voor de kinderen met Orchestre Unique Malle fietsen wonderpaardje Clown deelt Tommy suikerspinnen uit mini zweefmolen mini draaimolen Mickey Mousen mini stoeterij Pim de Kabouter en 1500 gratis lolly's! s avonds een gezellige muzikale afsluiting van de 22.00 uur feestelijkheden in de feesttent Bouwmaatschappij Janssen haar gronden ook wou verkopen, kwam men uiteindelijk tot overeenstem ming. Enige haast was daarbij wel gewenst, vanwege het bouwcontingent van ca. 50 appartementen, dat anders voor Venray verloren dreigde te gaan. GEMEENTERAAD De gemeenteraad, die eerst eind vorige week van de nieuwe plannen op de hoogte werd gesteld, moest dinsdagavond beslissen of men met Bovex zaken kon gaan doen. Als eerste stemde het CDA van harte in met deze nieuwbouw aan het Henseniusplein. Men was blij dat er nu eindelijk gebouwd kan worden, maar ook blij dat de woningen voor Venray behouden blijven, zeker nu de belangstelling voor woonruimte in het centrum groeiend is. Dhr. Den Brok (SV) was iets voorzichtiger in zijn woorden. "We gaan er van uit, dat er geen sprake is van enige verplichting tegenover Berden, maar als dat onverhoopt wel het geval is Deze angst, dat Berden zou gaan procederen en van de gemeente schadevergoeding zou eisen, leefde ook bij de andere raadsfrakties. Dhr. Houba bijvoorbeeld, zei er niet gerust op te zijn, dat de gemeente er zonder kleurscheuren van af komtMaar ook hij stemde voor de verkoop, al was het alleen al vanwege de woningbouwsubsidies Dhr. Kersten (PvdA) was er evenmin gerust op. "Alle risico's zijn niet uit te sluiten". Maar als afronding van het centrumgebeuren vond hij deze nieuwbouw brood nodig. "Het wordt tijd dat er sprijkers met koppen worden geslagen". De fraktie Van de Vorle liet een heel ander licht op deze affaire schijnen en meende te moeten veronderstellen dat C A niet in de Grotestraat zou gaan bouwen, maar op het Gouden Leeuwterrein, met als gevolg dat de Grotestraat met leegstaande winkels blijft zitten Wethouder H. Willems kon dat vermoeden gelukkig ontzenuwen. Hij was er verder vast van overtuigd na ingewonnen juridisch advies dat men Berden geen schadevergoeding behoeft te betalen. GLAS HET INZAMELEN WAARD. HU? IN DE GLASBAK! Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij 30 APRIL KONINGINNEDAG GEOPEND SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 speelt a.s. vrijdag 29 april Zaterdag: verjaardagsfeest Zondag: Muziek All In Elk jaar in mei zal dit affiche in Venray te zien zijn om iedereen te attenderen op het Folkloristisvhe Weekend. Dat is de bedoeling van zowel de plaatselijke VW als van de Folklo ristische dansgroep "de Hakkespits" uit Venray. Het kontakt hierover werd vorig jaar december gelegd en er lagen al snel enkele plannen op tafel. VW Venray zag wel mogelijkheden en wilde deze plannen graag verwezen lijken, maar het ontbrak hen aan initiatiefnemers. Aan de andere kant was "de Hakkespits" reeds bezig een programma op te zetten van wege hun le lustrum-viering in mei '88. Dit programma was de aanleiding tot de gedachte een jaarlijks terugkerend folklore-weekend in Venray te orga niseren. "De Hakkespits" wil Noord-Lim burg graag kennis laten maken met onze eigen folklore, door middel van dans, muziek en klederdracht rond de jaren 1900. Tevens werd het plan geopperd andere folkloristische dansgroepen uit te nodigen, zodat Noord-Limburg ook kennis kan maken met de Nederlands folklore. Als centrum werd uiteraard Venray gekozen omdat deze aktiviteit in onze regio in het geheel niet ontplooid is. Een unieke gelegenheid voor Venray om als trekpaard te dienen, zo'n weekend van de grond te krijgen. Vanuit deze gedachte werd een reclame-campagne rond het winkel centrum Venray opgezet. Diverse winkeliers waren enthousiast over dit initiatief en zegden hun medewerking toe. Hierdoor werden financiële bronnen aangeboord die het mogelijk maakten een mooie affiche te laten ontwerpen, de schouwburg "de Beejekurf" te huren en twee dansgroepen naar Venray te halen. De dansgroepen "de Amelanders" uit Ameland en "Wiej Schotst Vedan" uit Barchem (Achterhoek) treden samen met onze eigen Venrayse Folkloristische dansgroep "de Hak kespits" op in de schouwburg, zaterdagavond 7 mei a.s. om 20.00 uur. De avond wordt geopend door burgemeester Mr. H.J.M. Defesche. Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de Nederlandse speciaal de Noord-Limburgse folklore is de entreeprijs laag gehouden nl. ƒ5,- Met dit uniek gebeuren hoopt de organisatie de grondslag te leggen voor een jaarlijks terugkerend folk lore weekend. In samenwerking met de plaatse lijke VVV wordt nu reeds gewerkt aan een weekend, waarin de Nederlandse folklore alle aandacht krijgt. Niet alleen in dans, muziek en kleder dracht, maar ook andere folk loristische attrakties waar de Venrayse bevolking aan mee zal kunnen doen. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY v steentje bu voeg u éi .Lito ib ,bi ib .fn i ooo it) ib ,t) ,t) ,t) it: it) .tl it) it) it) it) ,t) ,t) »b it) ,t) it) it) .t) it) it),b it) .t) it) tj it) .t; ,t) it) .bi it) it) .t)E» ,t) it; ,t) .t) t) it) it)it)it) it) it) it) it: icd i mo ooo ,lb lb lb lb lb lb ,b ,h ,b ,b ibibibib ib jb ib tb ,b tb b ib ib ,b ib ,b .b ib ib i jm ooo lb lb lb f k,b ,b .bibibib ib lb lb lb lb lb lb lb b5 itD ,ci iO iCD itD |C3 iCD ,C3 ib ib ib ,b ib ib ,b ib ib fc? fc? te? C" lT ir iT iT li""*" CttStttttt FFFFFFFFiFF tccccrccccc ciririrtrircccc FFF&FFFt? LCCfrfrCCCffC L40 000 ccccciTLT cciir DE LAATSTE LOOTJES ZIJN DE LAATSTE LOODJES! Bij het schrijven van dit artikel (dinsdagmorgen) zijn er nog precies 19 van de 500 loten niet verkocht; 481 dus wèl. U weet het: het gaat hier over de loterij, waarvan de opbrengst is bestemd voor de bekostiging van de restauratie van Venray's Grote Kerk. En die 19 loten gaan ook nog verkocht worden vóór 2 mei, de trekkingsdatum. Daar is de Stichting tot Behoud en Restauratie, die deze loterij heeft opgezet, vast van overtuigd. Dus: koop nog een van deze laatste loten bij: J. v. Kuyck (tel. 82972), A. Noyens (tel. 82470), Ch. de Vilder (tel. 82352), P. Beemer (tel. 84467) of bij W. Kremer (tel.81000). Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Lengte van de tocht: 80 kilometer. Maximale duur: 20 uur. Start: 4 juni 1988 om 20.00 uur bij de schouwburg. Voorinschrijving t.m. 28 mei 1988 12,50. - op het WV kantoor - via de bank - op Prodima Jubileum: - voor de wandelaar die de tocht uitloopt is er een speciale herinne ringsmedaille. - op zaterdag vanaf 11.00 de Kennedytourtocht. - op zaterdag om 14.00 een ballonwedstrijd ten bate van de restauratie van de Grote Kerk. Informatie: - VVV Venray tel. 04780-10505. - Stef Peeters tel. 04780-82233 voor de Kennedymars. - Eric Classens tel. 04784-2108 voor de Kennedytourtocht. De eerste inschrijvingsweek leverde een kleine honderd inschrijvingen op. Doet U dit jaar ook mee, of wacht u tot 27 mei 1989? 3£aMie. JftvticJcen 5801 bd venray - telefoon 80239

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1