Hoe vrouwvriendelijk is Venray ièiiiiiiitr Zangers van St. Frans op t.v. Uitbreiding ,,bed en botterham" gebied EMOFRA Jan kbsse 10.000 goud - zilver - diamant - horloges grotestraat 13 BRIGADIER NEEMT ONTSLAG WAO VAN SOEST Wielerronde in Veltum Bedrijven organiseren Presenta BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! PEEL EN MAAS VENRAY Tel. 80934 MERKWAARDIGE BOTSING GEWONDEN BIJ VECHTPARTIJ Commissie Vrouwen Advies |ina2 DONDERDAG 21 APRIL 1988 Nr. 16 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL.32727 GIRO 1050652 PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO t 18.00 VOOR AL UW DRANKEN ABONNEMENTSPRIJS 3£awUe SFwncAen 5801 bd venray - telefoon 80239 Brigadier Jet Janssen-Sijben heeft met ingang van 1 juni a.s. om persoonlijke redenen ontslag aange vraagd bij de politie. Brigadier Janssen-Sijben was een van de eerste vrouwelijke leden van de politie korpsen in Limburg. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 In het weekeinde van 30 april aanstaande vinden in en om het wijkcentrum 't Schöpke (Veltum) in Venray allerlei festiviteiten plaats. Zo wordt op Koninginnedag, zaterdag 30 april, vanaf 13.00 's middags voor het eerst sinds 10 jaar weer een wielerronde gehouden. Op zondag 1 mei wordt er in het wijkcentrum 't Schöpke frühschoppen gehouden met levende muziek. Alle wijkbewoners zijn daarbij van harte welkom vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Voor kinderen tot en met de leeftijd van de basisschool is er 's middags een ballonwedstrijd met als hoofdprijs een mooie kinderfiets. Op zondagmiddag 24 april vindt er een presentatiemiddag plaats in De Wieënhof te Venray. Onder de naam Presenta organiseren 8 bedrijven uit Venray, Leunen en Blerick een presentatiemiddag. Het idee achter deze middag is een wervelende show te brengen die alles met het uiterlijk, uiterlijke verzorging en vooral ook de trouwdag te maken heeft. U treft op deze middag zowel fantastische bruidsmodeshows en modeshows met kleding voor dames en heren als demonstraties op het gebied van huid/haarverzoring en voet- hand- en beenverzorging aan. De middag is verdeeld in 3 shows. Dat betekent dat de mode en bruidsmodeshow 3x wordt aangeboden. Na afloop van iedere show is er gelegenheid in de diverse workshops een kijkje te gaan nemen alwaar o.a. verschillende soorten behandeling, n.l. afslanken door dieptewarmte. Verder treft U er informaite aan over haarverzorging, er worden diverse kapsels geshowd, en hand- voet en beenverzorging. Al met al een groots opgezette presentatie middag waarvoor iedereen wel wat interessants te vinden zal zijn. Voor iedere bezoeker ligt er tevens een leuke attentie klaar. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 uw weekblad RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY DRAAG UW STEENTJE BU VOEG UW VOEGJE BU 1 tb i b .h) itn ib Jbi its itb t «o ooo ËË1t) .Lb .lb .D1 tb .bi .tb itb itb itn itb itbb itb itb .tb .tb .tb .tb .tb ■-b .tb .tb .tb .tb> .tb ,tb .tb ,tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb ,tb ,tb .tb .tb tbtbtb .tb .tb .cb .tb .tbtbjoo.ooo .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb ,tb .tb .tb .tb .tb ,tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb ,tb .tb .tb ,tb .tb ,tb .tb .tb .tb ,tb ,tb tb .tb .tb ,tb .tbtb .tb .tb ,tb ,tbïso ooo Ëfe,-b .tbtbtb .tb ,tb ,tbtb ,tb ,tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb *-3 .tb .tb .tb ,tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb ,tb .tb .tb ,tb .tb .tb tb .tb .tbcbtb .tbtb .tn tz=. .tmjoaooo U U U .U U U U U l™ L™ l™ Ll00 000 c c c c c c c c c c AL MÉÉR DAN TWEE TON! U ziet het: de thermometer is de 200.000 gulden gepasseerd! Dat is beslist geen slecht resultaat, zeker niet als U bedenkt, dat de Stichting, die het geld heeft ingezameld, amper een jaar bezig is. Maarwe zijn er nog niet! Hel streefbedrag 360.000,-) is nog lang niet bereikt. Toch heeft het Stich tingsbestuur het volste vertrouwen, dat de thermometer nog heel ver zal stijgen. Naast de lopende zaken (loterij verkoop-aktiviteiten) zijn een aantal evenementen in voorbereiding, die zeker nog een flinke duit in het zakje zullen doen. Maar daar hoeft U natuurlijk niet op te wachten. Alleen maar "geven voor het goede doel" is altijd mogelijk. Daarom nog eens het bankrekeningnummer: 57.97.74.600 ten name van Stichting Restauratie Grote Kerk Venray. Ook de speciale kollektebus in de Grote Kerk wordt nog steeds warm aanbevolen. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij Midden op de rijbaan van de Meterikseweg liet een bestuurder uit Vlijmen zijn vrachtauto staan, om te voet naar een nabijgelegen bedrijf te aan. De vrachtauto blokkeerde daardoor het weinige verkeer dat naar Meterik of naar Venray moet. Op een gegeven moment konden echter een 5 tal personenauto's hun weg niet vervolgen. Een van die bestuurders maakte zich daarover zo kwaad, dat hij in de cabine van de vrachtauto kroop en daar ondekte dat de sleutel nog op het kontakt stak. Hij starte de motor met de bedoeling de vrachtauto langs de weg te zetten. Maar waarschijnlijk geen ervaring hebbende met het besturen van een vrachtauto had dat tot gevolg dat die tegen een van de wachtende personenauto's botste, welke zwaar werd beschadigd. Voor de politie een hele klus om de zaak te reconstrueren en de nodige processen verbaal aan te zeggen. De bestuurder van de vrachtauto kreeg proces verbaal terzake het parkeren op de weg en omdat hij de sleutel in het kontakt had laten steken. De pseudo-vrachtwagenchauffeur kreeg proces verbaal terzake joyriding, niet in het bezit van een vrachtwagenrij bewijs en het veroorzaken van een verkeersongeval. De VVV Venray is van plan, om het gebied waar de naam "bed en botteram" wordt gevoerd, in plaats van het "logies met ontbijt", flink uit te breiden. Tot nu toe voert alleen de VW Venray als initiatiefnemer deze benaming. Maar men wil ook de andere WV's de gelegenheid geven onder deze naam hun programma te brengen. Gedacht wordt daarbij aan het gebied dat onder de Streek VVV valt, namelijk geheel Noord- en midden Limburg. Dhr. Dick Min, flying manager van de VW Venray en dhr. P. v.d. Tol, directeur van de Streek VVV, hebben hierover al de eerste kontakten gehad en zijn wat de doorvoering betreft erg optimistisch. De VVV Venray vindt het een goede zaak dat t.z.t. in dit gehele gebied gelogeerd kan worden onder de aanduiding "bed en botteram". Ook dhr. van de Tol staat daar volledig achter. In het gebied van de VW Venray zijn in het afgelopen jaar 600 overnachtingen op de "bed- en botteram"- adressen geweest. Daaruit alleen al blijkt hoe belangrijk deze manier van logeren is. Naar gelang de zomer, verwacht men hier een toenemend aantal gasten. Als in geheel noord- en midden Limburg deze benaming gevoerd gaat worden, kan men ook eventueel collectief publiciteit geven aan deze vorm van toerisme. Dat is erg belangrijk. taxicentrale VAN DEN BEUKEN TEL 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR 'N BEGRIP rt3 Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray, voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers Het is de bedoeling, op de eerstvolgende bijeenkomst van VW medewerkers uit genoemd gebied, dit "bed en botteram"- idee op tafel te leggen. Als daarop positief gereageerd wordt, mag men een spoedige realisatie verwachten. De Streek VW zou dan regels en normen aan kunnen leggen, waaraan bed- en botteram- adressen dienen te voldoen. De plaatselijke afdelingen op hun beurt kunnen beginnen die adressen te vergaren. Als het allemaal geregeld is, betekent dat een groot succes voor de VVV Venray, en met name voor de heer Dick Min die het "bed en botteram"- initiatief op zijn konto mag schrijven. De politie tracht duidelijkheid te krijgen over de motieven welke aanleiding waren, dat in de vroege zondagmorgen omstreeks 3 uur een vechtpartij uitbrak in de Hofstraat, tussen drie Venrayers, en vier jongemannen afkomstig uit Enschede, Breda en Rotterdam. Dat viertal werd behoorlijk door de Venrayers toege takeld. Alle vier moesten ze naar het ziekenhuis voor medische behande ling. Zo kreeg de 20 jarige K. uit Rotterdam verschillende hechtingen in onder- en bovenlip. Vier tanden waren hem uit zijn mond geslagen. De 19 jarige v.d. W uit Enschede kreeg hechtingen in zijn lip en had een gezwollen kaak. De 20 jarige v.E uit Breda werd dusdanig aan zijn knie geraakt dat hij waarschijnlijk een operatieve behan deling zal moeten ondergaan. De 19 jarige v.d. M uit Enschede liep een gebroken contactlens op, welke uit zijn oog moest worden verwijderd. Ook hij moest een drietal hechtingen ondergaan. Uit het onderzoek is al gebleken, dat vdór de vechtpartij ontstond er al een woordenwisseling had plaats gevonden. In de loop van de nacht werd een van de vechtenden aangehouden, terwijl de andere "kickboksers" bekend zijn. Het drietal zal openlijke geweld pleging ten laste worde gelegd. Proces verbaal is opgemaakt. Het viertal is na behandeling naar huis overgebracht. MOOI WEER!! Bijna tijd voor de BARBEQUE KOUDE SCHOTEL en SALADES SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Dat is de titel van een rapport dat vorige week aan het college van burgemeester en wethouders werd aangeboden, door de leden van de "Werkgroep Emancipatiebeleid". De werkgroep houdt zich bezig met verstrekken van aanbevelingen voor het gemeentelijk emancipatiebeleid op allerlei terreinen. Zo werd tijdens een open dag "vrouwen, wonen en omgeving", vorig jaar mei, onder de bezoekers een enquette gehouden over de sociale veiligheid, maar zou dat ook kunnen doen over de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting, de groenvoorziening, het verkeer, de openbare verlichting en de openbare werken. De werkgroep gaat er vanuit dat het onderzoekverslag aller aandacht krijgt en dat de onderzoekgegevens er toe zullen bijdragen dat beleidsmede werkers, architecten, ontwerpers en stedebouwkundigen in de planont wikkeling rekening gaan houden met het aspect "sociale veiligheid" Het onderzoek bleef dus beperkt tot sociale veiligheid voor vrouwen. De argumentatie daarbij was, dat bij een groot deel van de bevolking nog steeds de gedacht leeft, dat vrouwen 's avond niet alleen op straat behoren te lopen of te fietsen. Die opgelegde beperkte bewegingsvrijheid voor vrouwen, valt, volgens de werkgroep, op geen enkele wijze te rechtvaarigen. Van de 100 uitgedeelde vragen lijsten kwamen er 76 terug: een behoorlijk respons. Meer dan drie kwart van de ondervraagden woont al langer dan 10 jaar in venray; en 70% woont in de kom van Venray. Opmerkelijk was dat slechts 3% vertrouwen heeft in de politie, terwijl 27% niet bang is dat haar iets overkomt. 11% is ervan overtuigd zich te kunnen weren. Op de vraag naar de oorzaken van het gevoel van onveiligheid, ver klaarden 45% het gevoel te hebben lastig te worden gevallen; 15% was bang beroofd te worden en 13% was bang voor sexueel geweld. 52%, er zijn geen andere mensen of de situatie is niet te overzien, b.v. bosjes 30%. Duidelijk was, het donkere situaties een onveilig gevoel oproepen. Als zodanig werden genoemd, de par keerplaats bij het ziekenhuis, de VOOR DE WONINGBOUW In het najaar van 1987 werd de Vrouwen Advies Commissie vanuit de gemeente opgericht. Een aantal enthousiaste dames is toen met veel elan in januari d.o.v. van start gegaan. Na oriëntatie, (de VAC heeft inmiddels zitting genomen in de advies commissie nieuwbouw van de wo ningbouwvereniging) en gerichte studie krijgt de VAC nu een officiële status. Wethouder Willems installeert de VAC tijdens de Provinciale voor jaarsvergadering van de VAC-Lim- burg, op 26 april a.s. om 13.30 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis te Venray. Op uitnodiging van de AVRO-TV zijn tijdens de paasvakantie 28 jongens van de "Zangers van St. Frans" een paar keer naar Utrecht gereisd om daar, in het jaarbeurs gebouw, medewerking te verlenen aan een concert waarvan TV-opnamen werden gemaakt. Het ging daarbij om een benefiet-concert, dat georgani seerd werd door de Stichting "Colombine" ten bate van de Dr. Daniël Den Hoed Kliniek in Rotter dam, een kliniek waar met name jonge patiënten met leukemie en andere kwaadaardige tumoren worden be handeld. De grote man achter dit gebeuren was HERMAN VAN VEEN, bekend van radio, TV en theater. Hij is het ook die intussen, door middel van TV-sports, al enkele malen aandacht heeft gevraagd voor dit concert dat op donderdag 28 april a.s. zal worden uitgezonden. Aan dit concert werken mee: Het Metropool orkest, het Goede Doel, Johnny Kraaykamp, Paul van Vliet en natuurlijk Herman van Veen. De rol van onze Venrayse jongens is daarin gelegen, dat zij het J kinderkoor vormen dat nodig is voor twee liedjes van Herman van Veen, met begeleiding van het metropool- orkest en Het Goede Doel. Het eerste is het inmiddels al bekende "Als ik kan toveren", dat meteen aan het begin van het programma staat. Het tweede is een nieuw liedje van Herman van Veen, getiteld "Praatjes voor de vaak", dat als slotnummer zal dienen. Voordat op donderdag 7 april j.l. de TV camera's er aan te pas kwamen, hebben de Venrayse jonge zangers uiteraard enkele malen moeten repeteren, zowel in Venray als in Utrecht. Zelfs kwam er nog een afzonderlijke reis naar Amersfoort aan te pas voor een bandopname. Alles bij elkaar ging er dus heel wat aan vooraf voor het zover was dat de TV camera's zich ook op onze jongens konden richten. Maar voor die jongens was dat natuurlijk geen probleem. Zij hadden er die extra inspanning best voor over. Voor hen was het hele gebeuren een belevenis op zich. Zoiets overkomt je immers niet elke dag. Gelet öp het tijdstop waarop de opnamen voor deze uitzending werden gemaakt, was het wel mogelijk alle jongens te laten meezingen en meedoen tijdens het openingsnummer doch niet tijdens het slotnummer. Daarvoor was het, voor de jongens die nog geen 11 jaar waren, inmiddels te laat geworden. Jammer, maar niets aan te doen. Zo luiden de voorschrif ten nu eenmaal en daar wordt door de arbeidsinspectie nauwgezet op gelet. Vandaar dan ook, dat op boven staande foto (gemaakt bij het slotnummer) niet alle jongens staan die aan deze uitzending hebben meegewerkt. Overigens mag best vermeld wor den, dat het voor onze Venrayse jongens niet de eerste keer is, dat zij met Herman van Veen in contact zijn gekomen. Het vorig jaar zijn zij ook al in aktie geweest voor een bandopname van de Duitse versie van het liedje "Als ik kan toveren" dat op een LP zal worden opgenomen en binnenkort zal uitkomen, vlak voor de tournee van Herman van Veen door Duitsland in het najaar. Op donderdag 28 april a.s. dus, om 21.30 op Nederland 2 het "Concert voor Colombine" met Herman van Veen en de jongens van de "Zangers van st. Frans" uit Venray. Henri Dunantstraat tussen Oost singel en viaduct, de zuidsingel, de Leeuwstraat, de Stationsweg, de fietstunnel Landweert en andere. Aangedwongen werd ook op verbetering van de Hoenderstraat, Bontekoestraat, Eindstraat, Merse- loseweg tussen Westsingel en zieken huis, Parkweg plus parkeerplaats, Kempweg, Weg in de Berg, Henri Dunantstraat en de rondweg Brukske. Ook werden in de enquette ervaringen opgesomd waarmee de ondervraagden te maken hebben gehad. Het bleek dat 37% wel eens door een man was achtervolgd; 14% bleek zelfs van een bromfiets getrokken te zijn. Nagefloten of nageroepen bleek zelfs 55% die minder prettige ervaringen te hebben. Bijna een kwart had ervaringen gehad met mannen welke "vieze gebaren" in hun richting hadden gemaakt. Het rapport geeft tenslotte een opsomming van aanbevelingen voor de politie: - de politie moet de registratie van de aangiften verfijnen, zeker als het gaat om sexuele geweldsmisdrijven; - meer politiesuveillances ook per fiets en extra surveillance op onveilige plaatsen; - goede opvang van vrouwen die aangifte doen bij de politie als ze zijn lastig gevallen. Burgemeester Defesche had alle waardering voor de inzet van de leden van de werkgroep. Hij kon de verzekering geven, dat het rapport serieus beoordeeld zal worden. Wethouder mevr. Hoppereys-van Loo, vroeg zich af op het rapport representatief is voor de gehele Venrayse vrouwelijke bevolking. Als er een overeenkomst is met ervarings gegevens, dan zal er in samenwerking met de politie zeker iets moeten gebeuren. Wethouder Willems, zegde gaarne toe, dat, zeker bij de ontwikkeling fase 3 van Landweert, rekening zal worden gehouden met de uitkomsten van de enquette, en de daarin gelanceerde voorstellen. Wethouder Claessens zegde toe dat de gemeente waar mogelijk, onveilige situaties zal verbeteren. Het demon streert wel aldus deze wethouder dat in het verleden het gemeentelijk beleid steken heeft laten vallen. Of méér licht de criminaliteit zal terugdringen werd echter betwijfeld. Het zou meer een kwestie van opvoeding zijn

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1