berden BOUW C&A UITGESTELD Geen duizend maar slechts vierhonderd gulden voor herinrichtingskosten EMOFRA Jan fbsse WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 3M000 cccccccircc EÈèÈÈEèÈÈè Geen kwijtschelding van hondenbelasting BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Folkloristische dansavond Vlooienmarkt en antiekveiling VENRAY Tel. 80934 Teleurstelling voor bewoners Brukske W7 Zondag laatste dag van beroepententoonstelling in Yenrays museum Afvoer verstopt? Bel babit op babit bv rioleringswerken Venray, tel. 04780-89601 Venlo, tel. 077-544233 Koninklijk Zilver voor G. Muijsers uit Vredepeel maatregelen tegen pittbull-terriers I HYPOTHEKEN WAO VAN SOEST sgi ONDERDAG 14 APRIL 1988 Nr. 14 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UIGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY iROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 CSTAURATIE GROTE KERK VENRAY DRAAG UW STEENTJE E 3 UW VOEGJE E i b i tn iL) 111 b i tob ikain3so.ooo ibibibjbihibib.Dibtn D ib> itnfa ib ito itü .tn p itn ito itn .h it) lb it) ito .It it) iib)ibi^(^i^ibit)j^)»t) 0 it it it it ,t it ,t .t it >it it it it it it it it it i 250.000 lb it it itt it it it it it b ib it it it it it it it it it it it it it itt it p ?tbhh,hhhbh b.U.U .ha ,fcss iba Am ,1m 100.000 ttttcccctc ttFFFFtttF u 1111t111 fr us° irfcccilrifiriri!: Het mag nu al gezegd zijn: de Grote Cerk Loterij wordt een financieel lukses! Dit is uiteraard het gevolg van leprima verkoop van de loten. En dan is natuurlijk het feit, dat alle prijzen voor deze loterij werden jeschonken, een belangrijk aandeel in iet gunstige resultaat. Jammer, dat 'adertje Staat persé zijn deel van de ïoofdprijs wil hebben: de loterijbe- asting. Deze belasting zal echter door de Stichting worden voldaan, zodat de winnaar of winnares van de auto niet 'oor een onaangename verrassing ;omt te staan. Toch zijn nog niet alle loten /erkocht. Er is nog een beperkt aantal m de trekking is al op 2 mei a.s. U loet dus wel een beetje opschieten, U nog een lot wilt kopen. Op is op en 2 mei is 2 mei! En vergeet U vooral niet dat het If geld is bestemd voor een goed doel: I het bekostigen van de restauratie van |Venray's Monument nummer één de Grote Kerk. I Loten zijn in Venray nog te koop bij: J. v. Kuyck, Groene Hart 10, tel. 82972; A. Noyens, Nassauplein 18, lel. 82470; Ch. de Vilder, Biezen- venneke 2, tel. 82352; P. Beemer, Julianasingel 25, tel. 84467; W. Kremer, Mgr. Nolensstraat 12, tel. 81000. De commissie voor financiële en algemene zaken is het eens met het vorsel van b. en w. om geen kwijtschelding te verlenen van de hondenbelasting. Alleen de PvdA fractie wilde, behalve voor de onroerend-goed- belasting en de afvalstoffenheffing óók kwijtschelding verlenen van de hondenbelasting aan mensen met een minimum inkomen. Met het CDA kwam de fraktie uiteindelijk overeen, dit jaar geen kwijtschelding van hondenbelasting te Seven, maar dit punt volgend iaar ophieuw te bekijken. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 In verband met het 5 jarig bestaan van onze vereniging houden wij op zaterdag 7 mei a.s. een folkloristische avond in de schouwburg te Venray. De aanvang is om 20.00 uur. Aan deze avond wordt medewerking verleend door de Folkloristische Dansgroep "De Amelanders" en "Wiej Schotst Vedan" uit Barchem/ Lochem. Na het officiële gedeelte dat tot ongeveer 23.00 uur zal duren is er in de foyer van de schouwburg nog een gezellig samenzijn met de dans groepen en publiek. Voor de muzikale noot en stemming zorgt het orkest de Base-man Band. Gezien het feit dat naar ons weten dit de eerste keer in Venray is, dat zo'n folkloreavond wordt gehouden hopen wij het volksdans en folklore- minnend publiek hiermee een plezier te doen. De bedoeling van "de Hakkespits" is er dan ook op gericht Venray en omgeving meer en beter bekend te maken met de Nederlandse Folkore. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de. VVV en Schouwburg ad 5,- 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Poi toundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Op zondagmiddag 17 april houdt muziekvereniging "Ons Genoegen" uit Oirlo weer haar jaarlijkse vlooien- en antiekmarkt in gemeenschapshuis "De Linde". Om 13.00 uur begint de verkoop van de vlooienmarkt. De veiling van de meer waardevolle en antieke spullen begint om 14.00 uur. Dat wil niet zeggen dat er op de veiling alleen maar dure zaken te koop worden aangeboden. Integendeel, juist meer kleinere en goedkopere curiosa zullen te koop worden aangeboden. Allerlei verschillende dingen zullen door de veilingmeesters onder de hamer gebracht worden, dingen die het. kopen of bekijken zeker waard zijn. De muziekvereni ging hoopt deze middag dan ook vele belangstellenden te mogen begroeten. Ook in het jubileumjaar, dit jaar viert "Ons Genoegen" haar 80-jarig bestaan, hoopt de vereniging op een geslaagde vlooienmarkt en veiling. De begin van vorige maand aangekondigde nieuwbouw van C&A in de Grotestraat gaat voorlopit niet door. Volgens een woordvoerder van het concern heeft de direktie onlangs nieuwe prioriteiten moeten stellen, wat tot gevolg had dat de geplande nieuwbouw in Venray moet op schuiven. Dat uitstel, zo verzekerde men ons, betekent zeker geen afstel. Ook C&A kan een gulden slechts eenmaal uitgeven Zoals de situatie nu ligt, wordt pas in 1992 met de bouw gestart. Zoals men weet, heeft C&A voor de vestiging in Venray in de Grotestraat de panden van Lucassen en slagerij Scholten gekocht. Het was de bedoeling dat komende maand met de sloop zou worden begonnen. Dat gaat nu niet door. Beide panden staan nu voor vier jaar te huur. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij V Wethouder H. Willems heeft j.l. donderdag, in de commissie voor ruimtelijke ordening tot zijn spijt moeten toegeven, dat er van de staats secretaris voor volkshuisvesting geen extra bijdrage te verwachten is in de kosten van herinrichting, van de resterende 238 woningen in het Brukske, die dit jaar nog gerenoveerd worden. RENOVATIE NOODZAAK Zoals bekend betrof de totale renovatie 488 woningen in de binnenring van het Brukske. De woningen, welke eerst in 1973 dus 15 jaar geleden gereed gekomen waren, vertoonden bijzondere sys teemgebreken, welke het voortbestaan en de bewoonbaarheid van deze woningen in gevaar zouden brengen. Om deze reden stelde "Volkshuis vesting" een subsidie ter beschikking, ondanks dat de woningen nog geen 25 jaar oud waren. Feitelijk had renovatie pas over 10 jaren kunnen plaatsvinden. Om budgettaire redenen kon "Volkshuisvesting" in 1986 slechts voor 250 woningen subsidie beschik baar stellen. Op grond van de toen geldende regeling werd per woning een extra bijdrage toegekend van 1000,- als tegemoetkoming in de herinrich tingskosten die de bewoners van die woningen moesten maken. BEWONERS AKKOORD Aangezien bij elke woning zowel de gehele voor- als achtergevel vervangen wordt, en de herinrichtingskosten voor de bewoners ongetwijfeld meer zouden bedragen dan die 1000,- besloot de gemeenteraad om dat hele bedrag aan de bewoners uit te betalen, zonder dat men met rekeningen e.d. de herinrichtingskosten moest ver antwoorden. Dit was zonder meer redelijk, omdat dit bedrag in vergelijking met de tot 1 januari 1986 geldende regeling relatief laag was. Tot die datum kreeg men immers 3000,-. Vooral het vooruitzicht op een bijdrag van 1000,- is voor alle 488 bewoners aanleiding geweest akkoord te gaan met de renovatiewerkzaam heden. Jj9j SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Wist U dat wij binnenkort parkeerplaatsen voor U hebben MINDER SUBSIDIE Eerst in het begin van het vorig jaar werd de gemeente geconfronteerd met een nieuwe regeling welke per 1 januari 1987 inging. Daarin werd de rijksbijdrage in de herinrichtings kosten aanzienlijk verlaagd. Op dat moment was het echter niet meer mogelijk voor de bewoners van de 250 woningen, welke als eerste gereno veerd zouden worden, de toegezegde en uitbetaalde bijdrage van 1000,- te verlagen en gedeeltelijk terug te vorderen. Die nieuwe regeling hield wel in, dat aan de bewoners van de resterende 238 woningen, welke in 1987 en 1988 gerenoveerd zouden worden, slechts een bijdrage in de herinrichtings kosten van 400,- uitbetaald zou kunnen worden, 600,- dus minder dan de bewoners van de eerste 250 woningen kregen, terwijl de kosten van herinrichting zeker niet minder geworden zijn. De gemeenteraad nam dat niet en nam in de raadsvergadering van eind september vorig jaar een motie aan, waarin de onredelijkheid van de nieuwe regeling onderstreept werd. WONINGBOUWVERENIGING Begrijpelijk, dat de Woningbouw vereniging, eigenaresse van deze woningen, door de nieuwe regeling danig in verlegenheid werd gebracht, ten opzichte van haar huurders. Het was niet te verwachten, dat men uit eigen middelen die 400,- zou aanpassen tot de verwacht 1000,-. Dat had men al moeten doen bij de eerste 250 gerenoveerde woningen, tot een bedrag van 1.054.300,- in totaal. Omdat de gemeente de komende jaren geen onderhouds- of renovatie projecten op het programma heeft staan, heeft men ook geen fonds waaruit eventueel een bijdrage in de herinrichtingskosten geput zou kun- nen worden. Bij een schrijven van 11 december vorig jaar heeft men de staatsecretaris van volkshuisvesting een en ander nog een duidelijk gemaakt en aange drongen op het alsnog beschikbaar stellen van extra gelden uit Rijks kas, ter gemoetkoming in de herinrich tingskosten die de bewoners van de 238 woningen moeten maken. NEEN Staatssecretaris Heerema heeft nu laten weten, dat er geen aanvullende financiële middelen beschikbaar worden gesteld. De staatssecretaris wijst er daarbij op, dat de gemeente had kunnen weten dat de subsidie verlaagd zou worden. Dat is natuur lijk niet juist, want in 1986 was er sprake van één projekt bestaande uit 488 woningen. Dat er om budgettaire redenen toen slechts 250 in de eerste fase konden worden gerenoveerd, ligt niet aan de gemeente of aan de woningbouwvereniging. Wethouder Willems moest dan helaas ook konstateren dat de gemeente er niets aan kan veranderen. "Er zit voor die mensen niets meer in het vat INITIATIEVEN In een brief aan het college van burgemeester en wethouders dringt de fraktie van de Vorle er op aan, dat de gemeente nu zelf initiatieven dient te ontplooien en Üe aanvulling tot 1000,- uit eigen middelen beschikbaar moet stellen. Die aanvulling dient de gemeentebestuur zo snel mogelijk terug te verhalen op de provincie, omdat daar de verantwoordelijkheid ligt voor de goedkeuring van het projekt en de wijze waarop de uitvoering ter hand moest worden genomen. Wellicht, aldus van de Vorle, dat het fonds stads- en dorpsvernieuwingen, of mogelijk de knelpuntenpot hiertoe mogelijkheden bieden. De fraktie vergeet dan wel, dat deze fondsen al een bestemming hebben gekregen. Het ziet er dus naar uit, dat de bewoners in Brukske met 400,- genoegen zullen moeten nemen.... Laatste mogelijkheid in museum In het komende weekend kan men voor het laatst de oude beroepen- tentoonstelling over de klompen maker, de schrijnwerker en de kuiper in het Venrayse museum "Het Freulekeshuus" aan de Eindstraat bezichtigen. Op zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur zal ter opluistering een videofilm over klompenmaken worden vertoond en op zondag zal de klompenmaker Jeuken een demonstratie klompen maken geven, eveneens tussen 2 en 5 uur. Bij voldoende belangstelling zullen ook dia's worden vertoond. De oude beroepententoonstelling was de eerste expositie, welke werd georganiseerd sinds de stichting Venrays Museum het museum van de gemeente heeft overgenomen. Vele honderden belangstellenden hebben in de afgelopen maanden deze tentoonstelling bezocht en voor het komende weekend worden weer vele bezoekers verwacht. Na zondag a.s. wordt deze expositie weer afgebroken, zodat men zaterdag en zondag de laatste mogelijkheid tot bezoek heeft. Betaling alleen bij resultaat. 24 uur service RIOOLONTSTOPPING RIOOLREPARATIE RIOOLREINIGING RIOOL T.V.-INSPECTIE "Een donderslag bij heldere hemel" zo noemde dhr. Muysers zijn koninklijke onderscheiding, die hij vorige week donderdag van burge- meeste Defesche kreeg opgespeld. Dhr. Muijsers nam die avond tijdens de jaarvergadering afscheid als bestuurslid van de Rabobank Mer- selo. Maar liefst achtentwintig jaar maakte hij deel uit van dit bestuur en als het aan hemzelf gelegen had was hij hiermee doorgegaan. De statuten bepaalden echter anders. Dhr. Muy sers is bekend als één van de pioniers van Vredepeel en hij vervult in deze gemeenschap een vooraanstaande rol. Van meet af aan heeft hij in dit nog jonge kerkdorp een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling ervan. Zo was hij van 1954 tot de De fractie v.d. Vorle in de gemeenteraad wil, dat de gemeente lijke Algemene Politieverordening zodanig wordt gewijzigd, dat het in de gemeente Venray verplicht wordt pitbull-terriers te muilkorven als zij op de openbare weg komen. Het liefst zag de fractie een verbod tot het houden van deze gevaarlijke honden, maar zij meent dat het verplicht muilkorven en kort aanlijnen snel in de A.P.V. kan worden geregeld. Zij wil voorts via de Vereniging Neder landse Gemeenten een actie welke leidt tot een aanpassing van alle APV-'s zodat vooral dezelfde regels van toepassing zijn. Overigens zijn dergelijke vragen ook in de Tweede Kamer gesteld, om tot een landelijk verbod op loslopende pitbull-terriers te komen. opheffing daarvan, in 1961, lid van de zogenoemde "Kleine Peelcommis- sie", die mede gestaan heeft aan de wieg van de realisatie van Vredepeel. Van 1961 tot 1980 was hij voorzitter van de stichting Gemeenschapshuis Vredepeel. Van 1958 tot 1978 vervulde hij de functie van kerkmeester en van 1958 tot 1975 was hij lid van het schoolbestuur te Vredepeel. Ook zijn werk voor de jaarlijkse Vredefeesten mag niet onvermeld blijven. Al met al reden genoeg, om hem de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, op te mogen spelden. Bovendien kreeg hij van de Rabobank Merselo een schitterende fiets als afscheidskado. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,65% 10 jaar vast geen afsluitprovisie beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1