berden Spio legt plan voor vernieuwd zwembad bij b. en w. op tafel 8® babit bv Commissie twijfelt aan prioriteit herstel van wegen in buitengebied Jj*) „valfcum" EMOFRA DE STIJLVOLLE PERFEKTIE £k£bhhbbhg mmnii 10.000 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 STOMERIJ I HYPOTHEKEN I VAN DE KAMP BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Receptie W7 WAO VAN SOEST PEEL EN MAAS jTjrfrfrfrtcfrfrir Afvoer verstopt? Bel babit op rioleringswerken Venray, tel. 04780-89601 Venlo, tel. 077-544233 DONDERDAG 7 APRIL 1988 Nr. 14 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 IgjJEEH Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij Veltumse Kleffen 58a - Tel, 84257 Poststraat 6 - Tel. 82025 venray ASSURANTIËN telefoon 04780-8757,5 6,65% 10 jaar vast geen afsluitprovisie Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 i Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 "De Bêkse Klinkertjes" gaan feesten en houden een receptie, ter gelegenheid van het behalen van het Nederlands en Europees Kampioen schap. Deze receptie zal worden gehouden op ZATERDAG 9 APRIL a.s. in Café "De Zwaan", Grotestraat 88, Vierlingsbeek. AANVANG 18.30 UUR. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Poi foundue- gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDUK 2 OVERLOON De Zwemvereniging SPIO, met bijna duizend leden de grootste sportvereniging van Venray, heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de plannen voor de vernieuwing en uitbreiding van het gemeentelijke combi-zwembad. Zij heeft een pro gramma van eisen opgesteld en intussen al aangeboden aan wet houder J.A.A. van Oers van sportzaken. Om nog meer aandacht te vestigen op deze positieve bijdrage van Spio is het programma van eisen ook in handen gesteld van de gemeenteraad, de raadsfracties en de politieke partijen. Zoals bekend mag worden ver ondersteld, heeft Spio op de voor avond van de algemene be schouwingen op de gemeentebe groting voor 1988 de gemeenteraad heel nadrukkelijk het belang om in de gemeente te komen tot de bouw van een volwaardige zwemaccomodatie, aangegeven. De naar aanleiding daarvan door de raad gevoerde discussies heeft het bestuur van Spio het vertrouwen gegeven om met de voorbereidingen te kunnen beginnen. Het uitgebrachte, keurig verzorgde en tot in de details uitgewerkte rapport is het tastbare resultaat van het voorbereidende werk. "Het is ook ons belang welke voorwaarden er worden geschapen om ons als "grootge bruiker" tot ontplooiing te laten komen" aldus Spio in haar bege leidend schrijven aan het college. TOT IN DE DETAILS Door Spio wordt er vanuit gegaan, dat de vereniging door haar te gebruiken uren een z.g. "sleutel vereniging" is, hetgeen betekent, dat zij de beschikking krijgt over het instructie- c.q. zwembassin en alle daarbij benodigden ruimten als entree, hal, restauratiehoek, kleed ruimten en cabines en alle materialen die aanwezig zijn. Gesteld wordt, dat Spio zich bezighoudt met het leren zwemmen voor jong en oud, het recreatief zwemmen (en bewegen) in het water in de RES-afdeling en met drie van de vier wedstrijdelementen van de zwemsport t.w. waterpolo, wedstrijd- zwemmen en kunstzwemmen. De vierde afdeling, het schoonspringen heeft op dit moment nog geen prioriteit. De verschillende afdelingen zijn tot in detail beschreven, inclusief de uren, die men in het vernieuwde bad denkt te gebruiken. RES-AFDELING Voor de toekomst denkt het bestuur van Spio meer aandacht te kunnen besteden aan de RES-adeling. Deze afkoring staat voor Recreatieve Elemenaire Sportafdeling. Deze afde ling houdt zich bezig met het zinvol bewegen in het water voor jong en oud. Momenteel is een verdere uitbreiding van deze afdeling niet mogelijk. Men denkt aan uitbreiding van het zwagerschapszwemmen, het zwemmen van moeder en kind (baby), peuter- en kleuterzwemmen, se- niorenzwemmen etc. UITGEKIEND PLAN Spio heeft een uitgekiend plan op tafel gelegd van het gemeentebestuur, compleet met de gewenste afmetingen en temperatuur van het zwemwater. Ook voor gewenste verenigingsruimte en horeca, kantoorruimte, vergader ruimte en club- en bergruimte zijn de wensen van Spio, inclusief de maten en benodigde materialen, duidelijk op papier gezet. En wanneer de technische mede werker van de vereniging niet ziek was geweest, zou het geheel gecompleteerd zijn met een tekening van het zwembassin zoals het eruit zal moeten zien. Maar Spio heeft beloofd, dat ook deze tekening er zal komen om 'n volledige bijdrage te leveren aan het verwezeillijken van een grote wens. De commissie voor openbare werken c.a. heeft deze week weer haar jaarlijkse tocht gemaakt door de gemeente, om te bekijken welke wegen er dit jaar dringend opgeknapt moeten worden en welke er noodge dwongen nog een jaartje zo moeten blijven liggen. Men gaat daarbij te werk volgens een door de afdeling civiel-technische werken opgemaakte prioriteitenlijst, waarbij men er voor zorgt niet boven de voor dit jaar gereserveerde bedragen te komen. Voor dit jaar is dat 884.000,-. En dat zijn dan nog enkele miljoenen te weinig om ons wegennet up to date te maken. Top- en deklagen zijn voorzien op een gedeelte van de Veulenseweg, de Haag in Merselo, de Brugpas in Veulen, de Overbroekseweg en Boddenbroek in Oirlo. Na ongeveer 6 tot 8 weken zouden deze top- en deklagen nogmaals een oppervalkte- behandeling moeten krijgen. Dubbele slijtlagen zijn gepland op de Prins Hendrikstraat, de Oranje- SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Voor al uw vlees: Kalfsvlees Lamsvlees Kippevlees Varkensvlees Rundvlees vleeswaren en saucen straat, de Kolkweg, het Schootsveld en de Deken Thielenstraat. Een "sternlaag" volgens een nieuw procédé wil men aanbrengen op de Noordsingel. Bovendien staan nog voor een achttal wegen voegvullingen en belijningen op het programma. Op 5 wegen moeten de oude belijningen worden weggefraaisd, evenals het asfaltwegdek,op plaatsen waar de toplaag heeft losgelaten. Verder moeten nog nieuwe belijningen worden aangebracht. Alles keurig netjes uitgekiend tot het afgeronde bedrag van 884.000,-. Er zou allemaal niets aan de hand geweest zijn met andere woorden: de commissieleden zouden met de voorgestelde opknapbeurten akkoord zijn gegaan als de gemeente niet zelf een addertje onder het gras gelegd had De gemeente had namelijk gehoopt en verwacht, dat de provincie het herstel en mogelijk ook een renovatie van de Castenrayseweg in Oirlo zou subsidiëren. Helaas gebeurde dat niet, terwijl die weg feitelijk toch aan een goede opknapbeurt toe is. Gezien die verwachte subsidie, stond de Casten rayseweg dit jaar niet op de lijst van te herstellen wegen, maar evenmin op het 5-jarenplan, dat intussen in concept is vastgesteld. Daarom stelde men aan de commissie, als alternatief van een of meer andere wegen, het herstel van die Castenrayseweg voor. De kosten van dat herstel werden vastgesteld op/260.783,- en daarvoor zou men verschillende andere straten cq wegen in hun slechte toestand beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 moeten laten in de hoop dat men die dan het volgend jaar kan herstellen. Het college stelde voor het herstel van de Brugpas in Veulen en de Haag in Merselo maar achterwege te laten en ook het belijnen van wegen met 60.000,- te verminderen. Dat was juist genoeg om de Castenrayseweg te kunnen vernieuwen. Mevr. Poels (CDA) waagde het niet daarover nü al te beslissen. Eerst moest men daar in de fraktie over vergaderen. Wel meende ze te kunnen stellen dat behalve de Castenrayseweg ook de Brugpas de voorkeur van haar fraktie had. En omdat wethouder Claessens het feitelijk onverantwoord vond als de Haag niet zou worden opgeknapt, gezien het grote aantal kinderen dat daarvan als schoolweg gebruik maakt, mocht men wat mevr. Poels betreft, ook die weg niet onopgeknapt laten liggen. Dhr. A. Jansen (PvdA) daarentegen vond dat men de Haag gevoegelijk kon laten wachten, evenals de Boddenbroek in Oirlo, want dat zijn (volgens hem) wegen die van niks tot nergens leiden.... de Castenrayseweg daarentegen heeft een doorgaande funktie en dat moet men honoreren. Hij werd in dat standpunt gesterkt door de commissieleden van Samen werking en VVD. Dhr. van de Vorle had er geen moeite mee als men het herstel van de straten in de Oranjebuurt een jaartje zou opschuiven. Samen met 't Boddenbroek en 't Hoogriebroek zou men dan praktisch genoeg hebben om de Castenrayseweg te kunnen herstellen. Er werden nog meerdere combina ties of verschuivingen voorgesteld, maar men raakte de draad kwijt en wist geen prioriteiten meer te stellen. Slot van het liedje was dan ook de opdracht aan de wethouder; alle alternatieven eens op een rijtje te zetten, zodat men over 14 dagen binnen een kwartiertje zou kunnen beslissen welke straten of wegen nog langer in de vernieling blijven. We zijn benieuwd 'n leesbare krant Een Wilson Glenny-man weet wat hij van zijn mode kan verwachten: exclusiviteit in stof, stijl en pasvorm. j, Hoe dat er dit seizoen ta/TT SON uitziet, is een aange- name verrassing! RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY draag uw steentje bu voeg uw voegje bu b .b ,b ib ib ib .b »b »b Jp .j» ooo ,o ,b .b .bibib.b^.bib 4b ib ib .b 4b .bi «tp b ,b jb jb >b tb tb ib ibjb poo.ooo tb iË iË iË ,1=5 tË tË tË tË tË ttb tË jË lË jË tË tË tË ^jËiËjË^iËlË^jËlË U U .UUUUU L_ L„ L.L.U LV U L L L L ioooo Bankrekeningnummer 57.97.74.600 ten name van Stichting Restauratie Grote Kerk Venray VERKOOP-AKTIVITEITEN OP DE WEKELIJKSE MARKT Mogelijk ten overvloede willen wij U nóg eens wijzen op de verkoop- aktiviteiten ten bate van de Stichting voor de restauratie van de Grote Kerk. Tijdens uw marktbezoek op maan dagmorgen kunt U iedere week terecht bij de Marktkraam van de Stichting. Deze kraam heeft zijn vaste plekje in de shaduw van de kerk, op de Grote Markt bij de pomp vóór het VVV- kantoor. Met Uw aankopen steunt U het werk van de Stiching: het bijeen brengen van geld om de restauratie van de Grote Kerk te kunnen bekostigen. In de kraam wordt onder meer rode Franse wijn verkocht. De flessen hebben een speciaal etiket met een afbeelding van de kerk. Deze wijn wordt erg veel gekocht en dat is ook geen wonder want de kwaliteit is voortreffelijk. taxicentrale VAN OEN BEUKEN TEL 04780-10.000 AL MEER OAN 50 JAAR N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers Betaling alleen bij resultaat. 24 uur service RIOOLONTSTOPPING RIOOLREPARATIE RIOOLREINIGING RIOOL T.V.-INSPECTIE t

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1