berden OPEN DAG EMOFRA OVERLOON 11WU.I I I Vferrassende Variaties In Mooie Mode Atletiekvereniging Venray Regio gaat er in 1988 goed tegen aan" Jan Vasse Nieuw in Venray! Venray - tel. 89601 MMSK PETRUS BANDEN op 2e paasdag WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VENRAY Tel. 80934 Akkoorden voor Afrika Paasconcert te Leunen I HYPOTHEKEN Speelautomaten Ujy) babit bv ÜM) rioleringswerken 24 uur service RIOOLONTSTOPPING RIOOLREPARATIE RIOOLREINIGING RIOOL-TV-INSPECTIE WAO VAN SOEST A <1 Nationaal Reumafonds HEDENAVOND KOOPAVOND Succes voor jeugdige postzegel verzamelaars Bontekoestraat Juiooo Para-oefening op vliegbasis DONDERDAG 31 MAART 1988 Nr. 13 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 »n Geopend voor Pasen: Donderdag 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 21.00 uur. Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur. Brood- en Banketbakkerij .Alles uit eigen bakkerij Elders in dit blad krijgt u uitgebreid informatie over de muzikale manifes tatie van vele Venrayse verenigingen maandag in de schouwburg len bate van de aktie "Akkoorden voor Afrika". De organisatie is in handen van de Stichting Cuturooy. Er wordt een entree geheven van ƒ5,- voor de gehele dag. Kinderen onder 12 jaar mits onder geleide hebben vrij entree. Door omstandigheden is het Post banknummer van Culturooy 3958559 .'eerst sinds maandag 28 maart jl. [opengesteld. Daardoor is het mogelijk dat eerder overschrijvingen op de rekeningen van de donaten zijn teruggeboekt. Het Stichtingsbestuur stelt het zeer op prijs indien deze [bedragen, alsnog op genoemde reke- ling worden overgeschreven. Gedurende de hele dag worden er 'oto's gemaakt van de manifestatie 'Akkoorden voor Afrika" door René Janssen. Deze worden in de week na le manifestatie tentoongesteld in café 'De Bonte Koe" waar foto's ook Hjbesteld kunnen worden. Op zondag 3 april a.s. eerste Paasdag zal de blaaskapel "Die Fröhlichen Rübensammler" uit Leunen weer een Paasconcert ver zorgen. Dit concert wordt gehouden in het gemeenschapshuis te Leunen en zal om 15.00 uur beginnen. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,65% 10 jaar vast geen afsluitprovisie Sinds 1 december 1986 zijn door een wijziging van de Wet op de kansspelen voortaan speelautomaten toegelaten met beperkte mogelijkheid tot uitke ring van de prijzen of premies, en zijn speelautomatenhallen voortaan slechts mogelijk op grond van een plaatselijke verordening. In de raadsvergadering van jl dinsdag werd die plaatselijke veror dening door de raad goedgekeurd; zij het niet van harte. De raad klampte zich dan ook vast aan de bepaling in die verordening, dat de burgemeester voor ten hoogste twee auto matenhallen vergunning kan geven. Venray telt op het ogenblik twee van dergelijke hallen (in de Poststraat en in de Henseniusstraat). Wanneer een van deze hallen zou gaan sluiten, moet de burgemeester op een later tijdstip niet weer een vergunning afgeven, zo. drong de raad aan. En dat werd door de burgemeester toegezegd. Alleen de fraktie van de Vorle was tegen deze verordening, zoals ze pertinent tegen deze speelautomaten De nu ongeveer 270 leden tellende atletiekvereniging Venray Regio heeft voor 1988 en volgende jaren een toekomstperspectief opgesteld. Dit meer-jarenplan heeft ten doel om op de eerste plaats meer bekendheid te geven aan de vereniging en daarnaast meer accent te leggen 01 de directe sportbeoefening voor zowel jongeren als ouderen. Dat 1988 het jaar is waarin de atletiekvereniging eerst goed in de startblokken gaat staan, is het gevolg van het feit, dat in de afgerlopen jaren twee belangrijke fasen zijn afgerond. In de eerste plaats heeft de vereniging de beschikking gekregen over een goed-geoutilleerde atletiekbaan en als vervolg daarop heeft men met inspanning van velen een eigen clubonderkomen gerealiseerd. Bestuur en leden staan thans klaar om te beginnen aan de derde fase, waarin alle aandacht zal worden gegeven aan de opbouw van de structuur en gewerkt gaat worden aan de uitbouw van kadervorming en leiding, terwijl ook de ledenwerving meer aandacht zal krijgen. Een belangrijke stap is inmiddels al gezet omdat bij de ingang van het nieuwe atletiekseizoen óp 1 april a.s. niet minder dan zeventien trainers klaar staan voor begeleiding en training van de leden. "SNELKAS" Een snelgroeiende vereniging, die bovendien beschikt over een uitste kende outilage, kent uiteraard haar financiële problemen. Daarbij moet uiteraard niet in de eerste plaats worden gedacht aan het onderhoud van de baan en de "kantine", maar zeker ook aan het aanschaffen van de nodige materialen en de vorming van een opleidingsfonds. Er heeft zich een aparte groep gevormd, die onder de naam "Snelkas" gaat proberen de nodige extra financiën hiervoor bij elkaar te krijgen. SPONSORLOOP Dat 1988 als startpunt is gekozen om er "flink tegen aan te gaan" is niet vreemd, wanneer men weet, dat de Atletiekvereniging Venray Regio haar 12'/2 jarig bestaansfeest viert. Ter gelegenheid daarvan organiseert de vereniging op 4 juni a.s. op haar atletiekbaar op "De Wieën" een sponsorloop ten bate van de eigen vereniging maar tevens ten bate van de Gehandicaptensport in Venray. Bij de sponsorloop gaan leden- en ook niet leden zoveel mogelijk rondjes lopen, waarbij zij zich laten spon- seren. Een sponsor zet een bepaald bedrag per ronde in en betaalt na" afloop het aantal ronden maal dat bepaalde bedrag. Er wordt naar gestreefd op deze manier een opbrengst van 10.000,- te krijgen, waarvan een deel bestemd is voor de invalidensport en verder voor het kunnen betalen van de opleidingen en curcussen voor de trainers en begeleiders van de lopers-groepen. JUBILEUMLOOP Op dezelfde dag wordt een Jubileumloop georganiseerd. Voor deze sportieve happening zijn door het bestuur alle sportverenigingen uit de gemeente gevraagd twee leden af te vaardigen voor een wedstrijd over beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 1500 meter. Als prijs wacht een kunstwerkje, ontworpen door de Venrayse kunstenaar Piet Hermans. De deelname is gratis. Voor deelname is de medewerking gevraagd van een zestigtal sportverenigingen. NAAR AMERIKA Zoals bekend heeft vorig jaar een groep Amerikaanse atleten een tiendaags bezoek gebracht aan de atletiekvereniging Venray Regio in het kader van "Sport for Understan ding". Thans staat vast, dat in augustus een tiental sporters van de Venrayse vereniging onder leiding van technisch coach Lex Biessels eveneens in het kader van de sportuitwisseling van "Sport for Understanding" naar Amerika zullen gaan. Zij zijn uitgenodigd door de atletiekvereni ging van Eugene in Oregon. Omdat vorig jaar de sporters van Stadskanaal nauw betrokken waren bij de ontvangst van de Amerikaanse atleten, zal de Amerikareis voor komende zomer ook in nauwe samenwerking met Stadskanaal worden georganiseerd. (Reeds eerder berichtten wij, dat de Zwemvereniging Spio op 2 juli a.s. met een team naar Ukiah in Californie vertrekt voor een de duur van een maand. Ook een aantal Venrayse tennissers zal worden opgenomen in een Nederlands team om wedstrijden te spelen, waarschijnlijk in Californie) JAARVERGADERING Op maandag 11 april a.s. wordt de jaarvergadering van de atletiekvereni ging gehouden in het clubgebouw. Dan zal o.m. de toekomstvisie voor de komende jaren met de leden worden besproken. Tevens staat een huldiging van twee lands kampioenen op het programma. Dat zijn J Verlinden, Nederlands kampioen veldlopen en Sandra Hofmans, Nederlands kam pioene 1500 m indoor-hardlopen. Jo Verlinden zal bovendien de prestatie prijs 1987 ontvangen voor zijn goede prestaties in het afgelopen jaar. f p Vorig jaar werd door de Limburgse Bond van Tamboercorpsen besloten een speld uit te reiken aan muzikanten en majorettes, die tien jaar of langer lid zijn van een bij de Bond aangesloten vereniging. Sindsdien zijn er in Limburg veertien speldjes uitgereikt. Geen wonder, dat de heer J. Posthumes, van het hoofdbestuur, vreemd opkeek, toen hij zondag tijdens de voorspeelochtend van MMSK Petrus Banden aan niet minder dan zeventien jongens en meisjes deze speld mocht uitreiken. Hij noemde het Venrayse korps een bloeiende vereniging, die bovendien gezien de jongste successen bij de solistenccncoursen in Wanssum en Venlo tot zeer goede prestaties in staat is. Hij was verbaasd over de goede discipline in het korps, dat onder leiding staat van Jan de Jong uit Deurne. De jongens kregen het speldje, de meisjes een hangertje. De gelukkigen waren: Marcel Barents, Hans Bete- rams, Nellie Driessen (vroeger miss majorette en thans lid van het muziekkorps), Twan Driessen, Thijs Geurts, Ton Huybers, Desiree Jansen (majorette), Alex van Rattingen, Henk Voermans, Peter Reynders, Yvonne Kusters (ook van de majorettes overgegaan naar het muziekkorps), Hans Willems, Patricia Thijssen (majorette), Astrid Fleuren (majorette), Miriam Claessen, Betty Kleuskens en Winfried Klein. Door het oudercomité werden tevens de winnaars van de solisten concoursen in de hulde getrokken De in de week van 7 t.m. 13 maart j.l. gehouden landelijke collecte van het Nationaal Reumafonds heeft in Venray het prachtige bedrag van 17.167,35 opgebracht. Alle gevers en alle kollektanten danken wij hier heel hartelijk voor. Het bedrag is bijeengebracht door: Castenray Heyde Leunen Merselo Oirlo Smakt Vredepeel Veulen Ysselstein Venray-kom ƒ410,- ƒ468,70 ƒ884,80 ƒ929,60 ƒ505,45 125,- ƒ246,15 ƒ461,20 ƒ1767,15 ƒ11369,30 VERSWINKEL VOOR I GEZONDE VOEDING nu ook in VENRAY! Vrijdag en zaterdag FEESTELIJKE OPENING MET VOLOP AANBIEDINGEN Patersstraat 4 - i el. 04780-87217 - Open vanaf 24 maart Zaterdag voor pasen zullen vele duizenden clienten verrast worden door Venrayse winkeliers. Bij alle leden van de vereniging winkelcen trum Venray staan duizenden bosjes bloemen klaar om uitgedeeld te worden. Bloemen die in de daarop volgende paasdagen de sfeer in huis nog meer zuilen verhogen. Het is derhalve voor deze bloemen toch erg aantrekkelijk uw inkopen in Venray te doen. De aantrekkelijkheid van Venray is met de ingebruikname van het nieuwe deel van het centrum, "De Bleek", aanmerkelijk verhoogd. Nog niet alle winkels zijn open en ook het plein is nog nét niet klaargekomen toch is het reeds aantrekkelijk winkelen in dit centrum van Venray. De officiële opening van het centrum met een daverende feestweek zal vlak voor Koninginnedag gevierd worden. Koninginnedag zelf zal ook weer uitgebried in het centrum gevierd worden, natuurlijk zijn ook deze dag de winkels geopend. Dit voorjaar zal het winkelend publiek in Venray bijna wekelijks verrast worden met nieuwe of vernieuwde winkels in het centrum van Venray. Door al deze vernieuw ingen zullen ook meer en meer keuze mogelijkheden ontstaan zodat het nog steeds aantrekkelijker word een dagje te winkelen in regiowinkelcentrum Venray. Overigens is i.v.m. Goede Vrijdag de wekelijkse koopavond verschoven naar heden, donderdagavond. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot loundue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON De Venrayse afdeling van "Phila- telica" heeft ook een jeugdgroep, welke duidelijk zeer succesvol is. Immers, op een onlangs in Kalden- kirchen gehouden expositie, stuurde men zes inzendingen in. Vijf daarvan werden met een prijs beloond. Onlangs stond in Peel en Maas een ingezonden brief, waarin de gemeente gevraagd werd gelden beschikbaar te stellen voor renovatie van de Bonte Koestraat. Die renovatie is niet voorzien in de plannen van de Hoenderstraat, welke nog dit jaar gerenoveerd wordt, Dezelfde brief was ook gericht aan het gemeente bestuur en werd jl dinsdag in de raadsvergadering behandeld. Met name de hr. L. Janssen (VVD) drong aan op een spoedige verbetering van het zeer slechte wegdek. Maar dat kon wethouder Claessens hem niet toezeggen. Op zijn vroegst in het najaar kan bekeken worden of de ergste gaten in de "kinderkopjes" opgevuld kunnen worden. Voor de rest moet die straat nog minstens een jaar wachten voordat een totale renovatie kan plaats hebben. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY b b ib ito ito ih> ib iËd ibi bso.000 ib .b .b .b ,b ,b .b ,b ,b ,b ib .b .b ib ib ,b .b ,b ,b tb .b ,b .b ,b tb .b Lb ,b ,b ,b ^*^5 |D itD iD ito iCO ito ito iCO ilO ib ib ib ib ib ib 4b tb .b ito ib ib ib ib ib ib ,b ,b tb ito ito ito ito ito ito ito ito ito. 2SO.000 ib ib ib ,b ib ib ib ,to ito ,to 15» 1= Ib3 IS Lr lb I? I? lb lb5 b3 lb fc5 lb ito ito ito ito ito 1 to ito ito ito I to Bankrekening: 5797 74 600. WANDELSPORTVRIENDEN OPGELET! Op zondag 15 mei a.s. organiseert de "Stichting tot Behoud en Restau ratie der St. Petrus Banden Kerk Venray" weer een wandeltocht onder het motto: AL WANDELEND AAN HET WERK VOOR VENRAY'S GROTE KERK. Iedereen kan meedoen: jong en oud, individueel, met het gezin of in ander groepsverband. Het is uiteraard weer de bedoeling van de Stichting om geld bijeen te krijgen voor de restauratie. Daarom zal via de scholen in de Gemeente Venray ook de jeugd worden opgeroepen om mee te doen en zich voor deze wandeltocht te laten "sponsoren". Familie, vrienden en bekenden kunnen dan het meelopen waarderen door het toezeggen van een bedrag per afgelegde kilometer. Nadere bijzonderheden over deze wandeltocht zullen nog in Peel en Maas worden bekend gemaakt. Maar noteert U nu al even de datum voor dit sportieve evenement: 15 mei 1988. Van dinsdag 5 tot en me vrijdag 8 april zal op de vliegbasis de Peel een parachute-spring-oefening gehouden worden. Aan deze oefening "EAS TER JUMP" wordt behalve door teams van de Koninklijke Militaire Acamdemie (KMA) uit B*eda ook deelgenomen door een .aantal buitenlandse teams. Gevlogen zal worden met de Fokker tijden zal ook rekening gehouden moeten worden met vliegaktiviteiten. Gevlogen zal worden met de Fokker F-27 Troopship en helikopters. Voor de kinderen attentie!

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1