t EMOFRA P.v.d.A.-afdeling Venray bezorgd over fusie ziekenhuizen Venray en Venlo Koninklijk goud voor dhr. P. Janssen Nieuw in Venray! Venray - tel. 89601 EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING HYPOTHEKEN VAN DE KAMP OJJ) babit bv OM) rioleringswerken 24 uur service RIOOLONTSTOPPING RIOOLREPARATIE RIOOLREINIGING RIOOL-TV-INSPECTIE Politie en Pers WAO VAN SOEST W7 BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! TOON BOLLEN Jubileum Wim Fleurkens Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 al OQ95 SCHERP IN PRIJS Jeans- en modekleding OVERLOON MAASBREE PONDERDAG 24 MAART 1988 Nr. 12 HONDERDENNEGENDE JAARGANG UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY 10. GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 op PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 5€?> Kom munieiu:kjeSi verkrijgt»33' Op 1 maart j.l. heeft dhr. P. Janssen, Pr. Bernhardstraat 5, ge bruik gemaakt van de voor de Zuid-Ooster na 40 dienstjaren gel dende VUT-regeling. Een afscheidsreceptie werd hem deze week aangebodendoorde directie van de busonderneming waarop vele vrienden en bekenden, maar ook talrijke collegae de vertrekkende rayonchef de hand kwamen drukken. Onder hen burgemeester Defesche en z'n kabinetschef Spelbos. Hoewel de burgemeester commissaris is van de Zuid-Ooster autobus onderneming, kwam hij niet in deze funktie naar de receptie, maar om met veel plezier Janssen de gouden ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau op te spelden. P. Janssen trad destijds als buschauffeur II in dienst van de Zuid-Ooster. Anderhalf jaar later was hij al buschauffeur I. Nog voor zijn eerste lustrum bij de Zuid-Ooster volgde zijn benoeming tot hoofdbus chauffeur. In 1955, 25 september, volgde zijn benoeming tot rayonchef II met standplaats te Venray en ingaande 1 januari 1966 vond bevordering plaats tot rayonchef I, \Jvelke functie hij tot op heden nog steeds vervult. Bij deze laatste benoeming kreeg hij de leiding over ruim 40 buschauffeurs; per 1 oktober 1978 werd in verband met een lijnenruil met de Bra bantse Buurtspoorwegen en Autobusdiensten N.V. bovendien de standplaats Helmond aan het rayon Venray toegevoegd, hetgeen een uitbreiding tot ca. 90 personeelsleden betekende. De niet aflatende inzet van P. Janssen voor "zijn" bedrijf bracht hem er bovendien toe in 1984 ook nog tijdelijk de chef van het rayon Gennep te vervangen wegens diens ziekte. Met name de uitbreiding van het rayon met de standplaats Helmond heeft voor P. Janssen een extra zware belasting betekend, vooral als gevolg van de integratieproblemen die de daaraan ten grondslag liggende lijnenruil met zich meebracht. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,65% 10 jaar vast geen afsluitprovisie Enkele weken geleden werd in ons blad de vraag gesteld, waarom in het televisieprogramma "Opsporing ver zocht" (nog steeds) geen aandacht werd besteed aan de op 15 november 1987 gepleegde moord op Martien Peeters. Bovendien werd daarbij gevraagd waarom de politie zo schaars was met gegevens over "de man, die het laatst in gezelschap van Martien Peeters is gezien" en wiens compositie foto zonder nadere aanduidingen ter publikatie werd aangeboden aan de regionale en plaatselijk pers. Nu vier maanden later via de televisie dë hulp van heel Nederland werd ingeroepen bij het opsporen van de dader, bleek overduidelijk, dat het onderzoeksteam in Venray zelf wel erg weinig gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden, welke regionale pers zouden hebben kunnen bieden. Het was in Venray een publiek geheim, dat door de politie gezocht werd naar gegevens over "een andere Martien Peeters", dan de Martien Peeters, die in Venray bekend was. In "Opsporing verzocht" kwam dit duidelijk naar voren. Via de televisie mocht Venray voor het eerst horen, dat het slachtoffer in Venray dikwijls werd gezien in café Agora in de Henseniusstraat en bar New York aan de Poststraat, waar hij contact zocht met jonge Marokkanen. Ook kon men na vier maanden voor het eerst horen, en zien, dat in het huis van het slachtoffer een vreemde sjaal en een kam waren aangetroffen en 1 enkele eigendommen van het slacht offer (portemonnee, bank- en giro pasje, horloge, sleutels en tien meter bij de Hema gekochte elastiek) verdwenen waren. Dat de gezochte man, een Zuid- europees type, gekleed was in een rode trui met overdwars gele letters, werd niet vermeld toen de compositiefoto door de politie aan de pers ter plaatsing werd aangeboden. En evenmin werd vermeld, dat de politie op zoek is naar een twintigjarige jongeman, in een hemelsblauwe jack met een grote V op de rug, die in de nacht van de moord door de Gerbrandystraat richting Kruitweg liepen mogelijk iets meer heeft gezien of gehoord. Het is bekend, dat de politie in eerste instantie de moordenaar in Venray of directe omgeving dacht te kunnen vinden. Waarom zijn daarbij niet direct de mogelijkheden benut, die regionale en plaatselijke pers zouden hebben kunnen bieden, is voor ons een groot raadsel, temeer waar dagelijks een zeer goed contact tussen politie en pers wordt onderhouden. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 In een brief aan het bestuur, de directie en het stafbestuur van het Venrayse St. Elisabethziekenhuis heeft het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Venray zijn ernstige verontrusting uitgesproken over de gevolgen van wat het noemt de kennelijk al ver gevorderde besluit vorming over een fusie met het ziekenhuis Venlo-Tegelen. De PvdA dringt er op aan het belang van de gebruikers van het Venrayse zieken huis voorop te stellen in het verdere verloop van de fusiebesprekingen. Een zekere achteruitgang lijkt deze politieke partij onvermijdelijk maar, zo wordt gesteld in de brief, de kwaliteit èn omvang van de zorgver lening dicht bij huis dient zoveel mogelijk- intact te blijven. "Een optimale dienstverlening door ons ziekenhuis is ons aller zorg" aldus eindigt de brief. De afdeling Venray van de P.v.d.A. heeft zich verbaasd over de haast waarmee de besturen van beide ziekenhuizen hebben gereageerd op de provinciale uitvoeringsplannen met betrekking tot de Aanwijzing Zieken huizen van het ministerie van WVC. Hoewel de termijn tot 15 juni 1988 weinig ruimte biedt, zou voorafgaand overleg met medewerkers, eerste lijn, ziektekostenverzekeraars, zieken fonds en gebruikers in enigerlei vorm zeker op zijn plaats zijn geweest. Meeste bedden inleveren Gewezen wordt op de meest negatieve ontwikkeling, welke door de optimistische toonzetting van de persberichten bijna wórdt vergeten. De regio Venlo-Venray moet 115 bedden ingeleveren. Volgens de P.v.d.A. komt dit in de voorgestelde opzet wel erg eenzijdig op Venray neer. Gesteld wordt, dat Venray procentueel verreweg de meeste bedden kwijtraakt. "In het meest positieve model komen er bovenop de reductie van minister Gardeniers (16 bedden) voor Venray nog eens 38 bedden te vervallen (totaal 22% ten opzichte van 1 januari 1982, in het slechtste geval 57 bedden 30%) Omdat dit aantal gefixeerd is, wordt de toekomstige verhouding met Venlo nog schever." aldus de brief. Belangen geschaad De brief gaat verder: "De belangen van de gebruikers uit Venray en wijde omgeving worden daardoor direct geschaad. Een grotere groep cliënten Klinische Cardiologie! zal in de toekomst in Venlo worden verpleegd. De zorg nabij de thuissituatie is dan niet meer vanzelfsprekend. Mede gezien de vergrijzing kan hier van een negatieve ontwikkeling worden ge sproken. Ook voor het bezoek betekent het een grote achteruit gang". Dan wordt er op gewezen, dat het onvermijdelijke verlies aan ar beidsplaatsen bij ondersteunende spe cialismen, verplegend personeel en staf bovenop de al forse terugloop aan Uit eigen keuken: eisalade selderijsalade wortel-selderijsalade zalmsalade kipsalade vleessalade fruitsalade ja, ook al zelf gemaakt! SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 WASGOED NIET VEILIG Aan de Tedderstraat werd aan de waslijn te drogen wasgoed gestolen Voor de eigenaresse een schadepost van 250,-. werkgelegenheid bij het Psychiatrisch Centrum Venray komt. Er wordt aan herinnerd, dat de provincie als substitutiemogelijkheid het ontwikkelen van voorstellen met betrekking tot versterking van eerste lijn en thuiszorg geeft. Maar, zo zegt de afd. Venray van de P.v.d.A., tot dusver zijn ook landelijk dergelijke opzetten nauwelijks succesvol gereali seerd. Daarom beschouwen de brief schrijvers het dan ook als een doekje voor het bloeden. Het afbouwen van de contacten met het Radboudziekenhuis in Nijmegen en de toenemende verwijzing naar Maastricht kan volgens de P.v.d.A. al evenmin een verbetering voor de gebruikers worden genoemd. De reisduur wordt zo aanmerkelijk vergroot voor Venrayse patiënten. Met name bejaarden en gehandi capten zullen dit als zeer belastend ervaren. aanbevelingen Tenslotte wordt gevraagd een tweetal aanbevelingen in de verdere besluitvorming over de fusie te betrekken: "Dring er bij de provincie op aan, het aantal te reduceren bedden te verlagen. Venray verliest in de toekomst al veel werkgelegenheid in de verplegende sector bij PCV. Een verlies van hoogwaardige arbeids plaatsen in de voorgestelde omvang is daarom niet acceptabel, temeer omdat Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 In memoriam Op 69-jarige leeftijd is vorige week donderdag dhr. Toon Bollen over leden. De begrafenis had j.l. dinsdag plaats. De heer Bollen kwam op 1 september 1949 in dienst van de "dagnijverheidsschool" te Venray, welke per die datum werd uitgebreid met een afdeling metaalbewerking. De LTS telde toen 86 leerlingen en Toon Bollen kwam als derde vaste leerkracht de toen nog kleine schoolgemeenschap versterken. Voordien was hij acht.jaar werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Als praktisch man heeft hij in de 32 jaar dat hij aan de LTS verbonden was veel goodwill gewekt voor de school. Zeker 500Ö leerlingen hebben in al die jaren kunnen profitéren van zijn lessen zowel op de dagschool als op de vele avondcursussen. Ook in het verenigingsleven was hij aktief: bij SVV, bij de Piëlhaas, de Jeugdsoos en de Jeugdvierdaagse. Op 1 november 1981, op 63 jarige leeftijd maakte dhr. Bollen gebruik van de VUT-regeling, om van een verdiend pensioen te gaan genieten. Helaas, te vroeg naar menselijke berekening moest hij afscheid nemen. Een langdurig ziekbed ging aan zijn overlijden vooraf. Moge hij in vrede rusten. er geen enkel zicht is op enigerlei compensatie binnen deze sector; Kies in uw advies voor het z.g. "differentiatie-model", zodat ten minste de orthopedie als functie eenheid voor Venray behouden blijft, samen met de daamee samenhangende beddencapaciteit, functie-eenheden en werkgelegenheid (ruim 7000 verpleeg- dagen!)" Afschriften van deze brief heeft de afd. Venray van de P.v.d.A. gezonden naar diverse instanties e.d. in Venray en Limburg. Op vrijdag 25 maart 1988 viert de heer W. Fleurkens, hoofd arbeidsthe- rapie op de centrale werkplaats lokatie St. Servatius, zijn 25-jarig dienst- jubileum. Om 15.00 uur is er een kerkelijke viering in de kapel op de lokatie St. Servatius. Dhr. Fleurkens is voor de Venrayse gemeenschap zeker geen onbekende. Hij is ruim 35 jaar lid van het Venrayse mannenkoor en als bariton solist zeer gewaardeerd. Wie kent niet zijn vertolking van het Venrayse volkslied "mien dörp in de Peel" en van "de twaalf rovers". Hij is lid van het hofkoor en het kerkkoor in st. Servatius. Er is gelegenheid de heer Fleurkens te feliciteren tijdens een receptie die gehouden wordt in het restaurant van het Camillushuis op de lokatie st. Servatius van 16.30 tot 17.30 uur. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY DRAAG UW STEENTJE BU VOEG UW VOEGJE BU ife» ife1 b ik? t b ife3 L"01000 fc? It? fc3 fc? ft? fc3 .tl .CD p p p |D p |C3 il=3 b I? K? ie1 ie n? ie iL **##0 ie3 ft? ft3 |E? tE? (t? it1fc? ËkCb iC3 iCC .CC .CC .CO p p p .CC ita ,Cc .La .La .La .La .La .La .Lc "-a .La .La .La .La .La .La .La .La .La IP e» fe» IP IP 000 .ca .ca .ca .tra .ca .cd .ca .ca .l_i .ca e» e3 .Ira .tra .ca .ira .ira .ca .ca .ira .ca .ca La .La .La ,La .La .La .ca .La,La .La200.000 u 111111111 c EESSSttttt u ff c 11? c e e e e c FFFtSSFFir.F tttttttttt GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Volgens de "Van Dale" betekent bovenstaand gezegde: "Wat goed is, behoeft geen aanprijzing". Bij de verkoop-aktiviteiten van de Stichting voor de restauratie van de Grote Kerk is dit ook letterlijk gebleken. De verkoopcijfers van de rode Franse wijn steken namelijk met kop en schouders boven de rest uit! Opvallend daarbij is, dat er voor deze voortreffelijke wijn veel "vaste klanten" zijn. En dat is natuurlijk ook een prima aanbeveling. Prijs per fles: 7,50; dozen met 6 flessen 40,-) worden gratis thuisbezorgd. Bestel- en verkoopadres: L. Truyen, Tuinstraat 16, Venray, tel. 81799. een T-shirt met leuke opdruk (in alle modekleuren) bij aankoop van een broek vanaf Y wvi 1 broek -1 T-shirt - 2 broeken - 2 T-shirts enz. zolang de voorraad strekt Fantasievolle zomerspijkerjacks - Oldwashed Normale prijs f 119,95 Bii QQ 95 ons f O %3r Ook onze voorjaarscollectie dameskleding is binnen, modieus en Kom beslist even kijken tientallen guldens goedkoper 04788-1434 04765-3395

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1