J&J Locatie mestfabriek niet goed gekozen mmm 18 EMOFRA nieuws! Een oplossing voor het mestprobleem 2? 10.000 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! L 99999 J WAO VAN SOEST FRIKANDEL ZUSTER GERLINDA IN HET GOUD Ereprijs van Veldeke Venray Landbouwers protesteren Wederom alcoholcontrole in Venray PEEL EN MAAS Jumping Venray in de steigers KIP FILET BEEMSTER BIEFSTUK gzs CASHEW NOTEN ATTENTIE bbbbbbbbbb ^1: i^ilr t^tlr t!r t!r t!r t!r I HYPOTHEKEN I VAN DE KAMP Jan l/asse VENRAY Tel. 80934 taxicentrale ia is DONDERDAG 17 MAART 1988 Nr. 11 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18,00 Kommur,iei^r^eS ■M /Ti f Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 r groot nieuws... ben je of voel je jezelf tussen de 15 en 35 en geef je om mode dan is er volgende week vanaf 25 maart in venray beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Wij maken zelf de echte slagers en lekker!!! SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Op zaterdag 19 maart is het 50 jaar geleden dat de uit Leunen afkomstige Anna Bomm (77) in het moederhuis van de Congregatie van de kleine Zusters van St. Jozef te Heerlen, plechtig werd geprofest en dat zij vanaf die datum de klooster naam zuster Gerlinda mocht gebruiken. De viering van dit heuglijke feit krijgt daags daarvoor, in het bejaardentehuis van de zusters, de Piushove in Nijmegen, al een voorproefje. Daar zullen dan alle nog in leven zijnde zusters, die op dezelfde dag de plechtige Geloften aflegden, aanwezig zijn. Destijds was men met 30 zusters. Nu zijn dat er nog 23. "Wat een mooie tijd in dat Rijke Roomse leven van die dagen", verzucht, zuster Gerlinda in de ouderlijke woning aan de Steegse Peelweg in Leunen. Daar hebben wij haar voor een gesprekje opgezocht. Een werkzaam leven als dienst maagd des Heren en steeds als een manusje van alles, dèt was haar opdracht, en dat betekende in de praktijk alle huishoudelijke werk, al a.s. Zaterdag 19 maart zal tijdens een bijeenkomst in De Wieënhof, de Aid Venraods Ieërpries werden uitgereikt aan dhr. Koos Swinkels. Veldeke stelde de prijs in 1976 in, om er mensen mee te eren die op een of andere wijze bekendheid hebben gegeven aan de historie van Venray of zich hebben ingezet voor het behoud van cultuur (goederen). Drie jaar geleden werd de prijs voor het laatst uitgereikt. De gelukkigen waren toen Harrie Coopmans en Jan van der Putten, die duizenden oude foto's en ansichtkaarten van Venray hebben verzameld en gerubriceerd. Koos Swinkels krijgt de prijs bij zijn afscheid als voorzitter van Veldeke Venray, waarvan hij vijftien jaar geleden de oprichter was. Vanaf de oprichting is hij voorzitter geweest. Maar ook op andere terreinen is hij actief geweest om oud-Venray voor het nageslacht te bewaren. Swinkels is onder meer nauw betrokken bij het Geschied- en Oudheidkundige Kring, het museum, de Werkgroep Kruisen en Kapellen, en stond mede aan de wieg van de dansgroep De Hakke- spits. Namens Veldeke mocht hij in 1986 de Aid Prinse Plak in ontvangst nemen. De uitreiking in De Wieënhof heeft plaats om 15.00 uur. 50 jaar lang, want ook nu nog is ze steeds actief binnen de kloosterge meenschap van de Piushove. Als boerendochter was ze eigenlijk niet voorbestemd om naar het klooster te gaan. Ze werd uit werken gestuurd bij de buren, het boerengezin van Handrie Weys aan de Steeg. Daar vierde ze zelfs 12Vi jarig jubileum als boerenmeid. Toen echter de dochter des huizes groot genoeg was om moeder Weys te helpen, vertrok Anna op 8 september 1936 uiteindelijk om haar intrede te doen in genoemde congregatie. Door haar overste werd ze geplaats in het Klein Seminarie Beekvliet te St. Michelsgestel. Vier jaar later moest dat seminarie worden ontruimd, voor huisvesting van de Duitsers. Ze werd overge plaatst naar Rolduc en later naar het Gezellenhuis in Eygelshoven en ook nog naar het ziekenhuis te Roermond, totdat ze weer naar Beekvliet kon terugkeren. Daar verbleef ze tot 1972, toen volgde overplaatsing naar het bejaardentehuis van de zusters, de Piushove in Nijmegen. Daar is ze tot de dag van vandaag gebleven. Vitaal zet ze zich nog dagelijks in voor haar bejaarde medezusters. Waren vroeger de kloosterregels strenger; sinds dat mogelijk is komt ze graag naar haar familie, de kinderen Bomm aan de Steegse Peelweg. Daar helpt ze dan haar zieke zuster en haar oudere broers. Op vrijdag 25 maart zal Leunen haar gouden kloosterfeest meebe leven, om 16.00 uur in de parochie kerk, waar pastoor Ewals met assistentie van haar buurjongen, pater Weys een plechtige Eucharistieviering zal voorgaan. De muzikale omlijsting is van het Dameskoor van Leunen. Het feest zal dan worden voortgezet in zaal Martens. In Peel en Maas van vorige week heeft men kunnen lezen, dat planologisch gezien, mestverwerking in Ysselsteyn geen probleem behoeft te zijn. Burgemeester en wethouders hebben namelijk een perceel grond aan de Deumeseweg nabij de Jan Poelsweg als de meest geschikte lokatie voor de mestfabriek aange wezen. In die keuze werden zij gesteund door de Dorpsraad van Ysselsteyn en de commissie voor ruimtelijke ordening. Alleen de fraktie van de Vorie vond die lokatie niet zo geschikt en zag straks de mestfabriek het liefst op de Smakter- heide gevestigd. Een standpunt, dat voor wethouder Willems werd bestreden. Immers de meeste mestoverschotten zijn in Ysselsteyn en de funktie van die mestfabriek zal vrijwel zeker plaatse lijk zijn, omdat naburige gemeente eigen initiatieven gaan ontplooien. Waarom dan een fabriek zo ver van de bron plaatsen? ANGST VOOR STANK.. Maar amper hadden de overige commissieleden hun zegen aan de lokatie te Ysselsteyn gegeven, of de landbouwers/veehouders in de min of meer onmiddelijke nabijheid van de te stichten fabriek, roken de stank al die zo'n mestfabriek volgens hun mening ongetwijfeld zou produceren. Het water dat uiteindelijk overblijft is wel schoon, maar het is nog steeds mest die men er verwerkt. En mest stinkt dat kan men er ook nu al ruiken Zo'n grote hoeveelheid mest tonnen en nog eens tonnen in de onmiddelijke nabijheid, kan ook niet gezond zijn, voor mens noch dier, noch boom. En besmettingsgevaar is niet denkbeeldig En dan de windHet is meestal óf zuid-westen óf noord-westen wind en in beide gevallen gaat dat dan over de fabriek naar bebouwd gebied. Wie wil er straks nog een boerderij of woning kopen in die buurt? Met andere woorden: waardedaling van woning of bedrijf. Een waterzuiveringsinstallatie, zo vertelde ons een bezorgde veehouder, van minder dan 20000 i.e. (inwoners equivalenten de vervuilingswaarde, gelijkwaardig aan de hoeveelheid afvalstoffen die door één inwoner gemiddeld per dag wordt geloosd) moet al 250 meter van de woonbe bouwing verwijderd blijven. Bij een grotere waterzuiveringsinstallatie wordt die afstand al gauw 500 meter. En waarom - aldus onze zegsman zou men bij een mestverwerking minder afstand van de bebouwing mogen houden? Ook over de instemming van de Dorpsraad met de gekozen lokatie is men niet tevreden. "In no-time" heeft die Dorpsraad positief geadviseerd over de lokatie aan de Deurneseweg, zoals die door b. en w. is gedacht, zonder dat men te luisteren ging bij de meest belanghebbende boeren. De meeste leden, zo hoorden we, hebben nog nooit een mestfabriek gezien; hebben niet de moeite genomen te gaan kijken bij bijvoorbeeld "Promest" in Helmond; hebben geen weet van de grote moeilijkheden die er in Putten bij de mestverwerking zijn gerezen Kortom, men wil wel een mestfa briek, maar niet in de onmiddelijke omgeving van een bebouwd gebied. De lokatie als zodanig is slecht gekozen. Er moet in Venray toch wel iets beters te vinden zijn NOG NIET ZEKER Zoals gezegd: in de commissie voor Ruimtelijke Ordening, waar de lokatie aan de Deurneseweg werd goedge keurd, was alleen de fraktie van de Vorle tegen een mestfabriek op die plaats. In een drie pagina's tellende brief heeft men dat nog eens aan de ysselsteynse boeren en burgers rond de gewraakte plaats uit de doeken gedaan. In feite hanteert deze fractie daarbij dezelfde argumenten als de landbouwers hebben gedaan in hun verweer aan de Dorpsraad en aan de gemeenteraad. Wel breekt de fraktie In het "Agrarisch Dagblad" van j.l. maandag/dinsdag vermeldt de redactie, dat de afd. waterzuivering van de landbouw-universiteit in Wageningen zegt een oplossing te hebben gevonden voor het mestpro bleem in ons land. Met behulp van bacteriën wordt drijfmest omgezet in water. Dat water kan worden geloosd op bijvoorbeeld de Rijn. Het nieuwe procédé gaat de boer ongeveer een tientje per ton mest kosten. Binnen anderhalf jaar kan het in de praktijk worden toegepast. Ruim een jaar lang heeft de Vakgroep Waterzuivering aan het procédé gewerkt. Dank zij warme vergisting wordt mest omgezet in biogas. Wat overblijft wordt ge scheiden in vaste en vloeibare mest. De vaste mest wordt afgevoerd, de vloeibare mest wordt verder be handeld. De Venrayse politie heeft algelopen vrijdag- en zaterdagnacht in samen werking met leden van de reserve- politie in Venray en kerkdorpen zg "vliegende alkoholkontroles" ge houden. 95 bestuurders van auto's en bromfietsen werden gekontroleerd. 60 bestuurders moesten een blaastest afleggen. Geen van hen had teveel alkohol gedronken. De politie konkludeert hieruit dat er toch meer sociale kontrole is ontstaan met betrekking tot rijden onder invloed van alkohol. Naast het veelvuldig gebruik van taxi's, was het opvallend dat veel personenen vanaf uitgaanscentra werden opgehaald of een "chauffeur" voor die avond hadden aangewezen. 'n leesbare krant De ammoniak in de vloeibare mest wordt in een beluchtingsapparaat omgezet in nitraat. De zuren die daarbij vrijkomen, kunnen worden geneutraliseerd door kalk. In een zuurstofloze opstoomreactor wordt het nitraat weer omgezet iin stikstófgas .Tijdens "dat proces staat er calciumfosfaat neer. Het water dat overblijft is vrij van organische stoffen, stikstof en fos faat. Wel bevat fret nog enkele zouten, zoals calcium en chloriden. Niet schoon genoeg dus om te lozen op een beekje, maar wel in grote rivieren. In de berekening van 10,- per ton mest zou het vervoer zijn inbegrepen. Over een jaar kan de proeffabriek zijn gebouwd. Een iaar.van Droef- draaien moet genoeg zijn. Na 2Vi of 3 jaar kan de zaak draaien Aldus het "Agrarisch Dagblad". Naar wij vernemen gaat Jumping Venray op zaterdag 2 en zondag 3 juli in ieder geval haar tweede editie beleven, nu de financiële basis is gelegd. De beide hoofdsponsors van vorig jaar, Nelissen van Egteren en Nijsen Mengvoeders hebben weer toegezegd hun financiële bijdragen te zullen leveren. Door de medewerking van Vissers Wegenbouw en Van Rattingen (Oostrum) kunnen de organisatoren ook weer verzekerd zijn van de aanleg van de zandbodem. Intussen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van "Jumping Venray" die vorig jaar ondanks minder gunstige weersomstandig heden een succes is geworden. Aan het z.g. randgebeuren wordt dit jaar bijzondere aandacht besteed. Meer dan dat er "tal van verrassende elementen" zullen worden ingebouwd in zowel het concours-hippiaue als bii het z.g. randgebeuren, wilde men in dit stadium nog niet kwijt. Men verwees ons naar de persconferentie, waarop het bestuur het achterste van zijn tong zal laten zien. van de Vorle nog een lans voor de natuurgebieden Rouwkuilen, Hande- rik en Weverslo, die volgens deze fraktie ernstig te lijden zullen hebben van een mestfabriek in de onmidde lijke omgeving. Ook wijst men er op, dat de capaciteit van de Ysselsteynse waterzuiveringsinstallatie door dc vestiging van de nieuwe slachterij al ontoereikend is geworden. Helemaal problematisch wordt het volgens deze briefschrijvers als men er ook nog het afvalwater van een mestfabriek aan toevoegt De reclamanten gaan vrijwel allen voorbij aan het feit, dat de aanduiding van de lokatie niet betekent dat er definitief een fabriek komt. Dat werd ook nog eens onderstreept door dhr. Philipsen: "Als straks de plannen tot niets leiden of milieuhygiënisch onhaalbaar blijken, dan gaan ze gewoon niet door". "Dat zal wel", zei ons een veehouder, "maar als straks een hinderwetvergunning wordt aangevraagd is er al niet veel meer aan de plannen te veranderen. Daarom reclameren we nu al". Woensdag jl. openden wij onze nieuwe zaak in het Stadscentrum De Bleek VRIJDAG 18 en ZATERDAG 19 MAART kunt U PROFITEREN van onze OPENINGSVOORDELEN Onze kampioenskaas: belegen alléén dit weekend 500 gram ^25 Heerlijk! Dit moet U proeven 100 gram 1 Feestelijk vlees 150 gram 3 stuks 100 gram 5 5 soorten vleeswaren Allen 1 25 slechts- I per 100 gram Keus uit: zeeuws spek - fricandeau - boerenmetworst - champignon- worst en gekookte schouder ham U mag van alle soorten zelf zeg gen hoeveel plakjes U wilt! KIP-KERRIE - SALADE .so gram fc Bij besteding van /25,- mini maal ontvangt U eenmalig een heerlijk bakje FILET-AMERICAIN GRATIS RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY DRAAG UW STEENTJE BU VOEG UW VOEGJE E d? ife> h h tb ife1 \k tï* fc? Ifc? tE? lE? fc? fc? lE? it? t513 *5? fe3 ie3 Ëjn iD itD p il_) p p p p ia 4? 4? t3 tV |E» I000 ia il_) il_3 il_) p il_D il_i ia p i£3 |fe> it? d? (L jb jb jb e3 (t1 it3 It? t3 p itD p P P itt) P ilrn P it) i? t31? tb tp t»0000 |l£? HÈ? IE? IIP |E? |E? ft? ft? |E? It? It1 |E? E? |E? It1 fP>13|E? ALTJ A1—1A1—1ALi |D A1-^ A'1A1-—1A'1 P IQ iD it) .IP it=3 it) it) it) it) t) it) it) it it) it) it) it) it) it) i 200.000 tit) it) it) ID it) it) it) it) it) it) t) it) it) it) it) it) it) it) it) it) ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie VERKOOP-AKTIVITEITEN OOK WEER OP WEKELIJKSE MARKT Met ingang van maandag a.s. zal de Stichting voor de restauratie van de Grote Kerk weer wekelijks met een kraam vertegenwoordigd zijn op de Venrayse markt. Tijdens Uw markt bezoek op maandagmorgen kunt U daar dan weer terecht voor aankopen, waarmee U het werk van de Stichting steunt. Er is nog steeds veel geld nodig om de restauratie van de Grote Kerk te kunnen bekostigen. Franse wijn, kaarsen en mapjes kaarten zijn dus weer op de markt verkrijgbaar. Voor wat betreft de mapjes met kaarten: inmiddels is ook het tweede mapje verschenen met weer zes prachtige kleuren-kaarten met afbeeldingen van andere Heiligen beelden van de Grote Kerk. In de marktkraam is tevens het echte Venrayse Petrusbrood verkrijg baar. Dit brood is overigens iedere dag te koop bij Bakkerij Pijpers op de Grote Markt. Ook daar is de netto opbrengst voor het restauratiefonds. Brood- en Banketbakkerij Alles uit eigen bakkerij 10 JAAR RESTAURANT Ir, de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788 1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR N BEGRIP

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1