Er is toch nog werk aan de winkel.... r Groots sportfeest Mestverwerking planologisch" geen probleem EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING iFiFiFi!ri!riri!riFi?i? i!ri!ri!ri!ri!ri!ri!ri!ri!ri!r ilrilrilrilrilriirilrilrilrf"0 Grootse Antiekmarkt Horst in de Merthal Reeds 36 verdachten bij 70 delicten 10 JAAR PAULTJE PATAT Gladheids- bestrijding BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! WAO VAN SOEST Pachtprijzen omhoog Afscheid pater Steenkamer als leraar geschiedenis aan het Boschveldcollege HYPOTHEKEN I VAN DE KAMP PEEL EN MAAS PONDERDAG 10 MAART 1988 Nr. 10 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS JITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 IESTAURATIE GROTE KERK VENRAY DfiAAG UW STEENTJE BIJ VOEG UW VOEGJE BIJ b ifcnbi ita itn itn ifcn A b Ab AbBSO OOO iD it) iH=3 |D itn p At) At) iCD |D ib itn p ia p At) i cd ib p icd ib iEd p ilb) itn iQ ib) pp p ib ib p ib ib itn itn p ACn ib b ib ib ib ib p p ,b i b 300 000 |b ib ib ib ib ib ib ib ib ib Ëb ib pppibibp b ib b b ib p b .b p ib ib b b b ib b ib ib ib b b Dpibibib ib ib ib b ib 250.000 p ii_) ia ito ia its lib) ia ib) ib) tepppppppb.. jb .h lb ,h ,b ,b ,bb ,b ,b kkkkkkkkkk i■Uiiiiiië" I STADSPOST VENRAY STEUNT RESTAURATIE GROTE KERK J November vorig jaar werd in Peel |n Maas een artikel gewijd aan een pieuwe serie stadspostzegels van jtreekpost Venray, Sevenum, Maas- De fraaie zegels vertonen ifbeeldingen van een plaatselijke Icerk. Zo staat op de 45 cent zegel de prote Kerk van Venray. Dit was aanleiding voor Dhr. P. [Verheyen van de Venrayse stadspost fcm de "Stichting tot Behoud en Restauratie der St. Petrus Banden Kerk toe te zeggen, een gedeelte van pe opbrengst van de zegels te willen pstaan aan het goede doel: de estauratie van de Grote Kerk. Op 1 maart j.l. heeft Dhr. Schut, al laren lang de rechterhand van Dhr. TVerheyen, het stadspostgebeuren fcvergenomen. Overigens een interne pak, waar de klant niets van heeft gemerkt en zal merken. Het stads- lostkantoor blijft gewoon aan de ngeweg, waar de inhoud van de tadspost-brievenbussen bij eenkomt (vordt gesorteerd en verspreid. Het lantal brievenbussen is overigens het iforig jaar flink uitgebreid (buiten dijken, kerkdorpen). En natuurlijk lijn de stadspostzegels - met - de - perken nog steeds te koop en geldig. De overdracht van de stadspost kond Dhr. Verheyen een passende pelegenheid om zijn eerder gedane >elofte na te komen. En daarom [nocht de penningmeester van de Btichting voor de restauratie onlangs Ten fiks bedrag incasseren. Goed voor péér een aantal "volle" kerkjes op de Thermometer met een "hartelijk lank" naar Dhr. Verheyen. VRIJDAG 11 MAART 18-21 uur ZATERDAG 12 MAART 11-17 uur ZONDAG 13 MAART 11-18 uur Ruim 50 stands betaalbaar antiek Org. van Aerle Tel. 04920-25483 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten en verwacht wordt dat nog meerdere verdachten zullen worden aangehouden, heeft de recherche thans een tussenbalans opgemaakt van het reeds 2 maanden durende onderzoek inzake een groot aantal gepleegde delicten. Thans zijn reeds 36 verdachten in leeftijd variërend van 14 tot 19 jaar aangehouden. Zij hebben bekend betrokken te zijn geweest bij 70 delicten, welke bestonden uit tasjes roof, inbraken in auto's, het kraken van sigarettenautomaten en het plegen van vernielingen. Alle daders werkten in groepjes met elkaar en men kan spreken van een operationele bende. Alle verdachten zijn woonachtig in Venray. Verschillende van hen zijn meerdere dagen voor nader onderzoek te gast geweest in het politiebureau. Omdat een aantal daders minderjarig zijn, werden de ouders van de daden van hun zoons in kennis gesteld. Het ligt in de verwachting dat in een "monsterproces" de minderjarigen berecht zullen worden bij de kinderrechter. De totale buit en de schade door vernielingen bedraagt vele duizenden guldens. Ook hebben verschillende daders bekent betrokken te zijn geweest bij enkele vormen van brandstichting o.a. bij speeltoestellen. WOENSDAG 16 MAART Cafetaria 't Brukske telefoon 82355 (zie onze advertentie elders in dit blad) Volgens het commissie- en raadslid A. Broeksteeg heeft de gemeente vorig jar "dik overgehouden" aan de gladheidsbestrijding. In de winter maanden januari en februari is er weinig of niets gestrooid, terwijl er in de voorbije decembermaand geen kruimeltje zout aan te pas kwam. Als het aan Broeksteeg lag, wist hij wel een goede besteding van dat geld. Bijvoorbeeld aan de Bonte Koestraat.. Volgens de heer Grootjans, direk- teur gemeentewerken, is er inderdaad geld overgehouden zo'n 80.000,- liet hij zich ontvallen. Maar op andere begrotingsposten is men het vorig jaar geld tekort gekomen en van dit overschot kan men die tekorten weer dekken. Het geld dus dit jaar besteden aan een of andere prioriteit die men zo maar even uit de mouw schudde, zit er helemaal niet in. In de commissie voor financiële en economishce zaken is vorige week een lijst gepresenteerd met openstaande prioriteiten, waarvoor bij de begro tingsbehandeling voor dit jaar of vorige jaren gelden zijn gereserveerd, maar die nog niet zijn uitgevoerd. Zo staat er vanaf 1987 650.000,- gereserveerd voor de reconstructie van het riool in de tweede helft van de Schoolstraat tussen Henseniusplein en Electro Martens. In eerste instantie was gepland dat aansluitend aan de reconstructie van het eerste gedeelte van de Schoolstraat, op korte termijn dat tweede gedeelte onder handen zou worden geworden. Daar ziet het echter niet naar uit. Zo is bijvoorbeeld nog geen overleg geweest met de aanwonenden over hun bijdrage aan de verfraaiing van het wegdek, waaraan die aanwonenden hun "steentje" zullen moeten bijdragen. De gemeente heeft namelijk alleen geld beschikbaar voor de vervanging van de riolering en het in zijn oude staat terugbrengen van de bestrating. Daar wil men echter van af op kosten van de aanwonenden Natuurlijk wordt daarbij wel ver rekend de kosten van bestrating en de waarde van de bestaande klinkers. STAMRIOOL Ook op de begroting van 1987 staat een prioriteit van 1.100.000,- voor een nieuw stamriool in de Over- loonseweg. Daar is ongetwijfeld bij inbegrepen de Eindstraat, want dat is nog de bottle neck tussen de vernieuwde riolering in de Schoolstr. en de Overloonseweg. Die renovatie zal dit jaar wel niet meer aan bod komen, omdat men voorrang gegeven heeft aan de renovatie van de Hoenderstraat en de Leeuwstraat. In de Hoenderstraat is het vooral het wegdek, dat vernieuwing verdient maar men kan dat niet vernieuwen, zonder ook de riolering te vervangen. Het zijn immers allemaal rioleringen uit de jaren 1928 t.m. beginjaren '30. Destijds werd er niet gerekend op een grote groei van Venray en zeker niet van het centrum als zodanig. Dat is ook de reden waarom men dit jaar de Leeuwstraat en zijn riolering gaat renoveren. Zowel aan de kant van de Langstraat als aan de kant van het Henseniusplein ligt al nieuwe riole ring. Het nuttige effect daarvan kan men pas verwachten als ook de Leeuwstraat een beurt gehad heeft. De renovatie van de Leeuwstraat die al op zich liet wachten vanwege het bebouwingsuitstel op het gouden Leeuwterrein gaat 110.000,- kosten. Voor de Hoenderstraat is ƒ485.000,- gereserveerd. BODEMSANERING Voor dit jaar staat ook nog op de prioriteitenlijst de bodemsanering in de Endepoel de sloopplaatsen van Robben en Burhenne. Zoals bekend zouden beide sloopplaatsen moeten verhuizen naar de Smakterheide, maar die overplaatsing heeft al zoveel haken en ogen gehad, dat we er oprecht aan twijfelen of er dit jaar "schoon-schip" gemaakt kan worden. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Voor de afrastering van de atletiekbaan op het sportpark De Wieën had de gemeente voor dit jaar 31.000,- gereserveerd. Zoals men vorige week reeds heeft kunnen lezen in dit blad is het benodigde bedrag teruggebracht tot 22.000,-. Men mag verwachten dat, met de hand- en spandiensten van de atletiekvereniging deze klus dit jaar zijn beslag krijgt. Bijna 50.000,- is er bij de begrotingsvaststelling gereserveerd voor de aanschaf van schoonmaak- machines voor de sportaccommoda ties. Een voorstel van het college van b. en w. om deze machines nu maar aan te kopen, is echter nog niet op tafel gekomen. GROTE MARKT Al eerder hebben we bericht, dat de renovatie van de Grote Markt en de Marktstraat nog dit jaar van start gaan. De gemeente heeft de uitvoering "op veler verzoek" vervroegd, maar had slechts 125.000,- gereserveerd. Nu wordt het werk zó gepland, dat deze 125.000,- inderdaad eind dit jaar worden opgesoupeerd, en direkt daarop aansluitend het bedrag wat men voor het komende jaar daarvoor beschikbaar gaat stellen. 20.000,- heeft de gemeente gereserveerd voor nieuwe burostoelen in het gemeentehuis. Voor zo'n bedrag kan men toch een aardig partijtje stoelen kopen Niet ingevuld zijn de bedragen, welke nodig zijn voor het bosbeheers- plan, voor het achterstallig onderhoud van wegen en voor het sociaal beleid. Evenmin het (geschatte) verlies dat ontstaat door de gemeentegaranties op hypotheken waarvan de hypo theeknemers in gebreke blijven rente en aflossing te betalen. Maar dat is een verhaal apart, dat u elders in dit blad kunt aantreffen. 99 Als aan alle milieu-hygiënische eisen wordt voldaan zal in de toekomst op de hoek Deurneseweg- Middenpeelweg, aansluitend aan het Ysselstynse industrieterrein, een mestverwerkingsfabriek worden ge start. De commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting had, in de vergadering van vorige week donderdag, met deze locatie zoals die door b. en w. werd voorgesteld nauwelijks problemen. Het ging hier dan ook alleen maar om de planologische projektie van zo'n fabriek. De nog uit te werken plannen voor de mestverwerking er zijn 2 initiatieven zullen pas later ter goedkeuring worden voorgelegd. De gemeente heeft met dit planologisch voorstel uiterst voort varend gereageerd op de initiatieven, die ontwikkeld worden in het Ysselsteynse, ten behoeven van een mestverwerkingsfabriek Door het aanwijzen van deze lokatie, zal straks, als de plannen uitgewerkt en goedgekeurd zijn, geen onnodige vertraging ontstaan bij de realisatie daarvan. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat deze lokatie voor een mestverwerkingsfabriek het meest geschikt is. Overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld zijn: een goede onsluiting op het provinciale wegennet, een aanhaking aan de bestaande bebouwingsstructuur, een gunstige ligging ten opzichte van de overheersende windrichting, de aan wezigheid in de buurt van voor zieningen (waterzuiveringsinstallatie), de beperkte mogelijkheid tot vestiging van afgeleide bedrijvigheid (aan het bestaande industrieterreintje) en de centrale ligging in het mest»overschot- gebied. De commissie reageerde over wegend positief op de keuze van deze beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 locatie. Wel vonden de meeste leden het jammer, dat voor deze plannen geen bestaand stuk industrieterrein kon worden gebruikt. De argumen tatie van b. en w. maakte dit feit echter van ondergeschikt belang. Alleen dhr. Lemmens (fractie v.d. Vorle) vond de locatie minder geschikt. Hij was van mening dat het natuurgebied "Rouwkuilen" door de fabriek veel te verduren krijgt. Zijn fractie kon deze locatie, om milieu technische redenen, dan ook niet goed keuren. Lemmens zag meer heil in vestiging op het industrieterrein Smakterheide, in de onmiddelijke nabijheid van de waterzuiveringsin stallatie. Dit i.v.m. de verwerking en controle van het overblijvende afval water (effluent). Wethouder Willems zag deze visie echter niet zitten. Hij vermoedde dat zo'n fabriek nieuwe industrieën zal afschrikken. Bovendien is de Smak terheide, logistiek gezien, een on gunstige locatie. Immers de meeste mestoverschotten zijn in Ysselsteyn en omgeving te vinden. Bovendien denkt de wethouder dat de mestfabriek (in Ysselsteyn) geen regio-funktie zal krijgen, gezien de initiatieven in naburige gemeenten. Localisering op Smakterheide is daarom dan ook zinloos. De gemeente gaat nu het bestem mingsplan "Buiten-gebied" gedeelte lijk herzien ten behoeve van die mestverwerkingsfabriek. Dat houdt echter niet in dat er dan definitief zo'n fabriek komt. "Als straks de plannen tot niets leiden of milieu-hygiënisch onhaalbaar blijken, dan gaan ze gewoon niet door" zei dhr. Philipsen (CDA) "dat is de realiteit, en daar is dan niets aan te doen". Feit is echter dat iedereen de noodzaak van een mestverwerkingfabriek inziet, en dat is maar goed ook. Eind vorig jaar heeft het gemeente bestuur aan de Grondkamer verzocht alle pachtprijzen zoals die door de gemeente berekend worden eens nader te bekijken. Hoewel de gemeente elke drie jaar die pacht prijzen bijstelt, was men niet zo heel zeker of de juiste prijzen berekend werden. de Grondkamer heeft intussen een advies uitgebracht en daaruit blijkt dat de gemeente helemaal niet aan de hoge kant zit. Over het algemeen genomen kunnen de pachtprijzen verhoogd worden en dat met terugwerkende kracht tot I november 1986. In het bijzonder de gemeente gronden waarop asperges geteeld worden, kregen een forse prijsver hoging. Die prijzen werden namelijk verhoogd tot 1000,- per hectare. Alleen al de herberekening tot november 1986 betekent voor de gemeente een extraatje van 19.000,- Wethouder Claessens verwachtte wel, dat een aantal landbouwers bezwaren zullen indienen tegen deze verhoging. Maar met die bezwaren moet men bij de Grondkamer zijn en dus o alle paté's ROOMPATE CHAMPIGNONPATE UIENPATE B0ERENPATE PEPERPATE KN0FL00KPATE PATEWORST uit eigen worstkeuken SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 Op vrijdag 11 maart 1988 neemt het Boschveldcollege op feestelijke wijze afscheid van pater M.J. Steenkamer O.F.M., die bijna 24 jaar als leraar geschiedenis aan het Boschveldcollege verbonden is geweest. Na een feestelijk samenzijn van de schoolge meenschap zal ook aan ieder ander, die pater Steenkamer heeft leren waarderen als een deskundige leraar, de gelegenheid geboden worden afscheid te nemen op de receptie in de aula van de school van 17.00-19.00 uur. Pater Steenkamer werd geboren in Gouda, een stad die nog steeds een warm plekje in zijn hart heeft. In 1948 werd hij ingekleed in de orde van de Franciscanen en in 1956 werd hij priester gewijd. Vervolgens gaat hij geschiedenis studeren, een studie, die in 1961 wordt afgesloten met het doctoraal examen. Als leraar is hij eerst tijdelijk verbonden aan het lyceum voor jongens in Venray, het seminarie der Franciscanen in Megen en de scholengemeenschap Jerusalem. Vanaf 1965 is hij leraar aan het lyceum voor jongens/boschveldcol- lege en wijdt hij zijn beste krachten aan de jeugd, die deze school bezoekt. Bij pater Steenkamer nam het leraarschap een zeer belangrijke plaats in in zijn leven. Het overbrengen van allerlei culturele waarden en histo rische ontwikkelingen zag hij als een belangrijke en waardevolle opdracht. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie De patiënten sportvereniging "SERVIO" van het Psychiatrisch Centrum Venray heeft vorig jaar bij de viering van het 25 jarig bestaan van de skelterbaan op de lokatie St. Servatius aandacht gevraagd voor de vervanging van de toplaag van de baan. Daar er binnen het budget van het PCV geen financiële mogelijk heden voor handen zijn, om een nieuwe toplaag te betalen, gaat Servio nu aktiviteiten ontplooien om de financiële middelen daarvoor bijeen te krijgen. Dit onderdeel van de ontspanning/therapie heeft in de loop van de afgelopen jaren haar waarde bewezen. Een organisatie-comité wil een aantal aktiviteiten opzetten, om de benodigde gelden bijeen te krijgen. Het hoogtepunt van de aktiviteiten wordt een groots sportfeest op 28 mei a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen (groepen en individuëlen) kunnen deelnemen aan het sportfeest. Om deze dag goed te kunnen organiseren zijn een aantal verenigingen gevraagd om de helpende hand te bieden. Deze verenigingen hebben inmiddels een schrijven van de organisatie ont vangen. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: - Omdat de toplaag van de skelterbaan centraal staat, is het mogelijk voor één ieder tegen betaling te skelteren, tevens zullen erop de baan enkele demonstraties gegeven worden. - Op de sportvelden, naast de skelterbaan, worden een aantal sportaktiviteiten georganiseerd o.a.; voetvolleybal, korfbal, handbal, vol leybal en voetbal. De organisatie richt zich op deelname van familie, buurt, school, wijk, straat en bed rij fs-team. Is er in Uw familie, buurt enz. interesse om deel te nemen aan één of meerdere onderdelen van dit sportfeest dan kunt U zich inschrijven op de volgende adressen: - L. v.d. Rijt, Kempweg 133, 5801 VR Venray, tel. 04780-82457. - M. v.d. Sande, Arn. v. Gelrestr. 20, 5821 CB Vierlingsbeek, tel. 04781-81742. - M. v.d. Langenberg, Serenadestr. 50, 5802 EV Venray, tel. 04780-85271 Kontaktadres overdag: - Sportvereniging "SERVIO", Afd. Ontspanning, PCV Lokatie St. Servatius. De kosten bedragen per team voor: Voetvolleybal ƒ30,- Korfbal ƒ40,- Handbal 35,- Volleybal ƒ30,- Voetbal 55,- Inschrijfgeld kunt U storten op rek, nr. Rabobank 153904410 t.g.v. "Aktie Toplaag Skelterbaan". Psy chiatrisch Centrum Venray. - Voor de jeugd zijn er een aantal aktiviteiten waar geen kosten aan verbonden zijn, o.a.: luchtkussen, tafeltennis, tafelvoetbal, sjoelbak. - Aan een aantal aktiviteiten kan tegen geringe betaling deelgenomen worden: huifkarrit, verfcentrifuge, doelschieten, tombola en schiettent. - Op feezette tijden zorgt de organi satie dat er levende muziek aanwezig is: orkest en joekskapel. Tenslotte zullen er een aantal kramen aanwezig zijn waar diverse snacks en dranken verkrijgbaar zijn. Het lesgeven ging hem prima af. Met een geheel eigen doceerstijl, vol humor wist hij zijn leerlingen te boeien. Hij had echt menselijke belangstelling voor zijn leerlingen, maakte een grapje als alles goed ging en leefde echt met hen mee als iemand op school of privé problemen had. Binnen de schoolorganisatie heeft hij zijn sporen verdiend. Jarenlang was hij een zeer gewaardeerd sectieleider. Hij heeft in de leraren- raad gezeten en was secretaris van de voorlopige medezeggenschapsraad. Hij begeleide menigmaal de leerlingen op werkweken. Voor festiviteiten leverde hij teksten, waar iedereen met genoegen naar luisterde. Voor toespraken van hem ging iedereen eens even goed zitten. Vergaderingen werden opge fleurd en moeilijke discussies gerelati veerd, want hij bezit als geen ander een groot gevoel voor humor. Naast zijn schoolaktiviteiten was er een grote hoeveelheid pastoraal werk. De nodige malen verving hij pastores en zelf was hij van 1980-1981 pastoor van Griendtsveen. Als Franciscaan was hij vanaf 1974 vicaris en vanaf 1986 gardiaan van de communiteit in Venray. Pater Steenkamer zorgde ervoor op tijd lichaam en geest te ontspannen. Was hij tot voor enkele jaren een van de trouwste deelnemers van het lerarenvolley, nu trekt hij nog wekelijks zijn baantjes in het zwembad. Hij is voorzitter geweest van de geschied- en oudheidkundige kring Venray en is op dit moment een fanatiek bridger. De hele schoolgemeenschap is hem dankbaar voor zijn grote inzet en vele verdiensten. Wij hopen dat velen op de receptie aanwezig zullen zijn. EEN ABONNEMENT WAARD! Voor een perfekt passende ECHTE MERK SPIJKERBROEK gaat U natuurlijk naar de JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel.: 04780 - 85214

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1