berden Feestelijke kommunie-jurkjes r'in Kwade reuk van Ysselsteyn in landelijk dagblad uitgemeten a jogga Leenenl 10.000 M B Venray promoten als (overdekt) centrum voor het winkeltoerisme NOG 13 DAGEN! IS SCHOLTEN A t UIUTlILI Grotestraat 71 ll'ltitlHik <3 EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING venray Deel van Venray was vrijdagavond spookstad PEEL EN MAAS „Bericht uit de aars van Nederland" 0 JANuw ambachtelijke bakker Volgens het toeristische plan „Maasvallei" HILHORSm 10% korting WAO VAN SOEST BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! „Feus van de smid" in Ysselsteyn overleden PEEL EN MAAS I HYPOTHEKEN Fitness- en Saunacentrum Venray lONDERDAG 3 MAART 1988 Nr. 9 HONDEROENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18,00 A - 4^4 In ons assortiment hebben wij ook diverse panklare artikelen zoals NASI BAMI GOULASH (30 min.) SATE (varkenshaas) Chinese TOMATENSOEP ERWTENSOEP SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 TAXATIEKANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 Vrijdag viel door een stroomstoring de electriciteitsvoorziening uit in een deel van Venray. Dat gebeurde op koopavond even na half acht. De storing trad op in de Oranjebuurt, de Paterstraat, Paterslaan, Langeweg, Kennedystraat, een deel van de Westsingel en veel van de daartussen gelegen straten. Ook de Haamma- kersstraat kwam zonder licht te zitten, evenals de Hubenhofflat. Een persoon die zich daar in de lift bevond kon worden bevrijd. Ook de verkeers lichten aan de Langstraat-Westsingel en Merseloseweg-Westsingel vielen uit. Zo ook de straatverlichting. Het regende bij de politie klachten. In het winkelcentrum Veltum gingen de winkels dicht. In de supermarkt werd eveneens "kaarslicht" gebruikt om de klanten te kunnen afhandelen. Dat gebeurde onder het aanbieden van een versnapering. Gedurende het gehele storingsuur stond zowel de alarmlij n als het gewone nummer "roodgloeiend". De politie deed in het storingsgebied, dat spookachtig aandeed, extra surveil lance's. Op vele plaatsen kwam verlichting in de vorm van een kaars op tafel. In enkele andere straten, waar men wel electriciteit had, viel de kabelTV uit. Personeel van de PLEM deed alle mogelijke moeite om de storing te verhelpen. Voor zover bij de politie bekend, hebben zich tijdens dat donker uurtje geen diefstallen of ongeregeldheden voorgedaan. 'n leesbare krant taxicentrale VAN DEN BEUKEN TEL 04780-10.000 al meer dan 50 JAAR EEN BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers Er wordt niet altijd lovend geschreven over YsselsteynDaar kwamen de ysselsteyners achter toen zij lucht kregen van een artikel in het Zaterdags-bijvoegsel van NRC-Han- delsblad van vorige week. Dat had een run op boekwinkels en krantekiosken tot gevolg, want iedereen wilde wel "het bericht uit de aars van Nederland" lezen, nadat twee ver slaggevers "de kwade reuk van Ysselsteyn" hadden opgesnoven en pagina-groot onder het motto "Groeten uit de Peel" onder de aandacht van hun landelijke lezers hadden gebracht. Met zo'n verhaal moetje niet in Ysselsteyn aankomen.. Dat voelden de verslaggevers dus zelf ook al, toen zij op een maandagavond de repetitie bijwoon den van fanfare "De Peelklank". De verslaggevers werden begroet met achterdocht en "Dat zal wel weer 'n - negatief stuk worden" en "Als dat zo is, gooien we jullie een volgende keer bij kont en kraag de zaal uit". Of: "Altijd diezelfde sproeiende mestkar op de televisie. Dan zeggen de kijkers: daar zijn ze weer hun rotzooi aan het dumpen. Terwijl we gewoon ons land bemestenMaar ja, het verhaal in NRC Handelsblad heeft dan ook een andere teneur dan het artikel in 't januari nummer van "19 NU", waarin de loftrompet werd gestoken over de Ysselsteynse pioniersgeest. "BLUBBER" "In Ysselsteyn stinkt het dag en nacht. Tweeduizend inwoners houden er een kleine anderhalf miljoen slachtdieren. Ieder jaar zorgen die voor 400.000 kubieke meter mest. Zelf spreken de dorpelingen liever van "blubber". Het steekt hen, dat de buitenwereld de neus ophaalt voor hun ondernemingslust en pioniers geest". Aldus beginnen beide verslag gevers het verhaal over hun dagje Ysselsteyn, dat hen kennelijk slecht is bevallen Een permanente strontlucht be zwangert de atmosfeer. Ammoniak- dampen slaan neer op het natuurre servaat De Rouwkuilen, waar de bezoeker de tranen in de ogen springen van zoveel dood geboomte. Zij hebben een nieuwe naam bedacht voor de Ysselsteynseweg: Ammonia Avenue, een naam, die de Yssel steynse bevolking niet wil horen. Hooguit Stinkstraat. Biljarters in Roelanzia hebben nog wel geprobeerd te vertellen hoe in 1921 pioniers uit alle windstreken de onvruchtbare en weerbarstige Peel- grond hebben bedwongen. Maar Ysselsteyn zo kan men lezen in het bijvoegsel heeft intussen de grenzen van haar groei overschreden. Op veertig vierkante kilometer zit men nu opgescheept met een berg mest, 200.000 kubieke meter te veel; een voetbalstadion vol"Zo schaarde Ysselsteyn zich in de reeks Brabantse en Limburgse peelgemeenten, die samen de aars van Nederland vormen". SCHULDVRAAG Beide verslaggevers hebben gepro beerd een antwoord te krijgen op de vraag waar de schuld ligt. Een Ysselsteynse biljarter gooit het op de (inmiddels afgeschafte) WIR-premie. De Haagse politiek ging er van uit om met financiële stimulansen de vlees-, maar daarmee ook de mesteconomie op te drijven. En daarmee komt de miserabele toestand van de Rouw kuilen niet alleen op rekening van de Ysselsteyners. "Als er al sprake is van schuld, dan is het een collectieve schuld" zei een varkensmester. Boer en politicus Harrie Philipsen raakte enigszins geïrriteerd, toen de ammoniak-uitstoot en de toestand van de Rouwkuilen met elkaar in verband werden gebracht. Volgens hem hadden ze daar nooit Corsicaanse dennen moeten planten; het bos is meer dan eens aangetast door schimmels; staatsbosbeheer pleegt geen onderhoud maar stopt er wei tonnen onderzoeksgeld in. Jbn wai ie denken van de zwaveldioxide uit het Ruhrgebied en het langs het bos razende verkeer? STRONT IS BLUBBER Volgens de verslaggevers lijkt het bij de naam noemen van dingen niet de sterkste zijde van de Ysselsteyners, die ammoniak "gewoon varkens- lucht" noemen, blubber tegen stront zeggen en een mestvarken een vleesvarken noemen. Met varkenshouder Classens werd gesproken over de toekomst van de varkenshouders. Volgens hem hebben de noodwet-Braks en de economische malaise er de klad in gebracht. Met hogere bedragen aan rente en aflossing hebben varkenshouders een inkomen van nul komma nul, terwijl de bank geen respijt geeft. "Die brengt je een paraplu als de zon schijnt en komt hem weer halen als het gaat regenen". PORKHOF Geen artikel over Ysselsteyn zonder een gesprek met Jan Houben, "de vleesgeworden Ysselsteynse onder nemingslust", de "varkenskoning van de Peel" en "een super-veehouder, die in de Peel en waarschijnlijk in heel Nederland zijn weerga niet kent". Hij ontkent niet, dat hij zelf toch een van de grootste verzuurders is, maar noemt de ammoniak slechts een deel van de oorzaak. "Dat deel moeten wij samen met de overheid oplossen en dat kan met technische middelen" heeft Jan Houben gezegd. Evenals Harrie Philipsen heeft hij gesproken over de plannen tot bouw van een mestfabriek, waarvoor de benodigde grond, 6 ha, al door de gezamenlijke veehouders is aange kocht. Volgens Jan Houben is het jammer dan "we harstikke zijn vastgelopen, op het effluent (het resterende afvalwater), dat nog niet geschikt is o#h in het milieu te lozen". Tenslotte vat Jan Houben om maar eens een nieuwe agrarische term te gebruiken de keutel bij het schone eind: "Vermindering van de veestapel lijkt op den duur onont koombaar, maar daarentegen zal ik mij met hand en tand verzetten. Niet alleen voor mijn eigen hachie, maar voor de hele nationale economie. Want pak je de varkenshouderij weg, dan gaat de regering failliet". f21 4MÊ Gerstemoutextrakt Tarwezemelen Roggebloem Tarwebloem Tarwegluten Gerstemoutmeel Votkorenmeet Tarwemout Gist-Suikers Brood Alléén echt met dit embleem Zoveel natuurlijke grondstoffen in één brood voor uw broodnodige energie Vers van uw eigen bakker. Gewoon een goede bakker SS E loop daarom eens binnen bij VELTUMSE KLEFFEN 58 TELEFOON 04780-80934 's maandags gesloten volop parkeergelegenheid Door het Gewest Noord Limburg, de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord Limburg en de Streek VVV Noord- en Midden- Limburg is aan Grontmij n.v. opdracht verleend voor het opstellen van het toeristisch produkten-ont- wikkelingsplan "Maasvallei". Doel hiervan is het ontwikkelen van een herkenbaar en economisch wervend toeristisch produkt "Maasvallei", alsmede bet aangeven van een strategie voor het realiseren van de gewenste toeristische recreatieve ont wikkelingen. De commissie voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport en recreatie heeft zich dinsdag j.l. hiermee bezig gehouden. Volgens het plan moet de functie van Venray als koopcentrum en bezoekcentrum worden bevorderd. Venray moet voor het toeristisch gebied Venray-Leukermeer functio neren als toeristisch winkelcentrum (elkweervoorziening). OVERKAPPINGEN In het rapport staat te lezen, dat Venray kan worden ontwikkeld en gepromoot als dagcentrum voor het winkeltoerisme voor inwoners van Noord Limburg en oostelijk Noord Brabant en verblijfstoeristen in de omgeving. Daarnaast kan het uit groeien als bestemming van geor ganiseerde dagtochten (ook gekoppeld aan rondvaarten op de Maas). Er moet worden zorggedragen voor een attractief centrum. Gedacht kan worden aan overkappingen, luifels, terassen e.d. Het zeer frequent organiseren van markten en evene menten vormt volgens "Maasval lei" een belangrijk onderdeel van Wij kopen uw woning in Makelaars- en Taxatiekantoor Paiersstraat 17. Venray. iel 04780-85958/82308 bovengenoemd imago. Gekoppeld aan de ontwikkeling van het winkel toerisme kunnen binnenstedelijke attractiegebied worden gerealiseerd. In dit verband wordt de revitalisering van het Odapark genoemd. OPENBARE GOLFBAAN Er moet worden gestreefd naar de vestiging van een toeristisch verblijf- centrum in de omgeving van Venray. Directe aanknopingspunten vormen de plannen voor een zandwinplas van 19 ha. annex verblijfrecreatie (12 ha) op het industrieterrein "De Witte Vennen" te Oostrum. Realiserings mogelijkheden van dit project worden momenteel verkend. Ook de reali seringsmogelijkheden van een open bare golfbaan in de nabijheid van Venray moet worden verkend. Het golfcomplex te Geijsteren met 27 holes, is een besloten verenigingsbaan. Aanknopingspunten voor het reali seren van een openbare baan zijn mogelijk de realisering van de RW 73 en eventueel motel/hotel in Venray. Woensdag 16 maart openen wij onze geheel nieuwe zaak in het stadscentrum De Bleek. Let volgende week op onze grote ^4 openingsadvertentie! Helaas kunnen wij de verhuizing niet zonder sluiting realiseren. Onze zaken (Topslagerij en Kaas £r Noten) Grotestraat 71 zijn gesloten van MAANDAG 7 MAART t.m. DINSDAG 15 MAART. Om deze tijd te overbruggen kunt U desgewenst uw aankopen laten vacumeren. In de koeling is dit dan ruimschoots houdbaar tot de opening van onze nieu- we zaak. LAATSTE AANBIEDING IN OUDE ZAAK EN DUBBELE ZEGELS 444/ beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Poi foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu mei uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788 1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Onder grote belangstelling is dinsdag in Ysselsteyn Servaas Keijsers, beter bekend als "Feus van de Smid" ten grave gedragen. Vorige week donderdag kwam hij plotseling te overlijden op 77 jarige leeftijd. Servaas Keijsers was ongeveer tien jaar toen hij met zijn ouders vanuit Broekhuizen naar het nieuwe Peel- dorp in wording kwam. Zijn vader heeft een belangrijke rol gespeeld als smid tussen de pioniers van het eerste uur. Servaas was de eerste misdienaar van pater Elzearius Tulp ofm. en heeft van het begin af een belangrijke rol gespeeld in het maatschappelijk gebeuren van Ysselsteyn. Hij was mede-oprichter en vele jaren voorzit ter van de voetbalclub en de Handboogschutterij "Ons Genoegen". Jarenlang was hij secre taris en promoter van "De Stille Omgang" en bestuurslid (secretaris) van de Stichting Gemeenschapshuis Ysselsteyn. Na het overlijden van vader Keijsers in 1949 werd het bedrijf door de gebroeders voortgezet, waarbij Jeu zich overwegend met de smederij bezighield, terwijl Servaas meer de elektrotechnische kant opging. Uit de smidse van weleer is thans een grote zaak in sanitair annex elektro technisch bureau gegroeid. uw weekblad RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY DRAAG UW STEENTJE BU VOEG U ^Oli=)lt)lblLs .tl .tl it) .tl .tl«0 000 .b .in .b ib ,b .b ,b Lb ,b .b .b .b .b tb .b 4b .b Èb .b .b .b .b .b .b .b .b p i? nb tb tP fb tb d |D id id id id id id id iO 1 100 000 .b .b ib ,b .b .b ,b .b .b .b .b ib ib ib .b .b .b .b pi jb ld id id id id id id id id id b .b .b .b .b .btn .b .b pjso.ooo .b ib .b .b .b ,b .b ,b .b ,b Ëb ib ib ib ib ib p .b .b p ibib.bib^^ib(b.b .ti .b ib ib ib fb .b ,b .b .b b ,b .b ,b .b ,b ,b .b .b .b200.000 lfe> IE5 (l? h h jb ib .b tttttttttt l"» 1» 1* I M l tttttttttt BRIDGEDRIVE RESTAURATIE GROTE KERK TE VENRAY Vorige week lieten wij U weten, dat op 11 maart 19.30 u 'n bridgedrive zal worden gehouden, ten bate van de restauratie van de Grote Kerk te Venray. Veel bridgers lieten zich inmiddels inschrijven. Inschrijfgeld 25,- per paar, te voldoen aan de Schouwburg vódr aanvang van de drive. De restauratiecommissie zorgt per groep voor mooie prijzen. Voor clubleden zijn er meesterpunten te verdienen. Geeft U op bij Uw clubsecretaris. Voor thuisbridgers is dit een unieke gelegenheid kennis te maken met wedstrijdbridge. Bridgers uit de omliggende plaatsen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij kunnen zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij Dhr. J. Chermonts, De Houten Hoek 30 te Venray, tel. no. 04780-81995. Beslis nu, want de inschrijving sluit op 5 maart a.s. Brigden voor een goed doel, misschien ook iets voor andere verenigingen? Het gaat erom, dat ons unieke monument behouden blijft. Tot ziens in de Schouwburg. GROTE KERK LOTERIJ U kunt nog een lot kopen van de Grote Kerk loterij ten bate van de restauratie. Deze loten zijn weliswaar niet zo goedkoop 100,-) maar daar staat tegenover, dat er maar 500 stuks zullen worden verkocht. Uw kans is dus erg groot om één van de tien prijzen in de wacht te slepen: Hoofdprijs: Auto, merk Ford Fiësta. Vervolgens: 2 waardebon 999,-; 3 vakantiereis 990,-; 4 fiets 750,-; 5 waardebon 500,-; 6 sierraad 400,-; 7 autoradio 370,-; 8 waardebon 250,-; 9 gereedschap 80,-; 10 gratis winkelen. De loten zijn in Venray te koop bij: J.v. Kuyk, Groene Hart 10, tel 82972; A. Noyens, Nassauplein 18, tel. 82470; Ch. de Vilder, Bieznevenneke 2, tel. 82352; P. Beemer, Julianasingel 25, tel. 84467; W. Kremer, Mgr. Nolensstraat 12, tel. 81000. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie HET adres voor sauna, fitness, massage en aerobic Mozartstraat 20a Tel. 89574

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1