OPEN DAG Grandioze opruimingsaktie 61 vzo Een unieke gelegenheid! Grote aktiviteiten van de -werkgroep Kruisen en Kapellen EMOFRA „MARIANUMPJES" Ereprijs van Veldeke Venray OLIESPOOR Ysselsteyn e.o. /«v Wij gaan verhuizen naar GROTESTRAAT 13 van sieraden en horloges t.m. 14 maart Marianum afd. L.E.A.O. BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! HYPOTHEKEN ^DONDERDAG 25 FEBRUARI 1988 Nr. 8 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS Jgj UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING PER'HALFJAAR r'l3 00 U'ITSTLOTEND BU^C^OTUITBETALING GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL.S2727 GIRO 1050652 BUITEN DE REGIt)M8 00 Nogmaals: Marianum is geen „huüshaldschöl" Het is een school voor beroepsonderwijs. Je haalt er bijvoorbeeld een diploma L.E.A.O. Kun je dan meteen gaan werken? Soms, maar meestal volg je daarna nog middelbaar beroepsonderwijs. Mgr. Nolensstraat 9, Venray Eikenlaan 76, Venray 27 februari 1988 10.00-14.00 uur De Aid Venraodse Ieërepries van Veldeke Venray wordt op 19 maart uitgereikt aan Venraynaar Koos Swinkels. Dat heeft het bestuur van Veldeke (de organisatie die het Limburgs dialect een warm hart toedraagt) maandagavond tijdens de jaarvergadering bekend gemaakt. Veldeke stelde de prijs in 1976 in, om er mensen mee te eren die op een of andere wijze bekendheid hebben gegeven aan de historie van Venray of zich hebben ingezet voor het behoud van cultuur (goederen). Drie jaar geleden werd de prijs voor het laatst uitgereikt. De gelukkigen waren toen Harrie Coopmans en Jan van der Putten, die duizenden oude foto's en ansichtkaarten van Venray hebben verzameld en gerubriceerd. Koos Swinkels krijgt de prijs bij zijn afscheid als voorzitter van Veldeke Venray, waarvan hij vijftien jaar geleden de oprichter was. Vanaf de oprichting is hij voorzitter geweest. Maar ook op andere terreinen is hij actief geweest om oud-Venray voor het nageslacht te bewaren. Swinkels is onder meer nauw betrokken bij het Geschied- en Oudheidkundige Kring, het museum, de Werkgroep Kruisen en Kapellen, en stond mede aan de wieg van de dansgroep De Hakke- spits. Namens Veldeke mocht hij in 1986 de Aid Prinse Plak in ontvangst nemen. Als opvolger van Swinkels is Leo Janssen door de Veldeke-leden gekozen tot voorzitter. Het bestuur werd uitgebreid met Jo Martens en Ad van Zwol. De Venrayse brandweer is zondag morgen enkele uren bezig geweest met het verwijderen van een oliespoor, dat liep van de Oude Oostrumseweg, via de Paterslaan-Langstraat tot een gedeelte van de Langeweg. Vervolgens een oliespoor van de Zuidsingel naar de Henri Dunantstraat, en later ook een oliespoor in de Weg in de Berg. Een dergelijk spoor is verkeersgevaar- lijk en personeel van de gemeente heeft dan ook verschillende wegen moeten afzetten. Alle zoekaktie's welke de politie naar de dader(s) ondernam, hadden geen resultaat. Het vermoeden is dat een of meerdere taxi's olie verloren hebben gezien het feit dat zowel aan de ene kant van de weg als aan de andere zijde olie te bespeuren viel. Alle taxibedrijven zijn door de politie benaderd. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY 1 STEENTJE BU VOEG U tb 4t) iLd itb .tb .tb tbtb .tbno.ooo .tb .O iub .tb .tb .tb .tb ,tb .tb .tb ft* (lP IE» i? i? l!? (E11= .tb .tb .1i .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb ,tb ,tb .tb .tb .Eb tbtbtbtbtb .tb .tb .tb .tb .tb100.000 .tb .tb .tb .tb .tb .b. .tb .tb .tb .tb I? è11? fefeILb .tb .tbtb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb ,tb .tb .tb e3 e» ^b ^.ooo .tb .tb .tb .eb .O .tb .tb .tb .tb .tb e1 e> tb .tb .tb .eb .tb .tb .tb .tb «tb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .'tb ,tb ,tb .tb .tb .tb jb è1 fc» fc3 ffe3 000 1? i? t3 IP fc? fc? fc3 .tbtb .tb .tb .tb .tb .tb .tb .tbtb i_ Bankrekeningnummer 57.97.74.600 len name van Stichting Restauratie Grote Kerk Venray Graag nog even Uw aandacht voor: De verkoop-aktiviteiten van de Stichting voor de restauratie van Venray's Grote Kerk: Wijn, kaarsen, ansichtkaarten en (nog 5!) glas-in- lood ramen. De Grote Kerk loterij. Loten zijn nog te bestellen via tel. 82972 of 82470 of 82352. De grote bridgedrive op Vrijdag 11 maart a.s. in de Venrayse schouw burg. Ook "thuisbridgers" zijn van harte welkom. Wel even aanmelden bij het secretariaat van een van de Venrayse bridgeclubs. Jan van Gassel, voorzitter van de VZO Ysselsteyn en omstreken, heeft dinsdagavond na 11 jaar zijn funktie neergelegd. Tijdens de jaarvergade ring van deze vereniging werd hem door de provinciale afgevaardigde van de LOZO een gedenktegel over handigd. Vorig jaar mocht dhr. van Gassel, bij zijn 10-jarig jubileum, reeds het bondsspeldje in ontvangst nemen. Tot opvolger van Jan van Gassel is gekozen dhr. Berrie Klomp. Schoutenstraatje 8 5801 BS Venray Voor een perfekt passende ECHTE MERK SPIJKERBROEK gaat U natuurlijk naar de JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel.: 04780 - 85214 A De vakantie is weer voorbij Wij staan weer voor U klaar de enige echte ouderwetse ongerookte rauwe ham SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 Venray Tel. 04780-81326 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Een organisatiecomité, onder be stuur van de heren Huub Clephas en Frans v.d. Kamp, heeft het initiatief genomen om in het komende lange Pinksterweekend van 19 t.m. 23 meionder de naam Prodima een soort huishoudbeurs te organiseren. Maar eigenlijk is "huishoudbeurs" niet het goede woord, omdat "PRODIMA" staat voor Produkten, Diensten en InformatieMArkt. Het wordt een presentatie van produkten en diensten in en uit de regio Noord Limburg, waarvan Venray de centrale plaats is, vanwege haar gunstige ligging ten opzicht van het achterland. De groots opgezette expositie zal worden gehouden in en rond de sporthal "De Wetteling" waar een ten toonstellingsruimte kan worden ge schapen van meer dan 4.000 ml. Sinds 1972 zijn in Venray drie grote huishoudbeurzen gehouden. Twee on der de naam "Buiten Spel" en de laatste als "Voorjaarsbeurs" op De Hulst te Oostrum in 1986. Het waren steeds organisatoren van buiten Venray, die deze beurzen hebben opgezet. "Buiten Spel 1972" was een nÉlVAN DE KAMP ASSURANTIËN De werkgroep Kruisen en Kapellen van Veldeke Venray mag zich nog steeds verheugen in een blijvende belangstelling van menig Venrayer. Dat spreekt het meest door de regelmatige bijdragen die de Werk groep ontvangt voor het onderhoud en herstel van de dikwijls eeuwenoude veldkruisen en wegkapelletjes. Géén bijdragen van vele honderden gul dens, maar voornamelijk kleine bijdragen, die samen toch weer een mooi bedrag vormen, en waarvan u bij tijd en wijle een verantwoording vindt in dit blad. De tijd van herstel is grotendeels voorbij. De aandacht van de Werkgroep is nu vooral gericht op het regelmatig onderhoud en de verfraai ing van deze monumentjes. Hoewel, nog steeds worden door enkele vrijwilligers corpussen hersteld of geheel vernieuwd in beton of kunststof naar het oude model. Zo is bijvoorbeeld deze week een nieuw corpus bevestigd aan een eveneens nieuw ijzeren kruis aan de Beek te Merselo. Het oude kruis, eigendom van de familie Pubben stond vroeger als hagelkruis in het z.g. Beekerveld. In 1940 werd het aan de openbare weg geplaatst en rond 1980 opgeknapt door de Werkgroep. De familie Pubben heeft het kruis nog niet zo lang geleden weer op eigen erf geplaatst en dat was voor de Werkgroep aanleiding een geheel nieuw kruis aan de Beek op te richten. Dit tot volle tevredenheid van de buurtbewoners die meteen aange boden hebben het kruis te onder houden. Een ijzeren kruis langs Venrays wegen is uniek. Dit werd vervaardigd door Harrie Gerrats. Nieuwe corpussen zullen komende week ook aan de herstelde kruisen op de Blakt en in 't Brukske (Bolerostr., provinciale weg) bevestigd worden. Voor de geschiedvorsers: het kruis aan de Blakt stond vroeger bij de Hazehut in de Peel. Toen die in 1903 afbrandde Jeroen wilde niet naar de „huüshaldschöl" Juist daarom ging hij naar Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie werd het kruis naar de Blakt gebracht. Het kruis in het Brukske stond vroeger aan de Landweg naar Oirlo. Bij de aanleg van de provinciale weg vanaf Veltum naar Oostrum bleef het kruis langs de afrit van deze nieuwe weg gespaard. VERFRAAIING Nu de taak van de Werkgroep meer en meer komt te liggen op het regelmatig onderhoud van kruisen en kapellen, kan men ook meer aandacht schenken aan de verfraaiing van deze Venrayse monumentjes. Men heeft daarbij met genoegen gebruik ge maakt van de adviezen van F. Ruyten tuin- en landschapsarchitectuur. Een globale begroting wees aan, dat men de komende jaren zo'n 100.000,- nodig zal hebben om het landschap pelijk schoon rond de kruisen en kapellen onder handen te kunnen nemen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het kruis aan de Van Berlostraat-Albionstraat. De meters hoge populieren bevatten te veel dood hout en dat werd te gevaarlijk voor het kruishout, dat nog pas enkele jaren geleden de plaats innam van het zware betonnen en scheefhangende kruis. Het rooien van de bomen was een gepaste oefening voor de Venrayse brandweer. Het wachten is nu nog op het verwijderen van de "broeken" cq wortelstronken. Daarna zullen achter het kruis enkele leilinden als scherm worden gepoot. Deze werden spon taan aangeboden dor het Hoveniers bedrijf Keuten van de Beekweg. Een ander voorbeeld is het kapelletje aan de Overloonseweg- Spurkt. Daar dreigde het groen en het onkruid rondom het geheel te overwoekeren. Een breed bed van kiezelstenen deed al veel goed. Intussen is er ook een Beukenheg geplant waardoor het geheel straks ongetwijfeld veel fraaier zal ogen. Bij het kruis aan de Blakt, hier voor reeds genoemd, werd geheel ver nieuwd. Ook daar is het over woekerende groen geruimd en komt er straks een nieuwe bodembedekking. Zo is er bij de bijna 80 kruisen en kapellen die Venray rijk is, wel overal wat de verfraaien. Bij de een moet dat op korte termijn gebeuren, bij de ander kan de uitvoering nog gerust wat wachten. De Werkgroep heeft daar als het ware een draaiboek van gemaakt, zodat over een aantal jaren al deze monumentjes opnieuw zijn "aangekleed". Dat men daarbij blijft rekenen op de steun van de Venrayse gemeen schap, behoeft geen betoog. Bankrekening: 1539.42.878. namen voor de "Prodima '88". Het zijn dan ook allemaal Venrayse mensen, die momenteel druk in de weer zijn met de voorbereidingen van de beurs, waarvoor men zeker 25.000 tot 30.000 bezoekers verwacht. Deze prognose wordt gebaseerd op het bezoekersaantal van vorige exposities. Prodima '88 moet een periodiek terugkerend evenement worden met een grote verscheidenheid van expo santen. roep Limburg worden hierover met deelnemers en bezoekers interviews af genomen. De manifestatie in de Sporthal is een gezamenlijk initiatief van de ge meente, Industriële Club en het Ge westelijk Arbeidsbureau Venray. Voor deelname kan men zich opgeven bij Buro Invent, ingeschakeld voor de or ganisatie van de promotie-dagen. Het adres is: Invent, Postbus 193, 5800 AD Venray. THEMA-DAGEN "WONEN, WERKEN EN LEREN IN VENRAY" In Sporthal „De Wetteling" kun nen Venrayse bedrijven, instellingen en scholen laten zien wat Venray aan haar inwoners te bieden heeft. In aan vulling op deze prestaties is er van donderdag 19 mei t.m. zaterdag 21 mei het volgende programma: forum-discussie over de aanslui ting tussen het onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt in de regio (don derdagavond). Op vrijdag 20 mei wordt aan me dewerkers van een aantal Venrayse be drijven, woonachtig buiten de ge meente, samen met hun partner een geheel verzorgd bezoek aan Venray aangeboden, 's Morgens worden zij door de burgemeester in de horeca gelegenheid van de beurs ontvangen. Vervolgens kunnen de genodigden de presentaties bezoeken, waarna een rondleiding door Venray zal volgen. Zaterdag 21 mei is er een infor matiemarkt over beroepen en oplei dingen in Venray. Door de Radio Om- INNOVATIE Voor het overige zal Prodima wor den doorweven met aantrekkelijke shows, demonstraties en voor lichting op vele terreinen. De aandacht zal vooral worden gericht op nieuwigheden en innoverende zaken. Nu staat al vast, dat er veel te zien zal zijn op het gebied van audiovisuele apparatuur, automatisering, huis houdelijke produkten, hobby, in terieur, verzekeringen, bloemen, plan ten en tuinverzorging. Hoewel uiteraard het zwaartepunt zal liggen op hetgeen Venrayse exploitanten te bieden hebben, komen en ook enkele stands van buiten de regio, zoals b.v. provincie Limburg, de PTT, de Koninklijke Landmacht en de Nederlandse Spoorwegen. En natuurlijk zal er worden gezorgd voor een goed geoutilleerd horecadeel en voldoende parkeerruimte voor zowel exploitanten als bezoekers. DURE VOGELS GESTOLEN Uit een voliere welke achter een woning aan de Veltumse Kleffen werd een 5 tal dure vogels gestolen. Het betrof een koppel Valkparkieten, een koppel Kakariles en een Prinsenvogel. Totale waarde 475,- Venrays initiatief met de bedoeling hieraan geld over te houden voor de inrichting van een interessant wandel gebied achter het zwembad. Op het laatste ogenblik moest de hulp worden ingeroepen van een professionele organisator uit Amsterdam en de eigenlijke opzet van "Buiten Spel" ging de mist in EIGEN MENSEN "Wat een ander kan, kunnen wij ook en wellicht nóg beter" hebben de Venrayse organisatoren waarschijn lijk gedacht, toen zij het initiatief

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1