Grandioze opruimingsaktie Een unieke gelegenheid! De Vastelaovend is wèr uut Herstel Merselose molen is nu mogelijk OPEN DAG Leenenl EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING /Rv Wij gaan verhuizen naar GROTESTRAAT 13 van sieraden en horloges van 19 februari t.m. 14 maart PEEL EN MAAS HYPOTHEKEN VAN DE KAMP HILHORSffl „MARIANUMPJES" BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Nieuwe ontwikkelingen in moordzaak i!ri!ri!ri!ri!ri!ri^i!ri!ri!r ruimen wij de laatste stuks winterkollektie op voor DONDERDAG 18 FEBRUARI 1988 Nr. 7 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW ORANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO I 18.00 Schoutenstraatje 8 5801 BSVenray "Wat ut waer ök duut, de vastelaovend is wer uut". Met deze variant op het motto van prins Bruno I hebben we het carnavalsfeest weer achter de rug. Een prachtige carnaval, zowel inhoudelijk als wat het weer betreft. Het begon zaterdag al met de installatie van prins Bruno. Tijdens deze (on)plechtigheid hield de carna valsvereniging de Piëlhaas het college van b. en w. een spiegel voor terwijl prins Bruno duidelijk liet zien wie er die drie dagen de toon aan zou geven. Onder zijn leiding mochten burge meester en wethouders, bijgestaan door secretaris de Bever en raadslid van de Vorle, wat kinderliedjes op een orgel blazen. KINDEROPTOCHT Zondag is traditioneel de dag van de kinderoptocht. Na de onthulling van het Piëlhaasmonument op de Grote markt, trok de bonte stoet kinderen door de straten van Venray's centrum. Dit jaar was de route ingekort doordat de laatste jaren nogal wat geluiden gehoord worden over een te lange route. Verrassend was dit jaar het grote aantal deelnemers aan de kinderoptocht. De Peel en Maas wisseltrofee ging dit jaar naar een duo, "Boven op het nieuws". Zij lieten op fantastische wijze zien hoe spontaan aan de kinderoptocht deel kan worden genomen. Een terechte winnaar, bleek daags erna, toen het paar bij de grote optocht er nog 'n tweede plaats uithaalde. GROTE OPTOCHT Ondanks het feit, dat de grote optocht, in groepen-aantal terugge vallen was, heeft de stoet haar kwaliteit behouden. Veel bewondering en waardering was er vooral voor de prinsenwagen van Veulen en de groep "nie uutgebreid". Opmerkelijk was dat het publiek, massaal langs de kant stond, zelfs ook voor veel sfeer zorgde. Wat dat betreft kan Venray terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige optocht. DE BOEREBRULLUFT Het traditionele sluitstuk van de vastelaovend, de boerebrulluft, liet een gezellige, doch niet al te grote stoet zien. De belangstelling voor de boerebrulluft langs de kant van de weg en op de Grote Markt was daarentegen massaal. Terwijl de opperboer de stemming erin hield werd het boerenbruidspaar door prins Bruno en reserve vorst Michel in de onecht verbonden, waarna de stoet zich naar de schouwburg begaf en de bruiloft in alle hevigheid los barstte. Maar aan alles komt een einde, zo ook aan Vastelaovend 1988. In een toch altijd weer ontroerende sfeer werd prins Bruno rond middernacht van zijn versierselen ontdaan om als Bruno Lucassen weer verder door 't leven te gaan. (Voor uitslagen zie elders in dit blad). André wilde niet naar de „huüshaldschöl" Juist daarom ging hij naar Marianum afd. Biologische School Vorige week donderdag is de notariële acte verleden, waarbij de familie Michels uit Merselo de molen "Nooit Gedacht" voor het symbo lische bedrag van 1,- overdroeg aan de gelijkmatige Stichting, welke nu met spoed het herstel van deze molen uit 1867 ter hand zal nemen. De bij deze molen behorende 750 m2 grond werd voor 10.000,- eigendom van de Stichting. Voor alle duidelijkheid, en wellicht ten overvloede, betekent de overdracht van de molen niet dat Michels ook ophoudt met zijn winkel. Die blijft gewoon voor het publiek geopend. De heer J.L. Zegers, voorzitter van deze Stichting, vertelde ons, dat de gemeente reeds in februari 1985 30.000,- subsidie verstrekte, waarmee destijds voorzieningen konden worden getroffen om verder verval van de molen tegen te gaan. Op de subsidielijst van Monumen tenzorg voor 1992 staat de Merselose molen vermeld voor 123.000,-. Maar zo lang kan de Stichting niet meer wachten. Daarom is men er gelukkig mee, dat het Nat. Restauratie Fonds bereid is genoemde subsidie voor te schieten, want dan kan men dit jaar echt goed aan de slag. De totale herstelkosten zijn ge raamd op 350.000,- Wanneer men nu weer subsidie aanvraag! bij Monu mentenzorg, komt men ongetwijfeld weer voor een bedrag in aanmerking in 1993. Als dat ook weer door het Nationaal Restauratie Fonds wordt voorgeschoten, hoopt men de totale renovatie in drie jaar te kunnen verwezenlijken. Daarbij rekent men ook op subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente. Ook worden enkele akties gehouden om over meer financiën te kunnen beschikken. Allereerst gaat men dit jaar de totale buitenkant van de molen opknappen, wat inhoud dat wieken kap en Kruisstaart worden aange bracht. In de tweede fase wordt het interieur van de molen onderhanden genomen. Zo zullen de silo's die in de molen zijn gebouwd weer worden opgeruimd. In de derde fase wordt het maalmechanisme weer in zijn oude staat terug gebracht. Wanneer straks "Nooit Gedacht" weer "als nieuw" in het Merselose land staat te pronken, kan men bij aanvoer van granen ook weer gaan malen. Daar zit natuurlijk geen broodwinning meer in. De molen krijgt dan ook meer een educatieve funktie Albert en Teng Michels zullen dan maar wat graag demon streren hoe er in vroegere jaren meel gemalen werd. Dat zal men doen bij speciale gelegenheden, zoals op de Nationale Molendag en tijdens de bekende Merselose Muziekfeesten. SSal.» A'AJ-ïSSèf Een paar dagen, nadat Vorst Piet bur gemeester mr. H.J.M. Defesche op carnavaleske wijze in de spiegel liet kijken, kwam het bericht, dat de bur gemeester weer is herbenoemd voor de duur van zes jaar. Burgemeester H. Defesche werd in 1976 benoemd tot burgemeester van Venray en gaat dus nu zijn derde ambtsperiode in. Daarvoor was hij vijf jaar burgemeester in Stramproy en zeven jaar van de gemeente Maasbree. Een klein rekensommetje leert, dat Venray's burgervader volgend jaar zijn zilveren jubileum als burge meester zal vieren. uw weekblad ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie KOM VAN HET DAK AF! Dat was gemakkelijk gezegd toen de melding bij de politie binnen kwam dat er iemand op het dak zat van de woning aan de Henseniusstraat, waar hij op de kinderen paste. De politie kwam maar kon niets vinden op de hoge daken van de panden in de Henseniusstraat. maar toen later nog meerdere meldingen binnenkwamen van andere buurtbewoners ging de politie weer op de daken kijken. Nu zal men een man op het dak zitten, maar die wist tóch te ontkomen. Wel vond de politie in de buurt van electrozaak van van E. op het dak een grote tas met goederen, welke van diefstal afkomstig bleken te zijn. Hierin bevonden zich ook VVV bonnen. Er werd de volgende ontdekt dat er in die electrozaak was ingebroken, en dat de dader of daders kans hebben gezien toch nog wat artikelen mee te nemen voordat de politie kwam. Ook in deze zaak kunnen eventuele getuigen, die in de buurt van de Leeuwstraat of Henseniusstr. iets verdachts hebben gezien, de politie te helpen. Zij worden dringend verzocht kontakt met haar op te nemen. De molen werd in 1867 gebouwd in opdracht van de Brabander Simon van den Brekel. Dit is gedaan door metselaars, die ook vuurtorens aan zee bouwden. Zij verstonden immers de kunst om een molen te bouwen, die van binnen kurkdroog bleef en de slagregens goed kon weerstaan. In 1881 nam Mathies Michels het ranke gevaarte over en sindsdien heeft de "Nooit Gedacht" al vier generatie Michels aanschouwd, momenteel Albert Michels. Voor de bewoners van Merselo, betekende de molen meer, dan een plaats waar de granen werden gemalen. Aan de stand van de wieken konden de bewoners weten, of er iets bijzonder te doen was in het dorp. Dit gold ook voor kerkelijke feesten en voor dorpsfeesten, maar ook voor allerlei gebeurtenissen. Ook in de oorlog vervulde de molen een belangrijke funktie. Een bepaalde stand van de wieken betekende voor de vele onderduikers, dat er onraad was en dat ze zich schuil moesten houden. Bij zeer voorname feesten van het dorp werd de molen in vlaggetooi gezet en 's avonds verlicht, tot het feest afgelopen was. Bij droevige gebeurtenissen, leefde de "Nooit Gedacht" mee en werd de molen in rouw gezet. Tot 1964 is de molen intakt gebleven. Toen moesten er silo's in gebouwd worden, die nodig waren in verband met de modernisering van het molenaarsbedrijf. In november 1975 is de molen tijdens een storm op hol geslagen en heeft het uitwendige van Nooit Gedacht 't zwaar te verduren gehad. Het resterende hekwerk van de wieken werd, om verdere ongelukken te voorkomen gesloopt. Eind 1976 was men zo ver, dat er plannen waren om de molen "gedeeltelijk te restaureren". De kap zou vernieuwd worden, het kruiswerk hersteld en nieuwe schoren dienden te worden geplaatst. Eer. en ander zou gebeuren met overheidssubsidies tot 85%De gemeente Venray zou een kwart van de kosten betalen, maar diende ook de 60% van Rijk en Provicie voor te schieten Maar drie en 'n half jaar later moest men opnieuw konstateren, dat de molen in sterke mate in verval geraakte. Ondanks de mooie plannen van '76-'77 was er nog niets gebeurd. Wel was er bij een storm in september 1978 een flink gat in de bovenkant van de molen geslagen, maar verder als "noodherstel" was men niet ge komen. Vanaf 1982 beijvert een Werkgroep zich om de molen voor het nageslacht te behouden. Het vorig jaar werd die Werkgroep omgevormd tot een Stichting, welke nu uiteindelijk eigenaar is geworden van de molen. Gezien de intenties van de Stichtingsleden en de subsidies welke men nu eindelijk tegemoet kan zien, mag men aannemen dat alles tenslotte nog ten goed zal keren en de Merselose molen "Nooit Gedacht" tot in lengte van jaren behouden zal blijven. Wij kopen uw woning in Makelaars- en Taxatiekancoor Paiersstraal 17. Venray. tel. 04780-85958'82306 Nogmaals: Marianum is geen „huüshaldschöl" Het is een school voor beroepsonderwijs. Je haalt er bijvoorbeeld een diploma biologische school Kun je dan meteen gaan werken. Soms, maar meestal volg je daarna nog middelbaar beroepsonderwijs. WORDT VERVOLGD Mgr. Nolensstraat 9, Venray Eikenlaan 76, Venray 27 februari 1988 10.00-14.00 uur Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Uit net politieonderzoek in de moordzaak "Marden Peeters" te Venray is thans gebleken, dat het slachtoffer Peeters enige dagen voor de moord op 15 november 1987 in gezelschaD heeft verkeerd van een man. gelij.kend op de persoon, zoals afgebeeld op deze compositiefoto. Niet uitgesloten is dat deze man in de week vóór de moord, eveneens gedurende enige dagen in de woning van het slachtoffer Peeters aan de Gerbrandystraat 4 heeft vertoefd. In dit verband vraagt de politie wie omtrent deze persoon informaties of inlichtingen kan verstrekken. WIE KENT IEMAND DIE GELIJKENIS VERTOONT MET DEZE FOTO. Het betreft een man van een Zuid-Europees type met een fors postuur, lichaamslengte ongeveer 1,75 meter en een leetijd van ongeveer 25 k 30 iaar. Degene die hieromtrent inlichtingen kan geven wordt verzocht contact op te nemen met het rechercheteam, werkzaam in het bureau van politie te Venray, tel. 04780-84888, toestel 217, dan wel met de politie in de woonplaats. Alle verstrekte informa ties zullen vertrouwelijk worden behandeld. RESTAURATIE GROTE KERK VENRAY V STEENTJE BU VOEG UW VOEGJE G tb ifca .Ld .Ls Atn f:,iso.ooo Ër—) .bp ifa itn ,ti p ifcp iQ ifcbfcj (t? IP jfc? (t3 fË? (E? IË? IE? fË? fJ? (t3 lp iD |Q iD iD IU iCD ilCD iCD ,CD fP (E> i? L!"'000 p p P iCD |D jCS iCD iü il_> i? i? |E> i£> iP 1^ I? I? t? IÈ? lË? lË? IË? lË? fc? li? I"? lË? lË? lËP lËp iÈ? jtr1 lË? |È!:tÈ?lË?lË3^lËDlÈr1lÈ?|Ë-|Ë? lË? lÈ? lË? lË? Ir? I jË? iCn ia iU «CD p 1 CD icd icn pp ^*1iCD p ICD ,tD iCD p iCD ilD ,g jfc; iD iCtj itbicp ihibp iioo.ooo p lb iCD iCp jCD iD ia itp iCD ilzd )ti i tr, iCD icD ibb JCD ibD iCD ILi fc? IE? tb? E? tb? kb? |b? U l_ L_ L— èèèÈÈÉèèt ifccccffccrcc ccccccCbTCtir cccccccccc Bankrekeningnummer 57.97.74.600 ten name van Stichting Restauratie Grote Kerk Venray De laatste glas-in-lood ramen. De stichting voor de restauratie heeft nog enkele exemplaren te koop van het prachtige gebrandschilderde glas-in-lood raam met afbeeldingen van de Grote Kerk in zijn geheel, van het Zuiderportaal, het Marianum en het wapen van Venray. De ramen kosten ƒ125,- en als deze laatste weg zijn is het ook echt afgelo pen met de verkoop. Er zullen geen nieuwe meer worden gemaakt. Bridgers opgelet! Op 11 maart zal door de gezamenlij ke bridgeclubs in Venray een grote bridge-drive worden gehouden in de Schouwburg, ten bate van de restaura tie van de Grote Kerk. De volledige opbrengst van deze drive is voor dit mooie doel. Daaraan kunnen ook thuisbridgers deelnemen en op die ma nier kennis maken met het wedstrijd- bridge. Door de restauratie-commissie zullen mooie prijzen beschikbaar wor den gesteld. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ25,- per paar, te voldoen op 11 maart in de schouwburg. Zij die willen deelnemen en lid zijn van een bridgeclub, kunnen zich opge ven bij hun secretaris. De thuisbrid gers kunnen zich daar ook bij opgeven onder vermelding van naam en adres en de aantekening „thuisbridger". Voor deze categorie zullen wij voor voldoende begeleiding zorgen. De adressen van de secretariaten: B.C. Venray, W. Lammertink, Eiffel- laan 4, Venray; B.C. Harten Drie: p/a J. Fiers. Gerbrandystraat 14. Venray; B.C. Klavertje Vier, Dhr. Schoon beek, Veestraa' 10, Meerlo; B.C. Doublet, G. Wichters, Tuinstraat 23, Venray. tot zaterdag 27 februari 39.- Op 2 maart brengen wij U de totaal nieuwe zomerkollektie '88 Henseniusplein 4a

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1