VAK O Jubilerende MAVO wil Highschool bouwen in India Spoedcursus biedt 25 werklozen uitzicht op werk OPEN DAG MOSKEE A Lj EMOFRA Speciale Schilderijenverkoop d WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING %D»»r GEHAKTBALLEN BALKENBREI Belgische judotitel voor Peter den Hoedt PEEL EN MAAS Marianum afd. l.h.n.o. „MARIANUMPJES" financiële hulp gevraagd BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! 21 Inbraken in auto's in één nacht café-zaal ,,In den Engel" zaterdag 6 februari van 10.0#-17.00 ZEER LAGE PRIJZEN DONDERDAG 4 FEBRUARI 1988 Nr. 5 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS J UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 62727 GIRO 1050652 VOOR AL UW ORANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18.00 W7, panklaar braadtijd 15 min. uit eigen keuken Stationsweg 45 Venray Met de carnaval is onze zaak de gehele week GESLOTEN (van 15 t.m. 20 februari) ZIJN RIJKE GESCHIEDENIS Een bezoek aan VAK O op de Algemene Begraafplaats Boschhuizen kan voor iedere geboren en getogen Venray er een belevenis zijn. Maar ook voor een niet-Venray er, die geïnteres seerd is in zijn woonplaats, kan een wandeling langs de oude graven, in aanwezigheid van een oudere Ven- rayer, bijzonder interessant zijn. Vele grafzerken vertellen hun eigen geschiedenis en tal van namen roepen herinneringen op aan het Venray van vroeger. Dit, uit drie delen bestaande Vak O, is in feite een museum op zich, voor degenen die daar belangstelling en oog voor hebben en de in de stenen gegraveerde namen en jaartallen in hun herinnering weten te plaatsen. Helaas zijn tal van mooie èn lelijke grafstenen aangetast door de tand des tijds, waardoor de teksten soms niet anders dan met grote moeite zijn te lezen. Rond de behandeling van de gemeentebegroting, enkele maanden geleden, kwam Vak O "in het nieuws", toen het raadslid de heer A. den Brok het college van b. en w. het voorstel deed de in 1972 van de begraafplaats rond de Grote Kerk naar Boschhuizen overgebrachte gra ven als monument aan te merken. Over de instandhouding van dit "oude kerkhof" zal het college nog een nader standpunt bepalen. Even eerder was er in Venray enige onrust ontstaan over het voortbestaan van dit nieuwe oude kerkhof, omdat door de gemeente werd beweerd, dat de graven geen eigendom waren van nabestaanden. Geleidelijk aan doken hier en daar toch kwitanties op, waaruit bleek, dat de graven in \Toeger jaren wel degelijk waren gekocht. Wij hebben daarover al uitvoerig bericht. Hoe het ook zij, Vak O op de begraafplaats Boschhuizen herbergt een groot stuk geschiedenis van Venray en velen hopen van harte, dat dit kerkhofgedeelte voor het nage slacht bewaard zal blijven. Uiteraard zijn er nog tal van families, die emotionele banden hebben met de oude graven. Verse bloemen, hier en daar een devotie lichtje en verse harksporen zijn er het bewijs van, dat nabestaanden nog regelmatig de graven bezoeken. Even regelmatig ziet men bezoekers, die een gebedje storten voor de zielerust van de daar begraven dierbare. Vanaf vandaag willen wij regel matig aandacht schenken aan iemand I (of een familie), die op de een of andere manier zijn (haar) stempel heeft gedrukt op Venray, en in vak O is/zijn begraven. Uiteraard zullen wij dit doen na ruggespraak met de nabe staanden, voor zover aanwezig of bekend. Op 1 september a.s. bestaat de Venrayse Kath. Mavo De Kolk 50 jaar. Begonnen als ULO St. Aloysius in het Patronaat aan de Patersstraat, en alleen bestemd voor jongens, werd het later RK Mulo voor jongens en meisjes aan de Min. Ch. Ruysstraat (hoewel de meisjes de eerste jaren nog in de Ursulaschool aan de Maashese- weg bleven) en tenslotte veranderde de naam in Kath. Mavo de Kolk. FEEST Bij zo'n respectabele leeftijd past een feest, dat in de tweede helft vaji september gevierd wordt. Daarom is er een kleine werkgroep al l'A jaar bezig met de voorbereiding van de activiteiten. Sinds enkele maanden zijn alle teamleden ingeschakeld. Bestuur, ouderraad, directie en team hebben de handen ineengeslagen, om er als jubileumcomité, onder voorzit terschap van Dr. W. Kremers, gezamenlijk wat goeds van te maken! Er zijn 2 hoofdlijnen te onder scheiden: ten eerste is er feest; feest Tijdens de open Belgische kam pioenschappen judo, afgelopen week einde in Visé behaalde onze plaatsge noot Peter den Hoedt (Boudewijnhof) de titel in de klasse tot 95 kg. Deze Venrayse judoka, lid van de judoclub in Helmond, heeft hiermee het nieuwe jaar uitstekend ingezet. Het toernooi in België was nl. ook een kwalificatie toernooi voor de Europese kampioen schappen in Madrid. Peter den Hoedt is dus zo goed als verzekerd van deelname hieraan. Peter den Hoedt versloeg afgelopen zondag de West duitser Schmidt in de finale. Eerder hadden de Belg Latour, de Duitser Knorrek en de IJslander Frederikson het onderspit moeten delven. Den Hoedt werd vorig jaar, tijdens ditzelf de kampioenschap, nog derde. uw weekblad Margo wilde niet naar de „huüshaldschöl" Juist daarom ging zij naar voor de leerlingen, hun ouders en docenten; feest ook voor oud-do centen en oud-leerlingen; ten tweede is er een actie gepland om een Indiase highschool te bouwen en in te richten. Men wil zodoende niet alleen zelf feest vieren, maar ook in een arm gebied in India feest brengen! SOCIAAL PROJECT Het plaatsje Basen (150 inwoners) ligt in de buurt van Raighar in de staat Madhya Pradesh (deelstaat van India). In die streek wonen mensen die min of meer verdreven werden/ worden uit hun eigen gebied doordat de regering en grootgrondbezitters hun land wegkopen. De staat wil deze mensen onder controle krijgen en opnemen in het Hindoeïsme. Goed onderwijs is noodzakelijk om de jongens en meisjes op een andere taak voor te bereiden: immers het boerenbedrijf is er niet meer. De jeugd is analfabeet. De Mavo wil nu een highschool voor deze arme mensen bouwen en inrichten. Het klinkt natuurlijk wel gek: een highschool voor analfabeten. Bedoeld is echter een soort beroepsschool voor jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar. De bouwkosten worden geraamd op ƒ50.000,-. Dat is volgens Nederlandse begrippen maar een vrij klein bedrag. In India is onze gulden echter veel meer waard. Pater H. Zanders van de Winkel van Sinkel is de verbindingsman tussen de school en het Indiase dorp. De Winkel van Sinkel zal ook de inrichting van de school mee verzorgen. ACTIES Om die 50.000,- bij elkaar te krijgen zijn diverse acties gepland, t.w. een stickerverkoop, de verkoop van aandelen, spaarpotjes voor docenten en klassen en een sponsor loop door Venray-centrum. Ook komt er een jubileumboek in de handel, waarin de 50-jarige geschiedenis van de school in woord en beeld wordt verteld. Het 80 pagina's tellende boekwerkje wordt samengesteld door bijdragen van een groot aantal oud-docenten en oud- leerlingen van de school. Uiteraard komen wij in de komende maanden nog nader op dit jubileum terug. In samenwerking met de recreatie parken van Center Pares "het Meerdal" en "Heyderbos" heeft het Gewestelijk Arbeidsbureau Venray/ Gennep een horeca opleiding opgezet. Het betreft de opleiding "horeca Medewerker" van het Onderwijs centrum Nederland. De bedoeling van de cursus is om 25 werkloze mensen in ongeveer twee maanden de basisvaardigheden bin nen een horecabedrijf bij te brengen. Cursisten die tijdens de opleidingspe riode voldoende geschikt blijken te zijn, kunnen een examen afleggen en in het bezit komen van het erkende diploma Horecamedewerker. De op leiding is vooral gericht op werk zaamheden in een snackbar, zelfbe dieningsrestaurant, eenvoudig bediend restaurant en plate-service restaurant. Het projekt is vooral bedoeld voor werklozen in de leeftijd van 18 tot en met 40 jaar, die zich aangetrokken voelen tot de horeca. Voor vrouwen en met name de herintredende vrouwen is deze opleiding een uitstekende manier om weer aan de slag te komen. De opleiding wordt door 2 docenten gegeven op het Heyderbos te Heyen en start eind maart. Aan die opleiding zijn voor de deelnemers geen kósten verbonden. Deze worden gefinancierd door het Gewestelijk Arbeidsbureau en deels door Center Pares. Perspektieven: Binnen het Gewest Venray is het erg moeilijk om voldoende geschoold horeca personeel te vinden. Dit is dan ook de reden dat het Arbeidsbureau in zijn beleidsplannen voor 1988 aan haalt om hier extra aandacht aan te besteden. Als de opleiding over twee maanden is beëindigd begint het horeca-seizoen. Het arbeidsbureau beschikt dan over voldoende geschikte kandidaten. Vraag en aanbod sluiten dan beter op elkaar aan als nu het geval is. Het Meerdal in Horst en het Heyderbos in Heyen hebben nu al toegezegd zeker alle kandidaten een tijdelijk dienstverband van 3 tot 5 maanden voor 20 uur per week aan te zullen bieden. Ook krijgen alle kandidaten voorrang bij sollicitaties naar vaste banen binnen deze parken. Daarnaast is de verwachting van het arbeidsbureau, dat er buiten de genoemde instelling veel belangstel ling zal bestaan voor mensen die deze cursus met succes afgerond hebben. Het is dus niet zo, dat de geslaagden verplicht zijn bij een Center Pares te gaan werken. Zij kunnen elders solliciteren of verder studeren. Aanmelden: Kandidaten die geïnteresseerd zijn in dit projekt worden uitgenodigd om op 8 februari om 15.00 uur naar een voorlichtingsbijeenkomst te komen op Heyderbos. Op deze bijeenkomst zijn aanwezig een afgevaardigde van het arbeidsbureau, van het Onderwijsce%. trum en van Center Pares. Alle eventuele vragen en onduidelijkheden betreffende dit projekt kunnen dan hopelijk beantwoord worden. Tevens wordt men in de gelegenheid gesteld om zich op te geven voor de scholing. Het heeft dus geen zin om bovenstaande instelling al van te voren te benaderen voor informatie. Op de voorlichtingsmiddag kan men o.m. een dia-presentatie zien over de te volgen opleiding. Die opleiding bestaat uit praktijk en theorie. De cursisten zullen tijdens hun opleiding niet worden ingezet bij de gasten van het park. Zondag jl. heeft de Protestantse Kerken- gemeenschap Venray e.o. voor het eerst een kerkdienst gehouden in het nieuwe onderko men aan de Leunseweg. De voormalige aula van het Gymnasium I.C., welke in de loop der jaren al veel bestemmingen heeft gehad en thans behoort bij het Instituut voor Mid delbaar Beroeps-Onderwijs (IMBO) is prach tig ingericht tot kerkruimte. Tot jl. zondag werden de kerkdiensten van de Protestantse Kerkengemeenschap gehou den in Den Hoebert aan de Westsingel. Door interne verbouwingen werd men gedwongen naar een nieuwe kerkruimte uit te zien. Deze heeft men nu gevonden in het IMBO en naar het zich laat aanzien, tot volle tevredenheid van de kerkgangers die in grote getalen wa ren opgekomen. Naast deze kerkruimte heeft men de be schikking over een koffiebar, een consisto riekamer en enkele vertrekken waarin de kin- demevendienst gehouden wordt; de kinder crèche wordt ondergebracht; en kerkelijke attributen kunnen worden opgeborgen. Nogmaals: Marianum is geen „huüshaldschöl" Het is een school voor beroepsonderwijs. Je haalt er bijvoorbeeld een'diploma L.H.N.O. Kun je dan meteen gaan werken? Soms, maar meestal volg je daarna nog middelbaar beroepsonderwijs. WORDT VERVOLGD Mgr. Nolensstraat 9, Venray Eikenlaan 76, Venray 27 februari 1988 10.00-14.00 uur Sinda december 1987 zijn wij in Venray moskee rijker. De vroegere kleuterschool aan de Eindstraat is namelijk in het bezit gekomen van de Venrayse Islamitische Stichting. Dit gebouw heeft circa een jaar leegge- staan en is door vandalen bijzonder "aardig" onderhanden genomen. Nu wil de Venrayse Islamitische Stichting dit gebouw opknappen om het te kunnen gebryiken voor het uitoefenen van hun geloof, de Islam. De Turks Islamitische gelovigen hebben zelf al veel financiële steun gegeven, maar helaas is er geld tekort om de noodzakelijke reparaties te kunnen doen. Daarom vraagt men van de Venrayers een vrijwillige bijdrage voor de reparaties van dit OUD STUKJE VENRAY wat wij toch gaarne allen willen behouden. Bijdragen kunnen worden gestort bij de Ned. Credietbank Venray. nr. 234798939. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Po: foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDUK2 OVERtOON VANDAAL AANGEHOUDEN Een spoor van vernielingen werd aangericht door een 20-jarige. De vandalenstreken betroffen verniel ingen aan geparkeerde auto's, ver nielingen in tuinen, het ingooien van ruiten, het kapotgooien van verlich ting e.d. Het spoor van vernielingen ging vanaf het politiebureau via de Zuidsingel, de Schuttersbuurt, naar Veltum waar de dader op verschillen de plekken had huisgehouden. De dader, die onder invloed van alcohol verkeerde, was eerder op het politiebureau voor onderdak geweest, maar omdat het politiebureau geen hotel is werd hij naar huis verwezen. Die weigering was voor hem kennelijk aanleiding om onderweg zijn lusten toe vieren. De politie verwacht dat nog meerdere meldingen van vernielingen zullen binnenkomen. Nadat hij was aangehouden werd hij ter ontnuchtering ingesloten. Later werd hem proces verbaal aangezegd. Of alle betrokkenen schadeloos zullen worden gesteld, zal de rechter moeten uitmaken. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 In de avond van dinsdag en in de daaropvolgende nacht is, zoals thans bekend is, in tenminste 21 auto's inge broken. De eerste meldingen kwamen bin nen, toen bezoekers van het Gasten- centrum Wieënhof tot de ontdekking kwamen dat er in hun auto's was inge broken. Uit een 11-tal auto's, waaron der die van een van de Venrayse wet houders, waren de aanwezige autora dio's gestolen, terwijl ook tassen met inhoud (dikwijls waardeloos voor de daders) ontvreemd bleken te zijn. Omstreeks 5.00 uur kwam een mel ding binnen van een bewoner van de Bolderik in Landweert, dat daar de ruit van een auto was ingeslagen. De politie ging op onderzoek uit maar kon alleen maar de inbraak van die au to konstateren. Bij het verder zoeken werd aan het Christoffelkruid een verdachte auto aangetroffen, welke gevolgd werd en aan de Maasheseweg werd staande ge houden. In die auto zwaten twee inwo ners van Nijmegen, een van 21 jaar en een die juist die dag zijn 19e verjaar dag vierde. In de auto werden zeven autoradio's aangetroffen welke van diefstal afkomstig bleken te zijn. In de loop van woensdag kwamen er bij de politie nog eens tien meldingen binnen van inbraken in geparkeerde auto's, o.a. aan de Aronskelk, de Zuidsingel, de Largo-, Andante- en Beethovenstraat en aan de Kempweg. Het Nijmeegse tweetal is ingesloten. Het zal nog een hele klus zijn om al le gedupeerden te achterhalen, omdat nog niet alle inbraken in auto's ter kennis van de politie zijn gebracht. TWEE VENRAYERS BEKENNEN ZES INBRAKEN IN AUTO'S Dinsdagmorgen hield de politie twee inwoners van Venray aan, resp. 19 en 23 jaar oud, die bekenden in de afgelopen weken in een 6-tal gepar keerde auto's te hebben ingebroken. Een deel van de buit kon nog worden achterhaald. Na verhoor is het tweetal huiswaarts gezonden. Poststraat 1 te Venray prachtige landschappen, zeegezichten, bloemen, stillevens.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1