X ^spetters Op GEHELE Plein bij bibliotheek mag vernieuwd worden OPEN DAG Winterkollektie EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING *4 VENRAY Het andere gezicht van de Hoge Beek.... PEEL EN MAAS GRATIS TRUDY BONGART5 KOSTEN BIJNA EEN TON BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! WAO VAN SOEST I HYPOTHEKEN VAN DE KAMP Alcohol-controle groot succes Fitness- en Saunacentrum Venray MARIAN UMPJ ES" Weinig vooruitgang in de moordzaak „Martien Peeters" Met de VUT ViPRIJS DONDERDAG 28 JANUARI 1988 Nr. 4 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW ORANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW ORANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 A Ongeveer gelijktijdig met onze publikatie van vorige week over De Hoge Beek verscheen in het Infor matieblad voor bewoners en woning aanvragers van de Woningbouw vereniging "Noord Limburg" een publikatie over bewoners van de Hoge Beek, die zelf hun hal hebben opgeknapt. "Dat deze mensen er graag wonen kan men afmeten aan de wijze, waarop deze huurders hun woningen onderhouden en bewonen", aldus dit bericht, dat moeilijk valt te rijmen met onze publikatie over dit flatgebouw. Deze mededeling van de woningbouwvereniging werd ons bovendien nog eens onderstreept door de bewonerscommissie, die het bepaald niet eens was met onze stelling, dat "er veel veranderd is in en bij de Hoge Beek, maar niet verbeterd". In feite zijn wij afgegaan om mededelingen van oudere en gehandicapte bewoners, die de laatste tijd het gevoel van veiligheid en geborgenheid missen wegens gebrek aan toezicht en alarmeringsmogelijk heden. yan bewonerscommissie vernemen wij, dat er wel degelijk een soort "sociale controle" bestaat in de Hoge Beek en dat men steeds bereid is burenhulp te bieden als dit nodig is. Dat in de Hoge Beek een "verkilde sfeer" zou heersen, wordt zo is ons thans gebleken in alle toonaarden ontkend. De bewonerscommissie doet er alles aan deze flat tot een gezellig woonoord te maken en uit de reacties, welke wij hebben ontvangen, moge blijken, dat zij daarin ook slaagt. Blijft evenwel de wens van een aantal bewoners om te kunnen beschikken over eeen adequaat alarmerings systeem. EEN ABONNEMENT WAARD! Om U ook met onze totale lichaamsbehandelingen kennis te laten maken, geven we deze maand een lichaamsmassage of-peeling voor de halve prijs 4U.- huidverzorgings- en make-up-advies (op afspraak) Jeugdbehandelingen voor f 30.- PARFUMERIE HUIDVERZORGING Met alleen de stemmen tegen van de VVD-fraktie en van de fraktie Van de Vorle, ging de gemeenteraad er dinsdagavond mee accoord, dat het plein voor de nieuwe bibliotheek geheel vernieuwd wordt. Totale kosten 99.400,- inclusief het herstel van de voormalige los- en laadplaats aan de Langeweg. Het plein blijft de funktie van parkeerterrein behouden, maar zal verfraaid worden met groenstroken e.d. Uiteindelijk komen er 26 afgebakende parkeerplaatsen, waar onder 2 voor invaliden, en een fietsenstalling. Begin deze maand maakte het CDA in de commissie voor openbare werken nog bezwaren tegen deze vernieuwing. Niet omdat het plan te luxueus zou zijn, maar omdat men zich toch wel ernstig moest afvragen of dat pleintje in deze tijd nog wel betaalbaar is. De fraktie heeft 't plan dus uitvoerig besproken en kan er uiteindelijk mee accoord gaan, aldus mevr. Poels-Peters. Zij drong er wel op aan dat er voldoende ruimte geschapen wordt voor de fietsenstal ling, want het aantal fietsers dat de bibliotheek bezoekt is kennelijk groter dan verwacht werd. Die overtuiging was ook Van de Vorle toegedaan. Desnoods moet men maar een paar parkeerplaatsen opofferen voor de fietsen. Hij wees in dat verband op de "grote hoop" fietsen welke men regelmatig bij het Luxor Theater en op het schouwburg plein aantreft. Valt er eentje, dan vallen er tientallen. Mevr. Poels vroeg zich ook af, Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 j Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 waarom b. en w. niet gereageerd hebben op het al een paar maanden oude aanbod van enkele amateur kunstenaars, die kunstwerkjes willen leveren voor de verfraaiing van het centrum, met name van het bewuste pleintje. Wethouder Van Oers was zich van geen maanden-oud aanbod bewust. Eerst zeer onlangs heeft hij van een aantal Venrayse cusisten een dergelijk aanbod gehad. Onder leiding van de heer Reijnders worden er uit oude blauwe hardstenen dorpels e.d. beeldjes gekapt. Vooral dierenfiguur- tjes. Het zal aardig zijn deze op het bibliotheekpleintje en elders in het centrum te plaatsen. Uiteraard in overleg met de cursisten, die overigens nog een maand of vier nodig hebben om hun kunstwerkjes te voltooien. De heer L. Janssen van de VVD vond dat Venray een mooie biblio theek heeft gekregen, maar zijn fraktie was toch niet bereid om een ton beschikbaar te stellen voor vernieuwing van het pleintje. Niet omdat men er de wenselijkheid -niet van inzag, maar men heeft al geruime tijd geleden gevraagd om een pleinenplan, teneinde prioriteiten te kunnen stellen. En dat is er nog steeds niet. Spreker benadrukte, dat er in maart 1987 geen besluit genomen is, om 100.000 te reserveren voor dit plein zoals in het voorstel van b. en w. gezegd wordt. Volgens Janssen is het fonds Stads- en Dorpsvernieuwing 1987, waaruit de vernieuwing van het plein betaald gaat worden, al geslonken tot 180.000,- waarvan dan nog eens 100.000,- aan dit plein besteed zullen worden. Wethouder Willems was het niet helemaal met Janssen eens. In maart vorig jaar is besloten het geld uit het bewuste fonds te besteden aan Venrayse monumenten, aan particu liere woningen en de rest aan centrumaangelegenheden. Toen werd ook nog gedacht aan vernieuwing van het schouwburgplein; wat intussen niet meer zo urgent is. Overigens is reeds 130.000,- uit dat fonds in het centrum besteed. Ook de reconstructie van de Grote Markt en de Marktstraat wordt straks gefinancierd uit 't fonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Van de Vorle bleef er bij dat het plan te luxueus is; dat er teveel parkeerplaatsen komen en te weinig fietsenstalling. Ook zou volgens hem een luifel boven de ingang tegelijk met het pleintje verwezenlijkt moeten worden —maar dan zo sober mogelijk Doet men dat nu niet, dan verwacht hij het volgend jaar alsnog een voorstel om een luifel aan te brengen, met alle extra kosten van dien. En dat terwijl er het volgend jaar toch al zoveel geld nodig is voor de andere pleinen in het centrum. Wethouder Claessens vond het plan helemaal niet luxueus. Zou men het plein alleen maar herbestraten, dan zou men slechts zo'n 20.000,- minder nodig hebben. Intussen is inderdaad gebleken dat er heel veel fietsen gestald moeten worden, aldus deze wethouder. Het zal ongetwijfeld mogelijk zijn bij de inrichting van het plein daarmee alsnog rekening te houden. Volgens de voorzitter, burgemeester Defesche, heeft een luifel boven de bibliotheek-ingang op de eerste plannen gestaan. Uit zuinigheids overwegingen heeft men die echter laten vervallen. Het zou niet juist zijn het volgend jaar zo'n luifel weer op te voeren.... Zowel de PvdA als de fraktie Samenwerking had zich al achter de plannen van b. en w. geschaard. Met de steun van het CDA kunnen die plannen dus uitgevoerd gaan worden. De tegenstemmen van de VVD en Van de Vorle kunnen dat niet verhinderen. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 VENRAY, SCHOUTENSTRAAT 16, TEL. 04780-82 70£-^-rgf VENLO, NIEUWSTRAAT 19, TEL. 077-17583 go Dat men Peel en Maas goed leest, dat hebben de 19 politiemensen die in de nacht van zaterdag op zondag speciaal waren ingezet voor een grootscheeps opgezette alcoholcon trole, vele malen moeten horen, toen de automobilisten tussen 24.00 u. zaterdag en zondagmorgen 03.00 u. 1 werden aangehouden voor een blaas- test. De politie had ons uitdrukkelijk die aktie laten aankondigen, want het ging om een controle waarbij werd beoogd het drankgebruik bij autobe stuurders tegen te gaan. De aktie was dus duidelijk niet bedoeld om zoveel ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie mogelijk autobestuurders te verbali seren. Met opzet was gekozen de afloop van Circus Mök. Toen werd het centrum "hermetisch" afgesloten. Zo was de Henseniusstraat, de Leeuw- straat en een gedeelte van de Merseloseweg afgezet. Duidelijk was met borden aangegeven dat er een alcoholcontrole plaats vond. Tijdens de controle hielden de 19 politiemensen, waaronder ook leden van de Reservepolitie, 250 bestuurders aan. Nadat die de blaastest volgens de nieuwe methode hadden afgelegd, moesten er 3 bestuurders naar het politiebureau om daar wederom te blazen in het nieuwe testapparaat. Voor 2 bestuurders was die proef fataal. Zij kregen en proces verbaal De politiewoordvoerder, adjudant Sjef Janssen, spreekt van een goed opgezette maar vooral van een geslaagde aktie. Hij deelde nogmaals mee, dat de politie vóór de Carnaval nog meerdere controles zal houden, waarbij dan zeker niet de kerkdorpen vergeten zullen worden. Bij de nu gehouden controle bleek duidelijk veel bestuurders na afloop van Circus Mök hun auto hebben laten staan óf zich door een alcoholvrije bestuurder óf per taxi naar huis hebben laten vervoeren. HET adres voor sauna, fitness, massage en aerobic Mozartstraat 20a Tel. 89574 Nogmaals: Marianum is geen ,,huüshaldschöl" Het is een school voor beroepsonderwijs. Zijn alle lessen dan praktijkgericht? Nee, ook theoretische vakken krijgen veel aandacht (voor verder studeren). WORDT VERVOLGD Mgr. Nolensstraat 9, Venray Eikenlaan 76, Venray 27 februari 1988 10.00-14.00 uur Na 'n intensief onderzoek in de moordzaak „Martien Peeters" te Venray, welk onderzoek thans ruim 10 weken in beslag heeft genomen, heeft het regionaal recherchebijstandsteam tot nog toe weinig vooruitgang ge boekt. Het 17 man tellend recherche team dat aan het onderzoek begon is thans gereduceerd tot nog totaal 8 per sonen. Gedurende de afgelopen 10 weken hebben de rechercheurs totaal zo'n 1400 tips en informaties in behande ling genomen en grotendeels afge werkt. Ruim 400 personen werden ge hoord. Zoals eerder gemeld werd het slach toffer Martien Peeters op zondag 15 november van het vorig jaar, ver moord gevonden in zijn woning aan de Gerbrandystraat te Venray. Vanaf dat moment werd een grootscheeps re cherchebijstandsteam ingezet. Ondanks de vele informaties die bij het team binnenkwamen is tot nu toe weinig vooruitgang kunnen worden geboekt. Het onderzoek blijft evenwel voortgaan en thans is uit het moor- donderzoek gebleken, dat in de week, voorafgaande aan de gepleegde moord op 15 november, in de woning van het slachtoffer Peeters, een man is gesig naleerd, gelijkend op de persoon zoals afgebeeld op de samengestelde en hier bij gepubliceerde compositiefoto. De politie vraagt in dit verband wie om trent deze persoon informaties of in lichtingen kan verstrekken. dagen in de woning van het slachtoffer heeft verbleven. Degene die hieromtrent inlichtingen kan geven, wordt verzocht contact op te nemen met het rechercheteam, werkzaam in bureau van de politie te Venray. Tel. 04780-84888, toestel 217, dan wel met de politie in zijn woon plaats. Alle verstrekte informaties zul len vertrouwelijk worden behandeld. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Volgende week vrijdag 5 februari neemt Paul Stoks (Leunseweg) af scheid van DMV Campina, in welke onderneming hij 30 jaar werkzaam was. De heer Stoks maakt gebruik van de regeling vervroegde uittreding (Vut). WIE HERKENT IEMAND DIE GELIJKENIS VERTOOND MET DEZE GEPULICEERDE FOTO De mogelijkheid is aanwezig dat de ze persoon vóór de moord meerdere Bij de zuivelfabriek in Venray begon hij zijn gevarieerde loopbaan als chauffeur-besteller. Later werd de melkdistributie onder zijn toezicht geplaatst om tenslotte de z.g. boerderijartikelen te gaan verzorgen. Nadat het Campina-bedrijf in Venray was opgeheven bleef hij hier nog een jaar lang de zaken behartigen. Toen werd Paul Stoks overgeplaatst naar het bedrijf in Panningen, waar hij in dezelfde brache werkzaam was. Bij zijn afscheid wordt hem die dag door de Coöp. Zuivelvereniging Campina een receptie aangeboden, in De Wiënhof aan de Leunseweg, van 17.00 tot 18.30 uur. Ongetwijfeld zullen vele vrienden en bekenden van Paul hem dan de hand willen drukken. Onze topmerkenkollektie voor de laagste prijs Slechts drie dagen Donderdag 28 januari Vrijdag 29 januari Zaterdag 30 januari Onze winterkollektie voor GROTESTRAAT 93 VENRAY. TEL. 04780-81214. Vrijdag koopavond

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1