ETCETERö De werkloosheid In de Hoge Beek is men niet blij met ontslag huismeester VAN 1987 TRUDY BONGART5 Kijken naar gevonden fietsen EMOFRA Officiële opening ,,De Kruudwis" Het wordt blazen geblazen Truce Coenen met pensioen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING GRATIS V BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! GEBR. MARTENS HILHORIffl HYPOTHEKEN VAN DE KAMP DADER ACHTERHAALD Fitness- en Saunacentrum Venray ffl T Tl HET AANZIEN DONDERDAG 21 JANUARI 1988 Nr. 3 HONDERDENNEGENDE JAARGANG BH PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 Om U ook met onze totale lichaamsbehandelingen kennis te laten maken, geven we deze maand een lichaamsmassage of -peeling voor de halve prijs T 4U- huidverzorgings- en make-up-advies (op afspraak) Jeugdbehandelingen voor f 30.- PARFUMERIE HUIDVERZORGING VENRAY, SCHOUTENSTRAAT 16, TEL. 04780-82 70g^rgf VENLO, NIEUWSTRAAT 19, TEL. 077-17583 Zaterdag a.s. 23 januari zal weer kijkuur van gevonden fietsen op het politiebureau worden gehouden, en wel van 10.00 tot 11.00 uur. Degenen die in het laatste kwartaal hun fiets zijn kwijt geraakt, raden wij aan een kijkje te gaan nemen. Mogelijk dat hun stalen ros erbij slaat. VERKOOP FIETSEN Een verkoop van gevonden fietsen vindt aansluitend op het kijkuur plaats van 11.00 tot 12.00 uur. Voor het kopen van een fiets komen in aanmerking al degenen die in 1987 aangifte hebben gedaan van diefstal van een fiets. Degenen die geen aangifte hebben gedaan mogen dus geen bod uitbrengen. Om 12.00 uur zullen de fietsen aan de hoogste bieder worden aangeboden. Zaterdag 23 januari Back to the fifty's DE BERIIMI'S Tot ziens, Jan de Jong 8- Clara Wannet Stationsweg 1 -Venray DIEFSTAL WEEGSCHAAL Een bedrijf aan de Maasheseweg deed aangifte van diefstal van een electronische weegschaal ter waarde van 3300,-. Hoe de diefstal heeft plaats gevonden kon niet worden medegedeeld. Overloon. Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Morgen, vrijdag 22 januari om drie uur zal de nieuwe rk basisschool "De Kruudwis" aan de Klaproos (Land- weert) officieel worden geopend. Dit is de tweede en voorlopig levens laatste katholieke basis school in Venrayse nieuwste woon wijk. Bij het begin van het nieuwe schooljaar in augustus j.l. werd deze school in gebruikgenomen met het onthullen van de naam "De Kruud wis". Omdat in deze woonwijk de straten naar gewassen en kruiden zijn genoemd, vond de directeur van deze nieuwe school, de heer G. Wijers, deze naam zeer toepasselijk. Een kruudwis is nl. een boeket veld bloemen en gewassen, dat in vroeger jaren op de feestdag van Maria ten Hemelopneming in de kerk werd gezegend. Onlangs werd bij de school een kunstwerk van de Venrayse kunstenaar Joop Wismans onthuld. Dat bestaat uit een speels element van drijvende balonnen. BOUWMATERIALEN WAND- EN VLOERTEGELS AANBOUWKEUKENS - GEVELSTENEN VENRAY, Bongefdstraat 5, tel. 04780-85959 Geopend tot 17.30 uur 's Zaterdags van 9-13.00 uur. Bij de start van het Veilig Verkeersprojekt Venray wees com missaris De Bruijn er nog eens op, dat Venray aan de verhoogde activiteit, in het kader van de bestrijding van alcohol in het verkeer, zal deelnemers. Hij kondigde al aan, dat niet alleen komende zaterdag, maar ook voor de carnaval, extra controle's zullen worden gehouden. Ter stimulering van de anti alcoholcampagne zal voor de Venray se scholen Marianum, Mavo en Jerusalem een eigen prijsvraag wor den gehouden voor alle leerlingen. Per school kan worden gewonnen een gratis theorieopleiding en enkele bonnen van de VVV. De alcoholkerninstructeur, brigadier Wim Eickmans, gaf een demonstratie van de werking van het nieuwe adem analyseapparaat, dat door de Venray se politie sinds kort in gebruik is. Zowel commissaris De Bruijn als hoofdagent Wijnhoven onderstreep ten nog eens dat vooral scholieren kwetsbaar zijn in het verkeer. Juist daarom ook, dat die scholieren zuinig moeten zijn met het gebruik van alcohol als ze aan het verkeer deelnemen. De statistieken wijzen er nu eenmaal op, hoe kwetsbaar deze groep van de samenleving in het verkeer is. Ook in Venray! Vanuit zijn kamer in de flat Hoge Beek 1 kan de heer Jan Tukker zijn kantoortje zien, waarin hij bijna twintig jaar heeft gezeten en gewerkt als huismeester van dit eerste Venrayse flatgebouw van tien ver diepingen en honderd wooneen heden. Het kantoortje is nu onbe mand. Slechts enkele keren per week komt er eens iemand van de Woningbouwvereniging om wat lopende zaken te regelen. Het voormalige kantoortje van de heer Tukker wordt nu gebruikt als wachtkamer als er b.v. een taxi is besteld. In het kader van de bezuinigingen bij de Woningbouwvereniging heeft de huismeester zijn congé gekregen. Om nu het gebouw binnen te komen moet men een bewoner bellen, die dan de toegangsdeur automatisch kan openen. De bewoners van de Hoge Beek zijn er niet gelukkig mee....Er wordt nogal eens misbruik van gemaakt. Het streven van de Woningbouw vereniging is er kennelijk op gericht om van de Hoge Beek een woonoord voor ouderen te maken, waardoor deze flat steeds meer aan het vergrijzen is. In het verleden konden de bewoners altijd terugvallen op de hulp en medewerking van de huismeester. Tal van alleenstaande bewoners voelen zich nu in de Hoge Beek eenzaam en verlaten. Sommigen zijn zelfs bang omdat zij de aanwezigheid van de behulpzame huismeester erg missen. SABOTAGE Jan Tukker kwam in de zestiger jaren met Inalfa vanuil Utrecht naar Venray. Hij was niet een van de sterksten, omdat hij lichamelijk was geknakt in het concentratiekamp Bergen-Belsen. In de oorlog was hij tegen zijn zin tewerkgesteld in een ketelfabriek van de Duitse kriegs- marine in Hannover. Na het plegen van een sabotagedaad werd hij naar het concentratiekamp overgebracht. Zijn aanwezigheid daar gedurende het laatste half jaar van de oorlog, maakte van hem een invalide. Tegen het einde van de zestiger jaren werd hij arbeidsongeschikt verklaard, maar de toenmalige secretaris van de Woningbouwvereniging de heer Grad Schols, achtte hem nog zeer geschikt Wij kopen uw woning in Makelaars- en Taxatiekantoor Patersstraat 17, Venrav, lel. 04780- voor hel vervullen van het huismees terschap van de pas ingebruikge- nomen Hoge Beek. GOEDE KEUS Het bleek een goede keus van Grad Schols, want de heer Tukker gaf zich met hart en ziel aan zijn nieuwe functie, waarmee hij als het ware een eigen sfeer gaf aan dit flatgebouw. Hij was de steun en toeverlaat van alle bewoners, hij werd door iedereen vertrouwd en was steeds bereid de helpende hand te bieden wanneer dit nodig was. Gevonden voorwerpen werden bij hem gedeponeerd en Jan Tukker spoorde de eigenaar wel op. Wanneer bewoners niet thuis waren, nam hij de post in ontvangst en moest er opgebeld worden, dan kon men bij hem terecht. Was er storing in het ketelhuis, dan werd zij door hem verholpen. Had men de deur dichtgetrokken en de sleutels binnen laten liggen, Jan Tukker had in zijn kastje wel een reservesleutel. In de dagen, dat de Hoge Beek nog niet vergrijsd was, kenden alle kinderen uit de flat Ome Jan. Allemaal hebben ze wel eens bij hem op de knie gezeten. Die kinderen zijn intussen volwassen maar kwamen toch graag nog eens even buurten bij Jan Tukker in zijn kantoortje. HERINNERINGEN Wanneer hij uit zijn raam naar zijn voormalige kantoortje kijkt, komen de herinneringen bij hem boven van twintig jaar huismeesterschap. Hij weel nog precies wie toen waar woonde. Er zijn er bij, die van het begin in 1968 af, in de flat zijn blijven wonen, maar de meesten zijn toch na een paar jaar vertrokken omdat de Hoge Beek vooral in de eerste jaren een "opvangcentrum" was voor mensen, die in afwachting van een gezinswoning de flat als een "door gangshuis" zagen. Hij herinnert zich de bewoonster, die rond het begin van de zeventiger jaren op zaterdagen in de hal haar bloemenstalletje had; de man, die in zijn berging een kar in elkaar knutselde om haring te kunnen verkopen; de avond, waarop iemand de kraan van de centrale verwarming wilde vernieuwen en voor een prachtige overstroming zorgde en Jan's hulp inriep met de "gevleugelde ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie Werkeloosheid mannen In december nam de werkloosheid in Limburg met 1595 mannen toe tot 34154, dit is 12,9% van de afhankelijke mannelijke beroepsbe volking. Deze ook voor de tijd van het jaar fors te noemen stijging van de werkloosheid betrof hoofdzakelijk de seizoengevoelige beroepsgroepen. Zo namen de bouwberoepen ruim 55 van de totale groei van de werkloos heid voor hun rekening. In Venray en de regio bedroeg de stijging 0,7% wat gelijk staat met 177 man, waarvan 84 in Venray en 93 in Gennep. Landelijk nam de werkloosheid met ca 19400 mannen (van 417688 naar 437101) eveneens duidelijk toe. Het landelijke werkloosheidspercentage steeg hier door met 0,6% tot 12,9% en bleef hiermee gelijk aan het Limburgse percentage. In alle Limburgse rayons nam de werkloosheid duidelijk toe. De absoluut grootste stijgingen van het aanbod zijn te signaleren in de rayons Heerlen 332) en Roermond 182). Relatief steeg de werkloosheid het meest in de rayons Valkenburg en Gennep waar het werkloosheidsper centage met resp. 1,5% en 1,1% toenam. De belangrijkste mutaties per beroepsgroep betroffen: bouwvak- personeel 888), transportpersoneel 235), metaalbewerkers 171), personeel in algemene dienst 150) en landbouwpersoneel 113). In de maand december daalde in onze provincie het aantal ingeschreven schoolverlaters met 172 mannen (van 2103 naar 1933). In vergelijking met december 1986, toen 2380 schoolver laters stonden ingeschreven, is deze categorie met ca 450 mannen verminderd. Bij de overige jeugdigen steeg de werkloosheid de afgelopen maand echter met ca 300 mannen. De totale jeugdwerkloosheid steeg hier door per saldo met 125 mannen. Weliswaar daalde de werkloosheid in de leeftijdsgroep jonger dan 19 jaar met 50 mannen (van 1143 naar 1093), maar in de leeftijdsgroep van 19 t/m 22 jaar steeg het aanbod met 175 mannen (van 4732 naar 4907). Het aandeel van de jeugdwerkloosheid in de totale werkloosheid is thans 17,6% tegenover 18,0 per ultimo november en 19,2% per ultimo december 1986. Werkloosheid vrouwen Evenals de vorige maand daalde de werkloosheid bij de vrouwen in Limburg nog in beperkte mate. Het aantal werkloze vrouwen nam af met 314 tot 21723 vrouwen. Dit is 20,9% van de afhankelijke vrouwelijke beroepsbevolking. De daling in de verslagmaand betrof hoofdzakelijk schoolverlaatsters. In Venray bedroeg de daling 35 vrouwen. In Gennep daarentegen steeg de werkloosheid onder vrouwen met 23, zodat uiteindelijk de regio toch nog enige vooruitgang boekte. Ook landelijk daalde de werkloosheid bij de vrouwen met ca 2325 in beperkte mate (van 262214 naar 259879). Het landelijke werkloosheidspercentage liep hierdoor terug met 0,2% naar 17,6%. Met uitzondering van de rayons Kerkrade 24) en Gennep 23) waar de werkloosheid enigszins toenam en het rayon Valkenburg waar de werkloosheid gelijk bleef, daalde in alle rayons het aanbod. De grootste dalingen zijn te signaleren in de rayons Maastricht (- 71) en Westelijke Mijnstreek (- 61). In december daalde het aantal in Limburg ingeschreven schoolverlaat sters met 365 (van 3553 naar 3188). In vergelijking met vorig jaar is het aantal schoolverlaatsters met ca 675 verminderd. Ook bij de overige jeugdigen daalde de werkloosheid nog met ca 50 vrouwen. De totale woorden: "Help, Help, Jan, mien zwager verzuupt...." Men wist dat de huismeester er was en dat hij óf zijn vrouw dag en nacht bereid waren om te helpen. V ERKILDE SFEER De huidige bewoners veel ouderen en alleenstaanden missen hun huismeester. Het alarm in de flat van Jan Tukker is afgesloten. Jan wil wel, maar kan niet meer helpen. Kort Uitnodiging Na 50 jaar voor de zaak Coenen gewerkt te hebben, treedt Truce Coenen terug. Receptie Wij bieden haar een receptie aan op dinsdag 26 januari 1988 van 17.00 uur in de zaak op de voor haar ver trouwde plaats. Venray, Januari 1988 Hofstraat 5 Jules J.G. Coenen Thieu C.G. Coenen na zijn ontslag werd hij ziek. Het plotselinge verlies van zoveel prettige contacten, dag in dag uit, kon hij niet verwerken. Nu, twee jaar later, is hij aan zijn stoel gekluisterd en is hij geheel afhankelijk van de goede zorgen van zijn vrouw. In de Hoge Beek hangt nu een verkilde sfeer. De toegangsdeur wordt automatisch geopend en gesloten. Ouderen en hulpbehoevenden zijn bang de deur open te maken wanneer gebeld wordt, omdat er beneden geen controle meer is. Zij missen het toeziend oog van de huismeester, zij missen ook de behulpzaamheid van Jan Tukker en zijn vrouw. In geval van nood is men nu dikwijls aangewezen op een behulpzame buur. Men houdt elkaar in de gaten.... De aanschaf van een persoonlijke telefo nische alarminstallatie kost immers al gauw 1600,- en dat is voor zeer velen onbetaalbaar. Een aange. boden vrijwillige en gratis alarmpost in een van de woningen, werd door de Woningvereniging niet geaccepteerd.. Als het nodig was, deed mevr. Tukker de boodschappen voor be woners, die het zelf niet konden doen. De post kon men bij Jan Tukker afgeven. Hij zorgde er wel voor, dat de brieven in de bus werden gedaan. Dit stuk service van het huismeesters- echtpaar is verjeden lijd. Men moet zelf naar de brievenbus, waarvan er geen in de buurt van de Hoge Beek staat. Zelfs de SRV-wagen komt niet Op 1 januari werd bij de Supermarkt aan de Kruidenlaan een ruit ingegooid en werden twee vlaggen ontvreemd terwijl de brievenbus met vuurwerk werd vernield. Na een ingesteld onderzoek werd deze week een 17-jarige jongeman aangehouden die bekende de verni 1 ingen te hebben gepleegd. De vlaggen waren nog in zijn bezit. De jongeman is voor de schade van 500,- aansprakelijk gesteld, terwijl hem tevens proces verbaal is aangezegd. HET adres voor sauna, fitness, massage en aerobic Mozartstraat 20a Tel. 89574 jeugdwerkloosheid daalde per saldo met 173 vrouwen jonger dan 19 jaar (van 1601 naar 1428) en 247 vrouwen van 19 t/m 22 jaar (van 5323 naar 5076). Het aandeel van de jeugdwerk loosheid in de totale werkloosheid is thans 29,9% tegenover 31,4% per ultimo november en 34,5% per ultimo december 1986. i meer bij de Hoge Beek. Er is veel veranderd in en bij de Hoge Beek, maar niet verbeterd.... KLACHTEN OF WENSEN Klachten over de Woningbouw vereniging heeft men feitelijk niet. Alles wordt goed onderhouden en als er al eens iets niet in orde mocht zijn, dan wordt dat op zeer korte termijn verholpen. Het zijn meer de gevoelens van veiligheid en geborgenheid die de bewoners parten spelen. Een bewo nerscommissie heeft dat al eens aangekaart, maar liet zich zoals men ons zei door de Woningbouw vereniging overbluffen. Het gebrek aan toezicht bevorderd ook de baldadigheid op het parkeer terrein, waar diefstallen heus geen uitzondering zijn. Er wonen in de Hoge Beek mensen van zeer hoge ouderdom. Feitelijk zouden die in 'n verzorgingsteh uis (Schuttersveld) moeten gaan wonen, maar daar heeft men ook niet altijd plaats. Trouwens, niet iedereen is "geschikt" om naar een verzorgings flat te gaan. Men wil dikwijls ook al gaat dat met problemen gepaard zelfstandig blijven.... Feit is, dat het de gemeenschap duurder zal uitkomen wanneer deze mensen in een verzor gingsflat geplaatst worden, dan wanneer men een huismeester aan stelt.... Nu bij ons verkri|gboor 19,90 BOEKHANDEL van den Munckhof GROTESTRAAT 68 VENRAY 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Op dinsdag 26 januari zal Truce Coenen voor het laatst aanwezig zijn in de zaak van Coenen aan de Hofstraat, waar zij precies vijftig jaar een dominerende rol heeft gespeeld. Nu Truce haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stopt zij met haar werk en bieden haar broers Jeu en Jules haar een afscheidsreceptie aan van 17.00 tot 19.00 uur op de voor haar vertrouwde plaats tussen Wedg- woodporselein en Delfts blauw. Er zullen weinig mensen in Venray en wijde omgeving zijn, die Truce Coenen niet kennen. In de zaak van huishoudelijke en luxe artikelen was zij tot het begin van de zeventiger jaren de alom tegenwoordige, die de klanten niet alleen hielp, maar ook van advies diende. Vooral bij het zoeken van cadeaus was zij een vraagbaak voor velen. Na het verbouwen van de zaak in het begin van de jaren zeventig kreeg zij haar eigen plaats in de zaak, het gedeelte met de duurdere artikelen van Wedgwood, Porceleine Fles, Cassettes van Keltum etc. Hier werkte zij met veel plezier en met grote kennis van zaken. Met haar ouders, broers en zussen had Truce Coenen een belangrijk aandeel in de wederopbouw van de totaal verwoeste zaak. Ondanks haar drukke werkzaamheden en de verzor ging van haar ouders tot 1967, vond zij toch nog lijd om ook actief te zijn in het maatschappelijke leven van Venray. Zo was zij lang lid van de Rode kruis-colonne en lid van de damesgarde van de Carnavalsvereni ging "De Piölhaas". Ongetwijfeld zullen het er velen zijn, die Truce de hand ten afscheid zullen drukken bij haar afscheid op 26 januari.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1