spetters Illegale bouw in Heide moet worden afgebroken De ABN springt eruit in het nieuwe jaar! Spefterende LAGE PRIJZEN TOTALE UITVERKOOP HALVE PRIJS! ABN Bank WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VENRAY Vermiste vrouw dood in bossen gevonden Officiële opening De Kruudwis I HYPOTHEKEN Verdeeldheid over bouwplan garagehouder Strijbosch VLUCHTELINGEN AKTIE nu de gehele wintercollektie DONDERDAG 14 JANUARI 1988 Nr. 2 HONDERDENNEGENDE JAARGANG S PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO t 18.00 Bosarbeiders vonden vrijdagmor gen, in de bossen nabij de Smakt, het stoffelijk overschot van de 27 jarige Wilma van der Hoeven-Frencken, die al tien tagen werd vermist. Op de avond van de 29e december verliet ze in depressieve toestand het psychiatrisch centrum van St. Serva- tius, waar zij sinds september j.l. was opgenomen. Toen een zoekaktie geen resultaat had werd een opsporings bericht gepubliceerd. Hoewel er direkt al bij de politie meldingen binnen kwamen van personen die de vermiste vrouw na die bewuste 29 december zouden hebben gezien, kwam het vinden van het stoffelijk overschot toch geheel onverwacht. Uit het door de recherche en de medische dienst ingestelde onderzoek is onomstotelijk komen vast te staan dat er van een misdrijf geen sprake is. De overledene was afkomstig uit het Midden Limburgse Montfort. TAXATIEKANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 Volgende week vrijdag 22 januari a.s. zal de officiële opening van de katholieke basisschool "de Kruud wis" in de Venrayse wijk Landweert plaatsvinden. Het gebouw is al aan het begin van dit schooljaar op een feestelijke wijze, waarbij de naams- onthulling plaatsvond, door de leerlingen in gebruik genomen. Thans willen het bestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Venray en het team aan iedereen die direct of indirect aan de totstandkoming van het gebouw hebben bijgedragen laten zien, hoe het resultaat is geworden. Het is de bedoeling dat het gebouw binnen enkele jaren uitgebreid wordt met 3 lokalen, zodat er dan sprake zal zijn van een 8-klassige basisschool. "De Kruudwis" is in goed overleg met het team en de bouwcommissie ontworpen door architectenburo Maarten de Jonge en Piet Peeters. De gemeente Venray was de opdrachtge ver en heeft tijdens de bouw op bekwame wijze de directie gevoerd. De uitvoering van het gebouw geschiedde door Nelissen van Egteren BV. In het gebouw zijn 5 groepsloka- len, een ruime speelzaal en een centrale ruimte voor handvaardigheid studie en toneel. Bij het ontwerp is vooral gelet op een zo flexibel mogelijk gebruik van alle ruimtes. Lichtstraten en lichte wanden geven het gebouw van binnen een opmerke lijk frisse en heldere aanblik. Het team, de leerlingen en de ouders zijn erg enthousiast over het gebouw. Ter gelegenheid van deze officiële opening wordt er vrijdag 22 januari een receptie gehouden in "de Kruudwis" van 17.00-18.00 uur. Alle belangstel lenden zijn dan welkom om een kijkje te komen nemen. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 6,85% 10 jaar vast geen afsluitprovisie Het bezwaarschrift van dhr. Pel uit Merselo, gericht tegen de door de ge meente gesommeerde afbraak van een kantoorruimte bij zijn voormalige wo ning in Heide, is door de commissie voor ruimtelijke ordening en volks huisvesting verworpen. De heer C. Pel had deze kantoor ruimte gebouwd zonder de daarvoor vereiste toestemmingen. Ook zijn buurman, dhr. van der Cruijsen, maakte zich aan soortgelijke overtre ding schuldig. Tijdens de hoorzitting, vorige week donderdag in de commissievergade ring, kon de heer Pel de commissie niet op zijn hand krijgen. Bijna una niem verwierp de commissie het be zwaarschrift en zal dhr. Pel zijn voor malige kantoorruimte moeten afbre ken. WAT VOORAF GING Twee jaar geleden verzocht de heer van der Cruijsen gemeentelijke medewerking aan zijn plan tot het aanbouwen van een werkruimte van 36 m2 aan zijn woning aan de Heidseweg 54. Omdat het huis al was uitgebreid met een bijkeuken/berging van 30 m2 werd hem meegedeeld, dat ingevolge de voor de kerkdorpen geldende bepalingen, een werkruimte van ca 14 m2 mocht worden aangebouwd. In plaats van een hierop afgestemde bouwaanvraag in" te dienen werd begonnen met het aanbouwen van een werkruimte van ca 30 m2. In oktober 1986 werd de toen al vergevorderde bouw stopgezet door de gemeente. Sluit uw huidige spaarvorm nog optimaal aan bij uw omstandigheden? Wellicht niet Immers, uw wensen en mogelijkheden kunnen veranderd zijn. Daarom doet de ABN u aan het begin van dit nieuwe jaar een aantrekkelijk aanbod. Tot 6 februari: extra hoge rente of f7,50 spaarpremie. ABN Verzekerd Spaarplan Gedurende 5 of 10 jaar maandelijks (minimaal f 50,-) sparen met een vaste rente voor een verzekerd eindbedrag Tot 6 februari: 6%+{% extra rente gedurende de gehele looptijd. ABN Spaardeposito ^Een vast bedrag voor een vaste looptijd (1V m 6 of 10 jaar) tegen een aan trekkelijke vaste rente opzij zetteu De rente wordt jaarlijks of maandelijks uitgekeerd. Tot 6 februari: 65% (hoogste rente) j% extra rente gedurende de gehele looptijd. ABN Kapitaalmarkt- spaarrekening Spaarrekening met rente gekoppeld aan de hoge rente op de kapitaalmarkt De rente wordt maande lijks vastgesteld. Rente in-1 december 1987:6,58%. Tot 6 februari: f7,50 premie bij opening De ABN vertelt u graag meer over de mogelijkheden om uw geld er goed uit te laten springen in 1988. Kom bij ons langs vóór 6 februari as. Rente per 28 december 1987. Rentewijzigingen voorbehouden. VENRAY, Henseniusplein 8 BERGEN, Raadhuisplein 13 04780-82565 08854- 1744 In de vroege morgen van nieuwjaarsdag hebben twee Venrayers, 18 en 20 jaar oud, onder invloed van alcohol, de twee armen van een kruisbeeld afgebroken en meegenomen. Het kruis stond bij de Veltumse Kapel. Eerst enkele dagen later werd van deze vandalenstreek aangifte gedaan bij de politie, door de Werkgroep Kruisen en Kapellen van Velde- ke Venray. De schade werd toen getaxeerd op 2.500,-. Maandag slaagde de politie er in de twee daders te achterha len. Zij bekenden hun vernielzucht en wezen de plek aan waar men de armen van het beeld had verborgen. Het is nu wellicht mogelijk het kruisbeeld nog te restaure ren, maar desondanks zijn beiden voor de totale schade aan sprakelijk gesteld. De politie heeft proces verbaal opge maakt. Vorige week behandelde de comissie voor ruimtelijke ordening en volks huisvesting voor de tweede maal de bouwplannen van de heer Strijbosch, aan de Langstraat, maar ook nu, net als in september vorig jaar, kon de commissie geen eensluidend advies aan wethouder Willems meegeven. Garagehouder Strijbosch is voorne mens om boven zijn showroom een tweede bedrijfswoning te bouwen. Het college van b. en w. is voornemens om hieraan medewerking te geven. B. en w. waren indertijd wel overeengeko men dat deze medewerking geweigerd zou worden als er bezwaren tegen het bouwplan binnen zouden komen. Vanuit de buurt kwamen inderdaad bezwaren binnen. Deze waren vooral gericht tegen de 6Vi meter hoge muur die aanwonenden als afscheiding van hun tuin zouden krijgen. Dat zui een duidelijke waardevermindering van hun huizen betekenen. Verder werd in de bezwaren vermeld dat de stanko verlast, die door het verbranden van afgewerkte olie wordt veroorzaakt, al leen maar erger zou worden. Burgemeester en wethouders zagen in deze bezwaren echter geen dringen de aanleiding om medewerking aan het bouwplan te weigeren, temeer om dat de milieutechnische aspekten niet aan een bouwvergunning verbonden moeten worden. De CDA-fraktie schaarde zich achter b. en w. maar de rest van de commissie kon zich niet met dit standpunt verenigen. ,,Dhr. v.d. Boogaart (PvdA) vroeg zich af waarom hierover nog gepraat moet worden. ,,B. en w. hebben ge zegd dat er geen medewerking ver leend wordt als er bezwaren binnen komen. Nu zijn er bezwaren gekomen en wil men toch nog meewerken". Ook de stankoverlast was voor hem een zwaarwegende reden om nee te zeggen. De heren Lemmens (v.d. Vorle) en Wondergem (Samenwerking) schaar den zich achter dhr. v.d. Boogaaart evenals L. Janssen (VVD). Deze voeg de er aan toe dat de noodzaak voor de ze woning niet direkt aantoonbaar was. Verder heeft een aantal aanwo nenden toendertijd hun woning ge kocht volgens het geldende bestem mingsplan. De waardevermindering van die woningen - als de bouw wordt toegestaan - is volgens dhr. Janssen dan ook niet aanvaardbaar. Voorts vroeg dhr. Janssen zich af waarom het CDA een ander standpunt inneemt dan de rest van de commissie, in deze voor hem toch duidelijke zaak. Dhr. Janssen kreeg hierop echter geen antwoord wat hij als „jammer" om schreef. Wethouder Willems bleef erbij dat de aard van de bezwaren niet van dien aard zijn dat medewerking geweigerd moet worden. Bovendien wees hij er nog eens op dat de milieutechnische bezwaren hier niet in thuis horen. Die moeten via hinderwetprocedures tot een oplossing leiden. De wethouder zal de meningen van de commissie mee terug nemen naar het college van b. en w. om daar op nieuw te bekijken hoe het verder moet. Zoals op meerdere plaatsen in Nederland is zaterdag ook in Venray een aktie van Amnesty International gestart ter bewustwording van wat vluchtelingen zijn, waar ze vandaan komen, wat hun lot is en wat wij voor vluchtelingen kunnen doen. Wethouder Mevr. Hoppenreys-de Loo, die zich nauw betrokken voelt bij de hulp aan vluchtelingen, vertelde dat in de loop van het eerste halfjaar 35 vluchtelingen in Venray gehuisvest zullen worden. Dat geschiedt in een aantal verspreid staande woningen. Mevr. Hoppenreys noemde de erva ringen welke men heeft opgedaan bij het huisvesten van Vietnamese boot vluchtelingen zeer goed. Andere gemeenten gaan het Venrayse voor beeld volgen. De wethouder nam een aantal lesboeken van Amnestie International in ontvangst en deelde die op de Grote Markt uit aan leraren van scholen voor voortgezet onderwijs. Het is namelijk de bedoeling dat op deze scholen bijzondere aandacht aan het vluchtelingenprobleem wordt geschonken, onder het motto: Een vluchteling heeft geen keus. U wel!" Op de foto wethouder mevr. Hoppenreys-de Loo, die een tekstbord onthuld, gewijd aan de vluchtelingen- aktie. In de hal van het gemeentehuis zal Amnesty International Venray een tentoonstelling over de vluchte lingen inrichten. In verband met overname van het filiaal in Venray houden wij een Toen werd ook gecontateerd, dat zijn buurman, de heer C. Pel gestart was met de bouw van^een vrijstaand studeervertrek/kantoorruimte ter grootte van 16'/2 m2. Hier werden de geldende bepalingen nog verder overschreden, omdat de vorige bewoner, in afwijking van de verleende vergunning een garage had gebouwd van 55 m2 in plaats van 39XA m2. Toestaan van de bouw van het vrijstaande bijgebouw zou betekenen, dat ter plaatse in totaal 77 Vi m2 aan aan- en bijgebouwen aanwezig zou zijn in plaats van de toegestane 40 m2. Ook de bouw van het studeervertrek werd stopgezet. Maar Pel bouwde in april 1987 rustig door ondanks dat hij in onderhandeling was met de gemeente. Intussen is de heer Pel naar de Handrik verhuisd en wordt het pand in Heide bewoond door de heer Juffermans, die van de gang van zaken op de hoogte was gesteld. De clandestiene bouwsels zullen moeten worden afgebroken. De heer Pel verwijt de gemeente laksheid in de afhandeling terwijl de gemeente toegeeft te lang met de afhandeling van de bouwaanvrage bezig te zijn geweest. De heer v.d. Cruijsen zou als compromis een carport mogen bouwen, maar weigerde dit vanwege het bezwaar dat de buren daartegen hadden. TERECHT GEWEIGERD Zoals eerder gememoreerd, kon dhr. Pel de commissie tijdens de hoor zitting niet op zijn hand krijgen. Toch had de commissie nog ruim 'n half uur nodig om zich over deze zaak, achter gesloten deur, uit te spreken. „De commissie is nagenoeg unaniem van oordeel dat de bouwvergunning gewei gerd is. De commissie is zich ook be wust van de slordige afwerking van de ze zaak maar ziet dit niet als reden om alsnog een vergunning te geven." Zo verwoordde ^wethouder Willems het standpunt van de commissie. Dhr. Pel kan nu nog bij hogere in stanties in beroep gaan of zich bij deze beslissing neerlegen en het kantoortje afbreken. Henseniusplein 4a Venray

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1