1988 spetters Bereikbaarheid van winkels in centrum voor invaliden Spetterende LAGE PRIJZEN Nieuwe ruimte voor kerkdiensten van de Protestantse gemeenschap Leenenl EMOFRA J WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Kerstboom verbranding raedts Weer een gehandicaptenproject '4 VENRAY J5J u weet wel waarom broeken duur? kom nou!!! Fitness- en Saunacentrum Venray 25haarmode jflflri leo joflg nooijen Nieuwjaars concert M.M.S.K. St. Petrus Banden 25-Jarig jubileum van Aktie Afrika NU Gift kerstconcert Zilveren Schöpke voor Hans Munten i hypotheken i [hl van de kamp l DONDERDAG 7 JANUARI 1988 Nr. 1 HONDERDENNEGENDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 PEEL EN MAAS NOG STEEDS IN DE LIFT Hoewel de oliebollen, de wafels en het vuurwerk, bij gelegenheid van de jaarwisseling, al weer verleden tijd zijn, en de heilwensen volgens aloud gebruik vóór het feest van Drieko ningen moeten zijn uitgewisseld, willen wij toch nog even stilstaan bij dit gebeuren, nu het eerste nummer van Peel en Maas in het nieuwe jaar weer voor u ligt. Stilstaan, om terug te zien op het jaar 1987, dat voor ons allemaal ongetwijfeld toch wel zijn betekenis heeft gehad. Als uitgevers van Peel en Maas doet het ons dan goed, te mogen constateren, dat ons Venrays week blad nog steeds groeit; zowel in omvang als in oplage. Vergelijken we 1986 met 1987 dan zien we dat de totale omvang steeg van 868 pagina's tot 880 pagina's. Dat betekent een weekgemiddelde van bijna 17 pagina's. Uitschieters waren enkele weken met 24 pagina's, terwijl de kleinste omvang 12 pagina's bedroeg. De omvang is voornamelijk afhankelijk van het aanbod van advertenties. Het redactionele aanbod is immers vrijwel elke week gelijk en bedraagt circa 8 tot 9 pagina's. Bij een gemiddelde omvang van 17 pagina's is dat een ideale verhouding. Op langere termijn gezien valt de omvanggroei heel bijzonder op. In 1980 - het jaar waarin het 100-jarig bestaan van Peel en Maas •werd gevierd - bedroeg de jaaromvang in totaal 810 pagina's. Dat steekt wel erg af tegen de 880 pagina's van het afgelopen jaar. Wat de oplage van onze krant betreft, mogen we ook niet mopperen. Momenteel bedraagt die 10.300 exemplaren. De grote groei zoals die zich rond 1980 ontplooide, is iets verminderd, maar 200 tot 250 nieuwe abonnees mogen we toch nog jaarlijks verwelkomen. Kijken we ook hier even naar de cijfers: in 1975 oplage 7.500 ex. in 1980 oplage 8.000 ex. in 1988 oplage 10.300 ex. Peel en Maas is, zoals bekend, een abonnementenkrant. Dat betekent dat de exploitatie steunt op twee pijlers: de abonnementen en de advertenties. Het is daarom een geruststellende gedachte, dat bij de omvanggroei het aandeel advertenties niet achter gebleven is. Zonder overigens een storend overwicht te vormen. Deze niet-onbevredigende ontwik kelingen hebben ons dan ook opnieuw doen besluiten geen gebruik te maken an de toegestane trendmatige tariefs verhogingen van zowel advertenties fis abonnementen. We hopen dat de •esultaten van het nieuwe jaar dit landpunt zullen rechtvaardigen. De invoering van een "lokale imroep" zowel in woord als beeld, is :et afgelopen jaar weer een stapje .ader gekomen. Wij zullen t.z.t. •ngetwijfeld in de uitvoering daarvan p gepaste wijze participeren. Na 108 uren voor de Venrayse bevolking op on vertrouwde manier het nieuws *:rgaard en gepubliceerd te hebben, ijn wij er van overtuigd ook in de i.euwe media ons steentje te kunnen i-j dragen. NETJES OUD EN NIEUW GEVIERD Een woordvoerder van de politie verklaarde dat zover hij uit de rapporten kon nagaan, dat de Venrayse bevolking "netjes" oud en nieuw heeft gevierd. Er kwamen maar enkele meldingen binnen en de schade bleef beperkt. Wel werd een groene PTT brievenbus door vuurwerk vernield. Bij het afsteken van vuurwerk werd een ruit van een winkel aan het Henseniusplein geraakt. Woningen te koop gevraagd Makelaars- en Taxatiekantoor Paterssiraat 17, Venray, t( Zoals wij reeds eerder hebben bericht, zal de traditionele Kerst boomverbranding dit jaar plaats vinden a.s. ZATERDAG 9 JANUARI op de gebruikelijke plaatsen, in Landweert, Brukske en Veltum. Zoals andere jaren zal onder het toeziend oog van de leden van de Venrayse brandweer om 17.00 uur de troshoop in brand worden gestoken. Ook dit jaar is weer een loterij aan de verbranding verbonden waarvoor enkele prijsjes ter beschikking zijn gesteld. Voor elke ingeleverde boom ontvangt de jeugd een lot. De uitslag zal in onze volgende uitgave worden bekend gemaakt. Vanuit andere kerkdorpen is gevraagd of daar ook dergelijke aktie's zouden kunnen worden ge houden. Maar om technische redenen is dat niet mogelijk. De organisatoren verzoekt U om ALLEEN maar kerstbomen voor de verbranding te brengen en geen andere spullen. Die zullen dan ook geweigerd worden. Geef, zo mogelijk geen kerstbomen mee met de vuilniswagen, de jeugd zal deze graag naar de troshoop brengen. Hoe groter de troshoop, hoe groter het vuur. OOK IN OOSTRUM EN LEUNEN KERSTBOOMVERBRANDING Naast de drie lokaties in Venray- centrum zullen er ook in Oostrum en Leunen Kerstboomverbrandingen plaatsvinden. Ook hier zullen de brengers van de bomen een bon ontvangen waarmee men aan de verloting kan deelnemen. Deze kerstboomverbrandingen worden georganiseerd door de dorpsraden van beide dorpen. TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS béëdigd taxateur TEL. 04780-81469 De Werkgroep Gehandicaptenbe- langen en de Werkgroep Gemeen schapstakenplan heeft een uitvoerig rapport opgesteld over de toeganke lijkheid en bruikbaarheid voor ge handicapten van winkels, straten en openbare gebouwen in het centrum van Venray. Dit rapport, onder de naam "Weer een gehandicapten- project" is vanmorgen aangeboden aan het college van b. en w. in de hoop, dat het als project ten uitvoer wordt gebracht in het kader van het gemeenschapstakenplan. Het onder zoek, dat tot dit rapport heeft geleid, werd uitgevoerd met ondersteuning van enkele gemeentelijke afdelingen, de vrijwilligerscentrale van RISC en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Ongeveer 240 panden werden in het voorjaar 1987 bezocht. Slechts in tien gevallen wenste men geen medewer king te geven aan het onderzoek. Vier panden zijn om andere redenen niet bezocht. TOEGANKELIJKHEID Het onderzoek naar de toeganke lijkheid van de winkels en andere openbare gebouwen werd tamelijk breed opgevat. Niet alleen wwerd gekeken naar eventuele problematiek met de toegangsdeur, maar ook of er daarvóór of daarachter belemme ringen zijn voor mensen met een of andere handicap. Zelfs is onderzocht of een eventuele nooduitgang een onverwachte barrière kan vormen. In dit verband werd ook gekeken naar problemen, welke mensen met een kinderwagen kunnen ondervinden. VERBETERINGEN In het rapport wordt geconclu deerd, dat er nog veel aspecten zijn die, wat de toegankelijkheid betreft, verbetering behoeven. De raporteurs hopen, dat de opgemaakte inventari satie bijdraagt aan een bewustwor dingsproces opdat enerzijds gemak kelijk uitvoerbare verbeteringen op korte termijn zullen geschieden en men anderzijds bij verbouwingen etc. er op attent is om de zaken zó aan te pakken, dat een optimale toeganke lijkheid bereikt wordt. ANDERE ASPECTEN Bij het onderzoek zijn ook andere aspecten onder de loep genomen zoals b.v. de niveauverschillen in diverse zaken, de aanwezigheid van leuningen, het markeren van glazen deuren, de geluidsterkte van muzek in winkels in het belang van slechtho renden, geschikte toiletten voor b.v. rolstoelgebruikers in horecabedrijven etc. AANBEVELINGEN In het rapport wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan voor eigenaars/gebruikers van voor pu bliek toegankelijke gebouwen; aanbe velingen gericht op de gemeentelijke overheid en aanbevelingen gericht op architecten en bouwers. Intussen hebben de samenstellers diverse positieve reacties ontvangen van winkeliers c.q. eigenaren van panden, n.a.v. een brief over geconstateerde knelpunten. Diverse toezeggingen zijn gedaan met betrek king tot de oplossing van de aangedragen knelpunten. In diverse gevallen is het zelfs niet bij toezeggingen gebleven en is al een aantal verbeteringen uitgevoerd waar mee de werkgroep bijzonder gelukkig 4 f Met ingang van zondag 31 januari zullen de kerkdiensten van de Prote stantse Kerkengemeenschap Venray en Omgeving worden gehouden in het voormalig internaat van de Paters Franciscanen aan de Leunseweg 2. Het thans in dit gebouw gevestigde Instituut voor Middelbaar Beroeps- Onderwijs [IMBO] heeft een grote zaal - de voormalig recreatiezaal van het internaat - met enkele nevenruim ten ter beschikking gesteld. Tot op heden werden de kerkdien sten van de Protestantse Kerkenge meenschap gehouden in de vroegere kapel van "Den Hoebert" aan de Westsingel. Vanaf februari a.s. tot september wordt "Den Hoebert" verbouwd en het is onzeker of na de verbouwing hier nog kerkdiensten kunnen worden verzorgd. Verwacht wordt, dat ook op langere termijn de ruimten van het IMBO ter beschik king van de Protestantse Kerkenge meenschap kunnen blijven. VOLDOENDE RUIMTE Men krijgt aan de Leunseweg voldoende ruimte. Naast de grote zaal, waarin de kerkdiensten zullen worden verzorgd, is er een consisto- dagelijks aanbiedingen Stationsweg 45 Venray riekamer, waarin na de dienst een kopje koffie kan worden gedronken. Verder krijgt men de beschikking over drie ruimten voor het houden van de kindernevendienst en het onder brengen van de kindercrèche. Ten slotte is er nog een ruimte voor het opbergen van hulpmiddelen. BLITTERSWIJCK Vanouds was het ongeveer 170 jaar oude kerkje aan de Maasweg in Blitterswijck de enige ruimte waar de Protestantsen hun kerkdiensten kon den houden. Dit kerkje werd destijds het gehele jaar door bezocht door een kleine groep Protestanten uit Blitters wijck, Venray, Horst en enkele plaatsen langs de Maas en de Duitse grens. Velen van hen waren hier woonachtig in verband met hun werk als belasting- en/of grensbeambte, marechaussee of rijkspolitie. In de zomermaanden was het Blitterswijckse kerkje dikwijls te klein in verband met de aanwezigheid van vele vakantiegasten. Daarom werden in de vakantiemaanden ook kerk diensten gehouden in het gemeente huis of het gemeenschapshuis in Arcen. ZWERVEND BESTAAN Met de groei van Venray in het eind van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren, kwam het zwaarte punt in Venray te liggen, zodat hier naar kerkruimte moest worden uitgekeken. Het eerste onderdak werd gevonden in "San Damiano" op de hoek van de Paterslaan/Kruisstraat, het latere Turk Yurdi en thans snackbar. Daarna kreeg men onder- Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 j Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 dak in een jeugdgebouw aan de Hoenderstraat, om vervolgens weer te verhuizen naar de Veltumse Kapel. Daarna werden de kerkdiensten gehouden in een lokaal van Mariën- hill, het toenmalige opleidingscentrum voor missionarissen, dat nieuwbouw had gepleegd aan de Westsingel (de tegenwoordige "Den Hoebert"). Men had daar de beschikking over een prachige kapel met orgel, altaar, preekstoel, een prachtige kruisweg in. glasmozaiek. Toen de paters van Mariënhill jaren later het gebouw verlieten en het Opleidingsinstituut voor verplegenden en verzorgden "Den Hoebert" hierin werd gevestigd, vond de Protestantse kerkengemeenschap tijdens de ver bouwing onderdak in het voormalige Lyceum aan de Leunseweg, het huidige IMBO. Na de verbouwing van "Den Hoebert" kwam men weer terug in de nog steeds gehandhaafde kapel. Maar nog was er geen einde gekomen aan het zwervend bestaan van de Protestants-Cristelijke ge meenschap, want toen "De Hoebert" gerenoveerd werd, moest men weer uitwijken o.a. naar De Kruuze en de prot. Chr. school "De Hommel". De laatse jaren bood "Den Hoebert" weer gastvrijheid, maar hieraan komt nu een einde als in februari het gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd. En zo komt men, na veel omzwervingen, weer terug, met inge.ng Van 31 januari, in het voormalige internaat aan de Leunse weg. HET adres voor sauna, fitness, massage en aerobic Mozartstraat 20a Tel. 89574 NOTARIS M.A. KOOLEN te VENRAY maakt hierbij bekend dat de hoofdprijzen in de JUBILEUMAKTIE van cHij Zij HMRM0DE zijn gevallen op de volgende nummers:' eerste prijs serie A nr. 2027 vierde prijs serie C nr. 676 tweede prijs serie D nr. 3083vijfde prijs serie B nr. 6165 derde prijs serie A nr. 5884 Degenen die in het bezit zijn van een kaart met een winnend nummer en deze nog niet hebben ingeleverd, worden ver zocht dit alsnog te doen bij Kapsalon Leo Nooijen of op het kantoor van genoemde notaris, Langeweg 85 te Venray Het nieuwjaarsconcert van MMSK St. Petrus Banden is dit jaar op zondag 10 januari aanvang 11.00 uur in de aula van de KTS, ingang Merseloseweg. Dit nieuwjaarsconcert is voor alle ouders van leden van het korps, majoretten en miniretten. Ook voor andere muziekvrienden en belangstellenden. Het efnde van dit concert is om 13.00 uur. BILJARTVERENIGING "HET GROENE LAKEN" Dit heuglijk feit zal gevierd worden in het clublokaal cafe-bar "de Klomp", Langstraat 14 te Venray en wel in het weekend van 8,9 en 10 januari 1988 met ondermeer barak wedstrijden. Zaterdag-avond 9 januari is er gelegenheid tot feliciteren van de vereniging en de jubilaris M. Troisfontaine, van 19.30-21.00 uur. De aktie op zondagmiddag 3 januari in Café de Bonte Koe heeft ƒ929,55 opgebracht. Bij deze be danken wij iedereen die belangenloos hun medewerking hieraan hebben verleend o.a. De Bonte Koe, Burleste, ex-leden Groep IKS, Hayke en bezoekers. Namens organisators: Jos Faessen en Mart Faessen. Op zondag 20 dec jl vond in de Grote kerk het traditionele kerstcon cert plaats dat verzorgd werd door de gezamenlijke Venrayse koren (Zang ers van St. Frans, Ars Musica, Crecendo,Venrode en Venray's Man nenkoor). De vrees dat de belangstel ling voor dit concert minder zou zijn vanwege het samenvallen met de kerstmarkt, bleek ongegrond. Alle plaatsen in de Grote Kerk waren bezet en de vrij lange zit werd ruimschoots gecompenseerd door een gevariëerd en goed uitgevoerd programma. Uit het feit, dat die kerstconcert in de periode viel waarin druk gewerkt wordt aan de restauratie van de Grote Kerk, werd het initiatief geboren om van de gebruikelijke collecte op het einde van het concert (ter bestrijding van de onkosten) de helft af te slaan aan de stichting die zich met de financiële zaken rond de kerkrestauratie bezig houdt. De collecte- op brengst bleek van dien aard, dat het mooie berag van ƒ390,- kon worden overgemaakt. Tijdens het nieuwjaars- treffen in het wijkgebouw '"t Schöpke", werd de heer Hans Munten uit de Tinnegieterstraat onder scheiden (een zilveren denne-appel) wordt ieder jaar uitgereikt aan een inwo(o)n(st)er van de wijk Veltum,die zich gedurende een reeks van jaren heeft ingezet voor de Wijkvereniging, het Wijkcentrum of voor de gemeen schap van Veltum in het algemeen. Mevr. Joke Halmans, als voorzitter van de Wijkvereniging, en de heer Olaf Ostendorf, voorzitter van het Wijkcentrum, roemden de activiteiten van de heer Munten gedurende vele jaren binnen de Wijkvereniging, als beheerder van het Wijkcentrum, technisch man bij op- en verbouw van het Wijkcentrum en sinds kort als bestuurslid van het Wijkcentrum. Vanwege haar vele werk binnen de activiteitencommissie werd ook mevr. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Christel Munten-Sieben in de hulde, die haar man ten deel viel, betrokken, evenals de zes dochters van het echtpaar, die steeds de helpende hand toesteken wanneer het gaat om activiteiten binnen de wijk. Evenals vorig jaar, toen de heer Mark Schapendonk de wij konder scheiding ontving, werd het Zilveren Schöpke toegekend door een speciale onafhankelijke commissie, die een keuze maakte uit de door de Wijkvereniging en het Wijkcentrum voorgedragen kandidaten. Deze commissie noemde de heer Munten een uitmuntende wijkbewoner, die uitmunt door een uitstekend muntge- halte. Zijn muntenverzameling, waar van hij muntmeester is, heeft zich met hem ingezet voor de wijk Veltum. Het muntloon, bestaande uit het Zilveren Schöpke, mag als waardevol punt- teken prijken in zijn muntenkabinet. Volgens mevr. Joke Halmans, zal de wijkvereniging zich ook in het komende jaar weer inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Een van de eerste punten zal zijn de verbetering van het winkelcentrum. Hierover is al overleg met de winkeliers gaande. 10 jaar restaurant In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVEftlOON

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1