■■1MB X STOKS'MOLEN STOPT VERKOOP KERSTSTAL Y MODEHUIS I CADEAU mma HYPNOSE CURSUS m WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING DANK U WEL SINTERKLAAS! 10% MOLEN VERSE MOSSELEN P. THIELEN Expositie Kerst groepen in Vredeskerk 7 en 8 december Kerstnachtviering in Banneux DONDERDAG 28 NOVEMBER 1985 Nr. 48 HONDERDENZESDE JAARGANG ra PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 30 ct per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 12,50 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 17,— Bij aankoop van iedere f 100,- uit onze winterkollektie, ontvangt U een waardecheque van f 10,-, dat is enkele artikelen uitgezonderd van 14 november t.m. 5 december 1000 m2 topmerken mode en schoenen r voor dames en heren GROTESTRAAT 93 VENRAY. TEL. 04780-81214. Het jaarlijks bezoek van Sint Nico laas aan Venray is dit jaar wel met een heel grote verwarring gepaard gegaan. En dat tot onze spijt, óók door een foutieve bericht geving in Peel en Maas. Onze zetter die vele jaren lang met zijn kinderen St. Nicolaas op zondag verwelkomd had, zetteuit gewoontein ons bericht dat St. Nicolaas zon dag in Venray zou arriveren... Toen wij vrijdag op deze misser attent werden gemaakt, probeerden wij de zaak alsnog recht te zetten, door 'n goed bericht in het Dagblad voor Noord Limburg te la ten opnemen. De dienstdoende redacteur beloofde ons met de hand op het hart, dat hij in de krant zou laten zetten, dat de intocht van de goede Sint in Venray niet op zondag zou plaats hebben, maar morgen (zaterdag). Helaas.zaterdag moesten we in het Dagblad lezen dat Sinterklaas morgen (zondag) zou komen. Gevolg: de verwar ring bij ouders en kinderen werd nog groter. Honderdeneen telefoontjes bij onze zaak, bij de politie, bij het Dagblad, bij de gemeente en bij de middenstanders. Afijn, toen we zaterdag de drukte rond de komst van Sinterklaas in het centrum aanschouwden, geloofden we niet dat er nog veel kinderen thuis gebleven waren. Aan hen, die zondags toch vergeefs op de intocht van de Sint wachtten, onze excuses.... Morgen, vrijdagavond tussen 7 en 8 uur bezoekt St. Nicolaas weer hel winkelcen trum Venray. Met zijn zwarte Pieten wandelt hij door de straten. Bij het VVV kan toor neemt hij de kleurplaten in ontvangst van die kinderen die de tekening al hebben ingekleurd en er ook drie stempels van winkeliers op vergaarden. In dit blad treft men ook nog zo 'n kleurplaat aan. Daar staat bij, wat men met de tekening zoal kan win nen. Inlevering is nog mogelijk tot en met 5 december. Behalve Sint Nicolaas en zijn knechts wordt vrijdagavond het winkelen op een bij zondere wijze muzikaal opgeluisterd. Van heure zegge" zal dan als eerste Spaanse ■Zwarte Pieten kapel een rondgang door het centrum maken. boekhandel van den tnunckhof is ook dinsdags de gehele dag geopend Bij inlevering van Uw kleurenfilm ontvangt U gedurende de maand november een waarde bon voor een gratis vergroting op formaat 20 x 28 cm. (pocket 13 x 18 cm) JOOP WITTE Jan Hensenstraat 2 (achter de schouwburg) tel. 04780-88559_ VENRAY - De Nederlandse Vereni ging voor Toegepaste Hypnose organi seert in Venray a.s. weekend de laatste Hypnosecursus, waarbij U nog geplaast kunt worden. Toepassingsmogelijkhe den bij Stress, Migraine, Fobieën, Leer- en concentratieproblemen etc. Inl. bij 't secretariaat in Eindhoven, tel. 040-113680. (advertentie) VERLICHTINGSCONTROLE Tijdens een verlichtingscontrole in Venray werd door de politie processen verbaal uitgereikt voor een ondeugdelij ke verlichting; aan twaalf fietsers zon der licht, aan drie bestuurders van auto's, die met 1 kopiicht reden, en aan zeven bestuurders voor het ontbreken van de kentekenverlichting. PEEL EN MAAS 'n leesbare krant Zéér groot assortiment Automaterialen en Accessoires. ..tegen betaalbare prijzen. automaterialen Helden-Pannmgen Venray Maasmel (Roermond). Echt Op 31 december a.s. gaat de familie Stoks, van de St. Petrus Molen, de verkoop van granen, meel en diervoe ders definitief stoppen. Daarmee komt een einde aan de molenaarstraditie van deze familie, die sinds 1918 in Venray gemalen heeft. Grootvader Grad Stoks was in 1918 in Venray begonnen met malen op de St Anna-molen aan het Molenplein, het huidige Kennedyplein. Drie jaar later nam hij de stoomzagerij en -maalderij over van de familie Claessens-Wijnho- ven aan de Leunseweg. Later werd dit bedrijf weer verkocht aan RAS Houthandel en later weer aan Houtbedrijf Venray. In 1937 kon Grad Stoks de St. Petrus Molen kopen. En sindsdien - dus bijna 50 jaar - zijn de Stoksen deze molen blijven bemalen. Op 1 januari 1956 werd Piet, 'n zoon van Grad, molenaar op de St. Petrus Molen. Hij stierf, veel te vroeg naar menselijke berekening, in 1977. De weduwe Stoks runde met haar twee zonen de zaak verder, maar beide jongens hebben ondanks hun jarenlan ge arbeid in de molen, een andere opleiding gekregen, die ze nu ook in de praktijk willen brengen. En daarom heeft men uiteindelijk maar besloten de zaak op te heffen. Dat wil niet zeggen, dat de molen voor Venray verloren gaat. Integendeel. Het volgend jaar bijvoorbeeld, krijgt de molen nog een grote renovatiebeurt. De stenen romp wordt dan geheel uitgekapt en opnieuw gevoegd, en al het houtwerk wordt opnieuw in de verf gezet. De niet geringe kosten van deze renovatie worden gedragen door de familie Stoks, de gemeente, de provin cie en de Stichting Hollandse Molen. GESCHIEDENIS Nadat de Venrayer Johan Gitzeis reeds eerder tevergeefs bij het gemeen tebestuur om een bouwvergunning had Makelaars- en Taxatatiekantoor WONINGEN TE KOOP GEVRAAGD! gevraagd voor een molen aan de Kemp, kreeg hij in 1855 vergunning aan de Enge Steeg een molen op te richten. De Venrayse molenbouwers, de ge broeders Wijnhoven kregen toen met een de bouwopdracht. Nog geen jaar later, op 29 juni 1856, op de feestdag van St. Petrus, kon de molen in gebruik worden genomen. Boven de ingang van de molen was een gedenksteen aange bracht met de beeltenis van St. Petrus en daaronder de spreuk: Sint Petrus Molen WU God bewaren voor vuur en stormen nog honderd jaren. Honderd jaar, zelfs honderddertig jaar heeft de molen al stand gehouden, hoewel de natuurrampen hem niet bespaard zijn gebleven... Opmerkelijk is, dat ondanks de officiële naam St. Petrus Molen, de molen steeds is genoemd naar de eigenaar: Gitzelsmolen en Stoksmolen. RESTAURATIES De molen werd in de loop der jaren verschillende malen grondig opgeknapt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1914, maar ook weer in 1918, toen de houten wieken vervangen werden door stalen wieken. In 1938, de molen was amper een jaar in het bezit van de familie Stoks, werd een zeer grondige restauratie doorge- De molen in de beginjaren van zijn bestaan toen Johan Gitzeis nog eigenaar èn molenaar was. „Het ziet er naar uit", aldus dhr. Gerrit Janssen, voorganger bij de Pro testants Christelijke Gemeenschap in Venray, „dat op het schouwburgplein weer een kerststal wordt ingericht, maar dat ik nog steeds geen centraal gelegen onderkomen heb om met zo'n 125 kin deren gezamelijk kerstfeest te vieren". Men zal zich herinneren, dat „de pro testantse kinderen" vorig jaar het kerst feest vierden in de stallen van boerderij van Dijck in Heide. Dat is een fijn feest geweest, met een levende have en een kind in de kribbe; waar de kinderen het kerstgebeuren vertolkten. Voor dit jaar zocht Gerrit Janssen „iets" dichterbij, iets meer centraal gelegen. Een gerede kans lag er wellicht in de oude stallen van de Gouden Leeuw, of in de oude brouwerij, maar bij nadere beschou wing moest daar zoveel mogelijk opge ruimd worden en zelfs noodherstel wor den verricht, dat er geen beginnen aan was. Maar al zoekende werd het idee gebo ren om in het centrum van Venray een kerststal op te richten. Van de fraaie kerststal die in de jaren '60 in Venray is opgesteld is niets meer over. De beelden zijn teruggevonden, maar moeten wel grondig opgeknapt worden. Aan oude landbouwmaterialen en een kleine le vende have zou wel aan te komen zijn. Als men maar vast een lokatie had om een stal te maken. De plannenmakers, die zich bij de VW aan de Grote Markt rond de tafel schaarden, dachten in eerste instantie het pleintje met pomp voor het VW kantoor te gebruiken. Achteraf zou Fantasievol en lekker tafelen Anders dan andersl 's maandags gesloten SPECIALITEITEN RESTAURANT 't aam pastoriekc Venrayseweg 5 Overloon tel. 04788-1733 daar echter maar een klein stalletje ge plaatst kunnen worden. Datzelfde euvel moest men constateren op het bordes van de schouwburg, waar de ingangspartij in het gedrang zou komen. Het idee was uiteindelijk het vierkan te platvorm op het schouwburgplein, onder de luifel. Dat zou een prachtige ruimte zijn! Een eerste begroting van de te maken kosten viel heel erg tegen. Dat kon feite lijk ook niet anders, omdat men vanaf de hoge luifel schuine wanden naar be neden wilde bouwen. Een simpeler oplossing was, de vier aanwezige stalen peilers met stalen steigerpalen te verbin den en daar stromanen (hoog 2 meter) aan vast te maken. Bouwbedrijf Janssen gaat daar alle medewerking aan verle nen. „Die stal bouwen", zegt dhr. Ben Janssen van het Bouwbedrijf, „is geen probleem. De bewaking ervan maakt ons veel meer zorgen". En inderdaad, het is erg genoeg dit te moeten constate ren, maar je kunt zo'n stal met alles -er - op en -er aan niet onbewaakt laten staan.... Het komt er dus op neer, dat de „stal- lenbouwers" straks graag de hulp van een of twee man hebben om de steiger palen te verbinden, m&ér dat er ook een oplossing gevonden moet worden voor de bewaking - en dat toch al gauw gedu rende een kleine twee weken.... Wie iets voelt voor hulp en/of bewaking moet zich maar even melden bij dhr. Dick Min, op het VVV kantoor aan de Grote Markt. Het herstel en de aankleding van de beeldengroep is in goede handen. Maar voerd. De molen kreeg toen ook zogenaamde stroomlijnwieken. In november 1940, het eerste oorlogs jaar, raasde een zware storm over ons land. De molenkap met de wieken werd van de St. Petrus Molen gerukt en tegen de grond gesmakt. Eerst 'n halfjaar later kon de molen weer in gebruik worden genomen. De St. Petrus Molen kwam, met slechts 'n granaatinslag, vrij ongeschon den uit de oorlog. Drie andere Venrayse molens waren door de terugtrekkende Duitse bezetters opgeblazen: Michels Molen in Oirlo; Koonings Molen in Leunen en de molen van Van Aarssen in Halfweg-Oostrum. De na-oorlogse plannen om de molen machinaal, dus zonder windkracht, te laten draaien, zijn (gelukkig) niet doorgegaan. In de zomer van 1964 liet Piet Stoks de molen weer eens grondig opknappen. Nieuwe wieken en 'n koningsspil en een nieuwe kap werd aangebracht. Het metselwerk werd waterdicht gemaakt. Na deze restauratie mocht burgemeester Custers de molen weer officieel in gebruik stellen. REGELMATIG GEBRUIK Johannes Gitzeis bouwde destijds zijn molen in het vrije veld. De laatste jaren is dat vrije veld wel erg klein geworden. De bomen rond het Sportpark De Wieën maakten dat de molen soms moeilijk op gang te krijgen was. Gelukkig is daar verandering in geko men en kan de wind de wieken weer aan het draaien krijgen. En gedraaid wordt er. Nog steeds.... Elke woensdag en zaterdag komt 'n molenaar-uit-liefhebberij (bij gunstige wind) de molen in werking stellen en de belangstellende mensen tekst en uitleg geven. Soms wordt er ook nog 'n zakje graan gemalen. Belangstelling voor de (draaiende) St. Petrus Molen is er heel veel. Vooral toeristen, Duitsers, Engelsen en Ameri kanen, maar ook de Nederlanders die op de omliggende bungalowparken en campings verblijven, komen graag een kijkje nemen. Vorig jaar trok de molen nog 3000 bezoekers. Daar zijn niet bijgeteld de 1500 fietsers, die op de Nederlandse Molendag in de St. Petrus Molen samendrongen. Dat was soms levensgevaarlijk op de smalle trapjes en bij de grote draaiende tandwielen.... Die openstelling op woensdag en zaterdag blijft bestaan. Gelukkig. En hopelijk nog tal van jaren. in de stal behoren nog wat attributen te staan. Oude kleine landbouwgereed schappen bijvoorbeeld, en natuurlijk wat kleinvee. Wie wil daarvoor de hel pende hand reiken? Dat mag toch geen probleem zijn! Zoals het er nu voorstaat, kan dus het plaatsen van een kerststal in het cen trum weer gestalte krijgen. Echter niet zonder (uw) hulp. Bij de gunstige reakties die we ontvin gen op de plannen voor een kerststal werd ook de vraag gesteld, waarom niet meteen een definitieve stal gemaakt i.p.v. deze professorische? Het ant woord is vrij simpel. Het schouwburg plein zal komend jaar ongetwijfeld gere noveerd worden. Hoe en wat er gaat ge beuren is nog helemaal onbekend. Wel licht dat men er het volgend jaar iets de- Op zaterdagavond 7 december a.s. van 18.00 tot 20.00 uur en zondag 8 de cember vanaf 8.30 uur zullen er in de Vredeskerk een aantal kerstgroepen zijn te bewonderen, vervaardigd door een achttal mensen onder de kundige leiding van Zuster Anne Marie Haas en Mevr. Ans Peeters. We mogen gerust zeggen dat na maanden van intensief werken iets unieks is ontstaan. Het werk van ge noemde cursusleidsters heeft ook al op andere plaatsen zeer veel kijkers getrok ken. Wij zijn er zeker van dat dit ook deze keer in de Vredeskerk - die zich voor dit doel uitstekend leent - het geval zal zijn. RESTAURANT In de Keulsche Pot Fondue-, Gourmet- en specialiteiten restaurant. Voor informatie of reservering. TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Sportieve winterjacks vanaf f 169,- vindt U ook dit jaar weer bij L i CAESAR jonge mannenmode Grotestraat 2, Venray, tel. 10943 Gasthuisstraat 28, Venlo, tel. 077-41960 Modieus Elegant Japonnen - deux pièces vanaf 495,- Modehuis Exclusief uwwwww ^Langstraat 61 - Venray aMI, Tel. 04780-81281 fenitiefs kan inrichten als kerststal. Wie nu mocht denken dat de Pro testants Christelijke Gemeenschap óók uit de zorgen is wat betreft een lokatie om de jeugd samen kerstfeest te laten vieren heeft het wel mis. Zo'n stal op het schouwburgplein is te koud en ver moedelijk ook te klein voor zo'n 125 kinderen. Dhr. Gerrit Janssen blijft dus nog aan het zoeken naar een passende ruimte. Er zijn inmiddels kontakten ge legd met de Sjaloomhoeve aan de Heu velstraat, waar inderdaad een kerstvie ring te verzorgen is. Maar... de financië le konsekwenties daarvan zijn nog on bekend. Dus als iemand wellicht toch nog een passende ruimte beschikbaar heeft om 'n kerstfeest te vieren, dan graag een berichtje aan Gerrit Janssen, Pr. Bernhardstraat 74 telefoon 04780- 83315. Voor het eerst zal er dit jaar een inter nationale kerstnachtviering plaatsvin den in de nieuwe kerk van Banneux. De nieuwe kerk, welke in de loop van 1985 is voorzien van centrale verwarming en een prachtig orgel zal in de kerstnacht plaats kunnen bieden aan meerdere dui zenden pelgrims. Vanuit Nederland zal het bekende jongerenkoor „Asjoko" uit (Asenray) Roermond o.l.v. Jan Cox deze kerstvie ring opluisteren. Hoofdcelebrant en te vens predikant is Pater Otto Vercam- men s.j. uit Hasselt die samen met meer dere priesters te Banneux zal concele breren om 24.00 uur. Voor de vele voet pelgrims en particulieren is het dit jaar mogelijk zich bij de viering van midder nacht aan te sluiten. Vanuit Nederland zal er ruimschoots gelegenheid zijn zich te laten inschrijven voor de busbede vaart in de komende kerstnacht. Bij vol doende deelname zullen pelgrims uit de provincie Limburg plaatselijk worden opgehaald en thuisgebracht. Het vertre kuur is op de vooravond van Kerstmis en de thuiskomst in de vroege kerstmor gen. Deelnemers van buiten de provin cie moeten op kerstavond naar Maastricht komen en zullen na afloop van de kerstnachtbedevaart de eerste trein naar het noorden kunnen afwach ten in de lokalen van ons Centraal Bu reau te Maastricht. De prijs p.p. be draagt 25,- p.p. kinderen 15,- Aan melden voor deze speciale kerstbede vaart moet gebeuren uiterlijk voor 18 december bij het Ceniraal Bureau van de Caritas Banneux te Maastricht, Her togsingel 54 6214 AE Maastricht tel. 043-215282.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 1