Bt kerk in Ijet mtööcn m De Wetteling AGENDA GEVONDEN Joep Hahn als burgemeester van fleerlo-Wanssum geïnstalleerd FIETSER LAAT JE ZIEN! PEEL EN MAAS Zondagochtend concert OPEN DAG Recreatieve fietsroute Carport maken? SCHOUWBURG PIËLHAZE! gzhssd «stisiasisasf iHSS) PEEL EN MAAS V Terwijl TV-camera's van ..Almere r.V." snorden in de tot de laatste plaats lezette raadszaal van de gemeente rfeerlo-Wanssum, was het loco-burge- neester Jan Rutten, die de nieuwe lurgemeester, mr. J. Hahn, de ambts- teten mocht omhangen, waarmede de nieuw ambtsdrager officieel burge meester van die gemeente werd. Voordat het zover was had de loco burgemeester nog eens gewezen op de taak welke de nieuwe burgemeeser te wachten staat. Een financieel gezonde gemeente met een bloeiend verenigings even, zal voldoende werk geven voor iet welzijn van de bevolking. Maar Meerlo-Wanssum verwacht naast een jurgemeester ook een burgervader te »ebben; een goede ambassadeur, ook in gewestelijk verband. Het was een goede voorbereide toe spraak welke Lei Bertrams (Progressie ve Combinatie) namens de raad uit sprak. Dat de oppositie wordt uitgeno digd te spreken in deze raad, komt niet Wethouder Wim Claessens wilde aag zijn waardering uitspreken voor het werk van de afdeling Venray van Veilig Verkeer om Venray verkeersveili ger te maken. Dat deed hij vorige week maandagmiddag bij de start van de „Klaar Over" voor de scholen in Landweert. Twee dagen later- was hij weer de ,„Jgemeentelijke representant bij de akXie: HI| „FIETSER LAAT JE ZIEN". Wethouder Claessens benadrukte nog eens de trieste balans van de verkeers slachtoffers, vooral de jeugdigen. Over de hoofden heen, van de repre sentanten van de zes scholen voor Voortgezet Onderwijs, wilde hij vragen daar samen iets aan te doen. Dat kun nen de fietsende verkeersdeelnemers doen, door niet alleen hun fietsen in dikwijls voor. Als oud-burgemeester Dittrich bij zijn afscheid sprak van 'n Aardse Paradijs en van een keurig op gemaakt bedje, dan hoopte de heer Ber trams maar, dat de nieuwe burgemees ter niet in slaap zou vallen. Maar er was inmiddels bekend, dat hij geen zitvlees heeft, dus dat gaf hoop voor de toe komst. Secretaris van Megen zegde alle medewerking van het ambtelijke appa raat toe van binnen- en buitendienst, van de rijkspolitie en van de vrijwillige brandweer. Burgemeester Defesche sprak namens de kring van burgemeesters van Noor delijk Noord-Limburg en deelde de heer Hahn maar vast mede, de datum van 5 november te reserveren, want dan was er de maandelijkse bijeenkomst. Han Lammers, burgemeester van Almere sprak van een goed vriend schappelijk ambtenaar die vertrokken was. Omdat Hahn in het Almeerse jaren zo goed had gedaan, deelde hij het collegebesluit mede, dat hem voor zijn inzet, voor maatschappelijke zorg, voor het Kruiswerk, gezondheidszorg en wo ningbouw, de onderscheiding van Al mere, de ST. BONIFATIUS-speld was verleend. De nieuwe burgemeester was zeer trots op deze onderscheiding. Verder zei hij o.m. dat de sfeer welke hier in Meerlo-Wanssum is gecreëerd warm aan doet; het is een mooie ge- merente! Ik zal graag met de erfenis van burge meester Dittrich verder gaan en hier zeker geen kwijnend bestaan gaan lijden, maar slagvaardig mij inzetten voor de inwoners, want het moet een verademing zijn om hier te mogen werken, aldus mr. Hahn. Zowel bij de installatie als later bij de kennismakingsreceptie was er een zeer grote publieke belangstelling. Vermelden wij verder nog dat de nieuwe burgemeester aan de grens van de gemeente in Wanssum door loco- burgemeester Jan Rutten werd welkom geheten en dat hij met zijn echtgenote en twee kinderen plaats nam in een open landauer en geëscorteerd door ruiters naar het gemeentehuis werd gebracht. Na de instaaltieplechtigheid in het gemeentehuis werd de burgemeester zoals gebruikelijk „overvendeld" door het Koninklijk St. Willibrordusgilde uit Geysteren en het Gilde van Blitters- wijck. orde te hebben, maar vooral de fietsen goed zichtbaar te maken, met lamp en reflectoren, ook aan spaken en banden. Want luist opzij wordt de fietser dik wijls te laat opgemerkt. Naast de folders kregen de afgevaar digden van de scholen ook een set van Veilig Verkeer mee, waarmee ze zelf hun fiets weer zichtbaar kunnen maken. Wethouder Claessens hoopte dat ook hierdoor de trieste balans naar beneden gedrukt zal worden. Bij de start, die plaats had in de Infotiek van het gemeentehuis, waren ook enkele docentenVan de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanwezig. De video-film welke Werd vertoond, maakte juist door zijn suggestieve in stelling, indruk op de jeugdige verkeers deelnemers. 'n leesbare krant SCHOUWBURG VENRAY 3 NOV. JONGERENKOOR OOSTRUM Dit koor is opgericht in oktober 1975 en bestaat dus nu precies 10 jaar. Het koor telt momenteel 25 leden en staat onder leiding van G. Vogelsangs uit Leunen. 1 Steal away Spiritual 2 Blowing in the wind 3 De roos Aaftink-Beltman 4 Perhaps love (solo) John Denver 5 Morning has broken Cat Stevens 6 Wie het leven wilv.d. Heijden-Banor 7 Sunrise, sunset uit de musical Antevka 8 Somewhere between (solo) 9 Plisird'amour 10 Zum tanze da geht ein Madel Zweeds volkslied 11 I've been workin on the railroad. Begeleiding: Yvonne Kuiper uis Geyste ren. HARMONIE SUB MATRIS TUTELA OOSTRUM Het orkest van de Muziekvereniging Harmonie Sub Matris Tutela telt 56 muzikanten, komt uit in de afdeling Uitmuntend, en staat onder leiding van directeur P. Poels uit Wanssum. 1 El Cordobes 2 Suite Romantique 3 Motions for Winds 4 Czech Suite 5 Sentimental Journey 6 Arnhem G. Flick M. Boekel A. Waignein P. Wheare B. Green A. Kelly Vier Venrayse schoonheidsspecialis ten, leden van de Algemene Nederland se Bond van Schoonheidsinstituten, houden volgend weekend open huis. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november zetten zij de deuren voor U open, om U op een ongedwongen en gezellige manier te laten kennismaken met dat wat een schoonheidsspecialiste allemaal voor U kan doen. Verder mededelingen daarover vindt U in een advertentie elders in dit blad. Door het Gewest Noord Limburg zullen vijf van de oorspronkelijk elf ge plande fietsroutes worden aangelegd. Een hiervan is de Loobeekfietsroute, welke door de gemeente Venray is ge projecteerd. Om deze route gemakke lijk berijdbaar te maken heeft het Ge west besloten langs de Hoopweg een geasfalteerd fietspad aan te leggen. De in deze route resterende zandweg Hiept- Molenklefweg wordt gehandhaafd om dat deze per fiets goed berijdbaar is, terwijl ook de financiële middelen om deze zandweg van een geasfalteerd fiets pad te voorzien, ontbreken. Wèl heeft het college er bij het Gewest op aange drongen bij een volgende uitvoerings ronde dit fietspad mee te nemen. Nu kan iedereen het Met het unieke Woning Plus Plan handzame alles-in-een pakkerten met duidelijke werkschema's. Met het professionele resultaat van de vakman. Maar door zelfdoen de helft goedkoper. Geen plaats voor een garage? En wilt u töch langer dan 3 jaar met uw auto doenEen carport is simpel zelf te maken Bouwbedrijf J.RAEDTSAZn.c.v. geopend: ma t/m vrij. 9.00-17.30 u 9.00-12.00 uur Mgr. Hanssenstraat 57, Oostrum. Tel.: 04780-81469/82274 DINSDAG 5 NOVEMBER: HAAGSE COMEDIE DE BRUILOFT VAN FIGARO" van P. A. de Beaumarchais Nadat de Franse koning Lodwijk XVI de opvoering van deze prachtige komedie jarenlang had verboden, werd het stuk uiteindelijk in 1784 met groot succes opgevoerd voor een laaiend en thousiast publiek. Dat is sindsdien zo gebleven, want wat goed is, en het pu bliek wil zich nog steeds amuseren om een komedie en zeker wanneer dat ge bracht wordt door een gezelschap dat een palent op dit soort uitvoeringen heeft. „DE BRUILOFT VAN FIGARO" is een geestig stuk, vol intriges en daaruit voortvloeiende komische situaties, maar is daarbij niet gespeend van sati rische kanten en een scherpe ondertoon van hekeling van het misbruik, dat machtsposities en privileges met zich mee kunnen brengen. De Haagse Comedie brengt de voor stelling als een groot spektakel met mooi decor en veel medewerkenden. Be slist een toneelavond waar fijnproevers van zullen smullen. Met nagenoeg het gehele tableau de la troupe van de Haagse Comedie. Regie: Pierre Laroche. DONDERDAG 7 NOVEMBER JANGO EDWARDS „NIGHTMIRRORS" Omdat wij dit jaar geen nieuwe uit voeringen verwachten van „Urbanus" en mogelijk ook niet van „Freek de Jonge" hebben wij voor de bewonde raars van deze twee artiesten een alter natief in de persoon van JANGO ED WARDS. Hij maakte een geweldige fu rore tijdens het „Festival of Fools" en was meerdere malen bij de V.P.R.O. te zien. De show die hij brengt, grenst aan het ongelooflijke en houdt het midden tussen humor en griezel. Voor jonge mensen is dit „JE VAN HET". Een programma om op het puntje van de stoel te zitten. Edwards wordt begeleid door een orkest. Enige kennis van de Engelse taal is wel gewenst, maar aangezien hij erg visueel werkt, geeft het genieten van dit Amerikaanse pro gramma nauwelijks problemen. Show van de eerste orde, typisch Amerikaans, vlot en spektakulair. Wanneer theater voor u avontuur bete kent, dan is dit uw voorstelling. Wij kunnen u verzekeren dat dit een van de meest besproken programma's gaat worden. De mooiste kollektie mannentruien. Point Zimbello Caluzzi Bleyle Arrow Zoals gebruikelijk begint het carna valsseizoen op de Elfde van de Elfde met een ledenvergadering. Deze bijeen komst begint om 20.11 uur, waarbij het „Venraods ketierke" van elf minuten al is inbegrepen. De agenda voor deze bijeenkomst zal binnen enkele dagen aan alle leden worden toegezonden. Oktober- rozenkrans- maand Sinds eeuwen hebben de ge lovigen de Moeder Gods geëerd en haar bijstand ingeroepen door het bidden van de rozen krans. De oude gewoonte van de monnikken om bij hun ge beden gebruik te maken van een gebedssnoer werd algemeen verspreid, toen men op deze wijze de begroeting herhaalde, welke de engel en Elisabeth spraken tot de H. Maagd Ma ria. De rozenkrans als gebed is samengesteld uit vijftien z-g- tientjes" (de klassieke verde ling van de psalmen in drie groepen van vijftig), telkens voorafgegaan door één Onze Vader, waarvan het bidden plaats heeft onder het overwe gen van een telkens wisselend blij, droef of glorievol geloofs geheim. Het bidden van een derde rozenkrans van vijf tien tjes wordt een rozenhoedje ge noemd. Op 7 oktober werd het feest van de Heilige Rozenkrans ge vierd terwijl de hele oktober maand aan Maria en de rozen krans is toegewijd. In Venray werd Rozenkrans zondag op de eerste zondag van de oktobermaand gevierd met een z.g. processie langs de pastorie". Na het lof van drie uur trok men vanuit de Grote Kerk via de Markt, Markt straat, Kerkpad - langs de pastorie - Hofstraat terug naar de kerk. Deze processie werd opgeluisterd door Venray's Fanfarekorps, de latere Ko ninklijke HarmonieEuterpe" Op iedere zondag in oktober werd onder het lof van drie uur het rozenhoedje door de priester vanaf de preekstoel voorgebeden. Hetzelfde her haalde zich iedere dag tijdens het Marialof van zes uur, dat vooral door de schoolkinderen werd bezocht. De eerste rozenkrans (ge bedssnoer) werd meestal bij de eerste H. Communie aan een kind gegeven en bij een huwe lijk kreeg de bruid vaak een zil veren rozenkrans van haar man cadeau. In veel Venrayse gezinnen was het bidden van de rozen krans in de Rozenkransmaand een normaal gebeuren. In de huiskamer of in de keuken had het Mariabeeld een ereplaats gekregen. De kinderen zorgden voor veldbloemen en voordat de stoelen werden omgedraaid met de rugleuning naar voren, om de zitting als steun voor de gevouwen handen te gebrui ken, werd voor het beeld een kaarsje of waxinelichtje ontsto ken. Vader of moeder fungeer de als voorbid(st)der terwijl de anderen al dan niet verstaan baar antwoordden op de groet van de Engel aan nicht Elisa beth. Begonnen werd meestal met de Geloofsbelijdenis en geëindigd met een aantal extra weesgegroetjes voor persoonlij ke intenties. Logisch, dat niet altijd met even veel eerbied en aandacht de gebeden werden uitgesproken en zeker niet wan neer men er het gebed tot St. Jozef en eventueel nog een lita nie van O.L. Vrouw aan toe voegde. Het was een goede gewoonte altijd een rozenkrans bij zich te dragen; de jongens in hun broekzak, de meisjes in een zak, dat met een koord of lint om hun middel was geknoopt. In de damestasjes ontbrak in ieder gevat nooit een rozen krans. Oudere mensen, die moeite hadden met het volgen van de H. Mis lieten tijdens het H. Misoffer prevelend de kraaltjes van het gebedssnoer door hun vingers glijden en in menig Venrays gezin van vroeger was een rozenkransbiddende groot moeder een normaal gezicht. Wanneer iemand slecht ter been was en onmogelijk naar de mis kon om de - verplichte - zondagsmis bij te wonen, bad hij of zij thuis de rozenkrans. „Dan is 't ok wel goed" zei men dan.... m/irn urnn mmetiea Grotestraat 31, Venray tel. 04780 81515 WEEKAGENDA Zondag 3 november. Ruilbeurs in wijkcentrum De Kiosk, Brukske van 10.00-13.00 uur. Dinsdag 5 november. Knutselmorgen in wijkcentrum De Ki osk, van 9.00-11.30 uur. t.m. 14 november. Tentoonstelling: „Theater Decor" in de Schouwburg. Geopend ma. t.m. vr. 9.00-12.00 uur en 14.00-17:00 uur. Dinsdag en woensdag 5 en 6 november Circus Holliday, terrein Maasheseweg in de wijk Landwaart. Aanvang dinsdag 16.15 en 19.00 uur, woensdag 15.00 en 19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij de VVV. t.m. 14 december. Tentoonstelling „Kinders leert U lesse wel" (de school in de 18e en 19e eeuw) in geschied- en oudheidkundig museum Venray, 't Freulekeshuus, Eindstraat 8. Geoepcnd op woensdag en zaterdag van 14.00 lol 17.00 uur. (inlichtingen: VVV Venrav, Grote Markt 23. 5801 BI. Venray, tel. 10505 EEN ABONNEMENT WAARD opGnbare bibliotheek venray Afd.voor de jeugd. Schoolstraat 32. Afd. voor de volwassenen, Julianasingel 33, VENRAY Tel. 81970 Nieuwe aanwinsten voor de jeugdafde ling: „Het moest er een keer van komen: de Derde Wereldoorlog". Alles wat er aan kernbommen en kernraketten voor radig was is „verknald". Maar een handjevol mensen heeft de ramp over leefd. THEA BECKMAN beschrijft in KINDEREN VAN MOEDER AARDE hoe eeuwen na de oorlog die mensen leven. Als gevolg van die explosies was de aarde iets gekanteld. Daardoor is het klimaat veranderd. Groenland, dat nu Thule heet, is ontdooid. Het is een paradijselijk land, dat wordt geregeerd door vrouwen. De geschiedenis heeft immers bewezen dat macht bij de man nen niet in veilige handen is. De hoofdpersoon van dit verhaal is Christiaan, de enige zoon van de Konega (zeg maar: Koningin) van Thule. Christian is gelukkig maar af en toe wordt hij opstandig, omdat hij als man niets in te brengen heeft. Als een ander volk (de Badeners) Thule ontdekt, verandert er veel voor alle Thulenen en om te beginnen voor Christian. Met enkele indringers moet hij een avontuurlijke tocht door de wil dernis van Thule maken. Als hij weer thuis is merkt hij dat zelfs voor vrouwen de nood wetten doet breken. Als je van verhalen houdt die spelen in de toekomst, dan moet je KINDE REN VAN MOEDER AARDE van THEA BECKMAN eens lezen. Vanaf 12 jaar. Vraag ernaar in de JEUGD BIBLIOTHEEK! OPENINGSTIJDEN Jeugdafdeling Openbare Bibliotheek maadg 14.00-18.00 uur dinsdag 14.00 - 18.00 uur woensdag 14.00-18.00 uur donderdag 14.00 -18.00 uur vrijdag 14.00 - 20.30 uur PROGRAMMA SPORTHAL DE WETTELING van do. 31 okt. t.m. do. 7 nov. 1985 Donderdag 31 okt.: 18.00-20.15 Manual tr. 20.15 Bekerwedstreijd dames 1 21 '30-23.00 Rooyse VK tr. Vrijdag 1 nov.: 18.00-20.00 Manual tr. 20.00-24.00 KNVB zaalv. comp. 21.00 Le Coq-Veronica 2 22.00 De Klomp 2-MVC3 23.00 DZWS-Ford Oldtimer Zaterdag 2 nov.: 09.00 KNVB Thetru-Wittenhorst 4 10.00-12.30 Manual comp. 12.30-18.30 0. en O. Gem. Venray 18.30-22.00 Jumpers comp. 19.30 H2-Deurne Pioniers Jongens kad.-Achilles 1 Dl-Aalst Waalre 1 20.30 Hl-Rush Foto 2 H2-Schijndel 3 J. J.-Con Brio 22.00-23.00 KNVB comp. Zondag 3 nov.: 09.00-16.00 Nederl. Twirling Bond 16.00-20.00 Manual handbalcomp. 20.00 Old Calahan zaalv. vr. 21.00 Jenniskens zaalv. vr. 22.00-23.00 Wijk Zuid zaalv. vr. Maandag 4 nov.: 18.00-21.00 Rooyse VK tr. 21.00-24.00 KNVB zaalv. comp. SVCB--FC Hento ZVV Venray 2-Huukske 2 Volle Maan-Huukske Dinsdag 5 nov.: 18.00-21.00 Rooyse VKtr. 21.00-23.00 Badminton Woensdag 6 nov.: 18.00-23.00 Badminton Donderdag 7 nov.: 18.00-21.30 Manual tr. 21.30-23.00 Rooyse VK tr. GEVONDEN VOORWERPEN van 21 t.m. 27 okt. 1985 Grijze bril Kleine zwarte keeshond Een gewonde gans Bruine hond met zwarte kop Een jonge zwarte poes Een bankbiljet Een dameshorloge merk Dugena Een linker handschoen rood Een bruin sleiuteletui, inh. geld Een beschermkap van een bromfiets Kinderwagentje met een zakje van Hema met inhoud Herenfiets, zwart, merk Stokvis Damesfiets, groen, merk Nevada, frmenr. 243937 Damesfiets, rood/bruin, merk Oldenhove. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de administratie van gemeentepolitie Venray, Leunseweg 4, tel. 04780-84888, tst. 224. /De mooiste kollektie mannentruien... Point Zimbello Caluzzi Bleyle Arrow Grotestraat 93 ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, Gabeler, T. Lankveld, H. Schraven en J. Wittgen: H. SCHRAVEN Stationsweg 15, tel. 81465 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck- Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: D.VERCAUTEREN Merseloseweg 33, tel. 82200 DR. VAN DONGEN Past. Jeukenstraat 6, America Telefoon 04764-1707 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN Van heden vrijdagavond 18.00 uur tot volgende week vrijdag. DE MONNIKSKAP Paterslaan hoek Patersstraat, tel. 80140 Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VEN RA Y - YSSELSTE Y N Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: O. VERHAEGEN, tel. 82281 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en M.G.A.M. Loonen dienst op vrijdag, zaterdag en zondag M. LOONEN Mgr. Hanssenstr. 42 Oostrum tel. 82690 Spreekuur kleine huisdieren: Za. en zo. van 13.30 tot 14.00 uur en volgens afspraak. DIERENARTSENPRAKTIJK Van Winden/Ruymbeek/De Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak W. DE VOCHT, tel. 81336 WEEKENDD. VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. v. Dillen, Mevr. Stevens, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Timmermans. MEVR. DILLEN Horst, tel. 04709-3510 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. Stevens en Mevr. Tiggeloven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. TIGGELOVEN Blauwververslraat 30, tel. 82411 Afspraken maken 's morgens tussen. 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijk verpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik zo spoedig mogelijk terug te bezorgen. Zuigelingcn-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnasliek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum „De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273 of 85900. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-492 GEZINSZORG VENRAY Weslsingel 5. Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. INFO 3 Informatiecentrum van de provinciale nutsbedrijven PLEM, LIMAGAS en WML Past. Wijnhovenpark 1,5801 BZ Venray tel. 04780-86333 Geopend ma. t.m. vr. van 9.00-17.00 uur ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar elke werkdag van 9.00-11.00 en van 19.00-20.00 uur. NVIH COC afd. Venray Vragen m.b.t. homoseksualiteit? Schrijf naar: Postbus 316 5800 AH Venray Tel. 10211 JEUGD MAATSCHAPPELIJK WERK Hoenderstraat 33, Venray tel. 85251 RECHTSKUNDIGE DIENST FNV Elke 2e en 4e donderdag v.d. maand van 17.00 tot 19.00 uur in wijkcentrum DE KI OSK in het Brukske. Eerst telefonisch afspraak maken te Tilburg Tel. 013-350315 KAMERBEM1DDELINGSBURO Hoendcrstr. 33, tel. 85251 Algemene Vereniging Patiëntenbelangenbehartiging Spreekuur elke maandag in de Clocked van 14.00 tot 16.00 uur. Tel. 83100 REUMA VERENIGING VENRAY E.O. Tel. 83127

Peel en Maas | 1985 | | pagina 3