GEMEENTEPRAAT je Biebt! Straffen in de ten tijde van oude school Von Coninx Gebruik postcode huisnummer «r 3» NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY Redactie G.A. Schütte, Bureau Voorlichting Verkeers maatregel Hinderwet Hinderwet Verklaringen van geen bezwaar Expositie 100 jaar Oranjevorstinnen Bouwvergunning verleend Bouwvergunning aangevraagd Collektekalender oktober 1985 Wordt Toon Claessens de nieuwe motocrosskampioen 250 cc? Theatergroep „TIFA" presenteert kindervoorstelling Voorlichtings middag Waarom merkje watje hebt? Wat kun je merken? Hoe merkje watje hebt? Waarmee en waarop merkje? Vind je iets 'gemerkts'? De vele manieren om te merken. Aangifte doen. Merk watje koopt. Wat kun je nog meer doen? Burgemeester en wethouder van Ven- ray, brengen ter openbare kennis, dat ingevolge het bepaalde in artikel 12, 2e lid, van de Wegenwet het door Gedepu teerde Staten van Limburg goedgekeur de raadsbesluit inzake het onttrekken aan het openbaar verkeer van een ge deelte van de verharde weg welke vanaf het terrein van Jerusalem uitmondt op de Gasstraat, vanaf maandag 28 okto ber 1985, gedurende ten minste veertien dagen ter gemeentesecretarie afdeling III-D, kamer 204, ter inzage van een ie der wordt gelegd. Ingevolge het bepaalde in artikel 11a van de Wegenwet staat voor iedere be langhebbende uiterlijk tot op de der tigste dag na heden beroep open op de Kroon van de beslissing van gedeputeer de staten van Limburg. Venray, 17 oktober 1985 burgemeester en wethouders voornoemd mr. H.J.M. Defesche, burgemeester J.M. Poels, secretaris Kennisgeving bekendmaking aanvraag Burgemeester en wethouders van Venray, gelet op art. 12 van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; ma ken bekend, dat bij hen een aanvraag is ingekomen van L.J.M. van Vegchel, Breevennen- weg 3 te Leunen voor een vergunning in gevolge de Hinderwet voor het wijzigen van een rundveehouderij, waar electro- motoren worden gebruikt met een geza menlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen aan de Breevennenweg (ong) te Leunen; L.J.M. van Vegchel, Breevennen weg 3 te Leunen voor een vergunning in gevolge de Hinderwet voor het wijzigen van een rundveehouderij, waar electro- motoren worden gebruikt met een geza menlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen aan de Breevennenweg 3 te Leunen. De aanvragen en andere ter zake zijn de stukken liggen in het raadhuis, ka mer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, ter inzage en wel tot 17 november 1985, el ke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur; Na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, eveneens elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Desgewenst kan al daar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. De betreffende stukken kunnen tot bovengenoemde datum ook nog elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur wor den ingezien (na telefonische afspraak). Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift in dient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt ver zocht, (afd. openbare orde en veilig heid, telefoon 04780-83838, toestel 158), kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan levens gelegenheid wordt gegeven tot een ge- dachtenwisseling over de aanvraag tus sen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont dal hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Venray, 17 oktober 1985 Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen, het hoofd van algemene zaken en kabinet A.L.G. Janssen. Kennisgeving bekendmaking ontwerp-beschikking Burgemeester en wethouders van Venray, gelet op artikel 24, tweede lid, onder c, van de Wet algemene bepalin gen milieuhygiëne; maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van: A. Jenniskens, Puttenweg 108 te Ysselsteyn voor een vergunning ingevol ge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een var- kensmesterij en kalkoenhouderij, gele gen aan de Lorbaan (ong) te Veulen, positief te beschikken onder voor waarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De onlwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen in het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat I te Venray, ter in zage en wel tot 31 oktober 1985, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. na deze datum tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aange vraagde beschikking, eveneens elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. De betreffende stukken kunnen tot bovengenoemde datum ook nog elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur wor den ingezien (na telefonische afspraak). De aanvragers, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aan leiding van een van de aanvragen en een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede lijkerwijs niet in staat is geweest, kun nen tot bovengenoemde datum gemoti veerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van een van de ontwerp beschikkingen. Degene, die een bezwaarschrift in dient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. Venray, 17 oktober 1985 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen. Het hoofd van algemene zaken en kabinet. A.L.G. Janssen. Kreeg een leerling een ongeluks vogel" naar zijn hoofd gesmeten, moest hij deze terugbrengen in ruil voor een klap met een plak op zijn vlakke hand. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben aan het gemeentebestuur ver zonden de navolgende verklaringen van geen bezwaar, zoals bedoeld in artikel 19 of artikel 15, van de Wel op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 lid 8 van de Woningwet, welke zijn ver eist voor het verlenen van de gevraagde bouwvergunningen voor: het bouwen van 6 premie-B wo ningen op het aan de Isabellahof te Ven ray gelegen perceel sectie L, nr. 3202 ged., l.n.v. Verhoeven Venray c.v., Dr. Poelsstraat 10 te Venray (verzenddatum 8 oktober 1985); het bouwen van een tankstation, wasplaats, shop c.a. aan de Jan Poels- weg 3 te Ysselsteyn, t.n.v. Autobedrijf Gommans-de Wit, Gezellenbaan 8 te Ysselsteyn (verzenddatum 11 oktober 1985). Deze verklaringen van geen bezwaar kunnen worden ingezien bij de afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 in het raadhuis, geopend van 9.00 tol 12.00 uur. Zij, die menen door de afgifte van een van deze verklaringen van geen bezwaar rechtstreeks in hun belang te zijn getrof fen, kunnen op grond van de Wet A.R.O.B. een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg te Maastricht. De termijn, waarbinnen een eventueel bezwaarschrift bij dat college moet zijn ingediend, eindigt dertig da gen na bovengenoemde verzenddatum. Venray, 17 oktober 1985. Tot en met maandag 21 oktober a.s. zal deze tentoonstelling in het raadhuis nog te bezichtigen zijn. Zaterdag 19 en zondag 20 oktober is de tentoonstelling geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens de tentoonstelling wordt ook een klankbeeld vertoond over de laatste 50 jaar. Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 9 oktober 1985 voor de onderstaande bouwplannen bouwvergunning ver leend. Zij, die menen door de afgifte van eén of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getrof fen, kunnen op grond van het bepaalde in artikel 7, lid 2, juncto artikel 13 van de Wet A.R.O.B. daartegen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen 30 dagen na bovengenoemde datum. het plaatsen van een kluisruimte ten behoeven van een geldautomaat aan de Merseloseweg 5 te Venray, t.n.v. Bestuur Rabobank Venray; het plaatsen van een hobby-kasje aan de Kempweg 141 te Venray, t.n.v. J.A.P. Willems; het plaatsen van een dakkapel aan de Bolderik 7 te Venray, t.n.v. J.H.G.P. Arts; het bouwen van een varkensstal, het uitbreiden van een varkensstal en het aanbouwen van een garage aan de Molenhoek 12 te Oirlo, t.n.v. F.J. Maas; het bouwen van 23 woningwetwo ningen aan de Klaproos te Venray, t.n.v. Woningbouwvereniging „Noord- Limburg", Plataanstraat 15 te Venray; het verbouwen van de woning aan de Kruitweg 15 -,te Venray, t.n.v. A.J.L.M. van der Sanden; het creëren van een hoofdenkamer aan het Groenewoltsepad 2 te Venray, t.n.v. Stichting Buitengewoon Onder wijs ,,'t Groenewold". Venray, 17 oktober 1985 De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche. Vragen..? Wenc/f u tot de gemeentelijke voorlichter Op de Coninx-tentoonslelling in het „Freulckeshuus" aan de Eindstraat is o.a. een aantal strafwerktuigen te zien die ook nog ten tijde van Von Coninx in de scholen werden gebruikt. We be schrijven hier enkele soorten straffen en strafwerktuigen. Het Schandbord. Hierop werd duidelijk leesbaar de be dreven misdaad vermeld; het bord werd om de hals van de leerling gehangen, die dan op een verhoging geplaatst, te schande stond voor de klas. Het ezelsbord. Dit leek op het vorige. Op dit bord stond een ezel afgebeeld. Een leerling die zich dom gedragen had, kreeg dit bord om de nek gehangen en werd voor de klas te schande gezet. Beide manieren van straffen waren erg vernederend. De roede. Dit was een bundeltje dunne takjes, waarmee men de stoute kinderen op hun achterwerk sloeg. Een overblijfsel hier van zien we nog bij het optreden van Zwarte Piet! De Plak. Dit was een houten schijf met hand vat. Soms was de schijf nog voorzien van ronde spijkerkoppen. Hiermee werd in de vlakke hand geslagen. Het aantal slagen hing samen met de aard van de overtreding. De ongeluksvogel. Een lappen vogel, die vanaf de lesse naar naar een leerling in overtreding werd gegooid. De betreffende leerling moest de vogel terug brengen en hij ir casseerde dan meteen zijn straf, vaak roede of plak. Het spaans rietje. Een dun twijgje waarmee het achter werk van de gestrafte werd bewerkt. Men kan zich voorstellen dat die tikken goed doortrokken. Friedrich Nettesheim vermeldt in zijn boek „Geschichte der Schulen im alten Herzogthum Geldern" (1881), over een schoolreglement van Venray uit 1698: „Leerlingen die op zaterdag hun les sen niet kennen, krijgen de eerste en tweede keer slagen met de roede, de der de keer echter met de plak. Zij die hun repetities niet kennen worden de eerste keer met vier, de tweede keer met zes slagen met de roede en de derde keer met de plak gestraft. Leerlingen die pra ten krijgen twee, die zich uitgelaten ge dragen drie slagen met de roede; zij die met de voeten of anderszins herrie ma ken krijgen drie of zij die hun plaats verlaten twee slagen met de plak. Kna pen die de plak wegnemen of kapotbre- ken worden met de plak gestraft. Zij die streken uithalen krijgen zes, die andere aanzetten tot lachen drie slagen met de roede. De tentoonstelling onder de titel „Kinders leert U lesse wel" is iedere woensdag- en zaterdagmiddag te bezich tigen in het Venrayse Geschied- en Oud heidkundige museum ,,'t Freulekes- huus" aan de Eindstraat van 14.00 tot 17.00 uur. Zij duurt tot en met 14 de cember. Bij burgemeester en wethouders zijn de navolgende aanvragen ingekomen om, in afwijking van het geldende bestemmingsplan c.q. vooruitlopend op een in voorbereiding zijnd herzienings plan, bouwvergunning te verlenen voor: het bouwen van een duivenhok aan de Beukenlaan 20 te Venray, t.n.v. J.A.M. Sijbers; het bouwen van een duivenhok aan De Houten Hoek 43 te Venray, t.n.v. H.M. van de Laar; het renoveren van de woning aan de Westsingel 54 te Venray, t.n.v. H.J.G.M. Franssen; het bouwen van een serre aan de Kattestraart 15 te Venray, t.n.v. A.J.M. Gielens. Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan deze bouwplannen me dewerking te verlenen. De bouwplannen liggen met ingang van 18 oktober 1985 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke or dening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventu ele bezwaren schriftelijk bij burge meester en wethouders worden inge diend. Venray, 17 oktober 1985 De burgemeester van Venray, H.J.M. Defesche. Op 25 rktober jeugdopvang DSV e.o. (plaatselijke aktie in het kader van het jeugdcollectewezen). Alleen voor deze akties is een collek- tevergunning verleend. Collekteren buiten de aangegeven pe riode is niet toegestaan. Collectanten en collectrices moeten het ligitimatiebewijs zichtbaar dragen. Een overtreding in de klas werd in vroeger jaren al gauw bestraft met een klap met de plak. MCC Venray organiseert op zondag 20 oktober een dubbel motocross- K AM PIOENSCHAP IN DE 250 cc en zijspanklasse, onder auspiciën van de Motorsport Organisatie Neder land. Dit alles vindt plaats op circuit „de Peel", waar vooral de strijd in de 250 cc klasse erg spannend zal worden, omdat er maar liefst 4 kampioenskandidaten zijn die nog aanspraak maken op de titel. De strijd zal vooral een tweestrijd worden tussen Marjo v. d. Ven uit Asten-Heusden en Toon Claessens uit Ysselsteyn, lid van de organiserende vereniging. In theorie hebben ook Gerwin Couwenberg uit Bladel en Pedro van Hout uit Heeze nog een kans op de titel, maar dan moeten Claessens en v. d. Ven geen punten halen.... De beide titel-kandidaten hebben bewezen in het verleden dat ze erg hard kunnen gaan op „de Peel", zodat het publiek een prachtige en spannende wedstrijd voorgeschoteld zal krijgen. In de laatste wedstrijd was v. d. Ven het sterkste en schreef in Mill Beide manches op zijn naam, waarten Claes sens maar een 2e plaats kon stellen wegens een handblessure die hem danig parten speelde. Als hij in Venray beide manches op zijn naam weet te schrijven heeft hij nog een hele goede kans op de titel. Naast Claessens starten nog 4 cou reurs van MCC Venray waarvan ook Peter Wilmsen zeker in staat is goed voorin mee te draaien. Peter die de laatste weken voortdu rend achtervolgd is door pech zal in Een vrolijke voorstelling met muziek, dans en zang, waaraan kinderen van 4 tot 12 jaar aktief kunnen meedoen en waarbij ze ook nog iets oppikken van de Molukse cultuur. Dat is de bedoeling van theatergroep TIFA met haar eerste kindervoorstelling „Untuk anak-anak" (voor kinderen). De in 1979 opgerichte groep, die in ons land een van de eerste was die zich bezighield met migrantentheater, heeft een vrijwel onbekend Moluks sprookje op een verrassende manier voor theater bewerkt. Verrassend, omdat de voor stelling een intigrerende mengeling is van toneel, muziek, zang en dans en bo vendien veelvuldig Molukse muziek instrumenten worden bespeeld. Tijdens de ongeveer een uur durende voorstelling, zien de kinderen het sprookje van „De Tapper en de Bruin vis", over een mooi meisje dat eigenlijk en vis is, maar met een „gewone" man trouwt en een kindje krijgt. Even dreigt ze na een tijdje terug te keren naar haar vissersdorp, maar dan kiest ze toch voor het leven onder de mensen. TIFA is overigens een professionele theatergroep, die onder andere met „Tjandu" en „De Zeetuin" lovende kritieken kreeg in de landelijke pers. -► Venray het seizoen goed willen afslui ten. Ton van Dijck, Peter van Es en Math Verrijt zullen ongetwijfeld ook probe ren nog enkele punten mee naar huis te nemen, maar hun kansen zijn niet zo groot. Ook de zijspan-senioren werken in Venray hun latste kampioenswedstrijd af, waar Theo v. d. Einden met bakke nist Math. Weyers al in de vorige wed strijd het kampioenschap in hun voordeel beslisten. Wel zal er volop strijd zijn om de volgende drie plaatsen, die het volgend jaar recht geven op IMBA-wedstrijden om het Europees kampioenschap. Deze strijd zal vooral gaan tussen de combinaties v. d. Leest-v. d. Leest, Bur- gers-Liefkens en v. d. Mee-v. d. Wiel die onderling niet erg veel punten ver schil hebben. De Venrayse combinatie Peter This- sen-Jan Roffers moeten ook in staat ge acht worden om op hun thuiscircuit bij de eerste 5 te komen, zodat ze volgend jaar met een N nummer het seizoen door kunnen. Naast deze kampioenswedstrijden komen de 125 en 250 cc promotieklas sen A B in aktie met de 250 cc junio ren. In deze klassen starten ongeveer een 25-tal eigen coureurs, die zeker zullen proberen de te verdienen bekers in eigen huis te houden. Circuit „de Peel" ligt langs de Midden Peelweg bij het vliegveld, de wedstrijden beginnen rond de klok van 1 uur. Deentree voor volwassenen is f 7.50: kinderen van 12 - 15 jaar 3,-, beneden 12 jaar onder geleide kan men gratis binnen. Vandaag, donderdag 17 oktober organiseert de vestiging Venray van Ne- lissen Van Egteren Bouwgroep B.V., in nauwe samenwerking met het Bouwcen trum Rotterdam, een voorlichtingsmid dag van ,de kwaliteit in de bouw' Professor Ir. J. E. Alberda, hoog leraar Geodesie aan de T.H. te Delft en de heer Ing. A. W. M. Nederkoorn, lid van de NORM-kommissie van Modulai re Coördinatie, zijn bereid gevonden op enige facetten van dit onderwerp in te gaan. Tevens zal de heer J. A. Holleman, algemeen direkteur van de Bouwgroep, een uiteenzetting geven over het kwali teitsbeleid van de Bouwgroep. Verder zullen deze middag voor de eerste keer diploma's worden uitgereikt aan diegenen, die de kursus Maatvoe ring met goed gevolg hebben afgerond. Deze FAMILIE-voorstelling vindt plaats op 20 oktober, in het gebouw van de stichting BATU BADAUN, Merselo seweg 30C. De entree voor kinderen tot 12 jaar bedraagt/ 1,00 en vanaf 12 jaar 2.50. Aanvang: 13.30 uur, de voorstelling be gint om 15.00 uur. Voor inlichtingen óf reserveringen: tel. 04780 - 80690 88269 83733. De afdeling voorkoming misdrijven van de Venrayse politie onderschrijft ten volle het nut van de landelijke aktie MERK WAT JE HEBT. Het is één van die pre ventieve maatregelen, die weinig moeite en geld kosten. Het merken kan heel eenvoudig geschieden met de daartoe speciaal vervaardigde pennen. Deze pennen zijn bij Venrayse winkeliers te koop. Het is heel vervelend bij thuiskomst te ontdekken dat er is ingebroken en dat allerlei dure en vaak dierbare bezittingen verdwenen zijn. Maar ook buitenshuis zijn dieven uit op uw waardevolle eigendommen Denk maar aan uw fiets voor de deur, een suède jack aan de kapstok of waardevolle zaken in uw auto, zoals de autoradio. De politie probeert het de dieven zo lastig mogelijk te maken. Zij surveilleert, onder zoekt, doet aan opsporing en geeft voorlichting over preventie. Maar, u kunt zelf ook heel wat doen om h de dieven moeilijker te maken. Als u preventieve maatregelen neemt, maakt u de^ kans op diefstal kleiner Deuren en ramen goed afsluiten is zo'n maatregel. Evenals het merken (i van uw bezittingen Want gemerkte artikelen zijn 1 makkelijker op te sporen en terug te bezorgen Als je wilt houden wat je hebt, merk dan wat je hebtK Dieven zijn uit op dure, makkelijk te vervoeren dingen. o.a sieraden. TVs, audio- en videoapparatuur, kunst, antiek, fietsen, fotoapparatuur, gereedschap en sportartikelen Dit zijn goederen diegoed te merken zijn. Gebruik om te merken uw POSTCODE HUISNUMMER. Bijvoorbeeld 2272 EV 303. leder huis en iedere woonboot in Nederland heeft zijn eigen postcodevSamen met uw huisnummer vomt dat een handig en uniek merkteken. Maar wal als u gaal verhuizen of gemerkte tweede hands artikelen koopt7 Heel simpel Plaats dan een kruis (X) achter het oude merkteken en breng vervolge^ uw nieuwe postcode huWfummer aan. Probeer nooit het oude merk teken eraf te halen of door te krassen, want dat maakt een verdachte indruk bij de politie. Breng uw postcodehuisnummer zodanig aan dat een ander (de politie bij opsporing) dat merkteken makkelijk kan vinden. Een merk op losse onderdelen heeft geen zin. Bijvoorbeeld: merk met op de afschroefbare achterzijde van uw TV toestel, maar op de kast zelf Maak het de dief zo lastig mogelijk. Nog een laatste advies. Gebruik de registratiekaart die u bij de politie kunt verkrijgen en vermeld daarop de voorwerpen die u gemerkt hebt Als u aangifte van diefstal gaat doen, is dat soort informatie van belang voor de politie. Graveerpen. Speciale graveerpennen zijn voor een paar gulden te koop bij ijzer winkels, warenhuizen en kantoorboekhandels. Met de scherpe stalen punt is het heel eenvoudig om het merkteken in fototoestellen, videorecorders en TV's te 'schrijven'! Onuitwisbare inkt Op minder stevig materiaal, zoals leer, textiel (bijv. tapijt), e.d. lukt het merken met zo'n stalen graveerpen met goed. Deze materialen kunt u merken met onuitwisbare inkt die op veel materialen uitstekend hecht Hiervoor zijn stiften in de handel. Stiften met een dunne punt geven een net resultaat. Houdt u er wel rekening mee, dat de inkt door dunne, poreuze materialen kan dringen en dan aan de andere kant zichtbaar kan worden. UV-pen ('onzichtbare inkt'). Wat te doen met waardevolle voorwerpen waarop geen merkteken met de graveerpen kan worden aangebracht? Wat te doen afc u het te merken voorwerp met wilt beschadigen of ontsieren met de graveerpen of de onuitwisbare inkt7 Dan koopt u in de hiervoor genoemde winkels een pen met onzichtbare inkt (zg. 'UV-pen'). Bij normaal licht is de inkt van deze pen onzichtbaar Onder een spe ciale lamp die ultraviolet licht uitstraalt, is deze inkt wel zicht - haar De politie beschikt over deze lampen Een bezwaar tegen het gebruik van de UV-pen is, dat het merkteken niet makkelijk terug te vinden is en dat de inkt, zeker bij een teveel aan daglicht, na een paar jaar minder krachtig wordt. Merk bijvoorbeeld op de onder of achterzijde van het voorwerp. De UV-pen is met geschikt voor gladde, niet-poreuze materialen, zoals glas en porselein omdat de inkt daarop onvoldoende hecht. U doet er goed aan gevonden voorwerpen altijd meteen bij de politie aan te geven. Attendeer de politie op een eventueel door u gevonden merk teken. De politie kan dan eenvoudiger de eigenaar vinden en nagaan of reeds aangifte van diefstal of van vermissing is gedaan. Samenvattend kan gezegd worden dat de graveerpen het best gebruikt kan worden op harde materialen, zoals metaal, glas. steen en plastics. Onuitwisbare inkt gebruikt u op leer, textiel, tapijt, tentdoek enz De UV-pen is het meest geëigend als u voorwerpen met met een merk teken wilt ontsieren. Het verdient aanbeveling om, voordat u tot merken overgaat, even met de graveerpen de onuitwisbare inkt of de UV-pen te oefenen. Verder kunt u natuurlijk merktekens op andere wijzen aanbrengen bijv. met verf. met ets-materiaal of met slagletters Bij duurdere of kleine artikelen loont het de moeite het merkteken door een vakman te laten aanbrengen. Zowel de fietsenmaker als de luwelier vragen een kleine vergoeding voor het merken Daai staat een beter resultaat tegenover (netter, moeilijker te verwilderen). Raadpleeg om schade te voorkomen een deskundige voor het merken van zeer waardevolle stukken kunst of antiek Het is verstandig van sieraden, schilderijen en antiek tevens fotos te maken. Bi| de politie krijgt u nadere informatie over het registreren van antiek. Maak er een goede gewoonte van diefstalgevuelige voorwerpen bij aan schal direct te (laten) merken. Juist uw nieuwste spullen zi|ii het meest aantrekkelijk voor de dief Indien u iets tweedehands wilt kopen, kijk dan of er al een merkteken op staat en vraag de verkoper helst schriftelijk aan te tonen wie de vorige eigenaar was. Als u liet met vertrouwt, raadpleeg dan de plaatselijke politie. Doe altijd zo snel mogelijk aangifte! Neem in zo'n geval altijd uw mge vulde registratiekaart mee. Zeker bij het opsporen van gestolen goederen is een goed ingevulde registratiekaart onmisbaar. Het maakt de kans groter dat u uw gestolen spullen weer terugkrijgt Deze registratiekaarten liggen op het politiebureau voor u klaar Bewaar de registratiekaart met de foto's, bijvoorbeeld bij de verzekeringspapieren, op een veilige plek Er zijn meer maatregelen om het de dief zo moeilijk mogelijk te rnaken. Een volle, uitpuilende brievenbus betekent voor dieven: hier is niemand thuis. Vraag daarom aan de buren om tijdens afwezigheid af en toe de brievenbus te legen. Zet dure spullen nooit zó neer dat ze vanaf de straat makkelijk te zien zijn. Zorg dat uw ramen en deuren voorzien zijn van goed hang en sluitwerk. De politie heeft diverse folders en brochures met preventie-tips. Neem deze meteen mee als u de registratiekaart gaat halen. Voor verder advies kan men terecht bij de medewerkers van de afdeling voor koming misdrijven van de politie Ven ray. Op de woensdagmiddagen tussen 14.00 en 18.00 uur kan men voorts terecht voor een persoonlijk advies in de perma nent opgestelde inbraak-preventie ex- i positie.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 9