PEEL EN MAAS I 0 I DINSDAG YOUNG SHOP OPENINGS AANBIEDING GRATIS BRILJANT 50 JAAR LIMBURGSE VROUWENBOND OIRLO Afscheid burgemeester Dittrich Bibliotheekdag 1985 en kinder boekenfeest Venray Dorpsfeesten in Oostrum SCHOUWBURG- NIEUWS PEEL EN MAAS uw weekblad Muziektoernooi Venrayse Muziekfederatie 1 0 0 10 O 0 •5 5 0 6 5 0 0 0 i 5 i 0 Voor kleine en grote drukwerken van den Munckhof b.v. Grotestraat 68 - Venray - natuurlijk mag U bellen: 82727 Wist Udat wij ook op altijd geopend zijn. GROTESTRAAT 62 VENRAY De face-lift is voltooid Als U nu een alliancering aanschaft krijgt U van ons één briljant cadeau.* Een alliancering heeft altijd meerdere briljanten. Bovendien kunnen er op dezelfde ring altijd meer worden bijgezet. Fijn, als U bedenkt dat zo dierbare speciale momenten en gebeurtenissen als herinnering worden vastgehouden en tastbaar gemaakt. U kunt er elke keer een briljant bij laten zetten en toch uw eigen ring behouden Oh ja, R&C allianceringen zijn er al vanaf f 370,- groeibriljant Wij nodigen U uit tot een bezoek. JUWELIER OJYtVpS Grotestraat 50 Venray Aan de krans van gouden jubilea van de Limburgse Vrouwenbond (vroeger Boerinnenbond), in de gemeente Ven ray, kan a.s. zaterdag de LVB-afdeling Oirlo worden toegevoegd. Op die dag zal de viering begonnen worden met een plechtige Eucharistische dienst in de pa rochiekerk, opgedragen door geestelijk adviseur pastoor Lempens, met as sistentie van de Diocesaan adviseur Ra makers, tot intentie van de levende en overleden leden. Om 15.00 uur zal het officiële gedeel te aanvangen met als hoogtepunt de hul diging van twee gouden jubilarissen, na melijk mevr. D. Rongen-Strijbosch en mevr. M. Houwen-Steeghs. Daarnaast zullen ook nog zeven jubilarissen wor den gehuldigd die 40 jaar lid zijn. Om half vijf vangt de receptie aan, welke zal worden gevolgd door een kof fietafel voor de leden met hun echtgeno ten. Na deze versterking kan er genoten worden van de revu over de geschiedenis van 50 jaar LVB: „van Boerinnenbond tot LVB". De avond wordt afgesloten met mede werking van de Kelderband uit Oirlo. Uit het boekje dat ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum is uitgegeven, con cluderen wij, dat deze afdeling nog springlevend is. Maar ook, dat dit jubi leum aanleiding is geweest om eens te rug te kijken of men nog altijd op de juiste lijn zit wat betreft de doelstelling van de bond, nl. bevordering van de godsdienstige, maatschappelijke en vak kundige ontwikkeling der leden. Op maatschappelijk gebied is er voor de leden veel bereikt, maar, zoals pastoor Lempens het zegt: „voor de eerste doelstelling ligt voor de L.V.B. juist in deze tijd nog een grootse taak te wachten". Wiekes Dien (Mevr. Rongen-Strijbos) weet zich nog van het eerste uur te her inneren, dat niemand van de eerste bestuursleden ooit een vergadering had bijgewoond. Zó was het in die dagen met de mondigheid van de vrouwen. Daar is gelukkig veel ten goede aan ver anderd. En in die 50 jaar heeft de L.V.B. bewezen dat de vereniging aan de bewustwording van de vrouw in Oir lo veel heeft bijgedragen. Zoals ook in de andere afdelingen werd begonnen met het geven van cur sussen. Oirlo had het voordeel dat de onvergetelijke meester Peeters daarbij niet afzijdig bleef. Natuurlijk ging ook de Oirlose afde ling in de oorlog onder, maar herrees na de bevrijding, groter en hechter dan te voren. Herbegonnen werd met 50 leden. Het hoogste ledenaantal dat Oirlo ken de was 152, terwijl op dit moment nog 122 leden in het register staan ingeschre ven. De tijd dat alleen Boerinnen lid kon den worden is allang verleden tijd. Me de daardoor hebben de Oirlose vrouwen zich beter kunnen ontwikkelen. Het is ons onmogelijk, om op alle ac tiviteiten van de Oirlose LVB in te gaan, maar wij willen gaarne besluiten met de opdracht welke het bestuur aan hun le den meegaf: „woon in je dorp, zet je dan in, opdat het dorp niet alleen een groep huizen zou zijn maar een gemeen schap". Ter gelegenheid van het gouden feest heeft het bestuur een vijftal pentekenin gen laten vervaardigen, van enkele ge bouwen uit de geschiedenis van Oirlo, nl. het NS-station van Oirlo, Michels Molen, de kerk met pastorie, de lagere school en het kruis. In de hal van de Ra bobank zijn deze pentekeningen te be zichtigen en er zijn ook afdrukken van te koop. Om de kosten van deze feestviering te drukken is men al drie jaar bezig met een soeperwtenaktie, de echte boere- erwtensoep.... Op waarlijk grootse wijze heeft Meerlo-Wanssum zaterdag afscheid ge nomen van burgemeester Dittrich. De parochiekerk van Meerlo was zeer goed bezet voor de Eucharistieviering welke door de pastoor van Meerlo, in concelebratie met de pastoors van Geijsteren, Blitterswijck en Swolgen werd opgedragen, en waaraan zowel het Gemend Koor als de fanfare van meerlo op voortreffelijke wijze hun medewer king verleende. De na afloop gezongen strofe van het Limburgs volkslied maakte een diepe in druk, vooral op de scheidende burge meester. RAADSVERGADERING Tijdens de bijzondere raadsvergade ring welke werd bijgewoond door vrij wel alle burgemeesters van Noord Lim burg en vertegenwoordigers van de Ge deputeerde en Provinciale Staten van Limburg, ging loco-burgemeester Rut ten nog eens in op de vele verdiensten van Dittrich. Niet alleen de successen maar ook de nederlagen werden belicht. Bertus Aafjes zou hel geschenk van de burgers aanbieden, maar moest we gens ziekte verstek laten gaan. Het was de eer aan de loco-burgemeester om het geschenk, onder couvert, aan de burge meester te overhandigen. De Heer Dit trich is vrij gelaten om voor dit geld een goede bestemming te vinden. De raad werd gevraagd oiti te stem men over het besluit om de scheidende burgemeester het ere-burgerschap in goud te verlenen en de raad kon niets anders doen dan instemmend knikken. Zowel baron de Weichs de Wenne, namens de raad, als secretaris van Me- gen, namens het ambtenarenkorps, had den respect voor al de inzet van burge meester Dittrich en brachten daarvoor dank. Daarna spraken diverse personen hun dank uit aan burgemeester Dittrich, die zich door al deze welgemeende woorden zeer getroffen voelde. Op het ereburger-schap was hij trots en het af scheidsgeschenk van de gemeenschap noemde hij buiten verwachting. RECEPTIE Urenlang duurde de receptie in zaal Brugeind, waar velen persoonlijk afsc heid kwamen nemen. Voor iedereen had de burgemeester een dankwoord klaar. Met een machtig gespeeld Limburgs volkslied door de fanfare uit Wanssum, meegezongen door alle aanwezigen werd een punt gezet achter het tijdperk van burgemeester Dittrich. Vorige week zaterdag heeft de Ven- rayse Openbare Bibliotheek meegedaan aan de eerste landelijke bibliotheekdag. Dat bestond voornamelijk uit het hou den van een open dag, zowel voor de volwassenenafdeling als voor de jonge renafdeling. In een informele bijeenkomst van het bibliotheekbestuur en belangstellenden en genodigden, werd deze bibliotheek dag door wethouder Jo van Oers offi cieel geopend. In haar inleiding stelde de voorzitter, mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, o.m. dat deze bibliotheekdag feitelijk bedoeld was om meer mensen naar de landelijke bibliotheken te trekken. In Venray is dat niet zo urgent, omdat men al die ja ren met ruimtegebrek worstelt, en de be langstelling van het publiek goed te noe men is. Zij verheugde zich er op dal met de ontsluiting van de Rose Vlek ook de verwezenlijking van een mediatheek na der begint te komen. Ook wethouder van Oers ging daar even dieper op in. Er zal nog veel over leg gepleegd moeten worden. Alleen al om bijvoorbeeld vast te stellen of een ideale mediatheek, ondergebracht in één verdieping (liefst begane grond), te ver wezenlijken is, aldus de wethouder. Samen met de voorzitter mocht hij toen een puzzel in elkaar zetten, waaruit een voorbeeld van een nieuwe media theek groeide. Mishandeling Een 27-jarige inwoner van Venray deed aangifte van mishandeling in een café te Venray. De politie stelt een nader onderzoek in. KAT BEKNELD Een bewoner van Mastbos riep de hulp van de politie in voor een kat welke bekneld was geraakt tussen een was tafel. In het dagrapport vermeldde de politie later: „Poes gered, wastafel ge sneuveld". DIEFSTAL PTT BRIEVENBUS Weer kwam een melding binnen van diefstal van een groene PTT brieven bus. Na aan de Stationsweg. Het volgende weekeinde, 11 t.m. 13 oktober a.s. staat Oostrum in het teken van de Dorpsfeesten. Dit jaarlijks terug kerende evenement, dat georganiseerd wordt door de Harmonie, is een niet meer weg te denken aktiviteit binnen de Oostrumse gemeenschap. De festiviteiten verlopen via een vast stramien, dat reeds jaren met succes wordt toegepast. Dankzij de welwillen de medewerking van de tuinbouwvere- niging, die haar loods ter beschikking stelt, is de organisatie in staat om ook dit jaar een aantrekkelijk programma te bieden. Op vrijdag 11 oktober wordt begon nen met een dans- en amusementsavond m.m.v. showorkest „Fleur". Zaterdag staat in het teken van het zilveren bestaansfeest van het Oostrum se Tamboerkorps. De avond begint dan reeds om 19.00 uur met een groots drumbandtreffen waaraan vele korpsen deelnemen. Hoogtepunt wordt onget wijfeld het optreden van Drumfanfare Hartog uit Oss. Aansluitend vindt dan een Beierse avond plaats met gezellige muziek en zang van de Panningse Torenkapel. Uiteraard volgt dan op zondag weer het Fruhschoppen met volop muziek voor elk wat wils. Tussen 11.00 en 18.00 uur treden achtereenvolgens op: fanfare Concordia uit Wanssum o.l.v. Jan Bar- tels; om 12.30 uur joekskapel Blaos Um Op uit Venray; om 13.30 uur Country en Western muziek met Talahassee Hic cups met in de pauze joekskapel Ut Göt uit Oostrum en vanaf 15.30 uur de Ever- landers uit Middelaar en de Razelkapel uit Venlo. Zoals gezegd vinden de feesten plaats in de Tuinbouwloods aan de Stations weg. Gezien de ervaringen uit voorgaan de jaren zal ook dit programma weer veel mensen naar de Oostrumse Dorps feesten voeren. Zondagochtendconcert Komende zondag verzorgen het da meskoor Venrode uil Venray en de fan fare Onze lieve Vrouwe Gilde uit Smakt-Holthees het ochtendconcert in de Schouwburg. Dit concert begint om 11.30 uur met het optreden van Venrode onder leiding van hun dirigent Jean v.d. Tillaert. Het wordt een zeer gevarieerd pro gramma met voor elk wat wils. Het koor wordt aan de vleugel begeleidt door de heer Herman Graste. Om ca. 12.00 uur treedt de fanfare Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Smakt- Holthees op. Dit muziekgezelschap neemt in november deel aan het Bond- sconcours van Brabant. De muziek hier voor brengen zij zondag in de schouw burg ten gehore als voorbereiding op dit concours. De fanafare staat onder lei ding van de heer Frans Poels. Zondag 6 oktober „Flip met de groene vingers" „Flip met de groene vingers" is een verhaal van een man, misschien wel een tovenaar, zeggen de kinderen van het dorp, die op één van de laatste groene eilandjes woont, tenmidden van de oprukkende wereld van beton en staal. De bloemen en dieren, die de mensen in de stad allang vergeten zijn, vind je nog rond het kleine boerenhuisje van Flip. De vogels lijken alleen maar voor hém te fluiten en alle dieren zijn z'n vriendjes. Wie op z'n deur klopt, zoals zijn buurmeisje en de jongen van heel ver weg, is er welkom mag meedoen in de groene wereld van Flip. Maar dan komt de dag dat de stad een nog grotere weg door het landje vol bloemen en dieren wil trekken. Flip met de groene vingers en al zijn vriendjes vechten terug... Dit stuk is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donderdag 3 oktober Youth String Orchestra uit Sofia Dit befaamde ensemble uit Bulgarije heeft tijdens het Wereld Muziek Con cours furore gemaakt. In onze muziek serie zal dit orkest, dat uit 13 jeugdige muzikanten bestaat, beslist tot de hoog tepunten gaan behoren. Het ensemble speelt stukken van Vivaldi, Hayden, Sa muel Berber en Dvorak. Zondag 13 oktober Scapino Ballet Het Scapino Ballet bestaat 40 jaar. Reden om een ballet-gala te organiseren dat klinkt als een klok. Er zullen werken worden uitgevoerd van Kilian, van Maanen en andere bekende choreogra fen. Daarnaast zal ook het ballet „Peter en de WolF' op muziek van Stravinski worden uitgevoerd. De vele spectaculai re uitvoeringen van Scapino in het verle den, zullen zeker in dit lustrumjaar geë venaard worden. Aanvang 19.30 uur. Maandag 14 oktober Brasil Tropical „Amazones" Eindelijk een NIEUWE langverwach te show van dit inmiddels overbekende ongeëvenaarde Braziliaanse gezelschap. De show is genoemd naar de grootste ri vier van Zuid Amerika en is net zo ty pisch Braziliaans en bruisend als deze nieuwe show. Brasil tropical is voor de vaste bezoekers van deze show een begrip. Dus veel hoe ven we daar niet aan toe te voegen. EXPLOSIEVEN Met aangevoerde aardappelen kwam ook een mortiergranaat het bedrijf van Nestlé binnen. Het perso neel daar heeft met dergelijke vondsten al ervaring opgedaan, omdat het vele malen voorkomt. Op het bouwterrein „Rose Vlek" werd een uiterst gevaarlijke 3 inch mortiergranaat naar boven gehaald. De mannen van de EOD zullen zich over deze oorlogssouveniers ontfermen. POLITIE SUCCESVOL Het volleybalteam van de politie be haalde in een sterk bezet Internationaal volleybaltoernooi, georganiseerd door de Antwerpse politie te Antwerpen na poulewinnaar te zijn geworden een eervolle tweede plaats. In de bibliotheek aan de Julianasingel werden die dag demonstraties van boek binden gegeven, terwijl 's middags snel tekenaar Gerrit Hogeboom gratis kari katuren maakte. In de bibliotheek aan de Schoolstraat hadden spellen plaats, werden dia's ver toond en werd gestart met een leespro gramma. In een kraampje in de Grotestraat werd informatie verstrekt en konden boeken worden geruild. Een boekenpuzzel voor jong en oud, werd gevormd door een 30-tal boeken welke in de Grotestraat etalages nog de ze hele week staan opgesteld. Dinsdag jl„ één dag voor het begin van de kinderboekenweek, organiseer den een aantal (onderwijs)insiellingen een kinderboekenfeest in de foyer van de schouwburg. Zo'n kleine 4000 leer lingen van de 23 Venrayse basisscholen, met hun leraren hebben die dag de vele tientalle stands bezocht die in de foyer stonden opgesteld. Zelfs de ruimten op het toneel en achter de foyer werden be nut om de jeugd van 4 tot 12 jaar te la ten kennismaken met de boeken die spe ciaal voor hen worden uitgegeven en met enkele schrijvers daarvan. Boven dien betrokken zo'n 60 derdejaars stu denten van de Pedagogische Academie de kinderen aktief bij boeken over dan sen, spelen, knippen etc. etc. De aanwezigheid van vele ouders en ouderraden werd bij dit gebeuren zeer op prijs gesteld. De Venrayse boekhandelaren en de Openbare Bibliotheek verleenden gaar ne hun medewerking aan de organisatie die in handen lag van de Onderwijsbege leidingsdienst Noord Limburg. AUTOVANDALEN NOG AKTIEF Weer kwamen meldingen binnen over vandalisme, gepleegd aan geparkeerde personenauto's. Van drie auto.s aan de Dr. Poelsstraat werden de buitenspie gels afgebroken. Van twee personenauto's aan de Westsingel en aan de Barberastraat waren voor honderden guldens vernie lingen aangericht. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober wordt door de Venrayse Muziekfedera- tie weer het jaarlijkse muziektoernooi gehouden. het toernooi, waaraan wordt deelge nomen door de Venrayse muziekvereni gingen, wordt dit jaar gehouden in Oostrum in de daarvoor feestelijk inge richte tuinbouwloods aan de Stations weg. De deelnemende verenigingen zullen elk een tweetal werken uitvoeren, waar over aan de hand van enkele vaste ru brieken een beoordeling wordt opge maakt door Jo Conjaerts uit Eys. In verband met het aantal deelnemen de verenigingen wordt het toernooi gespreid over twee dagen. Zaterdag zul len vanaf 20.00 uur optreden Harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum, de Kon. Harmonie Euterpe uit Venray, Fanfare de Dorpsklank uit Castenray en Fanfare St. Oda uit Merselo. Zondag vanaf 16.00 uur treden op: het symphonie-orkest van de Orkestve reniging Venray, DSV Venray met drumband en majoretten, Harmonie St. Catharina uit Leunen (welke op 23 no vember deel zal nemen aan het Bond- sconcours te St. Michielsgestel), Fanfa re De Peelklank uil Ysselsteyn en tot slot Fanfare Ons Genoegen uit Oirlo. Het toernooi is vrij toegankelijk voor iedereen, dus er wordt geen entree gehe ven. Muziekliefhebbers en belangstel lenden zijn van harte welkom in de tuin bouwloods aan de Stationsweg.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 9