f\\ L.V.B. Info voor Ouderen Vrijwilligers- centrale 80 JAAR FNV TRIMCLUB PEEL EIM MAAS Natuurvereniging Rooyse Volleybal Combinatie Fietscross- wedstrijden te Oostrum Rekreatiegroep Regio RED CAPS VENRAY schietvereniging RUILBEURS SV YSSELSTEYN P. THIELEN Café-bar 't Kelderke Het nieuwe volksdansseizoen begint maandag 2 september 1985 in wijkcen trum 't Schöpke te Veltum. Klas 1, 2 en 3 maandagmiddag 16.30- 17.30 uur. Klas 4, 5 en nieuwe 6e klassers maan dagmiddag 17.45-18.45 uur. Volwassenen (nieuwe groep) maanda gavond 19.00-20.30 uur. Op 2 en 9 september zijn alle kinderen en volwassenen die graag wal meer wil len weten van volksdansen of graag lid willen worden van harte welkom. Inlichtingen tel. 84882 tot 18.00 uur. Culturele regiodag voor ouderen. In goede traditie wordt ook dit jaar weer een culturele regiodag voor en door ouderen gehouden. Voor U zullen optreden: een orkest uit Sevenum, een koor uit Lottum, een toneelclub uit Se venum, een dansgroep uit Lottum en een toneelgroep uit Overloon. Daar naast worden er vertoond, scetches uil America, Meterik en een voordracht door een heer uit Bergen. Presentatie is ook dit jaar weer in handen van Peter Haans. De middag vindt plaats op dinsdag 3 september a.s. om 14.00 uur in de schouwburg. Entree bedraagt f5,-- Kaartjes zijn verkrijgbaar op het Kennedyplein 1 en op 3 septem ber in de schouwburg. De voorraad is beperkt! Activiteiten-instuif M.B.V.O. Sedert jaren vinden in Venray activi teiten plaats in het kader van hel Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), zoals gymnastiek, volksdansen en bewegen in het water. Toch blijken er nog steeds ouderen te zijn, die niet weten wal dit MBvO inhoudt. Speciaal voor hen, maar ook voor alle andere ouderen wordt er op donderdag 5 september a.s. vanaf 13.30 uur in acti viteitencentrum aan het Kennedyplein te Venray een activiteitenjnstuif gehou den, welke speciaal in het teken zal slaan van het MBvO. De toegang is gra tis. Komt U gerust eens een kijkje ne men! De vrijwilligerscentrale bemiddelt tus sen vraag en aanbod binnen het vrijwil ligerswerk, Wilt U vrijwilligerswerk gaan doen maar U bent niet op de hoog te van alle mogelijkheden die er zijn dan kunt U bij de centrale terecht. Hier be vind zich een vakatureklapper waarin de verschillende vrijwilligersbaantjes in Venray en omstreken staan. Ook kunt U terecht met eigen ideeën en vragen omtrent vrijwilligerswerk. Voor meer achtergrondinformatie is er door de vrijwilligerscentrale een boekje uitgegeven. Dit boekje behandelt zaken als onkostenvergoeding, erzekering, toetsingscommissie, uitkeringen enz. Dit boekje is gratis bij de centrale ver krijgbaar. Twee voorbeelden van vakatures: beheerswerkzaamheden in een wijkcentrum in Venray. Belangrijkste taken zijn achter de bar staan, zaal verzorgen/klaarmaken tijdens activitei ten. De werktijden zijn in onderling overleg te regelen en kunnen zowel over dag als 's avonds zijn; secretariaatswerkzaamheden voor een oudervereniging geestelijk gehandi capten. Belangrijkste taken lx per maand vergaderingen notuleren, typen van brieven, post verzorgen. De werk zaamheden zullen in overleg met de voorzitter van de vereniging uitgevoerd worden. Verder betreft het voorname lijk thuiswerk. Een onkostenvergoeding is mogelijk. Voor meer informatie over deze of andere vakatures kunt U terecht bij: Vrijwilligerscentrale p.a. de Clockert, Bergweg 4, lel. 04780-86245. De vaste openingstijden zijn maandag en woens dag van 10.00 tot 12.00 uur. FNV INFO Wat is een ondernemingsraad? Wet telijk verplichte organisatie in grotere bedrijven, waarin werknemers en direc tie met elkaar overleggen over perso neelsbelangen. Ook jouw belangen wor den elke dag wel op één of andere ma nier behartigd. De ene keer moet je voor jezelf opkomen. Maar ook de FNV en de vakbonden komen op voor jouw be langen. Wat zijn kaderleden bij FNV en de vakbonden? Elke vakbond heeft gewo ne en kaderleden. Kaderleden worden door hel bondsbestuur aangewezen voor speciale laken. In een bedrijf, in een stad of in de regio. Onze samenle ving is zo ingewikkeld dat het bijna niet te doen is om alles in je eentje te rooien. Voor moeilijke dingen heb je anderen nodig: lotgenoten of deskundigen. Hulp van een deskundige kost je bijna altijd geld. Als je lid van een vakbond bent, kun je rekenen op gratis hulp. Solidariteit. Dat is laten zien dat je het met anderen eens bent in woord, en als het moet ook ir. daad. Als je het sa men eens bent, kun je beter opkomen voor gezamenlijke belangen. Maar ook voor mensen buiten je eigen groep. Voor mensen die gediscrimineerd wor den en voor mensen die in omstandighe den leven waardoor ze niet of niet goed voor zichzelf op kunnen komen. Dit ge beurt wel binnen het FNV en de vak bonden. Korter werken. Als iedereen wat kor ter gaat werken en dan genoegen neemt met wat minder loon, kunnen we dat werk (en dat loon) verdelen onder ande re mensen. Je kent vast wel mensen die legen hun zin zonder werk zitten. Als jij nijks te doen hebt, zit je je te vervelen. Maar die mensen voelen zich vaak de hele lijd overbodig. Bovendien hebben ze vaak te weinig geld om de dingen te doen en te kopen die ze leuk of nuttig vinden. Vragen hierover kun je altijd terecht bij de info-avonden van het FNV. A.s. donderdag van 18.30 tot 20.30 uur in wijkcentrum De Kiosk in het Brukske. FNV INFO II Hel FNV infoteam houdt vandaag en de volgende week weer zitting voor alle leden van de bij het FNV aangesloten bonden. Het FNV infoteam houdt iede re le, 3e en 5e donderdag van de maand in wijkcentrum De Kiosk in het Brukske vanaf 18.30 uur spreekuur. Op deze avond kunt U terecht voor het in laten vullen van formulieren o.m. huursubsi die, kinderbijslag, studietoelage, enz. enz. Ook voor loon, uitkering, ontslag kwesties en alle andere zaken welke op de cao betrekking hebben. Verder nog alle andere gevallen waar u niet zelf uit kunt komen. Uw probleem wordt door hel infoteam zelf behandeld, wat voor U het voordeel heeft dat dit de afhande ling bevordert. Belangrijk is echter wel dat U alle van belang zijnde stukken meebrengt, en niet minder belangrijk: kom niet te laat. Voor diverse gevallen is maar een beperkte termijn waarbinnen U kunt protesteren. U moet hel FNV in foteam niet verwarren met de Rechts kundige dienst van hel FNV. Dat is een afspraakspreekuur op de 2e en 4e don derdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur op hetzelfde adres. Voor na men en adressen zie Venray van A tot Z onder FNV. FNV VAKBONDSSCHOOL Begin oktober start de Vakbonds- school in Venray. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden en hun huisge noten. Vijfentwintig avonden praten met mannen en vrouwen, werkenden en niet werkenden, jongeren en ouderen, over wal er in de samenleving gebeurt. Heb je interesse, bel voor informatie 04780-88363 of 85143. 14 en 15 september a.s. Momenteel zijn we aan de laatste voorbereidingen bezig, maar daar is heel wat aan voorafgegaan. De FNV-afd. Venray gaat dit op bescheiden schaal naar voren brengen. Duiken wij terug in de geschiedenis van de vakbeweging. Omstreeks 1870 waren de eerste ver schijnselen in ons land van organisatie van de arbeiders. Dit heeft in Venray wat langer geduurd, waarschijnlijk door de geringe industrie in Venray, toender- tijd. Doch in 1905 werd in Venray de af deling Venray van de Limburgse Volks bond opgericht. De contributie bedroeg toen 6 cent per maand op 72 cent per jaar. De eerste resultaten van deze afdeling was toen een eigen arbeidsbureau en informatie bureau. Het was een van de eersten in Limburg. In 1911 kwam er een samensmelting of reorganisatie zoals ze het noemen en werd het Limburgse R.K. Werklieden- bond. Uit het boekje Venrays Gouden KAB staat nog vermeld: „Moeijlïjkhe- den waren er ook met het vinden van een geschikt vergaderlokaal. Uiteinde lijk waren ze er in geslaagd om 'n alco holvrij lokaal te vinden". het bezoeken der vergaderingen was toen niet zo eenvoudig. Men mocht im mers niet gezien worden, want verschil lende werkgevers waren er beslist tegen, dat hun werknemers georganiseerd wa ren. Men ging zelfs eenmaal zover dat iemand zonder opgave van redenen ont slagen werd terwijl iedereen aanvoelde, dat dit kwam vanwege het voorzitter schap van de betrokkene in zijn bond. En de secretaris van dezelfde bond kreeg van dezelfde werkgever te horen: „Denk erom, gelijke monniken, gelijke kappen". De enigste uit het bestuur van 1930 nog in leven is, is de heer H. van Gerven, Merseloseweg. Tijdens de oorlog 14-18 kwam de PTT vakbond St. Petrus. Maar hoofd zakelijk is de vakbeweging in Venray ontstaan uit tabaksverwerkers (sigaren makers). Een annekdote van Thej van Els loenderlijd: „Ja, dat was 'n tijd! Daarvan kunnen jullie je thans niets meer voorstellen. Werken 12 a 13 uur per dag en als je dan 200 sigaren ge maakt had, jazeker met binnenwerk er bij, dan had je 25 cent verdiend. Volgende week meer. Lopersgroep: Zaterdagmorgen Wc vertrekken om 7.15 uur voor een trainingsloop van 10 km, vanaf de Cooperbaan Beekweg op het Ballonzuil- circuit. Maandag- en donderdagavond verza melen om 18.30 uur vanaf St. Anlho- niusveldweg conditielooptraining over 10 km op harde ondergrond voor lange re afstand, route Singels Venray. Trimmers. Zondagmorgen op het Overloon circuit een gevarieerd irimprogramma. Verza melen en aanvang om 9.00 uur bij par keerplaats De Vers. Woensdagavond gevarieerd irimpro gramma op hel circuit trimbaan Vlak water. Verzamelen en vertrek om 18.45 uur vanaf Perdstal, Kempweg. Inlichtingen P. Loomans, Ouverlu- restraat 14, tel. 85384. Dinsdag 3 september a.s. de opening van het nieuwe seizoen. We beginnen om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de Paterskerk. Daarna brengen we de avond door in zaal ln den Engel. We beginnen met een ledenvergadering, waarna het team van de BVM ons een programma komt bie den over de huisvrouw als manager. In het nieuwe programmaboekje hebt U voor deze avond een uitnodiging ont vangen. Deze moet U beslist meebren gen. Ook hebt U in het nieuwe programma kunnen lezen over een excursie naar Eindhoven op 13 september. Alleen op dinsdag 3 september kan men zich voor deze excursie opgeven. Kosten 25,- p.p. Graag meteen voldoen. Woensdag 4 september wordt er een kienavond gehouden t.b.v. onze vere niging. We hopen op een goede op komst. ledereen is dan ook welkom, ook niet leden. jeugdnatuurwacht Beste jeugdnatuurwachlers. Hoewel de weersgesteldheid niet zo gunstig is, willen we toch onze zonne- bloemaktie gaan afsluiten. Dit houdt in, dat iedere Jeugdnaiuurwachier die een zonnebloem heeft van twee meter of ho ger, dit op zaterdag 31 augustus a.s. te lefonisch kan doorgeven bij de heer Janssen, Het Groene Hart 1, Venray, tel. 82772, tussen 12.00 en 13.00 uur. Mogelijk dat je dan gaat behoren tot de prijswinnaars. Deze prijzen zullen wor den uitgereikt tijdens de installatie van de nieuwe jeugdnatuurwachters. Meer bericht hierover later. Dan nog een bericht voor de zesde klassers. Jullie hebben het nieuwe boek je „de natuurwachter" ontvangen. Daarin zat een giro-storlingskaart. Op het einde van het schooljaar hebben jul lie het nieuwe abonnement al voldaan, dus nu dan ook geen gebruik daarvan maken. Je kunt deze gerust verscheu ren, omdat het abonnement door het bestuur wordt voldaan. Binnenkort gaan de akties van de jeugdnatuurwacht in het nieuwe school jaar weer van start, le beginnen met de installatie. Daarovr volgende keer meer. Aan alle inwoners van het Brukske. De vakanties zijn weer voorbij en wij hopen dat U allen, ondanks het minder mooie weer, hebt kunnen genieten van Uw vakantie. Ook de buurtvereniging gaat nu weer aan de slag. We hebben voor dit jaar nog het een en ander op het programma staan. Door het steeds stij gende ledenaantal en wensen ten aan zien van meer aktiviteiten kunnen we veel hulp gebruiken. Het gaat om men sen die aktiviteiten kunnen organiseren. Het hoeft U echt niet zoveel tijd te kosten. Indien er genoeg mensen zijn dan kunnen zij onderling wisselen. Wilt U iets voor de jeugd of voor volwassen organiseren, geneert U niet, ook U woont in deze wijk. Op die manier wil len wij met Uw onmisbare medewerking van onze wijk een fijne wijk maken waar het goed wonen en toeven is. Waar de straten schoon en veilig zijn. Dit kun nen wij echter allen bereiken indien ook U zich inspant. Ieder op zijn eigen wijze en mogelijkheden. Wij zijn er voor om al uw denkbeelden le bundelen en uit te zoeken wat haalbaar en uilvoerbaar is. Meldt U zich dus in grote getalen aan en dan zullen wij het waarachtig wel kla ren. Uw reacties zien wij gaarne tege moet bij onze secretaris mevr. E. Kore- vaar, Mambostraat 55, tel. 86478. Wij hoepen op een fijn seizoen. Woensdag 4 september houden wij onze eerste vergadering na de vakantie in het wijkcentrum. Aanvang 20.00 uur. Vooraf is er nog het spreekuur van 18.45 tot 19.45 uur. De agenda ziet er als volgt uit: opening notulen vergadering 10 juni in- en uitgaande post, mededelingen financieel overzicht le halfjaar wijkra- denoverleg bestuurlijke participatie wal verder ter tafel komt vorming ak- tivitcitencommissie afrekenen met penningmeester rondvraag en sluiting. Deze vergadering is openbaar dus iede reen is welkom. Beste buurtbewoners, op zaterdag 21 september organiseert de buurtvereni ging weer een rommelmarkt. Dit is uw kans om al uw overtollige spullen van de hand te doen. De prijzen van de tafels zijn: grote tafels ƒ10,-, kleine tafels ƒ5,-. Tafels bestellen bij mevr. E. Korevaar, 'ambostraat 55, tel. 86478. AFDELING VENRAY Woensdag 4 september is hel weer fietsen. Bijna iedereen is weer van va kantie terug. Fiets eens mee en proef de gezelligheid. Vertrek om kwart voor twee bij het gemeentehuis. 'n leesbare krant TUSSEN PEEL EN MAAS De vakantie is voor de meeslen weer voorbij en dus start de Natuurvereni ging Tussen Peel en Maas weer met haar aktiviteiten. Zoals ieder jaar is een van de eerste na-vakantie aktiviteiten, de meerdaagse excursie waaraan naast leden ook niet- leden deel kunnen nemen. De excursie is niet, zoals de laatste jaren gebruikelijk, drie dagen lang. dit jaar duurt ze.twee dagen. Dit houdt verband met hel feit dal wc in eigen land blijven waardoor de reistijd aanzienlijk wordt verkort. Hel programma is echter nel zo lang als an dere jaren. Een en ander heeft wel lot gevolg dat we U de excursie aanzienlijk goedkoper kunnen aanbieden. Dat de negende excursie van onze ver eniging in eigen land blijft, houdt ver band met hel feil dal het bestuur de me ning is toegedaan dat ook in ons eigen land zeer veel te zien valt op het gebied van de natuur dat we U niet mogen ont houden. De excursie zal gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 september. Een uitvoe rig programma ligt voor geïnteresseer den gereed. De prijs van deze excursie bedraagt voor leden 100,- en voor niet-leden ƒ115,-. Inschrijving dient per direkt te ge schieden en uiterlijk voor 1 september 1985. U bent niet zeker van uw plaats voordat de reissom is betaald. Het ver dient daarom aanbeveling meteen bij in schrijving te betalen. U kunt dit doen door overschrijving van het excursiebe drag op onze raborekening te Overloon 1414.10639 onder vermelding excursie 1985. Voor inschrijving kunt U terecht bij dhr. H. v.d. Pasch, Vierlingsbeekseweg 52, Overloon, tel. 04788-1374 of bij A. Wilmsen, Museumlaan 2 te Overloon, tel. 04788-1978. U kunt hier ook het ex cursiebedrag contant betalen. Tot ziens op 14 september. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd In het komend weekend zullen enkele oefenwedstrijden gespeeld worden. Za terdag 31 augustus Heren 1 speelt een uitwedstrijd tegen VC Heel, aanvang 17.00 uur. Naar een toernooi in Horst georganiseerd door VCM gaan, dames 4, dames 5 en dames 7 of 8 aanvang 10.00 uur. Zondag 1 september Heren 3, heren 4 en heren 6 gaan naar een toernooi in Horst georganiseerd door VCM aanvang 10.00 uur. N.b. de dames die naar het toernooi in Horst gaan moeten aldaar nog het inschrijfgeld voor dat toernooi betalen. Verder willen wij alle leden herinneren aan het kennismakingstoernooi op 13 september. Vul het briefje in dat in de informatie folder zit en geef het aan Mia Verschuyten. Jeugdleden en leden veteranen en recreanten: denk ook aan het briefje dat ingevuld met worden voor de ledenadministratie. Dit briefje ook inleveren bij Mia Verschuyten. Zondag 1 september organiseerd FCC Flying Jumpers haar 9 fietscross wedstrijd van dit seizoen. EEN veilige fietscrosshelm en beschermde kleding zijn verplicht. Aanvang van de wed strijd 13.00 uur, plaats crossbaan Oostrum Zuid. Inschrijfgeld 3,50 Afhalen startkaarten voor 12.30 uur. Inschrijvingen tot uiterlijk vrijdag 30 augustus. Bij de navolgende adressen' R. Kivits Herenpasweg 2 Oostrum tel. 04780-83550. P. Sonnemans Stations weg 132 Oostrum tel. 04780-85995 KYNOLOGEN CLUB VENRAY EN OMSTREKEN Ringdressuur Cursus Op maandag 2 september gaat bij KC Venray en Omstreken weer de nieuwe cursus ringdressuur van start. In ver band met onze clubmatch op 27 oktober a.s. verwachten wij weer veel mensen met hun honden die de fijne kneepjes van het goed voorbrengen en ten toonstellen willen leren. Evenals de vorige keer ook nu weer een cursus van 10 lessen met een feeste lijke afsluilingsavond. Omdat de ruimte t,ot nog toe wel eens te wensen overliet zijn we blij met ons nieuw onderkomen in De Volle Maan, Merseloseweg 36 te Venray. De eerste avond beginnen we om 20.30 uur. De resterende data en aanvangstijden, altijd op maandaga vond, hoort U nog van ons. Zoals voorheen zullen als instructeurs aanwezig zijn mevr. José van Tintelen en dhr. Jos Hordijk. Coördinator over het gehele gebeuren is mevr. Riet de Jong bij wie U zich telefonsich kunt op geven 04780-88366 of aanmelden maan dagavond 2 september 20.30 uur in De Volle Maan. Sandra Hofmans behaalde brond op Nederlandse C-spelen C-juniore Sandra Hofmans heeft le Amsterdam voor een prima resultaat weien te zorgen. Zij behaalde op de 600 m. een 3c plaats in de nieuwe clubre cordtijd van 1.39.6. Zij verbeterde haar beste lijd met 1,6 seconde. Colette Teunissen liep de 300 m hor den in 53.4, terwijl Tom Alkim met hoog tot 1,60 kwam. Open Kempische kampioenschappen le Veldhoven Een aantal uitstekende prestaties zet ten ook onze b- en c-junioren neer in Veldhoven. Danny Hoedemaekers liep de 1500 m in 4.18.0 en werd daarmee le. Leon Dorsers werd bij de b-jun. 5e in 4.39.5. Patrick Janssen loonde zich wederom snel op de sprint. Hij liep 11.3 in de se rie en won de finale daarna in 11.4. De overige uitslagen waren: M.b. Mirelle Crooymans discus 19.74 m, kogel 7,73 m, speer 20.72 m. Julia Quigley 800 m in 2.49.9(7). J.c. Alwin Crooymans ver 5.03 (5e/p.r.), hoog 1.45 (3e), Michel Steeghs 1500 m 5.14.9 (5e). Maurice v.d. Heuvel discus 21.23 m, 100 m 14.4 (6e) Voor de beiden laatste atleten bete kenden deze wedstrijd een alletiekde- buut. Trimloop AV Orion In de Heidense Bossen behaalde Mart Hendriks op de 5 km een 9e plaats. Mart legde de afstand af in 18.21 en makte een bevredigende come-back. Trainen Vanaf dinsdag 3 sept, is er enige wijzi ging in de baantrainingen. Op dinsdaga vond trainen de werpers onder de senio ren, junioren AB en enkele C van 19.00 tot 20.30 uur op de baan. Ingang bij de kleedlokalen tegenover de Wetteling. De hoogspringers en verspringers van bovengenoemde categorieën trainen dan onder leiding van Harrie de Vries. Op elke zaterdagochtend is er een vrije training voor alle categorieën van 10.30 tot 12.00 uur. De overige trainingen blijven gehand haafd: woensdag pup. en jun. D van 18.00 tot 20.00 uur. Overigen 19.00-20.30 uur. Vrijdag pup. en jun. D van 18.00-19.30 uur. De rest traint van 19.00-20.30 uur. Sportpark De Wieën. Wedstrijdagenda 30-8: Sittard sen. en jun. AB 30-8: Blaos Oet stratenloop 19.45 u. 1-9: 25 km te Heythuysen 7-9 Kwart Triathlon Venray 8-9 pupillen en cd jun. te Vught 17-9: Helmond AV Asterix sen. 13-9: Nijmegen, sen. en jun. ABC. In schrijven bij Mieke Alkim vóór 10 sep tember uiterlijk. Voor inlichtingen kun je terecht bij ons wedstrijdsecretariaat, Mieke Alkim, tel. 04780-85514. A.s zaterdag vertrekken we om 16.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Scha- dijker bossen te Meterik. We lopen een testloop over 4700 m. Bent U nog niet geweest en hebt U interesse. Kom dan eens meelopen en test je conditie! A.s zondag lopen we de traditionele testloop over 2400 m aan de Ballonzuil. Aanvang 9.00 uur. Op dinsdag en donderdag lopen we om 19.30 uur in Sevenum vanaf de par keerplaats Steegberg. Kom eens meelo pen. Trimlopen Blaos Oet Bleric, 4800 m 19.00 uur in centrum Blerick op 30 augustus. Leudallöop, 10 km te Heythuysen op 1 sept. Inlichtingen: dhr. Rijshouwer, tel. 04780-86268, dhr. Coppus tel. 04709- 4840. Vergeet niet a.s. 29 aug. bowlinga vond in Bowling Bistro Venray om 20.00 uur. Zaterdag 31 augustus Manual Hr pup-!Loreal Dames asp Bevo-Manual Heren jun Manual-HBS Zondag 1 september Heren asp. Bevo-Manual v 10.45 Dames asp Wittenhorst-Manual v 10.30 Dames pup. Popeye-Manual v 10.45 Heren sen Manual 1-Noav 1 15.15 Heidia 2-ManuaI 2 v 11.45 Heren Jun. Manual-Grathem 16.30 Dames sen. Manual-Merelfeldia Dames jun. Manual-Loreal 3 Dinsdag 3 september Dames pup. Manual-Blerick We gaan weer in de sporthal trainen per 1 september a.s. op de donderdag en de vrijdag. Donderdags trainen de dames en heren junioren van 18.00 tot 19.00 uur. Dames senioren trainen van 19.00 tot 20.15 uur, Heren senioren van 20.15 tot 21.30 uur. Vrijdags trainen de aspiranten en welpen van 18.00 tot 19.00 uur. De keepers en de pupillen van 19.00 tot 20.00 uur. Technische commissie vergadering op donderdag 5 september om 21.30 uur. 13.00 v 13.15 19.00 14.00 11.00 18.30 Zowel bij de aspiranten als de junioren zijn er de afgelopen zaterdag in geslaagd hun kampioenschap veilig te stellen. Door allerlei paniektoestanden moesten onze aspiranten naar Maas tricht, zij zouden eigenlijk thuisspelen. Ze moesten twee wedstrijden spelen en wonnen deze allebei grandioos en wel met 14-4 en 11-2. Coaches Gijs Gommans en Michel Jansen en alle aspiranten van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap en zorg dat je een goed figuur slaat tijdens de algemene kampioenschappen. Ook de junioren behaalden hun kampioenschap door een 7-1 overwin ning op naaste konkurrent All Stars. Door zenuwen geplaagd en een coach nog zenuwachtiger als zijn jongens, maar vlekkeloos honkballend liepen de junioren over Heerlen heen. Coaches Wiel Dommeck en Andres ^Naranjo en j hun boys van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap. De pupillen moesten nog een wed strijd inhalen in Geldrop. In de laatste inning stonden onze jongens nog met 10-7 voor, maar mede door een scheidsrechter die de regels op zijn manier uitlegde werd de eindstand 11-10 voor Geldrop. Jammer jongens maar toch hebben jullie een prima partij gespeeld. Onze senioren moesten afge lopen zondag tegen Feniks uit Made, het werd tot de 6e inning een regelrecht debacle, niets lukte bij Venray en natuurlijk lukte bij Made alles. Met een achterstand van 9-5 begonnen we aan onze slagbeurt en plotseling begon het te lopen. Honkslag na honkslag kreeg Feniks om de oren. 9 punten maakten we. In de 8ste inning maakten we er nog 5 bij en was de strijd beslist 19-9 bij 10 punten verschil na de 7e inning is de wedstrijd namelijk afgelo pen. Zaterdag 31 augustus Pupillen uit naar eindhoven vertrek om 10.00 uur. Aspiranten en Junioren jullie horen het nog van jullie coaches. Zondag 1 september Senioren uit naar Weert vertrek 11.00 uur bij cafe Klomp. Sportverslagen dienen dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd DE ROOS LEUNEN Luchtbuksschieten K.S.L.B.. In Noord Limburg is de luchtbuksschiet sport een -hoewel opkomende- nog onbekende sport. Het luchtbuksschie ten wordt in Noord Limburg nog maar zo'n kleine tien jaar bedreven in competitieverband. De verenigingen zijn aangesloten bij de Kogel Luchtbuks schutters Bond. Om U een idee te geven van de materie: De buksen zijn speciale wedstrijduitvoeringen, kaliber 4,5 mm. Gewicht 4,8 kg. De kaarten zijn verdeeld in I0 ringen van elk 4,5 mm met een roos van 2 mm. Geschoten wordt op halfautomatische banen, op een afstand van 10 meter, volledig vrijstaand. De minimum leeftijd is 16 jaar en de verenigingen zijn voor mannen en vrouwen toegankelijk. Speciale investeringen als bijv. de aankoop van een wedstrijdbuks zijn in eerste instantie niet nodig. Voor verdere informatie bent U van harte welkom op de trainingsavonden van Luchtbuks vereniging de Roos elke donderdag van 20.00 uur tot 23-00 uur in het verenigingslokaal café Martens Albion- straat 32 Leunen. Een goede gelegen heid voor ieder die wat meer af wil weten van deze fascinerende sport. Op zondag 1 september wordt in het wijkcentrum De Kiosk in het Brukske een ruilbeurs gehouden van 10.00 tot 13.00 uur. Er kan geruild worden in o.a. postzegels, munten, kaarten, stickers enz. Toegang gratis. Programma zondag 1 september Lottum-Ysselsteyn 1 14.30 Montagnards2-Ysselsteyn2 11.00 Ysselsteyn 3-Melderslo 2 14.00 Y sselsteyn 4-Griendtsveen 2 14.00 Merselo4-Ysselsteyn5 12.00 Sparta 7-Ysselsteyn 6 10.00 Ysselsteyn 7-Swolgense Boys 3 11.45 Melderslo 7-Ysselsteyn 9 11.00 Programma zaterdag 31 augustus. Wedstrijden om de bisschopsbeker Ysselsteyn Al speelt tegen Wittenhorst Al en VVV Al om 14.00 uur. Ysselsteyn BI tegen Quick Boys BI en RKDEV BI op terrein Quick Boys. Ver trek 13.00 uur. Ysselsteyn Cl tegen Oostrum Cl en Wanssum Cl op terrein Oostrum, ver trek 13.00 uur. S J VV A2-Ysselsteyn A2 14.30 Ysselsteyn D1 -BEVO D1 10.30 BW El-Ysselsteyn El 10.00 Ysselsteyn E2-SJVV E2 10.30 Ysselsteyn veteranen. Toernooi te Meterik, 14.00 uur. Programma woensdag 4 september. Ysselsteyn AJ-Lepnen Al 18.45.'. Resia Al-Ysselsteyn Al 18.45 Merselo C'l-Ysselsteyn Cl 19.00 Wittenhorst Dl-Ysselsteyn Dl 19.00 Ysselsteyn El-TOP El 19.00 Verse mosselen VISHANDEL Sinds begin augustus is in de Poststraat 15 te Venray Cafe Bar 't Kelderke gevestigd, 't Kelderke is een gelegenheid om niet alleen maar een drankje te gebruiken, maar er bestaat ook de mogelijkheid om gerechten te gebruiken die onder het oog van de gasten worden bereid. Café 't Kelderke is geopend van 16.30-2.00 uur Vrijdags vanaf 16.00 uur. Dinsdags is de zaak gesloten.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 13