CLEANING MOTOCROSS VENRAY en we noemen hem Werkgroep kruisen en kapellen dubbel internationaal programma „Boerenpsalm" Het Overloons Toneel Toon Hermans geeft vier voor stellingen in Venray |H ',!euws Drukkerij van den Munckhof Q0 PEEL EN MAAS uw weekblad DIEFSTALLEN Er werd aangifte gedaan van inbraak in het gebouw van het pomp- gemaai van de gemeente, gelegen in het Venrays Broek. Men had de gehele elec- trische installatie ontvreemd, zijn de een elektrisch diesel draaistroom aggre gaat, bestaande uit dieselmotor en accu en 210 liter dieselolie. Het geheel ter waarde van 45.000,-. Indien er getuigen zijn die gezien hebben dat iemand met een auto zich daar op ver dachte wijze heeft opgehouden, dan worden die verzocht kontakt op te nemen met de politie. 1 v. E. deed aangifte van diefstal van benzine uit zijn auto welke hij aan de Bazuinstraat geparkeerd had. M. deed aangifte van diefstal van benzine aan zijn aan de Merseloseweg geparkeerd staande personenauto. Uit een garagebedrijf aan de Raad huisstraat werd uit de kantoorruimte een boekje vrijwaringsbewijzen ont vreemd. De bepaalde serie, letters en nummers zijn bekend. Uit een tuin aan de Oostsingel is ontvreemd een grijs/wit kleurig tuin beeld, voorstellende een dame. De hoogte van het beeld bedraagt 1.50 meter. Uit een bergruimte van een woning aan de Griegstraat werden 4 tuinstoelen ontvreemd. S. deed aangifte van diefstal van 2 beeldjes uit de tuin van zijn woning. i Met grof geweld was toegang verkregen tot een bij het station gepar keerde personenauto. De radio-cassette recorder werd ontvreemd. Voor de eigenaar een schade van 1500 gulden. :?S MATERIËLE SCHADE Op de parkeerplaats bij de Vel- tumse Kleffen werd een personenauto 'beschadigd aangetroffen. De eigenaar kon geen visitekaartje ontdekken. De I beschadiging is door een ander motor- l voertuig veroorzaakt. Op de Oude Oostrumseweg wilde een autobestuurder een links gelegen inrit inrijden. Hij gaf richting aan, maar op het moment dat hij wilde in draaien werd zijn auto in de flank aangereden door een andere personen auto. Op de Paterslaan moest een auto bestuurder afremmen voor een overste kende voetganger. Dat afremmen werd te laat opgemerkt door de bestuurder üf van een achter hem rijdende personen auto, waardoor een botsing ontstond. VERNIELINGEN Aan de Langeweg werden enkele jonge bomen door puur vandalisme af gebroken. In de Passage werd van een win kelraam een aluminium strip vernield. STOFFELHOEVE ANTIEK Deze week is in de Stoffelhoeve aan de Stationsweg een grote opknapbeurt ten einde gekomen. Vooral de schuur is danig onderhanden genomen. Daar door kwam de verkoop praktisch stil te liggen, maar nu is men weer volop in.de running met antieke meubelen en meubelen uit grootmoeders tijd al dan niet opgeknapt. Want, als extra service van Stoffelhoeve, kan men zelf ter plaatse en met deskundig advies gra tis de gekochte meubelen opknappen. Iets nieuws in het assortiment zijn de Zwitserse tegelkachels, die erg energie zuinig zijn. Dit weekend houdt men open dag. Zie hiervoor de advertentie in dit blad. VERNIELINGEN H. deed aangifte van vernielingen aan zijn personenauto welke hij in de Kastanjestraat geparkeerd had. De spiegel en antenne waren vernield. C. deed aangifte van vernielingen aan zijn aan de Kempweg geparkeerde personenauto. Hier bedroeg de schade door vandalen aangericht 400 gulden. De winkeldeurruit van drogisterij N. aan de Grotestraat was vernield. Van inbraak was echter geen sprake. DRANK IN BESTUURDERS Een 22-jarige autobestuurder uit Venray kreeg een rijverbod opgelegd omdat hij te veel alcohol had genuttigd. Een 35-jarige autobestuurder uit Venray had nog meer gedronken, want voor hem was het pijpje blazen en het ondergaan van de bloedproef. Hij kreeg naast een rijverbod de aanzegging dat procesverbaal zal worden opgemaakt. Al sje gaat claxoneren in Venray- kom in de nachtelijke uren, dan vraag je aktie van de politie. De politie ontdekte daardoor dat de 19-jarige bestuurder uit Venray te veel alcohol had genuttigd. SCHOONMAAK - GLAZENWASSEN KLEIN ONDERHOUD HOENDERSTRAAT53 VENRAY TEL. 04780-87024 Ditmaal geen hoogdravende Shakespea- retaal...Geen intriges aan het franse hof en op de pleinen van Parijs zoals Moliè re ze beschrijft. Ook geen beeld van het schippersleven in het verleden zoals af gelopen seizoen in Sil de strandjutter, Nee! Ditmaal een producktie die hier ter plaatse opgeschreven zou kunnen zijn. Het Overloons Toneel speelt de „Boe renpsalm" een hoogtepunt van Felix Timmermans in Löns Dialect. „Boe renpsalm" een hoogte punt uit de Vlam- se literatuur gesitueerd in Overloon. We kent nog de tijd van de grote boerenge zinnen, de tijd waarin de pastoor en de dokter samen met voornamelijk boeren gezinnen een gemeenschap vormden, waarin het hard ploeteren was. De tijd waarin de kunstmest nog uit den boze was. In „Boerenpsalm" kijkt de hoofd persoon, boer Wortel terug op zijn be wogen leven. Hij brengt een lofzang aan het land en God van wie hij mocht ploe teren voor zijn grote gezin. Na drie volle zalen in Overloon zelf speelt men Zon dagavond 5 februari in de schouwburg van Venray aanvang 20.15 uur. In de Venrayse schouwburg worden al wekenlang repetities gehouden voor de Nieuwe Toon Hermans Show. De premiere van deze show zal medio maart plaatsvinden in Sittard, waar Toon tot ere burger van deze stad be noemd zal worden. De nieuwe show wordt twee maal twee dagen in Venray gebracht en wel op dinsdag 3 en woensdag 4 april en dins dag 8 en woensdag 9 mei. Enkele jaren geleden er in het Venrayse theater enke le voorstellingen van Toon Hermans worden geannuleerd wegens ziekte. De mensen die destijds kaarten hadden voor deze voorstellingen, krijgen tot en met 15 februari het recht om bij voor rang te reserveren voor de nieuwe show. Vanaf 16 februari start de vrije ver koop. De belangstelling voor de voorstellingen in de Venrayse schouwburg is dit sei zoen bijzonder gunstig. Daarom wor den er nog twee andere voorstellingen: Op zondag 25 maart om 11.30 uur een ochtendconcert door het Limburgse Blaaskwintet een ensemble dat leerlin gen van de Muziekschool maar ook an dere geintresseerden zeker zal aanspre ken. Op zondag 15 april brengt het Amsterdamse gezelschap, „Amstel To neel" een bijzondere Familiemusical „Het najaar van de Heksen" een vrolij ke musical die vergleken kan worden met de suksesvoorstelling die dit gezel schap eerder in Venray bracht „Broodje Boek" de Musical begint om 14.00 en kost voor iedereen slechts ƒ5,- Voor de komende weken attenderen wij bovendien op de succesvolle theaterpro gramma's van Fons Jansen (8 februari) en Robert Paul (23 februari) op Maan dag 27 februari brengt het Limburgs Symphonie Orkest in samenwerking met de vastelaovesvereniging De Piël- haas een bijzonder Karnavalsconcert. BOTSINGEN MET MATERIËLE SCHADE Een venrayse autobestuurder wilde vanaf de Stationsweg rechtsaf, richting station Oostrum, maar slipte door het gladde wegdek. Hij kwam op het linker weggedeelte terecht en botste daar tegten een tegemoetkomende personen auto uit Geysteren. Een Venrayse autobestuurder verleende op de kruising Oude Oos trumseweg-Julianasingel geen voorrang aan de van rechts komende autobus van de Zuid Ooster. Gevolg een fikse botsing. Een autobestuurder kon op de Aronskelk zijn auto door het gladde wegdek niet in de juiste koers houden. Hij botste daardoor tegen een gepar keerde personenauto. Een Venrayse autobestuurster zag te laat op de kruising Molenpad-West singel een over de Westsingel naderende personenauto. Daardoor ontstond een botsing. Onvoldoende opletten op de kruising Oude Oostrumseweg-Pr. Ma- rijkestraat was oorzaak dat twee perso nenauto's met elkaar in botsing kwa men. Een autobestuurder uit Bergen verleende op de kruising Langstraat- Paterslaan geen voorrang en daardoor botste zijn auto tegen een Venrayse per sonenauto. Op de parkeerplaats in de Jan Hensenstraat startte een autobestuur ster uit Meerlo-Wanssum haar auto, maar bemerkte te laat dat die in de ver snelling stond. De auto schoof nu door en botste tegen een geparkeerde auto. DADERS BENZINEDIEFSTALLEN AANGEHOUDEN In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie gebeld door een attente inwoonster dat men kennelijk benzine uit een auto gestolen had en dat die daders daarop snel waren weggereden in een Opel Manta. Een half uur later trof een politiepatrouille op de parkeer plaats bij een flat aan de Haammaker- straat die bewuste auto aan. Er stond nog een jerrycan met slang bij. In de auto zaten twee Duitse jongens. Het tweetal werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Beiden leg den een volledige bekentenis af, in totaal voor zes benzinediefstallen. Zij verbleven op een camping in Broekhui- zenvorst. Na verhoor en aanzegging dat procesverbaal zal worden opgemaakt, werden zij heengezonden. Zij waren res pectievelijk 19 en 18 jaar oud en afkomstig uit Heme en Kevelaer. ODILIA WAS TOCH ODA Enige weken geleden hebben wij aandacht besteed aan een beeldje uit een museum in Heino, dat daar gecatalogi seerd was als een beeldje van St. Odilia. Wij hadden daaraan gerechte twijfels, omdat een uit Venray afkomstig beeldje zeker geen beeld van Odilia kon zijn. Achteraf kwam Koos Swinkels, voor zitter van de werkgroep kruisen en kapellen, er achter, dat in Merselo nog twee gipsen beeldjes van St. Oda waren, die een treffende gelijkenis met het houten beeldje in Heino hadden. Op verzoek van de museum-conservator is een van die beeldjes gefotografeerd en ter vergelijking opgezonden naar Hei no. Inmiddels is bericht ontvangen dat de Merselose beeldjes exact hetzelfde zijn als het beeldje in het Heino's museum. In de catalogus zal de naam Odilia veranderd worden in Oda. De conser vator zegde gaarne toe het beeldje t.z.t. voor een expositie in Venray of Merselo in bruikleen te willen afstaan. Omdat men nu toch met de Merselose Sint Oda doende was, heeft de werk groep het muurkapelletje bij de familie Pubbeb onderhanden genomen en her steld. In het nu weer opgeknapte kapel letje is het gipsen beeldje van St. Oda hemlaatst van lid, ïlin- dat raag raat vol- van :tro- een 1,5 irlo, din ting sbe- Pe- Bij- ver- oor var- tof- i^de .eu- de ijzi- rbij gen ele- Zondag a.s. is het weer zover dat in Venray een grootse internationale mo- tocross georganiseerd zal worden onder auspiciën van de KNMV en de FIM. Er zal een dubbel internationaal program ma gebracht worden en wel in de 500 cc !en in de zijspanklasse; verder aangevuld met de klasse viertakt nationaal. Aangezien de M.C.V. „Janslust" is opgeheven, die tot en met verleden jaar ;sinds 1961 37 wedstrijden op haar naam heeft staan, is de organisatie nu in handen van de S.M.C. „Venray". Doordat enkele enthousiastelingen na veel overleg besloten toch door te gaan met hetgeen in Venray in de loop der jaren was opgebouwd, ontstond de nieuwe Stichting Moto-Cross „Venray" i.p.v. M.C.V. „Janslust", Behalve de naamsverandering moest !er ook ee nieuw circuit uit de grond gestampt worden. Na diverse besprekin gen met de Gemeente werd als oplossing gevonden het bestaande trainingscircuit ,,De Peel" geheel overhoop te halen en er een baan van te maken, geschikt voor .internationale wedstrijden. Zo'n 10.000 kubieke meter zand is v verzet en er is een spectaculaire, snelle, veilige en overzichtelijke baan ontstaan. Deze nieuwe 1500 meter lange baan is voor het grootste gedeelte rondom voorzien van taluds waarop het publiek het gebeuren prachtig kan volgen. De circuit „de Peel" is gelegen aan de Midden Peelweg nabij het militaire vliegveld in de gemeente Venray. Van sport, spanning en spektakel zal genoten kunnen worden vanaf 1 uur als dan voor het eerst het starthek valt. Er wordt dan meteen gestart met de inters 500 cc. Zij zullen in drie manches van elk 20 minuten plus 2 ronden gaan strijden om de fel begeerde „Pullshaw Nederland" trophee. Intotaal zullen 38 coureurs uit 8 landen aan de start ver schijnen. Van Nederlandse zijde zijn op enkele na alle inters gecontracteerd. On der aanvoering van de antionale kam pioen Toon Karsmakers (500 cc), Kees v. d. Ven (250 cc) en John Hensen (125 cc) zullen zij gaan trachten de buiten landse afvaardiging van zich af te houden. Foto: John Hensen, grole verwachtin- dc gen in de 125 cc klasse. den Zekers Karsmakers en v. d. Ven zijn sterke 500 cc rijders. Kees v. d. Ven was verleden jaar in Venray winnaar van alle drie de manches op het oude circuit. Of hem dit op de nieuwe baan ook zal gelukken zullen we nog moeten zien. Veel wordt er ook verwacht van John Hensen die tot voor kort nog alleen maar uitkwam in de 125 cc klasse. Tijdens de Interland Nederland-België in Budel heeft hij duidelijk aan iedereen laten zien ook op een 500 cc machine sterk uit de voeten te kunnen. Andere landgenoten die sterk partij zullen geven zijn zeker: Peter Herlings, Frans Sigmans, Gert-Jan van Doorn, Johnny Ponjee, Henk van Mierlo, Henk Sep- penwolde, enz. Uit Finland zien we de sterke Jukka Sintonen, die steeds beter in het Grand Prix gebeuren meedraait. Hij wist het afgelopen jaar op de 7e plek in het WK 500 cc te eindigen. Zeker van hem wordt hier in Venray wel wat verwacht, evenals van de Engelsman Dave Wat son, die inde WK 250 cc op de 8e plaats eindigde. Uit Oostenrijk komt de natio naal kampioen en Grand Prix-rijder Heinz Kinigardner. De Duitsers komen met vier rijders, waarvan Michael Heuts de bekendste, hij was 2e in het Duits kampioenschap. Verder is er deelname uit Frankrijk en Zwitserland en Tsje- choslowakije. De Tsjechen komen met drie niet onbekende coureurs, Jaroslav Falta, Jiri Stodulka en Miroslav Novacek. Al enkele jaren zijn de Tsjechen niet meer in Nederland aan de start verschenen. Zij willen zich nu wel weer eens van de goede kant laten zien op een Nederlandse zandpiste. Gezien het deelnemersveld zullen er zeker veel duels van voor tot achter in het gebeuren uitgevochten gaan worden. De zijspanklasse zal in Venray een voorproefje van het komende Grand Prix-seizoen gaan brengen. Van de toptien uit de WK 1983 zijn alle combi naties gecontracteerd op de eerste twee na, die zijn namelijk definitieg gestopt met rijden. In totaal 35 combinaties zullen de strijd aangaan in twee man ches van elk 25 minuten plus 2 ronden om zo hoog mogelijk te eindigen. Foto: Kees van de Ven, sterke 500 cc rijder. Van de volgende Nederlanders zal zeker veel vuurwerk verwacht mogen worden: Augus Muller/Cor v. d. Bijl nationaal kampioen en 4e m het WK, Hans van Gogh/Sies Hurkmans, Ben nie Janssen/Frans Geurtsv. Kessel, de thuis rijdende gebroeders Jack en Ton Maessen die er natuurlijk bijzonder op gebrand zijn in de top mee tedraaien op het door hen aangelegde circuit, Rein van Gastel/Eric Hurkmans, Mary Bens/Piet v. Deutekom, Jan Bakens/ Henk van Heek, Ton v. Heugten/Frits Kiggen (ex wereldkampioen), Wil v. d. Laan/Kees Hogervorst, enz. Uit 6 andere landen zullen de sterkste combinaties acte de presence geven. Vanuit Duitsland komen o.a. Rein- hardBöhler/Ekard Bauer, Duits Kam pioen en 3e in het WK, de nummer 2 uit het Duitse kampioenschap Walter Net- terscheid/Ralf Hoormann. Uit België Daniel v. Bellinghen/Karl Torfs en Johan Schavatte/Freddy Mal- lefroi. Van Zwitserse zijde komen o.a. Hansi Bachtold/Fritz Fuss, Zwitsers kampioenschap 2e en 6e in het WK ge beuren, de altijd sterk spectaculair rij dende Robert Grogg/Andreas Hüsser, de Zwitserse kampioen Marcel Schöne, enz. Uit Frankrijk de nationaal kampioen Nicolas Samofal/Lucien Caggiano, uit Oostenrijk Dietmar Weber/J. Neusber- ger. Uit Engeland komen de drie sterkste combinaties Terry Good/Gary Withers 7e in het WK, Doug Fox/John Cooper en de gebroeders Millard. De nummers 5, 9 en 10 uit het WK 1983 zijn respec tievelijk Mari Bens, Jan Bakens en Bennie Janssen. Ook in deze klasse komen velen in aanmerking voor de overwinning. Er zal op het circuit een grote verwarmde tent geplaatst worden. Om ongeveer 17.00 uur zal het wed strijd-gebeuren zijn einde hebben Vol tro'ts en blijdschap brengt u dit heuglijke Een gebeurtenis, zo uniek en bijzonder, "f vertaald in een persoon lijke kaart. Met zorg gekozen en altijd gevonden y% in de nieuwe, unieke en zeer y. uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie. Voor al Uw familiedrukwerk naar Grotestraat 68 Venray Tel. 04780-82727 Zelf aangetast door deze ziekte trok Rochus zich terug in het woud, waar een engel hem verpleegde en een hond hem voedsel bracht en zijn wonden lekte. Vooral sedert de 15de eeuw zijn er veel bedevaartplaatsen ter ere van de H. Rochus gesticht. Rochus wordt voorgesteld als een jonge man met pelgrimsstaf, gewoon lijk zijn kleed optillend om zijn wonden, door pest opgelopen, te laten zien, soms met een engel en een hond naast zich. SINTANNA-KAPEL Op verzoek van de werkgroep kruisen en kapellen heeft het Venrayse Aanne mingsbedrijf: Bouwmaatschappij Jans sen, het Sint Anna-kapelletje aan de Langeweg onder handen genomen. Er is een nieuwe tegelvloer en het altaartje is gerestaureerd. Een nieuwe zeer mooie smeedijzeren poort vervangt de simpele vurenhouten deur die al jaren het kapel letje ontsierde. Ook in de topgevel is een smeedijzeren hekje geplaatst evenals beven het altaar, waar straks soeciaal- glas in wordt aangebracht ter bescher ming van het beeld. Al dat smeedijzeren kinstwerk werd vervaardigd door Jan Gerrats. Het originele beeld, circa 70 cm hoog, stelt Sint Anna voor met de H. Maria op de arm. Dit beeld heeft al een plaats gekregen in het Venrayse museum. Als vrijwilliger van de Vrije Akademie heeft Ton Litjens uit de Tolstraat de vervaardiging van een nieuw beeld op zich genomen. Het laat zich aanzien, dat dat beeld geplaatst kan worden zodra de kapel gereed is. Als Bouwmaatschappij Janssen met het herstel van het interieur gereed is, gaat Dakdekkersbedrijf Schaeffers aan het dak beginnen. De „singels" op het dak worden weer vervangen door echte leien. Sint Lucia is hijna „opgeleverd". Sint Oda is weer terug in het muur- kapelletje te Merselo. SINT LUCIA EN SINT ROCHUS Het zal onze lezers intussen wel be kend zijn, dat in het St. Rochuskapelle- tje op de hoek Langstraat-Hoebertweg nog steeds een beeldje van Sint Licia ontbreekt. Vroeger hebben namelijk in dat kapelletje ook twee beeldjes gestaan hoewel in zijn vroegste stadim het kapelletje alleen onderdak bood aan Sint Rochus. Op het voorste gedeelte van de Langstraat stond vroeger echter ter hoogte van de Calimero-bar nog een muurkapelletje van Sint Lucia. Dat ka pelletje is verdwenen; het beeldje kwam in het Rochuskapelletje terecht. Het Rochusbeeldje is een natuurge trouwe copij van het originele beeldje dat nu nog in het gemeentehuis staat opgeborgen en straks een plaatsje krijgt in het Venrayse museum. Het werd enkele jaren geleden gemaakt door de Venrayse kunstenaar Piet Clephas, dank zij een fonds van Rank Xerox. Het beeldje van Sint Lucia werd toe vertrouwd aan de vaardige handen van mevr. Verstralen uit de Aubadestraat, die binnenkort het beeldje hoopt te kunnen „opleveren". DE H. LUCIA Volgens het oude levensverhaal had Sint Lucia reeds in haar jeugd de gelofte afgelegd slechts aan Christus als bruid te willen toebehoren. De heidense jongeling, aan wie zij desondanks door haar ouders als vrouw was toegezegd, klaagde haar aan bij de stadhouder Paschasius, onder keizer Diocletiaan. Na vele folteringen, welke zij onver vaard doorstond, werd haar een zwaard door de keel gestoken. Haar feestdag wordt gevierd op 13 december. In de iconografie wordt St. Lucia uit gebeeld met zwaard en wonde in de hals. Ook met twee ogen op een schotel of met een palm en olielamp in haar hand. DE H. ROCHUS De H. Rochus is de patroon van de pestzieken, omdat hij door gebed en het kruisteken in Italië veel lijders aan deze ziekten genas. Is dat allemaal gebeurd, dan krijgt Schildersbedrijf Kateman de gelegen heid de laatste kunstzinnige hand aan het geheel te leggen. Een oud vertrouwd monument uit het centrum van Venray is daarmee weer voor jaren „onder dak". Alleen zal iemand uit de buurt genegen moeten zijn het kapelletje re gelmatig schoon te houden. Het is nu eenmaal niet te voorkomen dat bladeren en ander afval naar binnen waait. Maar, zoals in vroegere jaren altijd iemand voor dat karweitje te vinden was, twijfelen we er niet aan, of ook nu zal iemand die zorg op zich willen nemen. NOG VAN ALLES TE DOEN Zoals reeds eerder gemeld, heeft de werkgroep kruisen en kapellen nog volop werk. Het is echter allemaal vrij willigerswerk dat duurt veel langer als verwacht werd. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het werk op de lange baan geschoven wordt. Integen deel. Op korte termijn verwacht men de kruisbeelden te kunnen herstellen of plaatsen aan de Hagelweg, de Smakter- weg, de Veulenseweg en aan de St. An- toniusstraat. Mocht U het werk van de werkgroep kruisen en kapellen willen steunen door een geldelijke bijdrage, dan zal dat in dank aanvaard worden op de Rabobank rekening nr. 15.39.42.878.

Peel en Maas | 1984 | | pagina 11