"Veulen door woningnood vergrijsd? Venray hielp Turkije AGENDA Stichting Motor Cross Venray start op S februari met internationale wedstrijden MODEKANS OUDE FOTO'S INu Uw Home Computer! via de vakhandel M.C.V. Janslust ter ziele Personeel van Inalfa schenkt speelwand aan „Het Raayke" in Tienray VAN OORSCHOT MODE Receptie St. Petrus Banden r iDirektiewisseling -4 bij Inalfa SPORTHAL DE WETTELING pf; COMMODORE 64S PERSONAL COMPUTER Boekhandel van den Munckhofl - Telefoon 04/30 - 82727 Half november, na de verschrikkelij ke aardbeving in Turkije, plaatsten we in dit blad een oproep namens de Turkse gemeenschap in Venray om de getroffen bevolking te willen helpen. Die oproep had een onverwacht en snel resultaat. Binnen enkele dagen konden twee bestelwagens vol kleding naar Am sterdam worden gebracht. Van daar gingen alle bijdrage, van overal in ons land, via Schiphol in tien vluchten naar Turkije. De plaatselijke Turkse gemeenschap was zeer dankbaar voor de hulp die de Venrayse bevolking geboden heeft. Zij verzocht ons die dank via Peel en Maas aan onze lezers over te brengen. Door een klein misverstand werd een bericht hierover niet eerder gepubliceerd. Dat willen we hiermee alsnog herstellen. Op voorstel van de Ondernemings raad is besloten, om in 1983 een deel van het beschikbare bedrag voor het kerstpakket te besteden aan een speel wand voor het kort-verblijf-tehuis „Het Raayke" in Tienray. NA het bekendworden van het idee van de Ondernemingsraad was de direc tie van Inalfa meteen bereid, om een zelfde bedrag beschikbaar te stellen voor dit doel. Voor de speelwand is gekozen, nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen „Het Raayke" en een vertegenwoordi ger van de Ondernemingsraad. De speelwand is vervaardigd bij het P.O.L. aan de Maasheseweg te Venray. De overdracht van een gedeelte van de speelwand vond op woensdag 28 de cember jl. plaats in „Het Raayke" te Tienray. Van ons krijgt u nu een forse korting op onze hele winterkoUektie. Japonnen, mantels, broeken, blouses, rokken, pakjes, alles hangt klaar met een streep door de echte prijzen. Kom gauw kijken. En profiteren SPKCI AAL VOOR l GEPRIJSD Grotestraat 73, Venray Helmond, Roosendaal. Boxmeer. Oss, Venray. Tijdens de Nationale Kampioen wedstrijden voor Majorettensolisten van de Fed. van Kath. Muziekbonden in Nederland, gehouden op 11 dec. te Berkel-Rodenrijs werd door Claudi Linssen met 105,5 punten een eerste prijs met promotie en daarmede het Persoonlijk Kampioenschap van Neder land behaald. In verband hiermede wordt haar een receptie aangeboden, die gehouden wordt op zondag 1 januari 1984, van 12.00-13.30 uur tijdens de nieuwjaars receptie, in de aula van de L.T.S., Over- loonseweg te Venray. Tegelijk met de. landskampioene zul len ook recipiëren de andere deelne mers: Bianca Claessens le prijs, Anja Hendriks 2e prijs en Mariëlle Linskens le prijs. h 1961 begonnen volijverige bewoners an Heide-Venray met het organiseren an een of meer jaarlijkse motorcross- redstrijden, waarvan de bate ten goede wamen van de rectoraatskerk. Tot het oorjaar 1983 hebben ze die organisatie tolgehouden, en met succes. Slechts Ree maal waren de weergoden hun niet joedgezind. Laatstelijk in het voorbije öorjaar, en dat betekende zo'n strop an 6500,-. Enkele bestuursleden vonden dat risi- o te groot em stelden voor er na 3 tedstrijden maar een punt achter te zet- en. En wat in feite niemand verwacht ad, gebeurde. De meerderheid bleek er een enkel bezwaar tegen te hebben er nee te sloppen. Maar, het bloed kruipt /aar het niet gaan kan. Enkele enthou- laste motorsporters voelden er veel oor om de zaak toch voort te zetten, zij iet in een andere vorm. MCV Janslust ad daar geen bezwaar tegen en zelfs het arcours zou men weer kunnen gebiui en. Jammer genoeg was een eigenaar an het circuit niet genegen toestem- aing te geven, zodat men ten einde raad en ander terrein moest gaan zoeken. 4 Het inmiddels gevormde bestuur van lichting Motorcross Venray, bestaande it de heren J. van Dijck, J. Derikx en L Maessen kreeg een aanbieding voor en 12 ha groot terrein aan de Ooster- osweg te Castenray. Maar uit dit ililieu-oogpunt e.d. kon de gemeente een toestemming geven daar een mo orcross terrein aan te leggen. Bleef in feite voor de heren niets an- ers over als het motorcrossterrein aan ie Midden Peelweg-Bakelsedijk, waar I Op 1 april zal de Heer Knoet afscheid |emen als direkteur van het metaalwa- ïnbedrijf Inalfa. Hij zal worden opge- olgd door de Heer Welschen, terwijl de leer Berkhout de functie van adj. di- ïkteur zal aanvaarden. De Heer Knoet ïl voor Inalfa niet verloren gaan, daar ij als Commissaris aan het bedrijf ver- onden zal blijven. enkele problemen heeft met de normale trainingen - heeft toestemming gegeven om 5 wedstrijden per jaar te organise ren. S.M.V. wil daarvan twee wedstrij den voor haar rekening nemen: de wedstrijd van 5 februari en een wedstrijd voor jeugd- en regiocrossen. De andere toegestane wedstrijden zullen waarschijnlijk door MCC benut wor den. Deze club - we zeiden het reeds draait al enkele jaren op dit terrein. Hun „oude baan" is in het nieuwe cir cuit opgenomen, maar kan toch blij vend als eigen baan gebruikt worden. Als club betalen zij een jaarlijkse bijdra ge aan het onderhoud en de instandhou ding van het terrein. Dat is iets wat ook de „crossers op eigen gelegenheid" - die dus geen lid van 'n bond of vereniging zijn - moeten betalen. Het terrein is im mers voor iedereen te gebruiken. Straks moet langs de Bakelsedijk nog een aarden wal worden aangelegd om geluidshinder te weren. Ook zal men ko mend voorjaar nog veel werk hebben aan het beplanten van wallen en heu vels. Maar als dat allemaal gereed is heeft Venray er een heel bijzonder wedstrijdterrein bij gekregen. De nieuwe stichting heeft veel wedstrijdmateriaal van „Janslust" overgenomen. En dat is een van de rede nen waarom men als Venrayse vereni ging de eerste wedstrijd van het seizoen kan blijven claimen. Voor zo'n eerste wedstrijd bestaat grote belangstelling, zowel bij de verenigingen die graag de primeur willen hebben als bij de ren ners, die na enkele maanden gedwongen rust graag weer eens aan de slag gaan. SMC Venray heeft meteen van de ge legenheid gebruik gemaakt het pro gramma zoals men dat in Heide gewend was, iets te weizigen en nog meer aan trekkelijker te maken. En dat betreft voornamelijk de nu internationale zijspannen senioren en de internationale 500 cc. Bij de internationale zijspannen heeft men reeds de wereldtop weten te contracteren en bij de 500 cc verwacht men binnekort „namen te kunnen noe men". Al met al mag men daar aan de Mid den Peel weg tegen het vliegveld aan, op 5 februari een uitgelezen rennersveld verwachten - maar evenzeer een uitgele zen publiek, dat ongetwijfeld unieke wedstrijden zal beleven. Programma van vr. 30 t.m. do. 5 jan. Vrijdag 30 december Zaalvoetbal SVV jeugd 9.00-16.00 Zaalvoetbal comp. 19.30-23.30 Venrode 3-Pauline 4 Veroncia 2-De Wetteling 2 Koetshuus-SVCB 2 FC Hento 2-De Klomp. Zaterdag 31 december MHCV Zaalhockey 9.00-15.00 Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag, geen programma Vanaf 13.00 uur Nieuwjaarsbijeen komst in ,,'t Trefcentrum". Maandag 2 januari Manual scholen handbaltoernooi 8.00-17.00 VCRooytr. 18.00-21.00 Zaalv. comp. 21.00-22.00 Venrode-lVO Venrode 4-MVC 2 De Wieën-De Klomp 2. Dinsdag 3 januari Manual scholen handbaltoernooi 8.00-17.00 VCRooytr. 18.00-21.00 Badminton 21.00-23.00 Woensdag 4 januari Scholen basketbaltoernooi. 9.00-17.00 Badminton 18.00-23.00 Donderdag 5 januari Scholen korfbaltoernooi. 9.00-16.00 Manual 18.00-21.30 VCRooytr. 21.30-23.00 ZVV't Huukskezaalv. vr. 23.00-24.00 Nadat in 1965 de voorlopig laatste luurwoningen aan de Brugpas te 'eulen waren gebouwd, lag de woning- ouwaktiviteit in dit kleine Venrayse ;erkdorp jarenlang praktisch stil. Er werden in het begin van de jaren zeven- itig wel bestemmingsplannen gemaakt, maar deze voldeden dan om de een of .andere reden niet aan de toen gestelde eisen en werden dan ook prompt afge- jkeurd. i De gemeente verwierf in al die jaren jwel de benodigd gedachte grond, (waarop als tijdelijke voorziening een jvoetbalveld werd aangelegd. Ook ver rees er in 1974, na zeer veel zelfwerk zaamheid, een ook al weer tijdelijk on derkomen voor de jeugd. Dit gebouw tje, „De Hoefslag" was wel proviso risch maar heeft bij gebrek aan beter toch vele jaren uitstekend dienst ►gedaan Intussen werden aan De Vlies vier ïjaardenwoningen gebouwd, maar de ilannen voor de bouw van huurwonin gen kwamen niet van de grond. IC Nadat in 1982 het bestemmingsplan Itvoor de zoveelste keer herzien was, kon rnmen uiteindelijk in dat jaar nog starten de voorbereidende werkzaamhe- in jflbeja l^tlan Bij toeval kreeg men ineens 12 wonin gen toegewezen. Liefhebbers daarvoor waren er genoeg. Velen hadden vanwe ge het jarenlange wachten op 'n woning feeds elders onderdak gevonden. Men kan gerust stellen, dat door het uitblij ven van sociale woningbouw in dit kerk dorp de vergrijzing is toegenomen. Vele ■y-feulense jongeren hebben immers i|ijioodgedwongen hun geboortedorp ver slaten omdat ze er geen woning konden krijgen. Daardoor werden er in Veulen op gezette tijden de leden van MCC Venray hun rondjes draaien. Het Mi nisterie van Defensie, dat op dit terrein een optie heeft, had er geen bezwaar te gen dat het aanwezige crossterrein werd uitgebreid. Nu enkele weken later, is er ontzettend veel werk verzet. Of liever gezegd: grond verzet. Men schat zo'n 10.000 mJ. Dat daarbij de Gebr. Maes sen de helpende hand cq vrachtwagen hebben uitgereikt behoeft geen betoog. Het circuit is uitgebreid tot 1500 meter lengte, met de mogelijkheid nog eens een uitbreiding te doen van zo'n 300-400 meter. Rond het slingerende circuit zijn al wallen aangebracht, waarop straks het publiek practisch de hele baan kan overzien. Er is gezorgd voor een groot rennerskwartier, voor een jury-plateau, voor heuvels en kuilen, voor afrasterin gen, voor parkeerterreinen en afwate ringen. Kortom het ziet er nu al hele maal uit als een zeer fraai aangelegd cir cuit. Zelfs een visvijver ontbreekt niet - we moeten het zand toch ergens van daan halen, zij een van de organisato ren. En dan hebben we meteen water bij de hand als we in de zomerdagen het ter rein nat moeten spuiten... Nog een paar weken denkt men werk te hebben om alles in gereedheid te heb ben voor de eerste die men op zondag 5 februari op dit terrein hoopt te kunnen ontvangen. Het ministerie van Defensie - dat geen ook minder kinderen geboren en dat levert nu en straks problemen op bij het basisonderwijs. Met de nu verworven 12 huurwonin gen is de woonbehoefte tijdelijk opge lost. Maar ongetwijfeld zal binnen enkele jaren weer uitbreiding van het woningbestand noodzakelijk zijn. En dan mag men de nieuwbouw niet weer op de lange baan schuiven. In 1982 is ook de nieuwe „Hoefslag" gereed gekomen. Een semi-permanent gebouw, dat zeer zeker voldoet aan de behoefte bij de jeugd, om samen te komen, en ook onderdak biedt aan de kleuters. Men mag verwachten dat in het voorjaar de groenaanplant in dit nieuwe woonwijkje ter hand zal worden geno men. om De Vlies een fraai en fris aanzien te geven. Maar ook op ander gebied is er dit jaar in Veulen wel wat gebeurd. Men kreeg een nieuw voetbalveld en een sportveld. Bovendien nog een fiets- crossbaan. Verder is men gestart met de uitgifte van volkstuintjes waar veel be langstelling voor is. Al met al mag Veulen 1983 met een zekere tevredenheid afsluiten. Maar men heeft daar dan ook lang genoeg voor moeten wachten.... De vergrijzing van het kerkdorp Veu len wordt het beste aangetoond aan de hand van cijfers. Tussen 1960 en 1966 werden in Veu len per jaar gemiddeld 20 kinderen ge boren. Dit aantal was in 1967 al gehal veerd. 1968 laat nog een geboortecijfer zien van 14 maar vanaf dat jaar blijft het teruglopen. Alleen 1971 is nog een uitschieter met 13 geboorten. Voor de verdere jaren blijft het geboortecijfer dik onder de 10. GEBOORTECIJFERS 1960-20 1972-7 1961-25 1973-3 1962-18 1974-8 1963-20 1975-2 1964-16 1976-3 1965-20 1977-3 1966-22 1978-5 1967-10 1979-5 1968-14 1980-8 1969- 8 1981-3 1970- 6 1982-7 Ook de cijfers van de leeftijdsopbouw laten een duidelijke vergrijzing van Veu len zien. Op 1 januari 1960 waren er 84 kinde ren in de leeftijdsgroep 0 t.m. 4 jaar. Dat was 16,4% van de totale bevolking (512). Tien jaar later was dit aantal gezakt tot 72 (12,1% van 602 inwoners). Op 1 januari 1983 waren er nog 31 kinderen in deze leeftijdsgroep, ofwel 5,8% van de toen geregistreerde 532 in woners. Kijken we naar de oudste leeftijds groep van 65 jaar en ouder, dan zien we een strijging van 25 in 1960 naar 36 in 1970 en 49 in 1983. LEEFTIJDSOPBOUW leeft. groep l-l-'60 l-l-'70 l-l-'80 0- 4 84=16,4% 73=12,1% 31= 5,8% 5- 9 54=10,6% 93 15,1% 27= 5,1% 10-24 146 28,5% 172 28,6% 201=38,8% 25-64 203 39,7% 228 37,9% 224 42,1 65 25 4,9% 36= 6,0% 49= 9,2% Tot. 512 inw. 602 inw. 532 inw. Een mevrouw uit Merselo zond ons 'n foto uit 1963, dus zo'n 20 jaar geleden gemaakt. Op deze foto staan verpleeg kundigen die allen 't A-diploma haal den. Het zijn v.l.n.r. zittend de dames: Tiny Kunen, Tonny Michiels, Mia Rijs, Gerry Hendriks, Koos Ewals, Jet Jas pers. Staande v.l.n.r.: Riet Janssen, Jo Derkse, Bethy van Zwieten, Beb van Mill, Kitty Juliene, Anny Derks, Marga Stevens en 1 heer n.l. Jo Beerkens. Zij allen slaagden onder deskundige leiding van de Eerwaarde Zusters van 't ziekenhuis en dokter de Jong, dokter Termote, Eerw. Pater Epping Adelhart en dokter Baal, welke laatste helaas door afwezigheid niet op de foto kon. Foto's kunnen worden nabesteld bij J. van de Putten, Westsingel 18, tele foon 89803. Hebt U ook een oude foto die interes sant is voor onze lezers, dan willen wij die graag in ons blad opnemen. Er zijn geen kosten aan verbonden en U krijgt de foto onbeschadigd retour. Het formaat van de foto doet niet ter zake. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, A. Francken, T. Lank- veld, H. Schraven en J. Wittgen: H.SCHRAVEN Stationsweg 15, telefoon-81465 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck- Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: D. VERCAUTEREN Merseloseweg 33, tel. 82200 DOKTER VAN DONGEN Kabroekstraat 12, America Telefoon 04764-1707 Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN Van heden vrijdagavond 18.00 uur tot volgende week vrijdag. APOTHEEK DE MONNIKSKAP Paterslaan hoek Patersstraat, tel. 80140 Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: C. VAN GEMERT, tel. 80700 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIEREN ARTSEN PRAKTIJK W.H. Kremer en M.G.A.M. Loonen dienst op vrijdag, zaterdag en zondag W. KREEMER Mgr. Nolensstr. 12 Venray tel. 81000 Spreekuur kleine huisdieren: Za. en zo. van 13.30 tot 14.00 uur en volgens afspraak. DIEREN ARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden en E.M. Ruymbeek tel. 04780-81336/83829 M.J. VAN WINDEN Stationsweg 8, Venray, tel. 81336 WEEKENDD. VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. v. Dillen, Mevr. Stevens, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Timmermans. MEVR. V. DILLEN Horst, tel. 04709-3510 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. Stevens en Mevr. Tiggeloven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door/^ MEVR. TIGGELOVEN Florishof 23 Tel. 82411 Afspraken maken elke ochtend tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 18 en 19 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige #voor Venray, Meerlo en Wanssum is be reikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er gele genheid van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. In hel weekend alleen voor spoedgeval len door de wijkverpleegkundige van de weekenddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na gebruik zo spoedig mogelijk terug te be zorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uilsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum „De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige van maandag lot en met vrijdag van 13.30 tol 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitslui tend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweerl" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur, telefoon 88273 of 85900. GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5 Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tol 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, lel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. INFO 3 Informatiecentrum van de provinciale nutsbedrijven PLEM.LlMAGASenWML Past. Wijnhovenpark 1, 5801 BZ Venray tel. 04780-86333 Geopend ma. t.m. vr. van 9.00-17.00 uur ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar elke werkdag van 9.00-11.00 cn van 19.00-20.00 uur. NVIH COC al'd. Venray Telefonische opvang voor homoseksuele mannen/vrouwen Postbus 316 - tel. 88809 bgg 10211 MASJ/KBB Hoenderstraat 33, Venray tel. 85251 open ma. t.m. vr. van 10.00-17.30 uur. RECHTSWINKEL HORST-VENRAY Postbus 6110 Horst Schoolstraat 41 Spreekuur: vrijdagavond 19.00-20.00 - uur Tel. 0470V-3298 (alleen deze uren)

Peel en Maas | 1983 | | pagina 3