mwii VREES Wijkraad Brukske hekelt onbevredigende gang van zaken in het winkelcentrum Is het aanvraagformulier al op de bus? Doe het nu, 31 december is de laatste dag! MODEHUIS EX NIEUWJAERSWENSCh Leenenl Leenen RENTE 10?% Wij luiden het jaar uit WELKOM OUDEJAARSKOOPJES PEEL EN MAAS uw Venrays weekblad NIEUWJAAR 1982 Expositie van amateur fotografen ONDERDAG 31 DECEMBER 1981 Nr. 53 HONDERDENTWEEDE JAARGANG w Vraag geheel vrijblijvend nadere infor matie bij: PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN ITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY WFFIfRI Al) VOO D VFNDAY EN OMOFVINO ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ff SblVBbMI/ WWI% f kif HM I VITlWEf lll\l PER HALFJAAR 11,—UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- daarom bent u deze week voor een gezellig kopje koffie met oliebollen en natuurlijk voor leuke Meesstraat 14 Grotestraat 5 3 Venlo Venray 077-12351 04780-82881 van den Courantier, uytgesproocken by d'uytgangh van 't Jaer onses Heeren MCMLXXXI Het snel verglydent Jaer bracht weynigh blyde Tydingh en oock het Nieuwe Jaer belooft ons weynigh Goets ons wagt een maager Mael, gemengt met bittere Kruyden en gans uyt zigt is thans de Hoorn des Overvloets, En oock uw Courantier gaet dieper thans geboogen berigtent weeckelyckx van Zorg en Leed en Druck en de Ontwickelingh in veele druck-bedryven voorspelt hem weynigh Goets en zet hem in den Druck. Maer 't Heemelsche Geregt heeft sich ten langen leste ontferrëmt oover 't Land ontworstelt aan de Zee na 'n half Jaer kibbelens kreeg het tog een Regeeringh men was aen 't Eynd der Hoop, soo viel het tog nog mee. Weer sag men Dries van Agt in 't Zaadel demarreeren met naest hem Oome Joop als Steun en Toeverlaet twee Zielen gloend' aeneengesmeet, dat is wel seecker zo.wercken sy te saem tot Heyl van Land en Staet. De schulden van het Land, die snel de Pan uyt ryzen de honderdduysenden noch immer sonder Werck het jongvolck pas van school dat aen de Back wil koomen de illegaalen loerent naer een veil'ge Kerck. De Vrouwkens die maer steeds willen emancipeeren de Zolders kraekent van d'onverkogte Kunst o zweetend' Arremoed, o eyndeloose Ellenden valt op 't verarmde Land geen Strael van 's Heemels Gunst? Verarremt.ja, maer toch sag men weer gantse Stoeten 't sy hier of buytenslands den vryen Tyd verslaen toch siet men zoo in Winckels als in Magazynen het Geld met Handen vol oover de Toonbanck gaen. En aen 't Eynd van 't Jaer, daerop kan men vertrouwen, gaet er weer voor miljoenen Vuurwerckx in de Lugt terwyl de Kratten Biers alom syn opgeslaagen dewyl ons dorstigh Volck een Prysverhoogingh dugt. Al sit men ooveral om Wooningen verleegen toch staen door heel 't Land er duysenden te koop, in alle Straaten staet het Bliek noch steeds te glimmen, en voor het duurst Vermaeck loopt men noch steeds te Hoop. De Plassen liggen vol met Schuyten en met Jagten, de Weegen syn verstopt, de Pryzen gaen omhoog en zaaten wy nu maer, ondanckx veel Noot en Rampen hier in ons eygen Landjen veylig hoog en droog. Maer ooveral is 't Mot, en dreygende Racketten doen ons met Angst in 't Hart aen 't demonstreeren gaen hoe# zeer wy tragten noch van 't Leeven te genieten wy weeten het: één Knal, en 't is met ons gedaen. Daerom moeten wy létten op de kleyne Vreugden die 't Leeven ons toch biedt in Huys en Hof en Haerd minder discrimineeren ende polariseeren ons houdent aen de Hoop die steeds nieuw Leeven baert. En ondanckx Alles en wat oock de toekomst baer wenscht U Uw Courantier een ryck gezeegent Jaer. men de kosten van een dergelijke ruimte alleen kan dragen. Eindelijk had men, na enkele groot scheepse opknapbeurten, de beschik king over een clubruimte, doka en bi bliotheek. De doka had men o.a. hard nodig voor de fotocursus, die de vereniging elk jaar organiseert, voor beginnende amateurfotografen waarvoor elk jaar opnieuw weer veel animo bestaat. Om de zaak volledig af te ronden liet men zich in 1979 officieel inschrijven in hel verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Venlo als Amateur Fotografen Vereniging Venray. Hier mee kwam de voorheen gebruikelijke naam Fotoclub Venray te vervallen. Ter gelegenheid van het 20-jarig be staan van de vereniging nodigen de leden U uit hun expositie te komen bezichtigen in het cultureel centrum ,,De Beejekurf" Henseniusplein te Ven ray. Men exposeert zwartwit/kleurenfo to's en dia's en wel vanaf 2 januari tot en met 10 januari 1982. Openingstijden dagelijks van 14.00 - 17.00 uur en op 2, 8 en 9 januari eveneens van 19.00 - 21.00 uur. Het betreft hier recent werk van clubleden. Werk waarover op de club avonden (om de twee weken op donderdagavond) reeds veel gediscus sieerd is en wat men nu ook eens aan een ruimer publiek wil tonen. Eveneens wordt aan niet leden de mogelijkheid geboden hun fotowerk te exposeren, op een speciaal daarvoor in de expositieruimte geplaatst bord. In het afgelopen jaar hebben we, dan ooit, leren leven met iprettige uitdrukkingen als de bróek- fm aanhalen, het snoeimes hanteren, kraan dichtdraaien enz. Allemaal als gevolg van de steeds aar slechter wordende economische estand, die ook in Venray duidelijke loren achter laat. Vele inwoners van ons dierbaar enray hebben geen prettige herinne ren aan het jaar, dat op het punt aat historie te worden. Dat zijn op de rste plaats de meer dan vierhonderd ensen, die op die zwarte vrijdag in tril hun ontslag bij Rank Xerox kre- n aangezegd. Maar dat zijn ook die onderden anderen, die werkloos zijn worden en de vele jongeren, die nog aar steeds niet aan de slag zijn geko- :n. Hoevelen zullen het zijn, die met ees over de drempel van het nieuwe zullen stappen. Wat zal 1982 bren- jn? Elders in dit blad geven wij ons tra- tionele jaaroverzicht. Wanneer men tleest, zal men ook ontdekken, dat het [1 einde lopende jaar ook nog wel wat eds heeft gebracht en dat er idanks alles toch nog goede dingen n gepresteerd. Hel leven van alle dag 1981 is dan toch nog het lezen ten tlle waard. Die pagina „Anno Domini 1981" is herinnering aan drieën vijftig weke- kse edities „Peel en Maas"; één Igave meer zelfs dan het voorgaande We hebben voor u uitgerekend, dat ts weekblad in omvang is gestegen, I. 34 pagina's meer dan in 1980 en 62 igina's meer dan in 1978. Wat ook gestegen is, is het aantal lonnees. In het nieuwe jaar hopen wij Ifs onze negenduizendste abonné te ogen registreren. Door maatregelen van bovenaf zijn j genoodzaakt de advertentietarieven verhogen; een kleine verhoging van 1 nt per milimeter. Maar het abonnementsgeld blijft ook 1982 vaststaan op 22,per jaar. daarvoor krijgt U tweeenvijftig eken lang het nieuws uit Venray en ngeving thuisbezorgd. Hoewel het nieuwe jaar weinig goede loften inhoudt, zullen we toch met n allen moeten proberen er iets goeds n te maken. Met het afbreken van de rstboom nemen we afstand van het >orbije jaar. Ook het nieuwe jaar zal waard zijn n geleefd te worden. Laten we met die dachte de jaardrempel overstappen en kaar een goed 1982 toewensen, zonder empel vrees. ,'n Goed en zalig Nieuwjaar" ijn woorden, duizend keer Ikander toegewenst n alle jaren weer. laar achter deze woorden chuilt thans onzekerheid. )e toekomst is zo duister, Busies zijn wij kwijt. De eerste clubavonden vonden plaats in het voormalige hotel „De Keizer". Wegens opheffing van dit hotel kwam men via het voormalige hotel „Kemps" terecht in het cultureel centrum „De Beejekurf" te Venray. Na jarenlang ge bruik te hebben gemaakt van een kelderruimte van het bovengenoemd centrum moest men op een gegeven moment in 1975 toch uit gaan kijken naar een ander onderkomen. Nog enige tijd zocht men zijn toevlucht in een van de vergaderzaaltjes van het centrum. Maar er was duidelijk behoefte aan een eigen ruimte waarin men ook de verenigingsspullen perma nent kon onderbrengen. Men was enorm blij toen een van de leden zijn bedrijfskantine beschikbaar stelde als tijdelijk onderkomen. Ondertussen waren er met de Ge meente onderhandelingen begonnen ter verkrijging van een ruimte in het oud Lyceum te Venray. Op 28 december 1978 betrok de vereniging het nieuwe verenigingslokaal aan de St. Antoniusstraat, dat men deelt met nog 3 andere verenigingen. Dit daar de financiële positie van de kleine ver eniging (30 leden) niet zodanig is dat (en te worden) in de renovatieplannen. Alleen is bekend, dat een gedeelte van het centrum van een luifel wordt voor zien, opdat men bij regenweer droog kan winkelen. Eenmalige uitkering voor 'alleenstaanden Hebt u het formulier met toelichting op het postkantoor gehaald? En denkt u voor de uitkering in aanmerking te komen? Stuur dan nü het formulier in. Aanvragen die na 31 december a.s. worden ingediend, worden niet meer behandeld. Dit is een publikatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een of twee gedeelten van het winkel centrum zouden van een koepel worden voorzien. Van verdere renovatieplannen weet de wijkraad niets meer, dan dat het aantal winkels zal worden terugge bracht, waarbij gedacht wordt aan het onderbrengen van andere aktiviteiten in de leegstaande winkelpanden. Er zou zelfs sprake zijn van bejaardenwonin- gen. Overigens is men in Brukske weinig tevreden over de leegstand van winkels in het eigen winkelcentrum. Doordat dit een ongezellige indruk geeft, gaat men liever winkelen in Venray-centrum. Bovendien vraagt men zich af waarom na het vertrek van de drogis terij „Het Trefpunt" in Brukske geen andere drogisterij is terug gekomen, terwijl in de Grotestraat al drie drogis terijen gevestigd zijn. Het onbevredigende antwoord van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zou voedsel geven aan het min of meer hardnekkige gerucht, dat het Winkel centrum Brukske in zijn totaliteit in andere handen overgaat. Het is zoiets als de spreekwoordelijke open deur opentrappen, wanneer we constateren, dat het winkelcentrum Brukske bepaald niet aan zijn doel beantwoordt. Sinds zijn ontstaan in 1976 is er in het winkelcentrum van alles, maar weinig positiefs^ gebeurd. Tal van winkels zijn in de loop der jaren van eigenaar of zetbaas veranderd. Erger is, dat vele winkeliers het in Brukske niet hebben kunnen bolwerken en vertrokken zijn. Het gevolg van een en ander is, dat ongeveer de helft van de winkelpanden leeg staan, terwijl in het Brukske een bekend feit is, dat er nog meer winke liers zijn, die - zodra het contract is af gelopen - de biezen willen pakken en het winkelcentrum Brukske willen laten voor wat het is, omdat het niet aan de verwachtingen voldoet Voor de wijkraad Brukske was een en ander aanleiding om de kat de bel aan te binden en deze Ie laten rinkelen bij de eigenaar, zijnde het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds in Heerlen; de beheerder, zijnde hel makelaarskantoor V.B.& T. te Eindhoven en het college van b. en w. En als d&t niet helpt, overweegt men stappen te ondernemen bij de Raad van Toezicht van het A.B.P. terwijl verder wordt gedacht aan het inschakelen van de Ombudsman. Op 31 iuli van dit jaar heeft de wijkraad Brukske, in het belang van de wijkgemeenschap de eerste brieven ge schreven naar het A.B.P. te Heerlen, het V.B.&T. te Eindhoven en het college van b. en w. Daarin werd er op gewezen, dat het winkelcentrum Bruks ke sedert zijn ontstaan in 1976 niet naar verwachting funktioneert als gevolg van orijiiistbeleid, bestuur en exploitatie. Volgens de wijkraad vormen de individueel overeengekomen huren een onevenredig zware druk op de exploi tatie. Enige van de overgebleven win keliers zouden volgens de wijkraad overwegen geen nieuw huurcontract onder onveranderde voorwaarden aan te gaan. Het uitvallen van deze primaire dienstenvoorziening, die met kerk, scholengemeenschap, wijkgebouw en sporthal een integraal deel van het cen trum van Brukske vormt, zou volgens de wijkraad de gemeenschap letterlijk in het hart treffen, hetgeen tot vérstrek kende gevolgen en ongenoegen kan leiden. Dit geconstateerd hebbende, kwam de wijkraad Brukske met een aantal aanbevelingen. Zo wilde de wijkraad voor eind september (1981) duidelijk heid ten behoeve van de winkeliers over de uitvoering van de voorgenomen renovatie (waarover de wijkraad niets bekend was en is) en over de daaruit voortvloeiende wijziging van huurprij zen. Daarnaast wenste de wijkraad verbetering van de toegankelijkheid van het winkelcentrum en het attractief ma ken van het centrum. Met nadruk verklaarde de wijkraad, dat het afstemmen van de winkelbezet ting in het centrum ten aanzien van het wensen- en kooppakket in de wijk als verantwoordelijkheid van alle betrok ken instanties en partijen zou worden erkend. Het antwoord van het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds kwam nog geen drie weken later, maar het antwoord bevredigde de wijkraad bepaald niet. Zo meldde het A.B.P. dat alle zittende huurders op de hoogte zouden zijn van de nieuwe voor hen geldende huurprijs en dat de voorgenomen reno vatieplannen volledig bekend waren bij de huurders.... Wat betreft deze renovatieplannen werd gezegd, dat deze bij de gemeente ter goedkeuring waren aangeboden en dat na goedkeuring op korte termijn met de uitvoering zou worden begon nen. Tenslotte werd gezegd, dat met een aantal nieuwe gegadigden reeds voor besprekingen zouden zijn begonnen. Het antwoord van het A.B.P. is aan leiding geweest voor een tweede brief op poten van de wijkraad aan de adressen van de raad van Toezicht van het A.B.P., het makelaarskantoor V.B.&T. en het college van b. en w. waarin on omwonden wordt vastgesteld, dat de grenzen van redelijk beheer t.a.v. het winkelcentrum Brukske ten zeerste zijn overschreden. Door de winkeliers wordt n.l. het antwoord, dat alle zittende huurders op de hoogte zouden zijn van de nieuwe huurprijs, onjuist gevonden. De winkeliers verwijten het A.B.P. grote verwarring te hebben gesticht door het berekenen van huurprijzen, variërende van 100,— tot 187, zonder dat men weet welke criteria worden gehanteerd. Noch de winkeliers noch de wijkraad hebben inzage gehad van de renovatie plannen. Sinds het verzenden van de eerste brief heeft men in Brukske geen nieuwe vestigingen geconstateerd. Wel heeft de wijkraad vernomen, dat verhuur van een winkelpand aan een gegadigde werd ontzegd. De wijkraad vraagt zich af hoe een exploitatie, zoals in het afgelopen jaar is gevoerd, kan stroken met een optimaal en correct beheer van pensioengelden. „Tot heden geeft uw beleid slechts een averechts resultaat, gezien het feit, dat twee vestigingen verloren dreigen te gaan (volgens de eigenaars reeds defini tief) hetgeen de leegstand tot meer dan 50% zal doen oplopen", aldus de wijk raad. Als wensen van de winkeliers worden opgegeven: normalisatie van de huurprijs; opening van zaken m.b.t. de reno vatie; verbetering van communicatie, re sulterend in het schriftelijk vastleg gen van gemaakte afspraken en het consequent nakomen door beide partijen. In-het belang van de wijk wordt het antwoord voor 1 februari a.s verwacht. De wijkraad is met name zeer ont stemd over het feit niet gekend te zijn >e mensen zijn onzeker, ien haast geen toekomst meer. 4en denkt: Geniet toch heden morgen zien we weer. )ns eigen egoïsme iracht veel ellende voort: Jorlog, onderdrukking, ledrog, verzet en moord, let Nieuwjaar, pas begonnen, ouzeker „zalig zijn", lis wij aan anderen dachten: un zorgen, angst of pijn. >e vrede met ons zelf, ezin en medemens, at is, wat ik vandaag oor U van harte wens. De Venrayse Amateur Fotografen Vereniging, die twintig jaar geleden werd opgericht, heeft al die jaren veel ups en downs gekend. September 1960 legden enkele en thousiaste fotografen de grondstenen voor wat uit zou groeien tot de Venrayse fotoclub. Op 1 mei '61 besloot de toenmalige kleine club zich aan te melden bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen, kortweg de foto- bond genoemd. Deze datum heeft het toenmalige bestuur dan ook geprikt als officiële oprichtingsdatum. I voor nieuwbouwwoningen met subsidie, Rente 11,2°/o voor nieuwbouwwoningen zonder subsidie en bestaande woningen

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1