x x x x x x x Gemeentelijke reserve van vijf miljoen gulden BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND Venray se arbeidsmarkt slechter RENTE Leenenl X I i Vlahwater MODEHUIS EX WERU 10?% WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 1 X X X i reslaurant Kerstkoopjes Kerstkoopjes Worden „abri's" in de Grofestraat herplaatst Het nieuwe jaar in met 1600 werklozen Openstelling postkantoren op 24 en 31 dec. fïÏÏÏÏiïmv J WAT DOET GOUD VOOR EEN VROUW? JUWELIER VERLINDEN AAA//WG DINSDAGS Castenraysc Koster na val in kelder overleden PEEL EN MAAS Henk Vorst 3NDERDAG 24 DECEMBER 1981 Nr. 52 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN JjlTGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY IROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15.- B Een kindje werd geboren in arme beestenstal. Er klonken engelenkoren voor herders in het dal. Dat kindje leert ons leven met liefde, eenvoud, trouw en steeds naar hoger streven in voorspoed én bij rouw. Het mensdom doch verkracht Zijn voorbeeld en Zijn Woord. Dat heeft slechts leed gebracht door oorlog, wraak en moord. In Polen zucht een dapper volk, Verdrukt en wreed geknoet. Vermoord door schot of dolk, Vertrapt met wrede voet. In kou, in angst en beven viert het dit Christus-feest. Het vecht voor Polens leven, Bedreigd door 't Rode Beest. Hier wordt een volk verkracht, dat Hem is trouw gebleven, die in de verre Kerstmis-nacht, ons leerde hoe te leven. Zalig Kerstfeest en vergeet Polen niet Thei Min S2£ P». Pj». P». P2Z P». P». P». P». P». P# p» Wij serveren tijdens de kerstdagen uw diner van 14.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. Menu's op aanvraag. Een tijdige tafelreservering wordt verzocht. Telefoon 82318 Beleefd aanbevelend. RESTAURANT VLAKWATER Bij de begrotingsbehandeling kwa men opnieuw de financieringsproble men aan de orde. Problemen die enkele raadsleden dachten op te lossen door de reservepot van 5.000.000,- aan te spreken. De gemeente is verplicht een reserve aan te houden, maar hoeveel dat nu precies moet zijn en wanneer men die reserve eventueel zou mogen aanspre ken, is niet bekend. De VVD had al eerder voorgesteld om 'n projekt bij Gedeputeerde Staten in te dienen, waarvan de financiering uit de algemene reserve zou moeten geschieden. Bij wei gering van goedkeuring door G.S. zou men een AROB-beroep bij de Kroon kunnen aanhangig maken. Burgemeester en wethouders die ook niet weten welke reserve Venray mini maal moet aanhouden zijn helemaal niet gecharmeerd met het aanspreken van die reserves. Zij mogen namelijk de rente van die 5 miljoen gebruiken om het gemeentelijk huishouden mee te financieren. Gaat men de eerste reserves aanbreken dan kan men die slechts één maal gebruiken en men krijgt er geen rente meer van.... Hetzelfde standpunt namen b. en w. in ten aanzien van boekwinst gemaakt bij verkoop van gemeentelijk eigendom. Als voorbeeld de voormalige woning van dokter A. Vercauteren in de Grote straat 33. Die woning stond „voor 'n krats" op de gemeentelijke balans. De verkoop leverde natuurlijk 'n veel hoger bedrag op men maakte een leuk bedrag aan boekwinst. Die boekwinst Klassieke feestelijke fijn-plissé JAPONNEN en DEUX-PIÈCES maten 36 t.m. 44 139,- Polyester crêpe KERSTBLOUSES i-symetrische sluiting in écru. turqoise, kobalt, smaragd en rood Feestprijs 89,- Fluwelen stretch PANTALONS Zwart en marine 149- Tot vanavond negen uur bent U ook WELKOM voor veel andere Utesstraaf 14 Grotestraat 53 Venlo Venray 077-12351 04780 8 2881 Het college van b. en w. heeft „Het Winkelcentrum Venray" reacties ge vraagd op zijn plan de omver gereden abri nabij het „Spiegelkwartier" niet meer te herplaatsen. In september j.l. zijn n.l. twee van de drie elementen van de (rode) sierover- kappingen nabij het Spiegelkwartier door een aanrijding zwaar beschadigd. Ter wille van de veiligheid heeft de ge meente ook het derde element moeten afbreken. Nu staat het gemeentebestuur voor de vraag of deze sier-elementen die al meer slachtoffer van aanrijdingen zijn gewor den, moet herplaatsen. Ter plaatse is de doorgang erg smal voor het bevoorra dend verkeer. Bovendien moeten de chauffeurs van de vrachtwagens reke ning houden met bomen, zitelementen, zonweringen en winkelend publiek. In deze tijd van bezuinigingen achten b. en w. het niet verantwoord voor het herstellen van sier-elementen geld uit te geven maar zij willen graag de mening van „Het Winkelcentrum Venray" hierover horen. wordt aan het gemeentelijk kapitaal toegevoegd en de rente komt jaarlijks ter beschikking om het en of ander te fi nancieren. De heer Houba (VVD) noemde dat 'n waanzinnige toestand. Met die boek winst hadden we 'n sporthal kunnen fi nancieren, zo stelde hij. maar we mogen er niet aan komen. De heer Truyen (Samenwerking) was er ook niet helemaal gelukkig mee. Hij vroeg opnieuw om de gemeentelijke eigendommen te laten herwaarderen en in ieder geval de afschrijvingen stop te zetten. Dat vermindert dan de boek winst en het verkoopbedrag komt direct voor besteding ter beschikking. En dan zat er nog een potje reserve spoor wegverbinding industrieterrein Oos trum. De rente van die reserve wordt mede aangewend om de huur en de onderhoudskosten aan de Ned. Spoor wegen te betalen. Maar die rente is bij lange na niet voldoende. En om dan maar die reserve op te maken aan vervroegde afschrijvingen van onren dabele .zaken, vond bij het college helemaal geen weerklank. En dan is er nog een „potje" van minstens 750.000,- als Algemeen Voorzieningsfonds. Daarin werd in het verleden dat geld gestort, wat de. ge meente aan diverse bestemmingsplan nen overhield. In zo'n bestemmingsplan werd meer grond verkocht dan gepland was, of viel de wegenbouw goedkoper uit, etc. etc. Al die voordelen vormden samen het A.V.F. En zo nu en dan werd er behalve de rente ook wel weer eens wat uitgehaald voor de financiering in een later stadium van iets wat met de ■bestemmingsplannen in verband kon worden gebracht. Zo behoudend als het college is, om de reserves stilletjes te laten staan en van de rente te profiteren, zo royaal werden b. en w. met dit A,V.F. i beseften wel dat de groei van dit „potje" er de komende jaren uit is. Uithalen uit deze reserve betekent dus opsouperen. Maar daar hadden ze geen problemen mee, indien dit geld besteed zou worden voor het financieren van Rose Vlek-plannen. Het college kreeg felle protesten van de raad te horen dat dit geld zeker niet als voorbereidings krediet gebruikt mag worden. Maar intussen bleef de raad maar met net probleem zitten, hoe groot die fondsen en reserves nu feitelijk zijn. Een jaarlijks terugkerende vraag, aldus de heer Truyen, waar we van af willen. De raad gaat er mee akkoord dat b. en w. bij de vereniging van Nederlandse Gemeenten informeert naar normen en advies vraagt, zodat juiste bedragen vastgesteld kunnen worden. RAMEN ROLLUIKEN BESTELLEN BELLEN! 04780-88247 0470S-4044 Langstraat 3 Venray Zoals wij vorige maand al voorspel- den, zou in november het aantal mannelijke werklozen de 1500 wel oasseren. Dat is inderdaad gebeurd en zelfs harder dan we gedacht hadden, want op 1 december j.l. was het aantal van 1549 bereikt. Dat was 84 meer dan per 1 november. We mogen dan ook wel met zekerheid stellen, dat we het nieuwe jaar ingaan met 1600 of meer mannelij ke werklozen. Ten opzichte van het provinciale ge middelde van 11,511b zit Venray net iets hoger, n.l. 11,6%. De oorzaken die voor deze toch wel forse stijging worden aangedragen zijn: opnieuw meer bouwvakkers werkloos Ter informatie van onze lezers geven wij hieronder een overzicht van de ope ningstijden van de postkantoren in de regio Venray op 24 en 31 december a.s. 24 december/31 december Meerlo 10.00-12.00 10.00-12.00 Wanssum 08.30-10.00 08.30-10.00 Well 09.00-12.00 09.00-12.00 Ysselsteyn 08.30-12.00 08.30-12.00 Venray 08.30-16.00 08.30-14.00 Venray-Veltum 09.00-12.30 13.30-16.00 09.00-12.30 Venray-Kiosk (Brukske) 09.00-12.00 13.30-16.00 09.00-14.00 Rijdend postkantoor 24 dec.: de gebruikelijke route, sluiting Oostrum 15.00uur. Rijdend postkantoor: 31 december: Afwijkende route als volgt: Tienray: 08.45-09.15 Blitterswijck: 09.30-10.00 Maashees10.30-11.00 Oostrum: 11.30-13.00 Wij wensen U Prettige feestdagen en een Voorspoedig 1982 Printshop - laboratorium voor uw kleurenfoto'sl 10 uur brengen - 5 uur halen I JOOP WITTE lemtr. 2 (achter schouwburg) Telefoon 04780-88559 (Agfa films duren langer) plus conjuncturele en scizoensmatige toename. En ook zouden weer enkele pendelaars uit Duitsland zonder werk zijn gekomen. Uitschieters in het aantal werkzoe kenden zijn de "bouwvakkers (464), de metaalbewerkers (240), kantoorperso neel (137) en personeel in algemene dienst (235). Wie onze rubriek „Venray 30 jaar geleden" regelmatig leest, heeft onlangs kunnen lezen dat in 1951 amper 100 man werkloos waren. Dat is wel 'n heel verschil met nu. Maar we hoeven echt niet zo ver terug te gaan om te illustreren dat het met de werkgelegen heid bitter slecht gesteld is. Kijken we naar 1 december van het vorig jaar: toen stonden er 980 werkzoekenden in geschreven. In één jaar tijds dus 'n töe- name van 569. Met andere woorden: in het afgelopen jaar werden gemiddeld per maand 45 mannen werkloos 2 per werkdag.... Tegenover die bijna 1600 werklozen staan slechts 44 betrekkingen open. Maar de ervaring heeft ons intussen wel geleerd dat juist deze vacatures prak- niet te vervullen zijn.... WERKLOZE VROUWEN Opmerkelijk is de lichte daling van het aantal vrouwelijke werklozen. In Venray een daling van 14 (nu 816). Pro vinciaal daalde het aantal met 139. Kij ken we echter even naar onze buurman Venlo, dan zien we daar een toename met 63 werkzoekende dames. Volgens de gegevens van het arbeids bureau betreft de daling in Venray voornamelijk schoolverlaters. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal werk gevonden hebben. Er zijn er ook die verder studeren of 'n opleiding zijn gaan volgen. Kijken we tenslotte nog naar de cijfers van vorig jaar 1 december, dan blijkt dat er toen 684 werkloze dames waren, tegen nu 816. In een jaar tijds dus 132 méér gemiddeld 11 per maand. I I in i I [ir nieuwbouwwoningen met subsidie I Rente 11.2% voor nieuwbouwwoningen zonder subsidie iag geheel vrijblijvend nadere infor I tie bij: GEEF GOUD KADO EN ZIE HET ZELF GROTESTRAAT 2 VENRAY KOM TA KT MIDDAG VAM 2—5 UUR IIMHET WIJKCENTRUM DE KIOSK BRUKSKE De 68-jarige oud-koster van Casten- ray, Martinus Kuypers, is vorige week woensdag in de kelder van de kerk gevallen. Hij liep een schedelbasisfrak- tuur op. Daags daarna overleed hij aan de bekomen verwondingen in het Rad- boudziekenhuis te Nijmegen M. Kuypers, die ondanks zijn pensionering toch nog een helpende hand in de kerk uitstak, kwam woens dagmiddag niet naar huis voor het gebruikelijke kopje koffie. Zijn vrouw informeerde telefonisch bij de pastorie, waarop de zuster van de pastoor in de kerk een kijkje ging nemen. Zij vond Kuypers zwaar gewond in de kelder lig gen. De heer Kuypers was vele tientallen jaren koster van de Castenrayse Mat- thiaskerk, waar hij zich ook als dirigent van het kerkkoor inzette. Ook was hij bestuurslid van de Dorpsraad. Voor zijn verdiensten werden hem in het verleden de Gregoriusorde en de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt. Onder zeer grote belangstelling had maandag de begrafenis plaats 'rt leesbare krant IN MEMORIAM Zondagmorgen, in alle vroegte, is Henk Vorst, oud-gemeentesecretaris van Venray, op 73-jarige leeftijd over leden. Enkele weken geleden werd hij voor wat hij zelf een eenvoudige medische in greep noemde in het ziekenhuis opgenomen. Na de operatie kwam hij nog wel een paar dagen terug in zijn flatje op Het Schuttersveld, maar moest direct weer terug naar het ziekenhuis omdat de ingreep kennelijk te veel van zijn krachten had gevergd. Juist toen men dacht, dat hij er weer bovenop zou komen, werd hij zondag morgen door de dood verrast. Met het heengaan van Henk Vorst heeft Venray een man verloren, die in de periode tussen 1946 en 1972 enorm veel voor de gemeente heeft gedaan. Wij herinneren ons de woorden, die oud-burgemeester Schols tot Henk Vorst sprak, toen hij vijfentwintig jaar secretaris in Venray was. „Publiciteit hebt u nooit gezocht en u zult zeker niet verwachten, dat over u boeken worden volgeschreven. Maar het zou niemand verbazen als uw persoon en uw werk eens onderwerp zouden zijn van een dissertatie of minstens een scriptie van een historicus, die dit stukje Venrayse geschiedenis tussen 1946 en 1972 zou willen bestuderen". Gelukkig voor Venray was hij het zelf, die na zijn vervroegde pensione ring, Venray een stuk geschiedschrij ving o.m. over die periode heeft gegeven. Hij deed dit in een speciale uitgave van de Xerox krant in juli 1977. Onder de titel „Venray van 1220 - 1977". In alle bescheidenheid heeft hij zich zelf daarbij buiten de publiciteit gehouden, doch wié Henk Vorst van nabij heeft meegemaakt, weet, dat dit geschrift de verwoording is van die grote op hem van toepassing zijnde tref woorden: herstel, ontginning en indus trialisatie. Deze drie trefwoorden mar keren de drie belangrijke perioden van zijn secretarisambt. Persoonlijkheeft hij zich bijzonder krachtig ingezet in de periode van wederopbouw van de gemeente Venray en voor de bevordering van de bestaans mogelijkheden van de inwoners van deze gemeente. Hij bevorderde de ontginning van woeste gronden (Vredepeel en Peelplan- Zuid) en de bouw van boerderijen in de gemeente. Hij gaf de stoot voor nieuwe werkge legenheid in de industrie. In die periode heeft Henk Vorst zich doen kennen als een zeer bekwaam functionaris, die dag en nacht niet alleen met grote kennis van zaken, doch teveró met bij'zonder veel liefde en toewijding het bestuur van de gemeente met raad en daad heeft bijgestaan. Hoewel hij Leidenaar van geboorte was, kwam hij op jeugdige leeftijd naar Maastricht waar hij Maastrichtenaar met de Maastrichtenaren werd. Zijn zuidelijke inslag verloochende niet bij hem en kenmerkte zich duidelijk in zijn groot gevoel voor humor. Op de dag van zijn afscheid, op 25 november 1972, werd hem als eerste en tot nu toe enige Venray naar de erepenning van Venray uitgereikt. Reeds eerder, bij gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als ambtenaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Om gezondheidsredenen legde Henk Vorst op 25 november 1972 zijn funktie neer maar hij bleef nog enige tijd voorzitter van het Groene Kruis en de Gezinszorg. De laatste jaren na de dood van zijn vrouw woonde de oud-gemeen tesecretaris in zijn flatje op Het Schut tersveld, waar hij grote belangstelling bleef tonen voor het reilen en zeilen in de gemeente. Iedere vrijdagavond wachtte hij in het z.g. "sociale café" van Het Schuttersveld op zijn vrienden en kennissen om onder een borreltje aan de stamtafel nog eens te praten over vroeger en het heden. Als man, die van zeer nabij betrokken is geweest bij de stichting van Vredepeel, heeft hij het laatste jaar grote belang stelling gehad voor de viering van het zilveren bestaansfeest van dit kerkdorp en de festiviteiten rond de plaatsing van de Vredepaal.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1