Kerst- concert f Na 12 uur plussen en minnen kwam de gemeenteraad op 7% verhoging van de onroerendgoedbelasting 'ebberink 10, MODEHUIS EX Leenen Venrayse Koren SV.Merselo opent nieuw clubhuis RENTE Aide Iërepries Klassieke vloerkleden UNIEK SUSKE WISKE ALBUM WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING WAT DOET GOUD VOOR EEN VROUW? n m - JUWGLIGR VGRLINDGN ^1 KI VOOR AL UW VERS KERSTVLEES EDELSLAGERIJ GOUMANS Kerstkoopjes 35,- 60,- 69,- 89,- 98,- 98,- Kerstkoopjes MEIIWJAARSBAL thomassenlï dom melskens Peel en Maas met Kerstmis en Nieuwjaar in VENRAY U kunt nu uw punten inleveren Streek- kampioenen- dag v. duiven VRIJDAG 18 DECEMBER 1981 Nr. 51 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY IROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- 19 en 20 december Op zaterdag 19 december om 20.00 uur en zondag 20 december om 11.30 uur zullen de gezamenlijke Venrayse koren in de schouwburgzaal 'n groot kerstconcert ver zorgen. De deelnemende koren zijn Ars Musica o.l.y. dhr. Rob Berben; Gemende Zangvereniging Cresendo o.l.v dhr. A. Baltussen; Venray's Mannenkoor o.l.v. dhr Pierre Ge rits; en Dameskoor Venrode o.l.v. Jean van den Tillaart. De Zangers van Si. Frans kunnen dit jaar niet deelnemen vanwege 'n concertreis. Tijdens dit concert zal de kersttoespraak gehouden wor den door burgemeester mr. H.J.M. Defesche. Het programma ziet er uit als volgt: Welkomswoord door de voorzitter van Ars Musica, dhr. Henk Roling. 2J| Venray's Gemengde Zangvereniging „Ars Musica" o.l.v. dhr. Rob Berben: Samenzang: Wij komen tezamen 1 Uns ist ein kindlein geboren 2 Nu sijt wellecome 3 Maria die soude naar Betlehem gaan 4 Hoe leit dit kindeke 5 Maria durch ein Dornwald ging 22 Gemengde Zangvereniging „Crescendo" o.l.v. dhr. A. Baltussen met pianobegeleiding van dhr. Jean van den Tillaart: Samenzang: Er is een roos ontsprongen 1 Hoe blij zongen de engelen 2 Toen God in Betlehem 3 Oud Zweedse kerstmelodie Kersttoespraak door de Edelachtbare Heer Burgemeester mr. H.J.M. Defesche. Venray's Mannenkoor o.l.v. dhr. Pierre Gerits: Samenzang Nu sijt wellecome 1 Maria Wiegenlied, soliste Renee Kartodirdjo 2 Weihnacht wiegenlied 3 Cantique de Noël, solist Wim Fleurkens 4 Midden in de winternacht Dameskoor „Venrode" o.l.v. dhr. Jean v.d. Tillaart: Samenzang: Te Betlehem geboren 1 In Betlehem geboren 2 Once in royal dard's city 3 Silent Night 4 A New Year Carol De koren zingen tesamen: Hark the herald angels sing o.l.v. Jean v.d. Tillaart. Nadat de gemeenteraad in twee dagen tijd ruim twaalf uur een onbloedige strijd, met hakbijlen en snoeimessen, had gestreden met de gemeentebegro ting en de prioriteitenlijst 1982, bleven er tenslotte zeven amendementen op het figuurlijke slagveld achter. Inzet was het percentage, waarmee voor het komende jaar de onroerend- goed-belastingen zouden moeten wor den verhoogd. Zou de gemeenteraad het eerste voorstel van het college van b. en w. hebben gevolgd, dat dreigde een ver hoging van deze belasting met niet minder dan 914%. Maar reeds bij de algemene beschouwingen van vorige maand bleek, dat de raad andere bezuinigingswegen wilde bewandelen om dit percentage te drukken. Na her-overweging kwam het college terug in zijn memorie van antwoord op de algemene beschouwingen met een percentage van 8'/4Het college had hier en daar wat financiële meevallers gevonden en was bovendien op enkele punten tegemoet gekomen aan de wensen van de raadsfrakties. Na stemming over de zeven amende menten bleek de raad te komen tot een bezuiniging van ruim één ton. Snelie rekenmeesters legden de raads voorzitter voor, dat dit zou resulteren in een noodzakelijke verhoging van de on roerend goed-belastingen van „slechts" 7% of wel 6.09 per 3.000,-: voor eigenaren en 4,85 per 3.000,- voor gebruikers. Evenals bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar, bleek ook nu weer een grote eensgezindheid tussen de verschil lende frakties. Op zes bezuinigingsvoor stellen verwoord in één amendement hadden de vier raadsfracties „Sa menwerking Venray", Kerkdorpen, P.v.d.A. en V.V.D. elkaar gevonden. (Wegens ziekte was de eenmansfraktie Beterams niet aanwezig bij de begro tingsdebatten. „Samenwerking", Kerkdorpen en de V.V.D. waren eensgezind in hun bezui nigingsvoorstel het bedrag voor condi tietrainingen van het gemeentepersoneel te laten schrappen. 'Samenwerking' en VVD wilden samen 25.000,- besparen op de welzijnsplanning en de frakties P.v.d.A. en V.V.D. hadden elkaar ge- GEEF GOUD KADO EN ZIE HETZELE GROTESTRAAT 2 VENRAY Eindelijk is het dan zo ver! Op vrijdag 18 december a.s. zal Wethouder van Oers het nieuwe clubhuis van S.V. Merselo officieel openen. Het is intussen al weer ruim drie jaar geleden dat het bestuur van de leden Opdracht kreeg om te bekijken of er geen clubhuis gebouwd kon worden. Kort daarop lagen de eerste plannen op tafel. Het grote struikelblok bleek toen de beschikbare ruimte tezijn. De enige weg was om de plannen aan te passen. In 1980 werd een bouwcommissie geformeerd, bestaande uit 2 bestuurs leden aangevuld met 3 leden. Deze bouwcommissie kreeg de opdracht om de bouwplannen gestalte te geven binnen de beschikbare ruimte wat betreft oppervlakte en financiën. In eerste opzet voorzag het plan tevens in een uitbreiding van de kleedaccommo datie en bergruimte, wat echter voor rekening van de gemeente zou moeten komen. Door de steeds stijgende rentevoet, de steeds duurder wordende materialen e.d. moest het plan danig ingekrompen worden om financieel rond te komen. Daarom werd de uitbreiding van de kleedaccommodatie ondergebracht in fase 2 van de totale bouwplannen. Na de nodige strubbelingen links en rechts, het nodige passen en meten met de financiën kon de bouwcommissie in augustus 1981 't startsein gegeven voor de bouw. Door de bouw uit voeren in eigen beheer, met eigen vakmensen, kon een aanzienlijk bedrag gespaard worden op de bouwkosten. Begunstigd door het goede weer vorderde de bouw zeer snel, zodat 4 maanden na de start het nieuwe „home" reeds in gebruik genomen kon worden. Dank zij het werk van eigen mensen, die ook de nodige financiën bijeen brachten door hun medewerking tijdens de Muziekfeesten, kan S.V. Merselo thans beschikken over een eenvoudig doch funktioneel clubhuis. Het zal dan ook een mijlpaal zijn in de geschiedenis van SV Merselo, als vrijdagavond om 19.00 uur wethouder van Oers van Jeugd- en sportzaken van de gemeente Venray, het gebouw officieel zal openen. Na de officiële opening zal Pastoor Jans van Merselo het clubgebouw inzegenen. Aansluitend is er dan gelegenheid tot 21.30 uur om bestuur en bouwcommissie en in hen de hele vereniging te feliciteren met dit prach tige stukje zelfwerkzaamheid. De vereniging telt momenteel 240 leden (voetbal en korfbal). Aan de competitie wordt deelgenomen door 4 seniorenteams en 5 jeugdteams wat betreft het voetbal. Aan de microkorfbalcompetitie wordt deelgenomen door 4 jeugdteams en 2 seniorenteams. Verder zijn er 2 vetera nen-voetbalteams. GOED ONDERGOED komt .van I Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294^ vonden op het bevriezen van de vergoeding voor de raadsleden en de presentiegelden van de commissies en bij de prioriteiten op het niet verplaat sen van brandkranen. En tenslotte waren er nog twee afzonderlijke amendementen van P.v.d.A. en „Samenwerking". Slechts drie amendementen werden door de meerderheid van de raad geaccepteerd. EENSGEZIND VOORSTEL De vier frakties bleven, ondanks ver weer van het college, vasthouden, aan het verminderen met 50.000,- van de post ledigen sloot voormalige stort plaats. Het amendement werd aangeno men. In hetzelfde amendement werd een post van 40.000,- opgevoerd voor voorziening sloot voormalige stort plaats Venrays Broek De frakties reserveerden hiermee een taakstellend budget voor het realiseren van een definitieve oplossing. In plaats van 100.000,- werd 70.000,- voldoende geacht als voor bereidingskrediet voor een wijkcen trum/sporthal in Landweert. Omdat getwijfeld werd aan de wenselijkheid van deze voorziening werden de fiets stroken voor rechtsaf fietsers op het kruispunt Leunseweg/Zuidsingel ge schrapt. De vier frakties vonden het niet nodig een investering te doen voor een berging op de begraafplaats en schrapte het bedrag van 2.170,- op jaarbasis. Wat betreft het wijkcentrum in Veltum waren de frakties van mening, dat geen tijdelijke voorziening moet worden gerealiseerd. Omdat het college de bereidheid had uitgesproken alles nog eens te her-overwegen, wilde de raad nü geen bedrag afzonderen. In het voorjaar van 1982 zou dan een krediet kunnen worden gevoteerd ten laste van het algemeen voorzieningenfonds. Mét het versneld afschrijven van enkele posten kwamen de frakties uit eindelijk op een besparing voor 1982 van 57.630,-. Uiteraard ging dit gezamenlijke amendement er vlot door al sputterde het college tegen. CONDITIETRAINING Al beloofde de burgemeester van de ambtenaren een eigen bijdrage van 1,- te vragen voor de conditietraining, de raad hield voet bij stuk bij het schrappen van het hiervoor gestelde bedrag van rond 8.000,-. Ook dit amendement van de frakties „Samenwerking", Kerkdorpen en VVD haalden de eindstreep glansrijk. JEUGDCARNAVAL Enigszins verdeeld waren de menin gen over het voorstel van „Samenwer king" om slechts 6% te verminderen op de subsidie jeugdcarnaval in plaats van het voorstel van b. en w. te volgen om die subsidie helemaal te schrappen. Het amendement van „Samenwerking" haalde desondanks de eindstreep met twaalf stemmen voor en negen tegen. GEEN MEERDERHEID De overige amendementen haalden geen meerderheid van stemmen. „Sa menwerking" en VVD probeerden samen het bedrag voor de welzijnsplan ning te halveren tot 25.000,-. De raadsmeerderheid dacht er evenwel anders over. P.v.d.A. en VVD eensgezind op dit punt stelden voor de vergoeding raadsleden op het peil van 1981 te be vriezen evenals de presentiegelden van de leden van commissies. Het werd een vergeefs pogen. Even vergeefs als het proberen van beide frakties om de verplaatsing van brandkranen uit de prioriteitenlijst te schrappen. De poging van de VVD fraktie om de vporbereidingskredieten voor de brand weerkazerne en het wijkcentrum/sport hal Landweert van de prioriteitenlijst over te hevelen naar het Algemeen Voorzieningsfonds, haalde bakzeil. Tenslotte was er nog een poging van de P.v.d.a. fraktie om de kosten voor het schoolzwemmen en de viering van Koninginnedag af te voeren. Slechts de drie P.v.d.A.-raadsleden stemden hier En daarmee kwam een einde aan de marathonzitting van ruim twaalf uur over de gemeentebegroting en prioritei tenlijst voor het komende jaar. Evenals vorig jaar heeft de gemeente raad een behandeling-op-niveau gele verd met zeer constructieve bijdragen, welke er toe hebben geleid, dat niet te grote lasten worden afgewenteld op de schouders van de Venrayse ingezetenen. Hoewel het college van b. en w. op enkele punten een veer heeft moeten laten op het financiële slagveld, dankte aan het einde van de lange vergadering burgemeester Defesche de gemeente raad voor de prettige en constructieve wijze, waarop men de gemeentebegro ting 1982 had behandeld. Van mevr. H. Poels-Peters kreeg de raadsvoorzitter een bloemetje, omdat hij ondanks koorts deze twee dagen de raadsvergadering volgens een strak schema had geleid en waar nodig zijn portefeuille en het standpunt van het college verdedigde. Voor zover mogelijk (plaatsruimte) gaan wij in dit blad nader in op de verschillende onderdelen van de begro tingsbehandeling. De rest krijgt U volgende week uitgebreid te lezen, voor nieuwbouwwoningen met subsidie. RENTE 11,2% voor bestaande woningen en nieuw bouwwoningen zonder subsidie. Vraag geheel vrijblijvend nadere infor matie bij° naar: Haal onze kerstkrantNiet vergeten Bij aankopen van 50,of meer: GRATIS KERSTBOOM Aanbiedingen in de winkel. Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Witte en gekleurde OVERHEMDBLOUSES met dubbele manchet twee voor Warme wollen WINTERROKKEN Mooie klassieke JAPONNEN maten 42 t/m 50 Exclusief gedessineerde ZUIVER ZIJDEN SHAWLS 80x80 cm 25,- U bent ook WELKOM voor veel andere Vkesstrut 14 Gróte-straal 53 VenJo Venray 077 12351 04780 82881 Zoals bekend heeft Veldeke onlangs de Aid Venrodse Iërepries toegekend aan de heer Johan Jeuken, voor zijn schilderijen van Venray van vroeger. Aangezien de heer Jeuken al vele maanden ziek is, heeft het bestuur van Veldeke Venray besloten hem die prijs a.s. zaterdag in zijn woonplaats Am sterdam te overhandigen. Een tentoonstelling van de werken van Johan Jeuken zal op een nader te bepalen tijdstip plaats hebben. Voor de derde achtereenvolgende "maal organiseert S.V. Oostrum in samenwerking met B. van Dijk, op Nieuwjaarsdag 1982 een Nieuwjaarsbal met muziek van „The Sunny Boys". Deze dansavond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt evenals voorgaan de jaren, slechts 2.50 per persoon. Iedereen uit Oostrum en daarbuiten is welkom. De entree-opbrengst van deze avond is geheel ten bate van S.V. Oostrum. Omdat wij die opbrengst zullen aanwenden voor de SV Oostrom jeugd, rekenen wij vooral op de ouders van onze jeugdleden, maar ook op alle andere leden en verder iedereen die op nieuwjaarsdag, 's avonds met vele anderen gezellig het nieuwe jaar wil inluiden. EN GRATIS BU UW KLEURENFOTO'S. Alleen in december. Lever dus snel uw kleurenfilm in bij VENRAY SCHOOLSTRAAT 15 04780-8346? frestoftint Een Presto Print fotovakman daar knjgje ook adviezen van. In verband met de komende feestdagen zal Peel en Maas de eerstvolgende weken één dag eerder verschijnen. Dat is dus op respectievelijk 24 en 31 decem ber. Venray-kom en kerkdorpen die Peel en Maas per eigen besteller ontvangen, krijgen de krant dan beide keren op woens dagmiddag. Vanzelfsprekend rekenen wij op de medewerking van onze cor respondenten en adverteerders, door het tijdig inleveren van hun kopij. Advertenties kunnen tot dinsdags 12 uur worden ingele verd. Verenigingsnieuws, sport- verslagen, kerkberichten e.d. die nen uiterlijk 's maandagsavonds in ons bezit te zijn. Koopavonden Dinsdag 22 dec. en woens dag 23 dec. tot 21.00 uur. Donderdag 24 en 31 dec. tot 16.00 uur. Wij wensen u prettige feestdagen. De Vereniging van Zelfstandige On dernemers, afdeling Venray, vestigt er de aandacht op, dat de OFFICIËLE sluitingstijd op donderdag 24 en 31 december is vastgesteld op 17.00 uur. De sluitingstijd om 16.00 uur geldt voor het Winkelcentrum Venray. (tot en met 24 december) ELKE WEEK WEER NIEUWE AANBIEDINGEN A.s. zondag 20 december organiseert P.D.V. De Zwaluw haar 17e Streek- kampioenendag voor postduiven. Dank zij de medewerking van de Direktie van Inalfa kan dit prachtige evenement ook dit jaar wederom plaatsvinden in haar daarvoor uiter mate geschikte kantine. Met maar liefst 100 deelnemers, die elk 'n 6-tal duiven inzetten belooft dit voor de duivenmelkers weer een fijne dag te worden. Iedere kampioen uit deze regio is vertegenwoordigd en zal meedingen naar de te winnen prijzen. Beslist 'n zware taak voor de 3 keurmeesters die hier keuring moeten verrichten. 's Middags om 3 uur zal er bij opbod 'n aantal duiven worden verkocht. Ook voor de buitenstaander is 'n bezoek aam deze prachtige show inderdaad de moeite waard, de toegang is gratis. De tentoonstelling is voor be zoekers geopend tot 18.00 uur.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1