I STREEKMUSEUM belangrijke aanwinst voor modern Venray VREDEPAAL GESTOLEN Beter openbaar vervoer in Venray met ingang nieuwe dienstregeling RECEPTIES UNIEK SUSKE WISKE ALBUM WERU Audio Visuele Groep WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING dom melskens U kunt nu uw punten inleveren nuttige vrijetijdsbesteding van jeugdige werklozen HULP AAN POLEN WATDOET GOUD VOOR EEN VROUW? JUWELIER VERLINDEN IJ DAG 11 DECEMBER 1981 Nr. 50 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS IITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11.— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO IV Heden vrijdag 11 december om vijf gr zal burgemeester mr. H. J. M. De- sche de nieuwe huisvesting van het icschied- en Oudheidkundig museum enray in het Freulekeshuus aan de indstraat officieel openen. Het bijzondere hierbij is, dat deze fficiële opening zal gebeuren in iwezigheid van degenen, die niet ider dan veertig jaar geleden het idee oor een Venrays museum heeft gelan- I: oud-burgemeester mr. A. H. M. nissen. Bij gelegenheid van de opening van tt museum wordt in de grote expositie- limte een tentoonstelling gehouden ver leven en werken van de negentien- eeuwse landschapschilder J. Van der Mfl [1808-1883). Tijdens het museum-weekend - zater- ig 12 en zondag 13 december - kan i het museum en de tentoonstelling 14.00 tot 17.00 uur gratis bezoeken, hiama kan men iedere woensdag- en iterdagmiddag terecht van 14.00 tot 17.00 uur. Scholen en groepen kunnen a het maken van een afspraak via het udhuis ook op andere tijden een ijkje komen nemen. Reeds in 1938 opperde oud-burge- neester Janssen het idee om in een nuseum de voorwerpen onder te lengen, die Venrays verleden voor deze ijd heeft prijsgegeven. Het duurde echter tot december 1958 oordat een uitnodiging de deur uit kon aan tot het bijwonen van de opening an een expositie van oudheidkundige oorwerpen ,,als begin van een op te ichten oudheidkundig museum in fenray". Het initiatief daartoe werd enomen door de pas opgerichte ïeschied- en Oudheidkundige Kring 'enray. BESCHEIDEN BEGIN De expositie van (toen) hoofdzakelijk rcheologische vondsten in Venray en in miikleen afgestane voorwerpen vond (laats in een aantal vitrines, waarvan er nkele waren geschonken door de ndustriële Club Venray. Bij die gelegenhei4 zei dr. Glazema, oen directeur van de Rijksdienst voor hidheidkundig onderzoek te Amers- oort de volgende „historische" woor- ien: „Ik wens, dat deze vitrines 0/lfl BKN6BI dj HETFiltl- pjcnmocPMSTvPniHTFO- nmnim,2oRm later zijn oefows urn. EN GRATIS BU UW KLEURENFOTO^. Alleen in december. Lever dus snel uw kleurenfilm in bij frestoftint Een Presto Print fotovakman daar knjgje ook adviezen van. inderdaad het begin mogen zijn van een eigen streekmuseum, waaraan met hetzelfde enthousiasme zal worden ge werkt als aan dit hoopvolle en succesrijke begin". Ook de toenmalige voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray, de heer L. Laurensse, hoopte, dat met aller medewerking inderdaad het einddoel: een eigen streekmuseum, zou mogen worden bereikt. Maar eindelijk na precies 23 jaar is het dan zo ver, dat Venray zijn eigen museum heeft. WAT ER TE ZIEN IS Het Venrays museum is een streek museum, waarin voornamelijk voor werpen worden geëxposeerd op het gebied van de archeologie, gilden en schutterijen, oude klederdrachten en relegieuze kunst. Tijdens de Van der Drifttentoonstel ling kan slechts een klein gedeelte van dit alles worden geëxposeerd, waarbij de archeologie nog het beste is vertegenwoordigd. De gehele beneden ruimte wordt n.l. in beslaggenomen door de schilderijen van Van der Drift. In de gang is een interessante vitrine ingericht door de heer Harrie Linskens over „de Toer", een imposant hoofd deksel, kenmerkend voor de Venrayse vrouw van vroeger, die hem met veel waardigheid wist te dragen. Op de eerste verdieping treft men een aantal prachtige vitrines aan met voor werpen uit de steentijd, zoals pijlspit sen, klingen en krabbers, waarvan het oudste exemplaar dateert uit 50.000 jaar voor Christus. Uit de ijzertijd stamt een collectie ur nen, waaronder ook uit de Romeinse tijd. Munten uit het Venray uit vroeger eeuwen is een trots bezit van het mu seum, zoals een munt, die tussen 1394 en 1402 onder Reinoud IV in Venray werd geslagen. Verder zijn er munten te zien uit de 14e de tot de I7de eeuw. De schutterijen en gilden zijn verte genwoordigd met oude patroonsplaten en gildezilver. Aan religieuze kunst ziet men o.m. kandelaars uit de 17de en 18de eeuw. Tevens is er een ivoren z.g. „Pax-ta- blet" uit de 14de eeuw met een afbeelding van de drie koningen. Oook kan men kennisnemen van de produkten van de Venrayse glasbran- derskunst uit de achttiende eeuw. EDUCATIEVE TAAK Het nieuwe Venrayse museum is een bezit van de gemeenschap en is bepaald niet tot stand gekomen als een persoon lijke hobby van enkelen. Uitdrukkelijk kan worden gezegd, dat het museum meer is dan een bewaarplaats van his torisch materiaal. Het heeft n.l. een belangrijke, op het publiek gerichte taak. Vandaar, dat er naar gestreefd wordt veel aandacht te geven aan het educatieve werk, door presentatie en documentatie. - In de afgelopen maanden heeft het inwendige van het Freulekeshuus een ware metamorfose, ondergaan, waar door niets meer herinnert aan de oorspronkelijke taak van het gebouw: woonruimte voor „jonge juffrouwen" en in de laatste jaren van enkele zusters Ursulinen. Wanden en vloerbedekking zijn in een rustige kleur gehouden terwijl de verlichting met spots het echte museum- karakter aan de verschillende ruimten geeft. In ieder geval mag worden gezegd, dat het nieuwe Venrayse museum een belangrijke aanwinst betekent voor het moderne Venray. De heer W. Willemsen zal optreden als beheerder van het Venrays museum. (Zie verder elders in dit blad.) Mede door het steeds teruglopende aantal reizigers op de autobus-lijndiens ten ir. en rondom Venray is in opdracht van de Zuidooster en de Gemeente Venray door de Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer een onderzoek verricht naar de mogelijke verbeterin gen van de busbediening in en rond Venray. Enkele „verlangens" die er leefden (om niet van knelpunten te spreken) zijn o.a. de ontsluiting van Landweert, treinaansluiting vanaf de Maasdorpen, treinaansluiting vanaf Venray op Inter Citydienst in Helmond, verbeterde aansluitingen bij ziekenhuizen en ver hoogde frequentie voor de plaatsen Overloon, Maashees, Well en Geyste- In nauwe samenwerking met de Gemeente Venray is getracht een dienst regeling te ontwerpen waarin o.m. bo venstaande problemen verbeterd kon den worden. LANDWEERT De bediening van Landweert vergt - zonder de bediening elders in Venray aan te tasten - de inzet van een extra bus. (tot en met 24 december) ELKE WEEK WEER NIEUWE AANBIEDINGEN Gezien het op dit moment geringe reizigers potentieel van de wijk Land weert en de kosten die met inzet van een extra bus gemoeid zijn is deze mogelijk heid, tegen de achtergrond van een verslechterde economische situatie, niet haalbaar met ingang van dienstregeling 23 mei 1982. De in de commissie voor verkeer gedachte ontsluiting van Landweert inclusief het industrieterrein aan de Maasheseweg zal dus nog wel op zich laten wachten. De reizigers uit Land weert moeten tot zo lang gebruik maken van de bushalte bij St. Servatius. HELMOND STATION Een veel gevraagde wens gaat met de nieuwe dienstregeling van mei 1982 yvel in vervulling: de aansluiting op het Inter Citynet vanaf station Helmond. Maar deze aansluiting (uurdienst) heeft enkele minder prettige gevolgen voor het bus- verkeer in BRUKSKE Het is namelijk noodzakelijk geble ken op de route naar station Venray via Brukske en terug naar Deume-Hel- mond enkele minuten tijdwinst te boeken. Dat heeft men kunnen bereiken door deze uurdienst niet meer over de rondweg te laten rijden, maar via de Henri Dunantstraat. Dat betekent dus dat de reizigers van het Brukske op de Henri Dunantstraat moeten opstappen. Deze busdienst, welke ook over Veltum rijdt, maakt daar maar een ..kleine lus", namelijk vanaf de Lang straat, Blauwververstraat, Veltumse Kleffen, Weg in den Berg, Langstraat. De andere busdienst (lijn 29) even eens een uurdienst van en naar het station, rijdt in Brukske wel via de rondweg. Deze dienst neemt ook in Veltum de „grote lus" via Westsingel, Veltumse Kleffen, Haammakerstraat, Weg in den Berg, Blauwververstraat, Langstraat. ZIEKENHUIS De uur-busdienst naar het ziekenhuis wordt alleen dusdanig verbeterd, dat de bus inderdaad bij het ziekenhuis draait. Lopen vanaf de Westsingel of Merse- loseweg is dus niet meer nodig. Ongunstig blijft het, dat de bussen 'n kwartier voor aanvang van het bezoek uur daar aankomen, en ook 'n kwartier De nieuwe vredepaal, die vorige maand met enig feestelijk vertoon werd geplaatst, op het punt waar de drie gemeenten (Venray, Oploo en Bakel) elkaar raken, werd vorige week door nog onbekende personen gestolen. De fraaie eikenhouten paal, waarin de drie namen van de gemeenten staan gesneden, werd ge schonken door de Venray se V.V.V. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het kerkdorp Vrede- peel. De paal moet met bruut geweld uit de grond zijn trokken. Het lijkt haast ondenkbaar dat daarvoor een luxe auto zou zijn ge bruikt, want de paal was verankerd in een voet van beton. De ankers en het beton werden ter plaatse achtergelaten. Met een lu xe wagen zou ook het ver voer van de paal door de onverlaten problematisch zijn geweest. De diefstal werd ont dekt door een kantonnier van de Provinciale Water staat die tweemaal per week daar passeert. Dins dag heeft hij de paal nog gezien, terwijl die donder dag verdwenen was. Zowel bij de Gemeente politie Venray als bij de Rijkspolitie in Bakel en Oploo werd direct aangif te gedaan van deze dief stal. De heren burgemees ters en de politie nemen deze diefstal zeer ernstig op. Dit heeft niets meer te maken met een carnavalistische grap of iets dergelijks, maar met pure verniel zucht. Er zal dan ook zonder aanziens des persoons tegen de daders worden opgetreden. Er mag een gerede twijfel over bestaan, of deze nieuwe vredepaal nog wordt teruggevonden. Ongetwijfeld zal het eikenhout min of meer ernstig be schadigd zijn en afgezien van die schadepost vertegenwoordigt deze vre depaal toch ook een stuk cultuur-histo rische waarde, welke niet in geld is uit te drukken. Op de foto: burgemeester Defesche, die bij het plaatsen van de nieuwe vrede paal als het ware met kennersblik de stand van de paal beoordeelt. RAMEN ROLLUIKEN BESTELLEN BELLEN 04780-88247 04709-4044 Langstraat 3 Venray voor het einde van het bezoekuur vertrekken.... En dat is lang niet ideaal. Een oplossing kan gevonden worden door gebruik te maken van de buurtbus. ANDERE BUSDIENSTEN Oirlo krijgt 'n twee-uurs-dienst met aansluiting op station Oostrum en Deur ne-Helmond De busdienst Roermond - Venlo - Horst - Venrav wordt zodanig verscho ven dat men aansluiting krijgt op de bus naar station Oostrum. De lijnen 26/28 (Overloon, Maas hees, Well, Wanssum, Geysteren) zijn in een twee-uurs omloop gebracht en wel zodanig dat er vanuit deze lijnen een uurdiemt ontstaat vanaf Venray-auto- busstation naar Venray ziekenhuis, en tegelijk weer aansluiting geeft op lijn 30 (Venray, Horst, Venlo). Tot 24 december a.s. loopt de grote tentoonstelling „Grafiek uit Limburg" in de schouwburg. Deze omvat niet minder dan 78 bladen in een zestal verschillende technieken. De tentoon stelling verheugt zich in een grote belangstelling. De onderwerpen boeien vele bezoekers: Limburgse landschap pen, dorpsgezichten, mensen en dieren. Diverse kunstenaars hebben op deze expositie reeds werk verkocht. Voor het volgend jaar heeft de Stichting Venrayse Kunstkring vier ten toonstellingen in voorbereiding. Begon nen wordt met een voorjaarstentoon stelling met werk van de Deurnese kunstenaar Frans Jacobs. De lente-ten- toonstelling brengt foto's van vier belangrijke fotografen in de regio. De grote zomertentoonstelling zal de om vangrijke verzameling moderne kunst van de gemeente Helmond naar Venray brengen. Deze kollektie omvat ca. zeventig schilderijen en beelden en werd nog nimmer in zijn geheel tentoonge steld. De najaarstentoonstelling zal werk omvatten van de docenten van de Vrije Academie. Het voormalige Lyceum aan de Leun- seweg aan de St. Antoniusstraat heeft vele lokalen, grote en kleine-vertrekken. In een van de kleine vertrekken huist sinds verschillende maanden een en thousiaste groep jongeren, werklozen, die hun vrije tijd en hun hobby hebben besteed aan een alleszins perspectiefvol projekt. Gesteund en gesubsidieerd door de STUW is hun fotocursus uitgegroeid tot een meer dan amateuristisch gebeuren. De 6 leden (meisjes en jongens) zijn on der leiding van de fotograaf Hay Stult- jens begonnen aan een die-klankbeeld over de bakkerij en wat daarmee samen hangt. In een zeer interessante voorstel ling geeft men beelden van de opleiding voor bakkers in de LTS te Wellerlooi, beelden van bakkerij Pijpers aan de Grote Markt en beelden van de brood fabriek in Sevenum. Het geheel voor zien van een duidelijk gesproken woord, met achtergrondmuziek. Wij mochten als een der eersten deze dia serie bekijken de „premiëre" heeft plaats op 16 december en we zeiden het reeds: wat als hobby is be gonnen werd bijna professioneel uitge voerd! Ja, en wat gaat men nu met zo'n dia serie beginnen? Het is niet de bedoeling daar enige commerciële basis aan te geven. De serie wordt als (beroepen) voorlichtingsmateriaal beschikbaar ge steld aan scholen en het arbeidsbureau. De makers van deze serie zijn er van overtuigd dat ze hiermee in een behoefte voorzien. Nu men deze eerste serie tot tevreden heid heeft samengesteld, gaan de gedachten uit naar een klankbeeld over het beroep van analist(e). De eerste kontakten zijn al gelegd. Het belooft een moeilijk werkje te worden, want er zijn nogal enkele richtingen in dit vak, medisch en chemisch, maar die zijn ge lukkig in Venray en de regio te vinden. Natuurlijk zocht men die beroepen uit, waarin nog 'n boterham te Ons artikel, vorige week in dit blad, over de hulp aan Polen middels de familie Pijpers in Oostrum, heeft zeer vele reacties opgeroepen. Jammer alleen, dat daarmee iemand werd lastig ge vallen, die met de hele zaak niets van doen had. Het zetduiveltje speelde ons namelijk parten, en wij plaatsten een verkeerd tele foonnummer....De abonnee van dat nummer was echter zo vriendelijk het juiste telefoon nummer door te geven. Dank U! Het stemt hoopvol dat deze aktie bij het publiek gunstig is aangeslagen. De familie Pijpers heeft vele toezeggingen gekregen. Voor hen die nog kontakt zoeken en ook willen bijdragen, hier nogmaals het adres én het juiste telefoonnummer: Valkenkampstraat 12, telefoon 04780-83825. In verband met die aktie Hulp aan Polen willen wij ook even wijzen op de„Kleding inruilaktie voor Polen" welke Berden Gro testraat deze week organiseerde m.m.v. „Oostpriesterhulp". Zie hiervoor de advertentie in dit blad. Tot en met zaterdag kunt U er uw gebruikte kleding inruilen. Zoals wij reeds eerder berichtten werd onlangs de heer Johan Loonen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tegelijkertijd ontving hij de gouden draagspeld van de LLTB. Het bestuur van de LLTB afdeling Heide vindt beide onderscheidingen meer dan voldoende aanleiding om de heer Loonen een receptie aan te bieden. Deze zal plaats hebben a.s. zondag 13 december van 1115 tot 13.00 uur in het Gemeenschapshuis De Gelderkoel te Heide. Zoals reeds eerder aangekondigd reci- pieert a.s. zondag 13 december het bestuur en de drumband van muziek vereniging „Ons Genoegen" te Oirlo. Een receptie omdat dit jaar door de drumband een dubbel succes werd be haald, n.l. op het Federatief Drum bandconcours in Ysselsteyn, en op de Limburgse kampioenschappen, welke onlangs in de Wetteling werden gehou den. De receptie wordt gehouden in zaal De Ruif van 11.00 tot 12.30 uur. GEEFGOUDKADO EN ZIE HET ZELE GROTESTRAAT 2 VENRAY verdienen valt. Het heeft geen zin 'n dia-serie samen te stellen over bijvoor beeld de bouwvakkers.... Werklozen zijn er al genoeg. Maar een dia-serie over verplegende en verzorgende be roepen zou bijvoorbeeld wel eens nuttig kunnen zijn. De jongelui die zich heel deftig de Audio Visuele Groep Venray noemt, vinét het maken van zo'n reeks zeer in teressant. Ze moeten daarvoor bedrij ven, instellingen en scholen bezoeken om er hun dia's te (mogen) maken. Daarbij maakt men kennis met de ar beidsomstandigheden, welke er zo in de regio zijn. En dat is zelfs voor hen dik wijls iets heel nieuws. Het uitzoeken van de dia's, het samenstellen van de serie, het schrijven van de tekst en het op band zetten van het gesproken woord en de muziek, dat vindt allemaal plaats in een van die vertrekken in het oude Ly ceum: jAntoniusstraat 3a. Geïnteresseerde werkloze jongeren, met interesse voor fotografie, of zij die 'n vlotte leuke tekst kunnen maken, zijn in dit groepje van harte welkom. De club heeft 2 vaste middagen in de week de beschikking over het lokaal: dins dags en donderdags van 1 tot 4 uur. Op andere dagen zijn ze dikwijls alleen of samen op pad om hun hobby op nuttige wijze dienstbaar te maken.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1