HULP AAN POLEN Verkeerscontrole voor herhaling vatbaar Gemeente houdt opruiming VOLKSTUINTJE STIENSTRA MODEHUIS EX ALCOHOL CONTROLE UNIEK SUSKE WISKE ALBUM Uniek in Limburg WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING UlftlDAV VEN llll I hypothek lMr, d'ouwe moestuin 5B1 dom melskens IVestofVint WAT DOET GOUD VOOR EEN VROUW? JUWELIER VERLINDEN VENRAYS MUSEUM GAAT OPEN Aid Venraodse lëre- priesvoor J. Jeuken INBRAKEN ZIEKENOMROEP in de Grotestraat St. Nicolaas in de Grotestraat LEERLINGEN BOUWPLAATS IN LANDWEERT POL-PROJEKT GESTART VRIJDAG 4 DECEMBER 1981 Nr. 49 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- ieder van u zal wel iels gehoord heb ben of gelezen over de vele hulpakties, die in Nederland georganiseerd worden voor de mensen in Polen. Al enkele jaren hebben de familie van den Broek uit St. Oedenrode en de familie Pijpers uit Oostrum hun vakantie doorgebracht in Nowy Klincz, 'n klein dorpje van zo'n 70 gezinnen, 50 km ten zuiden van Gdansk. Zij logeerden daar bij de burgemeester en zijn familie. Toen Jack en Marianne Pijpers hoorden hoe slecht de toestand in Polen was besloten ze om het eerste weekend van de herfstvakantie erheen te gaan en zoveel mogelijk levensmiddelen, zeep en waspoeder en warme kleren mee te nemen. Will van den Broek, een zus van Marianne Pijpers, kwam op het idee om een beetje aktie te gaan voeren in St. Oedenrode en bij vrienden en beken den. ,,Wat zou het fijn zijn als we iedereen in dat dorpje wat konden geven!", zei ze. Niet te geloven. Iedereen reageerde zo spontaan en gul, dat ze inderdaad rijk beladen zouden kunnen vertrekken. In vergelijking met de grote hulpcomi tés was het natuurlijk maar een kleinig heidje, maar zij waren zo gelukkig om deze geschenken, het resultaat van on geveer twee weken aktie, zelf naar Polen te mogen brengen. Daar gingen ze dan op 16 oktober met twee volle auto's, imperials en grote aanhangwagens! Een reis van ir 1100 km stond hun te wachten. Op zaterdag 17 oktober arriveerden zij, zonder tegenslagen, op de plaats van bestem ming: op de boerderij van de burge meester van Nowy Klincz. En dat ze welkom waren.... nou dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Tranen van vreugde vloeiden alom. Ze waren moe, doodmoe. Na een reis van 22 uur, zonder te slapen, met de nodige spannningen. Ze gingen bijtijds naar bed om op zondag fit te zijn voor de grote uitdeling. Maar toch, slapen konden ze nauwelijks, want in gedach ten waren ze steeds bij de Poolse problemen en voor dag en dauw waren ze in de schuur bezig 70 draagtassen tevullen. Voor ieder o.a. een stuk kaas, macaroni, rijst, erwten, koffie, thee, melkpoeder, 'n rookworst, toiletzeep, wat blikken en zeeppoeder. Het was net een klein inpakfabriekje en de gastheer en zijn gezin konden hun ogen niet ge loven. Ook zijzelf stonden er eigenlijk van te kijken wat ze allemaal bij zich hadden!!! Om ongeveer 11.00 uur werd begonnen met het afleveren van de tassen bij de gezinnen. De dankbaar heid van de Poolse mensen is niet te beschrijven. Vooral de zeeppoeder en toiletzeep waren erg welkom. Al weken lang had men dit niet kunnen krijgen en daarvóór met mondjesmnaat. Stel je voor, niet jezelf of je kleren te kunnen wassen! Het was ontroerend hoe men zijn dank wilde uiten. Zoals op een plaats, waar een vrouw een prentje van de OOSTRUMS ECHTPAAR VRAAGT MEDEWERKING VAN ONZE LEZERS Op verschillende plaatsen in ons land, maar ook daarbuiten, zijn grote akties op touw gezet om de bevolking van Po len te helpen in hun noodsituatie. Het deed ons goed dat wij van een Oostrums echtpaar, de 37-jarige PTT ambtenaar Jack Pijpers en zijn evenoude echtge note Marianne van den Broek mochten vernemen dat zij op geheel spontane wijze voor de bevolking van NOWY KLINCZ al een aktie ontketend had den, maar nu eigenlijk aan het einde van hun vermogen waren. Wij laten in extenso volgen hun eigen verhaal. De door het echtpaar reeds ondernoemen aktie wordt in nauwe samenwerking met de in St. Oedenrode wonende zuster van mevr. Pijpers gevoerd. In St. Oedenrode heeft die aktie een behoor lijk succes opgeleverd maar wij zijn er van overtuigd dat onze lezers niet achter zullen blijven en het adres aan de Val- kenkampstraat in Oostrum weten te vinden. Zekerheid is in ieder geval dat de goederen ter bestemder plaatse zullen worden afgeleverd. Wij houden u op de hoogte. Poolse paus Johannes Paulus II van de muur haalde om aan Will v. d. Broek te geven. Maar alleen dit te mogen meemaken was genoeg beloning voor Jack en Marianne Pijpers en Will van den Broek en haar zoon Jan Hein. Zij zijn blij, ge lukkig, dat ze dit hebben kunnen doen. Er is nergens iets aan de strijkstok blij ven hangen, want ze hebben het zelf op de plaats van bestemming gebracht. Ze hebben dan ook het voornemen met Pasen weer een paar dagen te gaan en weer zoveel mogelijk mee te nemen. Dat kan natuurlijk als iedereen hun blijft helpen. Zoals het er nu naar uit ziet, zit dat wel goed. De aktie in St. Oedenrode loopt nog steeds erg goed. Er is zelfs een vrachtauto met twee chauffeurs beschikbaar gesteld om nog voor Kerstmis naar Polen te rijden met veel warne winterkleren, voedsel en andere onmisbare dingen. Daarom doen Jack en Marianne Pijpers ook een beroep op u. Wie bereid is houdbare le vensmiddelen of zeeppoeder af te staan voor Polen kan dit bezorgen bij de familie Pijpers, Valkenkampstraat 12 in Oostrum. Ook financiële bijdragen zijn erg welkom, zodat ook de meest dringende medicamenten gekocht kun nen worden. Zou u meer inlichtingen willen hebben, bel dan 04780 - 83835. HELP ONS!!!! Namens de mensen in Polen, hartelijk dank. Bij de eerder gedane uitreiking van goederen, waarover in het verhaal sprake is, staat op de foto aan de linker zijde de burgemeester van die plaats, in het midden de dankbare ontvanger en rechts de 45-jarige Will v. d. Broek uit St. Oedenrode. Stienstra Venray BV, Patenstraat 19, tel. 04780-8 '^HEl Makelaars in onroerende goederen I Wi| verzorgen voor u: koop en verkoop- J huur en verhuur- taxaties- bouwprojektontwikkeling- hypotheken- verzekeringen- beheer In de eerste drie weken van november zoals uitvoerig aangekondigd werd door een aantal garagebedrijven in Venray en omgeving gelegenheid gege ven om gratis banden, verlichting, ruitenwissers en uitlaten te laten contro leren. Wilde men ook het remsysteem laten' controleren, dan kon dat gebeu ren, zij het tegen betaling. In totaal hebben in die weken ruim 2400 autobezitters gebruik gemaakt van deze service. Naar schatting zou ongeveer 6°/o van de ter keuring aangeboden auto's gebreken vertonen op het gebied van banden, verlichting, ruitenwissers en uitlaten. Er werden ook een aantal auto's ter keuring aangeboden waarvan de carros- speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 Op zaterdagavond en nacht, tot in de vroege morgenuren van zondag, hield de Venrayse politie op drie verschillende plaatsen een alcoholcontrole met ge bruikmaking van het nieuwe ademana- lyseapparrat de z.g. „alcocontrol". Dat apparaat is ter vervanging van de bekende blaaspijpjes. Nu kunnen de kontrolerende politiemannen snel een meer betrouwbare indicatie van alco holgebruik vaststellen. Voor een 24-ja- rige bestuurder afkomstig uit Wanssum betekende dat hem de bloedproeven moesten worden afgenomen. Voor twee bestuurders van een personenauto en een bestuurder van een bromfiets bleef het bij een rijverbod. Deze grootscheepse alcoholcontrole leverde niet meer resultaat op, in verschillende weekends is de respons groter. Of het slechte weer de oorzaak is geweest, dat er minder processenverbaal en rijverboden moesten worden opge legd kon niet worden vastgesteld. Deze controle werd mede in samen werking met het personeel van de "SWOV" Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid", gehou den. Dat personeel doet onderzoek om de rijgewoonten-en drinkgewoonten van de bestuurders vast te stellen, uiteraard op geheel vrijwillige basis. Wet zes je, Wiske Kik een klevertjevjfSetoor jd dat het eelt/k tnenst1 EN GRATIS BU UW KLEURENFOTO'S: Alleen in december. Lever dus snel uw kleurenfilm in bij VENRAY SCHOOLSTRAAT 15 Een Presto Print fotovakman daar krijgje ook adviezen van. serie zodanig was dat die auto's alleen voor de sloop geschikt waren en niet meer op de weg thuis hoorden. Na afloop van de gratis autoservice hield de Venrayse politie vorige week de aangekondigde controle-aktie. Die hield in, dat er geen waarschuwingen werden uitgereikt, maar processenverbaal. In totaal werden aan de aktie slechts 180 manuren besteed. Gezien de slechte weersgesteldheid moest die aktie meer malen onderbroken worden en zelfs worden uitgesteld o.a. op de vrijdagse koopavond. Gecontroleerd werden: 4 trekkers met oplegger, 10 vrachtauto's met aanhang wagen, 21 vrachtauto's, 19 bestelauto's, 833 personenauto's, 6 motoren, 59 bromfietsen, 11 fietsen, 26 landbouw werktuigen en 3 taxi's. Van de 833 gecontroleerde personen auto's bleken er 77 in ieder geval in een garage voor keuring te zijn geweest. Drie auto's werden in verband met tech nische gebreken in beslaggenomen. Terzake defecten aan verlichting wer den 39 processen verbaal opgemaakt. 19 Processenverbaal voor gebreken aan remmen en uitlaten; 7 processenverbaal werden opgemaakt terzake gladde banden en 1 procesverbaal in verband met het niet goed functioneren van de ruitenwissers. Voor andere overtredingen als het rijden door rood licht, geen rijbewijs, geen kentekenbewijs, werden in de aktieperiode 12 bestuurders procesver baal aangezegd. Tijdens deze aktie werd meermalen de vraag gesteld aan de politiemensen of opgesneden herprofilering van banden toegestaan is. De Wegenverkeerswet is duidelijk daarin: bij personenauto's en daardoor voort te bewegen aanhang wagens is geen herprofilering van banden toegestaan. Bij vrachtauto's, trekkers, aanhang wagens is herprofilering toegestaan mits de mogelijkheid daartoe op de band is aangegeven door de aanduiding RE- GOOVABLE. Het aanbrengen van de herprofilering mag alleen dan geschieden volgens de instructies van de fabrikant van de banden en met de daarvoor geëigende apparatuur. Na herprofilering mag het karkas niet zijn beschadigd en mag geen loslaten van het loopvlak of de zijvlak ken optreden. Al met al blijkt dat opsnijden van banden van personenauto's (althans het gebruik daarvan) verboden is. Het is jammer dat er bedrijven zijn die zich toch voor herprofilering van banden beschikbaar stellen. Volgens inspecteur Sietsma van de Venrayse gemeentepolitie lijkt het een goede zaak, dat deze aktie, in samen werking met de Venrayse garagebedrij ven een vervolg zal krijgen. In die geest vinden er reeds onderlinge gesprekken plaats. Inspecteur Sietsma verklaarde ons desgevraagd dat de politie zal blijven doorgaan met hun aktie Venray ver keersveiliger te maken. Het percentage auto's dat niet in orde blijkt te zijn, geeft daar alle aanleiding toe. Ook de verlichting van rijwielen is nog lang niet in orde. Maar zowel de fietsers als de automobilisten weten nu, dat de politie het niet bij een één-weekse aktie laat zitten en door zal blijven gaan met controleren en verbaliseren.... De gemeente heeft in Brukske en Landweert- een inventarisatie gehouden van strookjes grond die buiten de woningkavels liggen. Gewoonlijk zijn dat hoekjes en strookjes die buiten de haakse maat lagen, danwel door de plannenmakers buiten de bebouwde kavels gehouden werden, omdat die kavels anders te groot zouden worden. Het laat zich aanzien dat het in onze gemeente om honderden stroken grond gaat, waarvan sommigen van behoor lijke omvang. Deze stukjes grond zijn eigendom van de gemeente, die er in feite niets mee doet. Ook voor openbaar GEEF GOUD KADO EN ZIE HET ZF.l .E GROTESTRAAT 2 VENRAY Volgende week vrijdagmiddag 11 december zal de nieuwe vestiging voor het Geschied- en Oudheidkundig mu- sem Venray, in het Freulekeshuus aan de Eindstraat, officieel worden geopend door burgemeester Defesche. De openingstoespraak zal in de ont vangsthal van het raadhuis worden uitgesproken. Eveneens een door de gemeentearchivaris dr. H. Camps te houden inleiding over leven en werken van J. A. van der Drift, een 19e eeuws landschapschilder. Van der Drift heeft menig schilderij van Venray vervaar digd. Een 40-tal werken van zijn hand zullen in het nieuwe museum worden tentoongesteld. Een van de ruimten in dit nieuwe museum zal trouwens steeds voor kunstexposities gebruikt worden. Volgende week komen wij uitgebreid op het nieuwe Venrayse museum terug. Er blijkt grote belangstelling te bestaan voor het huren van perceeltjes grond voor het inrichten van volkstuin tjes. De toenemende werkloosheid en de daarmee gepaard gaande méér vrije tijd, zal daar ongetwijfeld niet vreemd aan zijn. In Oirlo heeft de gemeente een onrendabel stuk grond langs de spoor lijn voor dit doel beschikbaar gesteld. De verdeling c.q. verhuur liet ze aan de Dorpsraad over. Na aanvankelijk enige strubbelingen en mindere belang stelling blijkt men thans voldoende inte- resse voor dat plan te krijgen. Onlangs vergaderde de AAW/WAO kontaktgroep over 't onderwerp 'volks tuintjes'. De opkomst en de belangstel ling daarvoor noemde men geweldig. Ook ten gemeentehuize ontvangt men regelmatig aanvragen. Alle aanvragen zijn tot op heden kunnen worden gehonoreerd. Het'gaat dan telkens om percelen van 100 tot 150mJ, b.v. in plan Brabander, die voor 20 ct. per mJ verhuurd worden. Op deze percelen mogen echter geen huisjes of bergingen worden geplaatst. In de commissie voor openbare wer ken stelde de heer J. de Bruyn voor, de nu onverkoopbare bouwgrond in Vlak water II en Westeinde als volkstuintjes te gaan verhuren. Commissievoorzitter J. Loonen, voelde daar wel wat voor. Het zal in ieder geval bekeken worden. Of men „ergens" een groot stuk landbouwgrond kan vinden, waarvan meerdere volkstuintjes gemaakt kunnen worden, en waarop kleine bergingen en schuilgelegenheid geplaatst mogen wor den, is nog niet duidelijk. De gemeente wil er wel naar uitkijken.... groen zijn ze dikwijls niet te gebruiken. Wie ze wel gebruiken, zijn de bewoners van de aangrenzende woningen. Er blijkt zoveel belangstelling voor te bestaan dat de gemeente nu in Brukske en ook in Landweert (waar intussen al ruim 10 strookjes grond „overbodig" bleken) deze stukjes grond gaat verko pen. Als dit aanslaat, wil men voor en na ook in de andere bestemmingsplan nen dergelijke opruimingen houden, en de gronden verkopen of verhuren. De verkopen zullen geschieden aldus het gemeentelijk voorstel tegen de normale kavelprijs ter plekke. Ver- huur.voor slechts 5,— per strookje per jaar. Tegen dit laatste protesteerde in de commissie voor openbare werken, mevr. Klerk-Jans. Zij vond die prijs 'n lachertje. „Daarmee krijgt men de administratiekosten nog niet betaald", zo stelde zijDe overige commissieleden moesten haar gelijk geven, en dus werd de voorgestelde huurprijs verhoogd tot ƒ10,-. De feitelijke winst voor de gemeente is, dat men van het onderhoud van deze strookjes af is. Genoemde inventarisatie heeft ook duidelijk gemaakt, dat er tientallen strookjes grond klandestien in gebruik zijn genomen. Die perceeltjes worden dus in de nabije toekomst gelegaliseerd. Anders is het met de stukjes grond die men klandestien in gebruik heeft genomen, maar die voor de gemeente 'n funktie hebben,'bijvoorbeeld als open baar groen, Die stukjes grond worden nu definitief teruggevorderd. En dan zijn er nog stroken grond waarin leidingen begraven liggen. Ook voor deze stroken heeft men belangstel ling. De gemeente kan die echter niet verkopen, noch verhuren. Gegadigden kunnen deze wel gratis in bruikleen krij gen. Dat verkoop c.q. verhuur van deze grondperceeltjes niet altijd zal lukken, bleek al tijdens de vergadering van de commissie voor openbare werken. In Ysselsteyn ligt b.v. een 2 meter brede strook grond, 30 meter diep, langs een woning, waar intussen een flink opge schoten haag de grens tussen de percelen vormt. Voor die strook grond bestaat geen belangstelling. Voorgesteld werd er maar „gemeentelijk groen" van te maken. Stockcarracing de Peeldrivers heeft van de gemeente Venray een stukje grond kunnen huren waarop zij een permanent circuit voor radiografisch bestuurde stockars nogen aanleggen om er bondswedstrijden te organiseren. Het terrein is gelegen op de hoek Smakterweg-Paul Burgmanstraat. Vorige week zaterdag is men in eigen beheer begonnen met het egaliseren van het terrein, waarop straks een bitumen baan zal worden aangebracht. Het mag als een unicum in onze provincie genoemd worden, dat een Stockcarracing de beschikking krijgt over een eigen baan. In een eind vorige week gehouden bijeenkomst van Veldeke Venray werd aangekondigd dat de Aid Venroads Iërepries 1981 zal worden toegekend aan de heer Johan Jeuken. Zoals bekend is de heer Jeuken, oud-Venrayer - een verwoed zondagschilder, die veef uit zijn Venrayse jeugd op verdienste lijke wijze op het linnen doek schilder de. De datum waarop deze prijsuitreiking zal plaatshebben wordt nog nader bekend gemaakt. Op deze vergadering werd ook het boekje „Kruumels van en boeretoffel" van Teng Bots uit Oirlo aangeboden. Verder werd er uitvoerig gedebatteerd over „naoberhulp", de vroegere buren hulp, die zo niet verdwenen, dan toch sterk verminderd is. Het boekje is inmiddels bij de plaatselijke boekhandelaren verkrijg baar. - Door een oud-inwoner van Venray, thans wonende in Grave, werd ander maal aangifte gedaan van inbraak in zijn in Venray leegstaande woning. In die woning waren diverse vernielingen aangericht. - Bij de politie werd aangifte gedaan van inbraak in een kleedlokaal aan het sportpark „De Wieën". Een ruit was nield en enkele sleutels ontvreemd. In de berging werd eveneens een ruit ver nield. -Aangifte werd gedaan van inbraak in een café aan de Poststraat. Door het in gooien van een ruit van de nooddeur was toegang verkregen. Er werden 700 gulden aan rijksdaalders en 510 gulden aan papiergeld gestolen. - Door het inslaan van een ruit aan de achterzijde van het gebouw werd toegang verkregen tot de bibliotheek aan de Julianasingel. Uit een niet afge sloten geldkistje werd een bedrag van 147,75 ontvreemd. Twee lichtkoepels op het platte dak van het gebouw werden vernield aangetroffen. Verrassende St.-Nicolaas- aanbiedingen mooie wollen winterrokken 69,- 79,- 89,- witte en gekleurde overhemdblouses met dubbele manchet 35,- twee voor 60,- sportloden wintermantels kleuren groen en bruin 289,- Meesstraat 14 Grotestraat 53 Venlo Venray 077 12351 04780-82881 Vandaag, donderdagavond en ook vrijdagavond zal de Venrayse Zieken omroep tijdelijk standplaats nemen in de voormalige Koffiebar naast slagerij Scholten in de Grotestraat. Tijdens beide koopavonden wordt het publiek in de gelegenheid gesteld een plaatje aan te vragen voor familie of kennis in een van de Venrayse verpleeginrichtingen. Desgewenst mag men ook zelf de muzikale groet aankondigen. Geïnteresseerden doen er dus goed aan op een van de beide avonden even binnen te wippen. Evenals vorig jaar heeft St. Nicolaas de personeelsvereniging van Inalfa laten weten, dat hij behalve het bezoeken van de kinderen van de leden van de per soneelsvereniging ook nog een bezoekje zal brengen aan de Grotestraat. Hij denkt met zoveel plezier terug aan de ontvangst van de kinderen vorig jaar in de Grotestraat, dat hij dit bezoek wil herhalen. Hij hoopt op vrijdag 4 december tussen 19.00 en 19.30 uur veel kinderen te ontmoeten. Aleen Piet heeft minder prettige herinneringen aan vorig jaar in de Grotestraat. Hij kreeg van de politie een bekeuring omdat hij Sint met de auto door het wandelgebied reed. Dat kostte hem een boete van 300 pepernoten..., die hij overigens met een lachend zwart gezicht betaalde, Het Aannemingsbedrijf Verhoeven is er wederom in geslaagd een leerlingen bouwplaats in te richten. Ditmaal in het bestemmingsplan Landweert, fase II. Volgende week donderdag zal dit pro- jekt met een kleine ceremonie voor de leerlingen worden opengesteld. Dat zal geschieden door drs. A. Jacobs, hoofd- ingenieur-direkteur van de P.D.V. Deze leerlingenbouwplaats maakt deel uit van een projekt van 175 woningen dat daar door Aannemings bedrijf Verhoeven wordt gebouwd. Oud-minister Albeda heeft vrijdag het POL-projekt aan de Maasheseweg het startsein gegeven, waarmee een 20- tal jongelui in dit projekt de kans krijgen zich in 4 jaar tijd tot zelfstan digen op te werken. In zijn openingswoord gaf de oud bewindsman aan de aanwezigen niet alleen een college over het begrip werken, maar hij stelde ook, dat vanwege onze welvaartsstaat, bepaalde arbeidsintensieve taken en diensten ver dwijnen, omdat ze onbetaalbaar ge worden zijn. Hij vond het helemaal niet vreemd dat klussen, onderhoudsdiens ten en andere karweitjes „zwart" worden uitgevoerd. Overigens was Albeda bepaald niet optimistisch. De stelling dat nulgroei tot herstel van de economie zal leiden, zag hij niet zo zitten, evenmin als dat deeltijdarbeid de oplossing zou bren gen.... Burgemeester Defesche wees op de projekten welke er in Venray en de regio zijn opgezet, om de jeugdige werklozen aan 'n baan te helpen. Daarmee zijn goede resultaten bereikt. Eenzelfde succes wenste hij het POL- projekt toe, maar het is een experiment en dat mag desnoods mislukken....

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1