Inzegening nieuw kruis - eschouwingen Goede opvang van Yietnamezen in Venray 16 Leenenl WERU WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING !D PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER d'ouwe moestuin OPEN DAG POL WERKPLAATS DIA-SHOW OVER INDONESIË grandioze St. Nicolaas- aanbiedingen PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING IN OIRLO WAT DOET GOUD VOOR EEN VROUW? JUWGLIGR VGRLINDGN Mevr. Poels-Peters niet meer terug in Provinciale Staten De Vlasbloem" speelt in de Schouwburg IRIJDAG 27 NOVEMBER X981 Nr. 48 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN ITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Vier fraktievoorzitters hebben dins- agavond de gemeentebegroting voor 982 aan algemene beschouwingen nderworpen. En direct mag hieraan lorden toegevoegd, dat de frak ties het jt jaar ondanks de slechte economi se situatie het niet zo moeilijk lebben gehad als vorig jaar. Bij het opstellen van de begroting za- en het college en de gemeentelijke fi- anciële experts met het grote pro- ileem, dat in 1982 aanzienlijk minder akomsten uit het gemeentefonds te ver lachten zijn. Daarom werd een omvangrijke be- uinigingsoperatie uitgevoerd. In eerste astantie binnen het gemeentehuis waar iwaar werd gesneden in de budgetten an de verschillende afdelingen. Daar naast was er niet te ontkomen, dat verschillende tarieven met het door de ninister toegestane percentage omhoog noesten. Uiteindelijk slaagde men er dan in om de begroting voor het dienstjaar 1982 sluitend te maken. Maar dat betekent dan wel, dat de onroerendgoedbelasting met 6% omhoog moet en dat als het zwaard van Damocles nog een extra verhoging van deze belasting met 3,75% de burgers van Venray boven het hoofd hangt. De algemene bewschouwingen kregen larom dit jaar een ander karakter dan die van vorig jaar. Toen kronkelde de raad zich in allerlei bochten om te voorkomen, dat de burgers van Venray met een forse belastingverhoging zouden worden ge confronteerd. Eensgezind narp de ge meenteraad toen een aantal maatregelen waardoor enerzijds het snoeimes danig werd gezet in een groot aantal uitgaven en anderzijds geprobeerd werd meer in komsten voor de gemeente te verwer- in. Dit jaar lag de zaak duidelijk anders. Door de bezuinigingsoperatie vooraf door het college, behoefde nu de gemeenteraad geen forse ingreep meer ite doen. Men concludeerde, dat bijna alle overbodige of minder noodzake lijke uitgaven af waren geschrapt. ,Alle sprokkelhout is gerooid, in de toekomst moeten de bomen gekapt wor den", beeldspraakte mevr. H. Poels- Peters in de termen van de houthak kersclub", die zijn sporen in de begroting 1982 duidelijk had achterge laten. Waarmee natuurlijk niet gezegd is, dat nu de gemeenteraad straks bij de be grotingsbehandeling in december zon der meer „ja" zal zeggen tegen het door b. en w. opgestelde huishoudboek van de gemeente. In alle algemene beschouwingen was wel te beluisteren, dat men zich in grote lijnen kan verenigen met de financiële voorstellen. Maar ook was te beluiste ren, dat men er weinig voor voelt door een sterk (onroerendgoed)belastingver- hoging de gemeentelijke last af te wentelen op de burgers van Venray, die zelf al door allerlei omstandigheden de broekriem strakker moeten aanhalen. Na afloop van het in totaal twee uur en een kwartier algemeen beschouwen van de begroting, werd duidelijk, dat de raad in zijn totaliteit de financiële voor stellen van het college zal kunnen volgen. Uiteraard waren er verschilpunten. Om te voorkomen, dat de onroerend goedbelasting zal moeten worden ver hoogd van 6% naar 9,75% werden nu al enige bezuinigingen en mogelijkheden tot verhoging van de inkomsten op de gewone dienst aangedragen. De VVD-fraktie kwam daarbij op een bedrag van 121.725,— aan meer in komsten. De Kerkdorpenfraktie kwam met plussen en minnen op een bedrag van 187.494,— terwijl de fraktie „Sa menwerking" met wijzigingsvoorstellen 3.823,-J- aan de gewone dienst zou kunnen toevoegen. De P.v.d.A.-fraktie had geen exact lijstje van wijzigingen van de gewone dienst, maar benaderde kritisch de lijst van prioriteiten om zodoende aan eén sterke(re) verhoging van de onroerend goedbelasting te ontkomen. Dit deden overigens ook de andere frakties. 'Door het schrappen van een aantal posten uit de Prioriteitenlijst 1982 kwam „Samenwerking" op een bezui niging van 110.132,—. De Kerkdor penfraktie meende met het schrappen van een drietal prioriteiten 10.448,— te kunnen bezuinigen, terwijl de VVD- fraktie op een te schrappen bedrag van 15.368,kwam. De algemene conclusie na het beluis teren van de algemene beschouwingen mag zijn, dat de raadsfrakties er dit jaar In december 1980 zijn de eerste Viet namese bootvluchtelingen in Venray komen wonen. Geleidelijk aan zijn er daarna nog een aantal bijgekomen, en op dit moment wonen er 22 Vietname- zen in Venray, verdeeld over 10 huis houdens. Tijdig is onderkend, dat de opvang van deze mensen in de Venrayse ge meenschap de nodige aandacht ver dient. Op initiatief van de gemeente is daartoe een kerngroep ingesteld, die tot taak heeft de opvang van de Vietna- mezen zo goed mogelijk te regelen en te bewaken. In deze kerngroep hebben zit ting: de Woningbouwvereniging; het Arbeidsbureau; de Gemeentelijke So ciale Dienst, het R.I.M., het P.E.C., de Algemene Hulpdienst, en het Buurt werk. Om een goede opvang te realiseren, heeft de kerngroep Venrayse gastgezin nen geworven. Deze gastgezinnen fun geren als de direkte kontaktpersonen voor de Vietnamezen. De betekenis van deze gastgezinnen is enorm. Veel waar dering moet uitgesproken worden voor het vele werk dat deze gezinnen vrijwil lig verrichten. Zeker in de eerste maan den kost het de gastgezinnen zo'n 20 uur in de week om hun werk goed te kunnen doen. De gastgezinnen zijn de Vietnamezen behulpzaam bij de inrich ting van de woning, ze bezoeken samen met de Vietnamezen allerlei instanties, ze gaan samen met de Vietnamezen boodschappen doen. Ze komen als gastgezinnen éénmaal per maand bijeen om gezamenlijk ervaringen uit te wisselen, ze onderhouden een geregeld kontakt met de Vietnamezen en werken op basis daarvan mee aan de oplossing van allerlei kleine problemen en klus sen, die zich in het leven van alledag voordoen. Op verzoek van de Commissaris der Koningin komt de raad van de gemeente Vierlingsbeek a.s. maandag avond in vergadering bijeen. Besproken zullen worden de wensen die er leven ten aanzien van de nieuw te benoemen burgemeester van deze ge meente. Zoals bekend gaat de huidige burgemeester G. C. van Heusden bin nenkort met pensioen. De raadsvergadering van maandag avond wordt voorgezeten door wethou der A. v. d. Pas. Speciaal voor Philips, Erres, Aristona televisie bezitters QUICK SERVICE aan hüis. Voorrijkosten 20, Weekend service (zonder toeslag) T.A.R. Beethovenstraat 45 Venray televisie-service antenne-service stereo-service 3 maanden garantie Tel. 04780-85545 weer bijzonder veel werk van hebben* gemaakt. Waar men meende, dat dit nodig was, werd het beleid van b. en w. bekritiseerd, uiteraard de intentie de fi nanciële positie van de gemeente te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de burger. Overigens is dit de laatste begroting, welke de gemeenteraad in zijn huidige samenstelling te behandelen krijgt. Het is ook de laatste keer, dat het college van b. en w. in deze samenstelling - vóór 9 december - zal antwoorden op de bezuinigingsvoorstellen van de gemeen teraad. Op maandag 14 en dinsdag 15 decem ber a.s. wordt de begroting behandeld en dan zal blijken met welke financiële ruimte er het komende jaar kan worden gewerkt. Natuurlijk komen wij volgende week uitvoerig terug op de inhoud van deze (lange) algemene beschouwingen. Gelukkig mag vastgesteld worden dat in de meeste gevallen de Vietnamezen het goed met hun gastgezinnen kunnen vinden, en blij zijn met de hulp die van hen ontvangen wordt. In een aantal gevallen hebben de Viet namezen de weg naar het Venrayse ver enigingsleven al gevonden. Uiteraard is het niet, of onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een belangrijk struikelblok om je als Viet namees gemakkelijk te bewegen in de Venrayse gemeenschap. Vanuit de kern groep is het onderwijs in de Nederland se taal georganiseerd, dat onderwijs wordt uitgevoerd onder verantwoorde lijkheid van het P.E.C. Het onderwijs probeert de Vietnamezen zo ver te brengen, dat zij de aanname-procedure voor het Centrum voor Beroepsoriën tatie en Beroepsoefening (het C.B.B.) in Nijmegen met goed gevolg kunnen doorlopen. Daarmee komen we bij een, ook voor de kerngroep moeilijk oplosbaar pro bleem, dat zich bij de opvang van de Vietnamezen voordoet: het niet-hebben van werk. Zeker voor de alleenstaande, jongere Vietnamezen vormt het niet- hebben van werk een groot probleem. Het is een groot probleem om binnen een nieuwe gemeenschap te komen wonen, daar op grond van de taalpro blemen, en verschillen in kulturele achtergronden, moeilijk mee in kontakt te kunnen komen, geen werk te kunnen vinden, en haast gedwongen te zijn al je tijd ih je entje in je woning door te moe ten brengen. Ook voor de gastgezinnen is het niet eenvoudig in deze Situatie de Vietnamezen goed op te vangen. Vanuit de kerngroep zouden wij met name kleine bedrijven en instellingen willen wijzen op de mogelijkheid om middels een subsidie-regeling van het Ministerie van Sociale Zaken de Vietna mezen aan werk te kunnen helpen. In formatie hierover kunnen de werkge vers krijgen bij het Gewestelijk Arbeids- buro. MEER GASTGEZINNEN NODIG Op dit moment is de kerngroep bijpa door haar bestand aan vrijwillige gast gezinnen heen. Bij een eerste oproep om vrijwilligers voor dit werk hebben zich Mevrouw Kunen is een van de vrijwilligsters die de Vietnamezen helpen met onze taal bijna 30 gastgezinnen aangemeld. Ech ter, de praktijk heeft geleerd, dat zeker in de eerste maanden zo veel tijd van de gastgezinnen gevraagd moet worden, dat een groot deel van die vrijwilligers nauwelijks inzetbaar is als gastgezin. De vrijwilligers, die zich begin dit jaar opgegeven hebben, en die wel voldoende tijd vrij konden maken, zijn bijna allen ingezet. Nog steeds echter komen er Vietnamese gezinnen en alleenstaanden naar Venray. De ver wachting is dat medio 1982 - eind 1982 het aantal Vietnaraete huishoudens in Venray zal opgelopen zijn naar 16 huis houdens. Daarom zit de kerngroep dringend verlegen om nieuwe gastgezin nen. Mocht u zich geroepen voelen dit werk te doen, en heeft u voldoende tijd en energie, dan vragen wij u voor dit werk beschikbaar te zijn. U kunt u aan melden als gastgezin bij de: Algemene Hulpdienst Venray, Óverloonseweg 4, 5801 CV VENRAY, Tel. 04780-84163. Wilt u meer informatie over dit werk, dan kunt u daarvoor terecht bij: Buurtwerk Venray (dhr. Gerritsen) St. Ursulastraat 2, 5801 EN VENRAY. Tel. 04780-87357. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 Onder zeer veel belangstelling van de buurtbewoners van de Kruisstraat en de St. Antoniusstraat werd zondag j.l. het nieuwe wegkruis, op het punt waar beide straten samenkomen, ingezegend. Pastoor Barnhoorn van de Paters kerk leidde deze korte plechtigheid, waaraan de Koninklijke Harmonie Euterpe zijn gewaardeerde medewer king verleende. De pastoor was in zijn inleidend woord op de betekenis welke in vroege re jaren aan de wegkruisen en veldka- pellen werd gegeven; als plaats van her innering en bezinning dikwijls een plek van troost in veel nood. Het is aan ons, om die godvruchtige monumentjes van weleer in ere te houden. De heer Koos Swinkels, voorzitter van de werkgroep kruisen en veldkapel- len van Veldeke, dankte de velen die aan de heroprichting van dit kruis heb ben meegewerkt. Met name het aan nemingsbedrijf Verhoeven, dat zo be reidwillig was het kruishout te vervaar digen en te plaatsen. Hij herinnerde er aan dat in Venray nog zo'n 50 kruisen staan, welke de een meer, de ander minder onderhoud en herstel behoe ven. Dat kost geld, en daarvoor rekende hij graag op aller medewerking. Hij hoopte dat de buurt zal blijven zorgen voor passend onderhoud van dit nieuwe kruis. Een buurtmeisje mocht als eerste bloemen bij dit kruis neerleggen. Het voormalige kruis, dat vrij kort na de oorlog van deze plek verdween, werd in het begin van deze eeuw opgericht. Het corpus van dat kruis was niet meer terug te vinden. De heer Piet Hermans, heeft een nieuw corpus gegoten naar een zeer oud model, dat elders in onze ge meente een wegkruis siert. Het is dit jaar dertig jaar geleden, dat voor het laatst in onze gemeente een wegkruis werd opgericht. Dat was het kruis aan de Boshuizerweg, dat vorig jaar nog eens grondig gerestaureerd werd. De werkgroep kruisen en kapellen is voornemens binnen afzienbare tijd alle Venrayse wegkruisen en veldkapellen een goede opknapbeurt te geven, mits de financiën zulks toelaten. Men heeft voor dit doel een rekening geopend bij de Rabobank, waarvan wij regelmatig in dit blad een overzicht geven van de ontvangen bijdragen. Om dit herstel geen jarenlange slepende zaak te laten worden, heeft men een vrij simpel idee ontwikkeld, waardoor het mogelijk zou zijn dat op vrij korte termijn alle veld kapellen en wegkruisen grondig worden hersteld. Indien dit idee te verwezen lijken is, zullen wij daarover nader berichten. RAMEN en ROLLUIKEN BESTELLEN BELLEN 04780-88247 04709-4044 Langstraat 3 Venray Vandaag, vrijdag 27 november zal de werkplaats van het pol-projekt aan de Maasheseweg 63 officieel ingebruik worden genomen. Het woord zal dan worden gevoerd door oud-minister dr. W. Albeda, die in de voorbije regeringsperiode verant woordelijk was voor het tot stand komen van de E.A.J.-regeling, volgens welke dit projekt gesubsidieerd wordt. Eveneens zal burgemeester mr. H. Defesche bij deze gelegenheid het woord tot de genodigden richten. Zoals intussen bekend mag zijn, staat POL voor Praktijk Oriënterend Leren een werkplaats voor een twintigtal werkloze jongeren die opgeleid worden om over 4 jaar als zelfstandige te kunnen optreden. Om het publiek met dit projekt bekend en vertrouwd te maken is er a.s. zaterdag van 11.30 tot 16.30 uur „open dag". Holland International Reisburo, Grotestraat 10, presenteert zaterdag middag, in de schouwburg, een diaserie over Indonesië, gemaakt door Ruud Jonker. De titel van deze dia-reeks luidt: „Vanuit Bangkok naar Java, Bali en Sumatra". Deze dia-show kwam tot stand door medewerking van de Ned. Christelijke Reisverenigingm, en duurt 2 x 45 minuten. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij Holland International Reisburo. DE TAAL IS GANS 'N VOLK Bij het behandelen van het voorstel geld beschikbaar te stel len voor het realiseren van ge meenschapshuizen in Oostrum en Oirlo en een jeugdhuis/wijk- gebouw in Venray Zuid-Oost, herinnerde VVD-fraktievoorzit- ter L. Janssen aan de gemeente lijke plannen om minder ambte lijke taal te gaan gebruiken. Om uitdrukking te geven aan zijn ge voelens gebruikte de VVD-, woordvoerder daarom maar eens minder-parlementaire taal: „Worden we nu bedonderd of worden we overdonderd?". In zijn betoog zette de heer Janssen zich fel af tegen het rea liseren van een wijkgebouw in Zuid omdat hierdoor Veltum wéér op de tocht kwam te staan. Wethouder van Oers herinner de de woordvoerder er aan, dat er ook nog zoiets is, als de „taal van de bestuurder". In deze taal noemde hij het betoog van de heer Janssen „ongenuanceerd". Als hij de gewone taal van de burger zou moeten gebruiken, dan zou hij de woorden van de VVD-er ronduit „kletskoek" moeten noemen.... VINDT U ELDERS IN DIT BLAD Foto-sptclaolzaak RINI VAN DE LEUR Pottlti 10. VENRAY. Ttl. 04780-84485 Ja kunt toch maar btttr naar da vakman goan Zondagmorgen kreeg in Oirlo de heer Piet Verstappen de Pauselijke onder scheiding Pro Ecclesia et Pontifice op gespeld. Dit omdat hij al meer dan 50 jaar zijn beste krachten aan het kerke lijk zangkoor heeft gegeven. De parochieherder sprak tijdens deze plechtigheid over de vele verdiensten van Verstappen voor kerk en gemeen schap. Verstappen is namelijk ook vele jaren in de fanfare Ons Genoegen aktief werkzaam geweest. Enkele jaren gele den werd hij tot ere-bestuurslid van deze vereniging benoemd. Dirigent A. Nelissen, die ter ere van de heer Verstappen zijn koor de meerstemmige Missa Quarta, had laten instuderen, moest zelf wegens ziekte verstek laten gaan. De dirigentenstok werd daarom door Rob Berben gehan teerd. GEEF GOUD KADO EN ZIE HET ZELF GROTESTRAAT2 VENRAY Mevrouw H. Poels-Peters, sinds 1974 Provinciaal Statenlid, zal zich niet meer voor deze funktie kandidaat stellen. Omdat het C.D.A.-reglement geen dubbele funktie (statenlid en raadslid) tolereert, moest mevr. Poels een keuze maken. Na rijp beraad koos zij voor de gemeenteraad, waarvan zij ook al weer een aantal jaren lid is. Zeker is hierbij in overweging genomen, dat komend jaar drie wethouderzetels vrijkomen. Mevr. Poels wil zich voor een wethou- dersfunktie beschikbaar stellen. De heer H. Philipsen uit Ysselsteyn, voorzitter van het C.D.A. Venray heeft zich op verzoek van de Limburgse land bouwsector beschikbaar gesteld als kandidaat voor de Provinciale Staten. Krijgt hij echter geen verkiesbare plaats, dan zal hij zich alsnog kandidaat stellen voor de Venrayse gemeenteraad. n Op zondag 29 november a.s. speelt de Oostrumse Toneelvereniging „De Vlasbloem" in de Venrayse schouwburg de klucht „Het hing in de Lucht", van Bert Peets. De korte inhoud van het stuk is als volgt: Een jonge acteur is getrouwd (in het geheim) met een nog iets jongere actrice. Beiden staan nog op de onderste sport van de ladder naar het grote suk- ses en dat houdt in, dat ze best af en toe een extraatje kunnen gebruiken. Hier voor zorgen de oom van de man en de tante van de vrouw. Alles dus koek en ei. Maar.... zoals zo dikwijls in het levener nadert zwaar weer en wel in de vorm van tante en oom. Beiden zullen op bezoek komen en dat wordt dan een catastrofe. Immers de jonggehuwden zullen hun geheimpjes prijs moeten geven, „Dat nooit" zei van Speijk... eh.... zeggen de jongelui en verzinnen een list om het dreigende gevaar te ontlopen. Ze graven dus een kuil.... maar plonsen er zelf tot hun nekje in. De meest dwaze capriolen worden uitgehaald om weer op de begane grond te komen. Kaarten voor deze voorstelling zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de kassa van de schouwburg. De entree bedraagt 5,Houders van een PAS 65 of C. J.P. betalen slechts 2,50.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1