Geen kwaad woord in Yenray over oud-burgemeester Fr. Schols 16 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING A r r T r KLEIN- MEUBELEN VERLICHTING thomassenC Prachtig sukses voor twee Venrayse zangers INZEGENING WEGKRUIS grandioze St. Nicolaas- aanbiedingen WAT DOET GOUD VOOR EEN VROUW? JUWELIER VERLINDEN nr i 2000 - voor Veldeke Venray PEEL EN MAAS Wijkraadverkiezing in het Brukske NAOBERHULP M.J. v.d. Heuvel 40 jaar in dienst van overheid WISKE ALBUM dom melskens frestofrint GRAFIEK UIT LIMBURG d'ouwe moestuin RIJDAG 20 NOVEMBER 1981 Nr. 47 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN JITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REfilO 15.- fA Daags nadat Sint Nicolaas officieel •jn intrede deed in Nederland, was hij eeds present in Venray. Hoewel, niet p de afgesproken tijd... Voor het overige laten wij graag de ■venjarige Mirjam aan het woord, die os een ingezonden brief stuurde. Ik ben zeven jaar. Sinterklaas is een aardige man. Elk urben ik blij als hij met zijn knechten ter komt. Zondag kwam hij in cnray, Hoera. Maar ach, mijn pappa i mamma wilden graag naar de liedjes- ïiddag van karnaval. Dus ging mam ven mee naar Sinterklaas en pap naar tn Engel. Op de markt moesten we tel lang wachten op de sint. Dat was iet leuk in de kou en er was niets tc zien rat leuk voor ons was. Het beetje auziek uit de muziekboxen was ook Sks. Eindelijk kwam de sint. Uit de lurggraaf. Woont ie daar ieder jaar? lei als vorig jaar klommen dc pieten op iet dak bij Coenen en op de ladder van Ie brandweer om snoep tc gooien, euk hoor, als de kinderen wat kunnen lakken. De Sint ging naar het bordes van de muziekschool met de burgemeester en een heleboel mooie meneren van het schuttersgilde. Mam zei, dat die mensen van het sinterklaasgilde waren. Toen heeft Sinterklaas wat .gezegd en de burgemeester ook. Wat ze hebben gezegd weet ik niet, want de kinderen konden niets verstaan. Toen dacht ik dat ik sint een hand mocht geven, maar hij had misschien geen tijd. Ook de pieten hadden geen tijd toen ik en mijn zusje een tekening wilden geven. Er werd met snoep gegooid, maar de grote kinderen aten alles op. Toen ging de sint weg. De muziek was al bij de Eeuwige Lente toen Sinterklaas nog niet eens op zijn paard zat. Wij mochten ook zingen zonder muziek. Sinterklaas heel erg bedankt, maar ik vond er niks aan. Mijn kleine zusje vond ook enkele dingen niet zo leuk en zij vraagt of volgend jaar niet een beetje aan de kinderen kan worden gedacht. Op de televisie heeft zij gezien, dat het ook anders kan. Sinterklaas, ik hoop dat u niet boos bent, maar ik en mijn zusje vonden er niks aan. Mirjam en tegen jubileumprljzen met jubileum-waardebonnen Op het zang- en muziekfestival van de zangvereniging „Viva la musica", op zaterdag 14 nov. j.l. te Utrecht behaal den twee zangers van het Venray's Man nenkoor een prachtig sukses. Gerrit Janssens behaalde de eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid met 't „Ein Madchen oder Weibchen" uit Die Zauberfiöte van Mozart. Tevens beeg hij de medaille voor het hoogste aantal punten (166) in die afdeling. Wim Fleurkens die uitkwam in de afdeling Superieur, de hoogste afde- ing, behaalde ook de eerste prijs en tevens de medaille voor het hoogste aantal punten (177) van het gehele con cours met de Aria van Raphael uit de Schöpfung van Hayden. Zij werden opgeleid en bij de uitvoering begeleid door de oud-diri gent van het Venray's Mannenkoor, de heer Frans Verhofstad, die met zijn Gemengd Koor Wanssum ook nog de eerste prijs met lof der jury in de Ere-af- deling in de wacht wist te slepen*. Met de 363 behaalde punten betekende dat tevens promotie naar de afdeling Supe rieur. A.s. zondag, na de mis van 11.45 uur, dus omstreeks half een, zal Pastoor Barnhoorn van de Paterskerk, op de scheiding van de Kruisstraat en St. An- toniusstraat, het daar geplaatste kruis beeld inzegenen. De Werkgroep Kruisen en Kapellen, van Veldeke Venray, lanceerde enige maanden geleden de idee, daar een nieuw kruisbeeld op te richten. Het kruisbeeld dat daar vroeger stond en waaraan de Kruisstraat zijn naam ontleent was na de oorlog in verval geraakt en tenslotte opgeruimd. De reconstructie van de Kruisstraat en het „volbouwen" van de St. Antonius- straat vond men een gerede aanleiding om opnieuw een kruis op te richten. Het aannemingsbedrijf Verhoeven dat o.a. in de St. Antoniusstraat vele huizen bouwde was direkt voor dit plan te vinden en liet het niet bij een toezegging, want sinds enkele weken staat daar het kruishout al opgericht. De Werkgroep heeft nog nasporin gen gedaan, om het oude corpus terug te krijgen, dat volgens buurtbewoners „ergens" bewaard werd. Men is er echter niet in geslaagd het beeld op te sporen. Omdat elders in Venray een oud kruisbeeld grondig aan restauratie toe was, heeft men van dat oude corpus met bepaalde kunststSffen een mal gemaakt en een getrouwe copie gegoten. Dat alles gebeurde in de Vrije Akademie, waar Piet Hermans zijn beste krachten en kennis aanwendde om een mooi nieuw beeld te verkrijgen. Zaterdagmiddag zal het corpus op het kruishout worden bevestigd. Ook het „tekstbord" met de originele oude tekst en een offerblokje zullen dan aan het kruishout bevestigd worden. Deze „at tributen" werden evenals het kniel- bankje door leerlingen van de L.T.S. vervaardigd onder supervisor van Jan van Toor. De bewoners van de Kruisstraat en de Sint Antoniusstraat intussen rond honderd woningen zijn uitgenodigd om bij de inzegening van „hun" kruis aanwezig te willen zijn. Harmonie Euterpe heeft toegezegd met gepaste muziek dit toch wel unieke gebeuren te zullen opluisteren. De herbenoemingvoor zes jaar van Venray's oud-burgemeester drs. F. G. L. L. Schols als burgemeester van Den Haag, heeft zo het een en ander teweeg gebracht. Gebrek aan bestuurskracht, een slechte coördinatie en een onvoldoende visie is hem meer dan eens door de Haagse gemeenteraad verweten. In Haagse kringen is hij „te aardig, te vriendelijk, maar te licht voor Den Haag" genoemd. „Hij heeft nu eenmaal niet het pos tuur van een burgemeester van een grote stad en hij is bovendien iemand, die weinig heeft gedaan om krediet te krijgen", zei Ir. G. van Otterloo, frak- tievoorzitter van de P.v.d.A. in de Haagse raad. En de uitlating van de Haagse V.V.D.-fraktievoorzitter drs. P. Ressenaar dat de herbenoeming van de Haagse burgemeester Schols „een ramp voor de stad" betekende, haalde zelfs koppen in de vaderlandse pers Met al deze minder vlijende kwalifi caties in zijn achterhoofd, trok de Haagse redakteur van het Algemeen Dagblad, Willem Vergeer een paar dagen naar Venray, de plaats waar bur gemeester Schols zeven jaar lang aan het roer van het gemeentelijk schip heeft gestaan. Hij wilde weten, hoe burgemeester Schols hier in Venray heeft gefungeerd. Hij heeft hier gesproken met enkele naaste medewerkers van de oud-burge meester, met bestuurders, politieke mede- en tegenstanders, verenigingsbe stuurders of zo maar met de man in de straat. SCHOLS BLEEF LIMBURGER Zijn bevindingen heeft Willem Ver geer zaterdag in het Algemeen Dagblad gepubliceerd onder de kop: „Schols bleef een Limburger". Volgens „wes terse begrippen" zou dèt 's burgemees ters Schols enige kwade eigenschap moeten zijn, want uit het hele artikel blijkt, dat Venray zijn oud-burgemees ter beslist niet gunt, wat hem in het Haagje overkomt. Vindt U op pagina 2 en 3 van deze krant Foto-speciaalzaak RINI VAN DE LEUR Postftr 10. VENRAY. T«t. 04780-84483 Ja kunt toch maar botor noor do vakman gaan De verslaggever was eerlijk genoeg om te schrijven: ln Venray wordt nog steeds meegeleefd met de daar zo bewie rookte Schols die met de beste bedoelingen naar het westen is getrok ken, waar ze hem volgens een Venrayer hebben gemold, waardoor hij een flets manneke is geworden...." Uit het artikel blijkt, dat 't verhaal is geschreven aan de hand van gesprekken met A. den Brok, fraktievoorzitteF van .Samenwerking'gemeentesecretaris J. Poels, wethouder G. Schols, voor lichtingsambtenaar G. Schütte en bur gemeester R. Dittrich van Meerlo- Wanssum, die allen met name worden genoemd. Behalve met niet nader genoemde Venrayers, heeft Willem Vergeer ook gesproken met mensen, die nauw betrokken zijn geweest met de benoe ming van Frans Schols in Den Haag. SOLLICITATIEBRIEVEN In Venray hoorde Willem Vergeer, dat daar destijds de geruchten gingen, dat de burgemeester een fervent schrij ver van sollicitatiebrieven was, maar hij hoorde ook, dat de argumenten voor een vertrek uit Venray zuiver waren. De ambitieuze en in het Limburgse land gewaardeerde eerste burger, van Venray wilde hogerop. Hij had er de leeftijd voor en had het besef een grote gemeente aan te kunnen. „Maar zijn eigen K.V.P. is de groot ste schuldige Waarim doe je niet mee, om in de runnirfc Ie blijven, met de sollicitatieprocedurervLor Den Haag? Je maakt weliswaar geen kans, maar het is goed voor je naam, zo heeft de partij hem voorgehouden" wist men in Venray te vertellen. POLITIEKE BENOEMING Deze uitlating verifieerde Willem Vergeer bij oud-KVP-voorzitter Ver geer (thans Europarlementariër in Straatsburg. Volgens de oud KVP-voq^zitter kreeg hij van mr. M. Vrolijk, commissaris van de koningin in Zuid Holland het verzoek met grote spoed namen te noemen van gekwalificeerde partijge noten voor de burgemeesterspost in Den Haag. „Ik mocht niet het risico lopen, dat er iemand van een andere politieke kleur op de voordracht terecht zou komen. Op het lijstje kwamen de namen van de toenmalige burgemees ters J. Reijnen van Oldenzaal, Drs. F. Schols uit Venray en de Haagse wethouder H. Happel", zei de heer Vergeer, die over de volgorde verklaar de: „De eerste twee stonden er duidelijk ex aequo op. Persoonlijk kende ik Schols niet, maar de adviezen waren zonder uitzondering positief". Vergeer voegde er nog aan toe: „Ver geet niet, dat een politieke partij slechts suggesties doorgeeft. De verantwoorde lijkheid van de benoeming ligt bij het kabinet". In het licht van de problemen waarmee de Haagse burgemeester in de loop der jaren te maken kreeg, vraagt de voormalige KVP-voorzitter Vergeer zich nu wel af of het wel verantwoord was Schols zo abrupt in het diepe te gooien.... VENRAYSE REAKTIES De Algemeen Dagblad-redakteur konstateerde in Venray, dat velen vol onbegrip hun hoofd schudden bij het horen van zoveel negatieve geluiden uit Den Haag. „Gaat 't over hun ex-burgemeester? Over de man die met kwieke tred de raadzaal binnenkwam met een uitstra ling van: dat varkentje zullen we even wassen. Iemand voor wie de inspraak van de Venrayse burgerij hoog in het vaandel stond geschreven; onder wiens voorzitterschap commissievergaderin gen in het begin van de zeventiger jaren openbaar werden. Iemand, die zich ijzersterk heeft gemaakt voor de industrievestiging in Venray. De man, die regelmatig naar Den Haag reisde om daar een krachtig pleidooi te houden en dan niet alleen voor de gemeente waarvoor hij de bestuurlijke verant woordelijkheid droeg, maar voor heel Noord Limburg. Dèt tekende de Haagse redakteur Willem Vergeer in Venray op en projec teerde deze en dergelijke positieve geluiden tegen de negatieve uitlatingen in de residentie, waar Schols weinig in de eerste zes jaren van zijn ambtsperio de is bespaard. De bestuurbaarheid van de stad kwam in het geding, toen de ene na de andere wethouder het om GEEFGOUDKADO EN ZIE HETZELE GROTESTRAAT 2 VENRAY A uiteenlopende redenen voor gezien hield. Op liefst vijf sleutelposities moesten nieuwe bestuurders worden ingewerkt.... VERHELDEREND Het vele positieve, dat de verslag gever in het Noordlimburgse hoorde over oud-burgemeester Schols heeft waarschijnlijk verhelderend gewerkt, want Willem Vergeer schreef: „Het onbegrip over wat Frans Schols daar in het westen wordt aangedaan, valt ook haarscherp te registreren uit de mond van burgemeester Dittrich van Meerlo/ Wanssum die geen kwaad woord wil horen over zijn collega. Hij citeert burgemeester Dittrich: „Schols is een zeer integer en sociaal bewogen man. Een vent met initiat neven en iemand, die ze ook weet uit te lokken. Mein Gott, hij is geen Jantje Beton. Hij is een emotioneel en zeer gevoelig mens, met hart en ziel verknocht aan zijn ambt. De pijlen, die op hem worden afgevuurd, voelt hij lichamelijk en geestelijk. Het is heel eenvoudig om iemand met een dergelijk karakterstructuur in de grond te boren". En met deze woorden kunnen ze het in Den Haag doen, menen we zo Het Bestuur van de Vereniging voor Venrayse Volkscuiltuur beter bekend onder de naamVeldeke Venray krijgt een mooie donatie. Van de Stichting Comité voor de zomerpostzegels hebben zij namelijk bericht ontvangen dat 2.000.— uit deze stichting is toebe dacht. Dit gebeurde op voordracht van de commissaris van de Koningin in Lim burg, mr. J. Kremers. Het te ontvangen bedrag is bedoeld als een bijdrage in de ontwikkeling en opzet van een dialecto- logisch verantwoord kaartsysteem als mede de uitgave van een boekwerk over diverse aspecten van de Venrayse volkscultuur. 'n leesbare krant Plet Hermans bezig met het lossen van de mal waarin een nieuw corpus werd gegoten naar een eeuwenoud model. Nadat we enige weken geleden het hoe en waarom van een officieel geko zen wijkraad belicht hebben, staat nu het moment van de waarheid voor de deur. Aanstaande zondag is het dan zover. Elke stemgerechtigde inwoner van het Brukske heeft inmiddels een oproepkaart gekregen om te verschijnen voor het uitbrengen van een stem voor de nieuwe wijkraad. Bij deze willen wij echter nogmaals de bewoners van het Brukske op het hart drukken dat het zeer belangrijk is om de mogelijkheid die men krijgt om te gaan stemmen niet verloren te laten gaan. Het gaat tenslotte om dingen die de bewoners van de wijk direct aangaan en daarom is het belangrijk dat we ook ge bruik maken van de mogelijkheid om een voor ons zo goed mogelijke repre sentatie te kiezen. Nog even enkele praktische aanwij- zigingen. We mogen in plaats van één stem, maar liefst elf stemmen uitbren gen verdeeld over diverse lijsten. Het geheel vindt plaats in het wijk centrum en in de Wiekslag op zaterdag 21 november van 13.30 tot 21.00 uur en zondag 22 nov. van 10.30 tot 12.30 uur. Maak gebruik van uw récht en Iaat uw stem niet verloren gaan! Lijst van kandidaten: P. Franken (bejaardenbond) Mevr. J. Kruysen-Breukers (bejaarden-- bond) Mevr. H. Gosling (huisvrouwen) Th. Kalwij (scholen) B. Lord (recreatie) J. Hendriks - D. Jellema - S. Kantar - J. van Kessel - P. Knevel - W. Moraal - C. Oosterwijk - J. Schuurmans - L. Ver palen (voorzitter huidige wijkraad) - G. Volleberg. Over dit onderwerp burenhulp gaat Veldeke Venray volgende week donderdag 26 november praten. Dat gebeurt in De Burggraaf, aanvang 8 uur. Mensen die over dit onderwerp veel weten te vertellen zijn ook van harte welkom. Op die avond wordt ook het boekje „Kruumels van en boeretoffel", van Teng Bots uit Oirlo, ten doop gehou den. Tot slot van deze avond zal bekend worden gemaakt wie d'n Aid Venrodse Iërepries 1981 zal worden aangeboden. Op vrijdag 20 november a.s. zal de heer M. J. v. d. Heuvel, oud-gemeente- ontvanger, officieel door het college van b. en w. worden gehuldigd in verband met het feit, dat hij veertig jaar in overheidsdienst is. Om kwart voor vijf wordt in de burgerzaal een receptie voor alle medewerkers van de gemeente en genodigden gehouden. Het is nog maar pas acht jaar geleden, dat de heer v. d. Heuvel gehuldigd werd omdat hij toen vijfen twintig jaar in dienst was van de gemeente Venray. Bij die gelegenheid werd hij door de toenmalige burge meester F. Schols „een vertrouwd figuur, die in alle bescheidenheid en gelijkmoedigheid zijn werk doet" ge noemd. Toen fungeerde de jubilaris nog als gemeente-ontvanger. Intussen is door banken en giro, alsmede door de computer veel van het kassierschap overgenomen. Bij een reorganisatie van het gemeen telijk apparaat op 1 januari 1976 werd de heer v. d. Heuvel hoofd van de afdeling belastingen. Ais zijn eerste taak gold het opzetten van de onroe- rendgoedbelasting en het regelen van baatbelastingen en nieuwe belastingver ordeningen. Ook buiten het gemeentehuis heeft de heer v.d. Heuvel, die op 1 april 1948 in Venray kwam, zich zeer verdienstelijk gemaakt. Zo is hij secretaris van de Stichting Kath. Mavoschool Venray, penningmeester van het Centraal Ad ministratiekantoor, bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Limburgse Regionale Onderwijsbureaus en voor zitter van de Raad van Toezicht Rabobank Venray. Jarenlang was hij secretaris van het kerkbestuur van de St. Petrus Bandenparochie. GRATIS BU UW KLEURENFOTO'S. Alleen in december. Lever dus snel uw kleurenfilm in bij VENH4Y SCHOOLSTRAAT 15 047B0-B3467 Een Presto Print fotovakman daar knjg je ook adviezen van. TENTOONSTELLING Schouwburg Venray 20 november - 24 december 1981 De Venrayse Kunstkring is er in geslaagd een grote collectie grafiek van kunstenaars in Limburg bijeen te brengen. Ongeveer 75 prenten zijn te bewonderen op een fraaie tentoonstel ling in de Venrayse schouwburg van 20 november tot 24 december. De toegang is gratis van maandag tot en met vrijdag, telkens van 10.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur. De bezoekers van de voorstellingen in de schouwburg kun nen de tentoonstelling buiten deze uren bezichtigen. Er is werk te zien in ets, zeefdruk, litho en lino-houtsnede van een 20-tal Limburgse kunstenaars. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1