AMUSEMENTSHAL Gemeente ziet toch wel kans om het centrumplan goedgekeurd te krijgen St. Nicolaas-akties in de kom Zelfstandige Ondernemers en het POL-projekt WERU NIEUW IN VENRAY!!! Poststraat 13 Venray WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Frits Hovens en dagen gast van Duitse regering Geopend van 11-22 uur (behalve zondags) VENRAYER OP OVERWEG HOLTHEES GEDOOD PEEL EN MAAS d'ouwe moestuin Piet den Brouwer 60 jaar lid van Harmonie Euterpe PEEL EN MAAS weekblad uw J DAG 13 NOVEMBER 1981 Nr. 46 HONDERDENTWEEDE JAARGANG [GAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY OTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Onze medewerker Frits Hovens [62], tl drieëndertig jaar als verslaggever Peel en Maas is verbonden, heeft de «rende uitnodiging gekregen tien jen de gast te zijn van de Duitse rring, tesamen met andere redakteu- en verslaggevers uit verschillende ropese landen. )e heer Hovens is hiervoor persoon uitgenodigd door de Ambassadeur de Duitse Bondsrepubliek in Den lig. Hij heeft deze uitnodiging gekre- voor de vele positieve artikelen Ike hij in de loop der jaren in ons tkblad heeft geschreven over het ilssoldatenkerkhof in Ysselsteyn. 'ijdens de tiendaagse reis door heel jtsland wachten de heer Hovens en indere gasten tal van zeer interessan- totmoetingen. )p maandag IS november zullen zij Bonn gesprekken hebben met tegenwoordigers van de Bundestag de Bundesrat. Op zijn verzoek zal de Hovens een persoonlijk gesprek ben met Helmut Kohl, de fraktielei- van de C.D.U. Er worden bezoeken tracht aan de ministeries van justitie jinnenlandse zaken. Hij zal aanwe- zijn bij de conferentie van de listers van cultuur van de Duitse Istaten en bij de gevolmachtigde van deelstaat Beieren. )p 16 november vliegt men van Bonn ir München en op 17 november volgt ontvangst door de Landesregierung Beieren. Opdonderdag 18 november gaat het tclschap per trein van München naar utigart waar vrijdag een bezoek wordt tracht aan het Bundesverfassungsge- it te Karlsruhe, te vergelijken met Hoge Raad. Zaterdag stapt men weer in het igtuig voor een reis naar West vlijn. Zondag en maandag zijn bezoeken die stad gepland, terwijl gesprekken trden gevoerd over de politieke, irele en maatschappelijke situatie ode gedeelde stad. Uiteraard wordt een bezoek aan de Berlijnse Muur acht. In Berlijn staan ontvangsten r het stadsbestuur en de Gevolmach- t van de Bundesregierung op het ïgramma. Op dinsdag 24 november vliegt men m Berlijn terug naar het vliegveld tulen/Bonn. WAARDERING Vanaf de stichting van de Duitse irlogsbegraafplaats in Ysselsteyn eft de heer Hovens door middelen n artikelen in ons weekblad de ndacht op dit kerkhof gevestigd, rdering daarvoor heeft de heer 'ens al in 1967 gekregen toen hij in m door President H. Lübke werd zangen. Drie jaar geleden werd hij persoonlijk voor zijn bijdragen inkt door Wilhelm Scheel op zijn llaHammerschmidt. De uitnodiging, welke hij thans heeft egen mag zeker worden beschouwd een nieuwe uiting van waardering de grote aandacht, welke onze sdewerker steeds heeft gegeven aan t Duitse soldatenkerkhof. Wij hopen, dat de persoonlijke torden van de ambassadeur, dat de Hovens interessante indrukken tg opdoen, een goede reis en een ngenaam verblijf in Duitsland mag bben, bewaarheid zullen worden. Ongetwijfeld zal hij onze lezers na rogkeer graag verslag doen van zijn Pressante ervaringen. RAMEN en ROLLUIKEN BESTELLEN BELLEN 04780-88247 04709-4044 Langstraat 3 Venray In december 1979 is de centrumplan- commissie akkoord kunnen gaan met de afbakening van het kernwinkelappa- raat. Doel: het bevorderen van een sterk winkelcentrum, centraal en niet ver spreid door de grote kern. Door de diverse ingekomen bezwaren van be langhebbenden duurde het nog tot juli 1980 voordat de raad ja en amen tot dit centrumplan zei, en eerst toen kon de goedkeuring van Gedeputeerde Staten gevraagd worden op deze, wat men noemt 2e herziening bestemmingsplan Centrum. Hoewel het gegeven was te zien als eenvoudige bijstelling op onderdelen van het oorspronkelijke plan, hebben gedeputeerde staten in de huidige economische ontwikkelingen aanleiding gevonden voor een diepgaand onder zoek, vooral naar de economische uitvoerbaarheid van de totale recon structie en sanering van het centrum. Uit de ingewonnen ambtsberichten hebben zij geconcludeerd dat de ter beschikking staande of komende mid delen niet toereikend zullen zijn voor algehele uitvoering van het plan en dat zelfs de tekorten niet binnen aanvaard bare grenzen zullen blijven bij uitvoe ring in de voorgestelde vorm. Bij nun besluit van 25 augustus j.l. hebben zij daarop, overwegend op financiële gronden, de goedkeuring aan de planherziening onthouden, overwe gend daarbij overigens dat zij zich met de aan het plan ten grondslag liggende uitgangspunten in beginsel kunnen verenigen. In de praktijk betekent dat, dat de raad binnen één jaar met een nieuw plan op de próppen moet komen, waarbij met de beslissing van G.S. rekening moet zijn gehouden. Het plan Rose Vlek achten G.S. wel haalbaar en daarom behoeft voor dat onderdeel geen nieuw plan ontworpen te worden. Duidelijkshalve moet gezegd worden, dat het niet goedkeuren van dit centrumplan geen invloed heeft op enige bouwaanvraag vanuit het cen trum. FINANCIËN Het niet goedkeuren van het centrum- plan ligt dus voornamelijk in de financiële sector. Voor de financiële opzet kreeg de gemeente destijds een rijkssubsidie (in 1971) van 3,5 miljoen. Na al die jaren en alle prijsstijgingen was dat veel te weinig. Men vroeg dus in april van dit jaar een extra bijdrage van 2,5 miljoen. Maar' daar ging het ministerie niet mee akkoord; met 1,1 miljoen zou Venray vooralsnog tevre den moeten zijn. Gedeputeerde Staten kenden die beslissing van de minister en gezien de algemene financiële toestand in den lande, heeft men daar als standpunt ge nomen, geen plannen meer goed te keuren, welke geen degelijke financiële basis hebben.... En dat betekende dus voor Venray dat G.S. de goedkeuring aan het Centrumplan niet verleende. G.b. berekenden zeil, dat het exploi tatietekort in de toekomst tot 6 7 mil joen zou kunnen oplopen indien bepaalde onrendabele objekten toch uitgevoerd zouden worden. Bovendien, zo schrijven G.S. in hun brief, zijn er gerede twijfels aan de economische uitvoerbaarheid, nu is gebleken dat Venrays b. en w. aan de minister te kennen hebben gegeven, dat de finan ciële gevolgen voor de gemeente niet meer te dragen zijn, indien de gevraagde extra subsidie niet gehonoreerd zou worden TOCH WEL? De centrumplancommresie, die deze week de gevolgen van een en ander ter bespreking kreeg, mocht van gemeente wege toch nog enkele lichtpuntjes ver nemen. Met enkele drastische bezuini gingen en een in 't vooruitzicht gestelde baatbelasting hoopt men een betere fi nanciële basis te vinden óm het huidige plan toch in stand te houden, en alsnog de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te verwerven. De bezuinigingen welke doorgevoerd of aangebracht dienen te worden, zou den kunnen zijn: het niet aankopen van enkele objecten aan de Deken Thielen- straat; evenmin het aankopen -van gronden en opstallen van een plaatselijk gevestigd aannemingsbedrijf en last but not least geen aankopen te doen t.b.v. grondverwerving voor de geplande Noord Tangent. Wat dit laatste betreft: m.a.w. zet die plannen in de ijskast en haal ze daar over 'n jaar of zeven nog maar eens uit Er zijn zelfs wel 'n paar ton te bezui nigen, indien men in de Rose Vlek geen sierbestrating legt en ook de opnebare verlichting wat sobertjes aanbrengt. Alles met alles zit er naar de huidige maatstaven gerekend zo'n 3 4 miljoen bezuiniging in. En dat, hoopt men, zou voldoende kunnen zijn om Gedeputeer de Staten te bewegen alsnog de verlang de goedkeuring af te geven. De juiste financiële opzet krijgt de gemeenteraad nu over enkele maanden te beoordelen. RECONSTRUCTIE De reconstructie van de Schoolstraat,' Marktstraat en Hofstraat is feitelijk ook 'n onderdeel van het centrumplan. Het Rijk geeft daar ook de nodige bijdragen aan, maar de gemeente moet dan voor eigen rekening de aanleg van een nieuwe riolering in de Schoolstraat (doorsnee 1.50 meter) verzorgen. Dat is een van de redenen waarom men nog geen subsidie voor de genoemde recon structie geaccepteerd heeft. Dat zou namelijk onbetaalbare gevolgen voor onze gemeente hebben Overigens: de reconstructie, in z'n huidige planning, van Schoolstraat, Marktstraat en Hofstraat, kan helemaal niet doorgaan indien de Noord Tangent niet doorgaat of voorlopig op 'n zijspoor wordt geschoven. De Noord Tangent zou namelijk vanaf Stations weg en Raadhuisstraat het verkeer naar de Eindstraat, Hoenderstraat en Lange- weg moeten leiden. Prijskrassen met St. Nicolaas Onder dit motto organiseert Het Winkelcentrum Venray een St. Nicolaas aktie met 10.000.— aan prijzen. De aktie duurt van heden vrijdag 13 november tot en met 5 december. Bij deze aktie worden de winnende prijzen direct in klinkende munt uitbetaald. De klanten ontvangen bij elke aankoop van 10,— een z.g. kraskaar- tje. Op die kaartjes zijn 3 vakjes afgedekt, die met een muntstuk een voudig kunnen worden opengekrast. Aan de afbeeldingen die dan zichtbaar worden, kan de klant zien of er een prijs gewonnen is. Komt er na het krassen b.v. 3x een zak tevoorschijn, dan levert dat 5, op; 3x een staf is goed voor 10,bij 3 x zwarte Piet ontvangt men prompt 15,en 3x een mijter geeft het hoogste bedrag, zijnde 25, Kaartjes met afwijkende afbeeldin gen komen niet voor een prijs in aan merking. Een aantrekkelijke en vrij eenvoudige aktie. De klant weet direkt na elke aankoop of hij een prijsje verdiend heeft, en zo ja, dan wordt die prijs direct uitbetaald. Kans-enveloppen Na de succesvolle „warme Markt straat braderie" organiseren de 13 winkel- en horecabedrijven rondom de Marktstraat nu het Groot Sinterklaas- spel. Tussen 13 en 29 november krijgt de consument bij elk tientje dat wordt besteed een „kans-envelop". In deze envelop kan een van de vele prijzen zitten. Er zijn wel meer dan 300 prijzen te winnen! Daarnaast zit er in de resterende enveloppen telkens een bon met de waarde van 10 punten. 200 verzamelde punten geven na zes december recht op een extra verrassing, meestal in de vorm van een fikse korting op de aankoop bij een van de deelnemende winkeliers. Voor de consument is er dus dubbel voordeel te halen. Eerst een kans op een hoofdprijs, daarnaast het voordeel van een extra korting vanaf zes december. Dc dertien bedrijven rondom de Marktstraat hopen door deze enorme berg prijzen de feestelijke stemming rond het St. Nicolaasfeest nog eens extra te vergroten. Tevens willen zij met aantrekkelijke kortingen en aanbiedin gen, de tijd na zes december voor de consument meer aantrekkelijk maken. Een greep uit de prijzenpot Koude schotels van Snackbar Tapas, Bloemstukjes van de Eeuwige Lente, banketletters en taarten van bakkerij Pijpers, flessen wijn van café 't Upke, pantoffels van Nimco schoenen, diners en lunches van Resto Quick-in, spijker broeken van Ebberink, flessenrekken van van de Koppel, sporttassen van Spraeland Sport, velours pullovers van Jos Arts jeugdmode, armbanden van juwelier Nic van de Veen, lektuurscha- len van Redago kadoshop. Voor HiFi Stereocentrum en van de Koppel meubelen zijn de reglementen aangepast In een goed bezochte vergadering van de Zelfstandige Ondernemers, is nu door een terzake deskundig forum, duidelijk uit de doeken gedaan, dat men „niet bang" behoeft te zijn voor de aktiviteiten van het Pol-projekt. Zoals bekend kan zijn, is het Pol-pro ject (Praktisch Onderwijzend Leren) gevestigd aan de Maasheseweg, met het doel een 20-tal leerlingen in 4 jaar tijds zodanig op te leiden, dat zij dan zelfstandig kunnen gaan werken. Deze leerlingen - werkloze jongeren - zijn in 3 groepen ondergebracht, 7 in de administratieve dienst, 7 in de z.g. bouwnijverheid en 6 in het timmervak. In bepaalde groepen stond men enigszins afwijzend of terughoudend tegenover dit project bevreesd als men was voor (oneerlijke) concurrentie. Als gesubsidieerd projekt zou men immers met een veel lagere kostprijs kunnen werken. De heren Vosbeek en Dutthaus, resp. medewerker van de gemeente en projektleider, verklaarden meer dan eens, dat er geen sprake zal zijn van on eerlijke concurrentie. De begeleidings commissie waarin intussen ook twee zelfstandige ondernemers zitting heb ben is een van de controle-apparaten die de hand aan de pols houden. Overigens zou het helemaal niet denkbeeldig zijn, dat een werk onder handen genomen wordt tegen een verlaagd tarief, alleen al omdat anders dat werk beslist niet uitgevoerd zal worden. Maar dat heeft niets met con currentie temaken. Vermeende klachten als zou het Pol project zich ook op kleine reparaties van gas, water en electriciteit begeven, werden ten sterkste ontkend. Dergelijke vakmensen kent het Pol-project niet. Wellicht dat de uitzending in „TROS aktua" vorige week vrijdag over het Pol-project voor menigeen al verhelderend heeft gr werkt. In dat programma werd Vt.iray met de opvang van jeugdige werklozen (45% van het totaal) ten voorbeeld gesteld. De Vereniging van Zelfstandige On dernemers heeft in ieder geval een goed beurt gemaakt door deze voorlichtings avond te organiseren. Vee[ misverstand dat over dit project heerste, is er onge twijfeld mee weggenomen. 'n leesbare krant speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 Zaterdagmiddag omstreeks 12 uur is door onverklaarbare oorzaak de 31-ja rige Venrayer H. Ewalts met zijn personenauto op de met knipperlichten beveiligde overweg aan de Gildeweg te Holthees voor de personentrein Venlo- Nijmegen terecht gekomen en bij de botsing op slag gedood. Kennelijk heeft de bestuurder niet de in werking zijnde knipperlichten ge zien, terwijl aan de andere kant van de overweg toch verkeer stond te wachten. Mogelijk is zoninval oorzaak geweest dat hij de rode knipperlichten niet heeft opgemerkt. De auto werd in tweeën gereten, een deel lag enkele meters van de overweg vandaan, het andere gedeelte werd met het treinstel in de richting Vierlingsbeek meegesleurd. Daar kwam de trein tot stilstand. Het treinverkeer was tot half twee gestremd, terwijl de in de trein aanwezige reizigers met de bus naar Vfierlingsbeek werden vervoerd. De 83-jarige Piet Janssen, beter bekend als „Piet den Brouwer" zal tijdens het Caeciliafeest van de Konink lijke Harmonie „Euterpe" op 21 november a,s, worden gehuldigd, om dat hij dan 60 jaar lid is van dit muziek gezelschap. Het eigenaardige van dit jubileum is, dat de jubilaris bijna nooit een repetitie heeft verzuimd! maar desondanks nooit een instrument heeft bespeeld. Toch is Piet Janssen al vanaf 1921 een der voornaamste steunpilaren van het vroegere Venrayse fanfarekorps, dat later werd omgedoopt in Venrayse Harmonie, vervolgens de naam „Euter pe" aannam en tenslotte het predikaat Koninklijke heeft gekregen. Als penningmeester heeft de jubilaris zich zeer veel verdiensten verworven. We denken b.v. aan de jaarlijkse rond gang, die hij maakte in gezelschap van b.v. Marteng Laurensse en later met Thei van Els. Het resultaat van die rondgang werd menigmaal in de huiskamer van het Brouwershuis aan de Leeuwstraat geteld. Al waren toen de dubbeltjes en de kwartjes ver in de meerderheid, het totaal was toch steeds voldoende om de financiële touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. Met grote accuratessebeheerde de heer Janssen de penningen; eerst onder president van den Bogaart en later onder het presidium van dr. Struben, dr. Sala, Lambert Laurensse en notaris Kooien. In 1970 vertrouwde de jubilaris het penningmeesterschap toe aan een jon gere kracht. Voor het vele werk, dat hij heeft verricht werd hem het ere-be- stuurslidmaatschap verleend. PietJanssen kan veel vertellen over zijn tijd bij de harmonie. Hij her inner- nert zich de crisisjaren. Toen was het ook moeilijk om de zaak financieel te runnen. „Maar", zo zegt Piet den Brouwer, „toen kon je met een gulden veel meer doen dan tegenwoordig". In het Venray van vroeger was weinig vertier en het optreden van de harmonie was een gebeurtenis op zich. Zo waren de jaarlijkse concerten in de harmonie- zaal of op de Grote Markt grote evene menten. Dan verleende de harmonie haar medewerking aan de grote proces sie door Venray, aan begeleiding van neomisten en werden bij alle mogelijke gelegenheden serenades gebracht. een belevenis op zich was het moment, waarop de harmonie haar uni formen kreeg. Piet Janssen bewaart ook prettige en dankbare herinneringen aan het behalen van mooi successen: diverse promoties en het behalen van het Landskampioenschap. Geen trouwer lid dan Piet den Brouwer, weet men in de kringen van de harmonie. Zelden of nooit heeft hij een repetitie of een begeleiding gemist. Met al zijn 83 jaren huldigt hij nog steeds het standpunt, dat men een goed lid moet zijn als men ergens bij aangesloten is. Helaas heeft hij de laatste repetitie moeten laten schieten in verband met een val in de slaapkamer. Het moeten verzuimen deed hem meer pijn dan de gevolgen van de val. Maar op 21 november a.s. zal hij weer aanwezig zijn in de Perdstal, het home van „Euterpe" op Vlakwater. Dan zal hij ondervinden hoe dankbaar men is voor de trouw en de medewer king van de hoogbejaarde Piet Janssen gedurende zestig jaar. Tegelijk met de huldiging van Piet den Brouwer, zullen nog een 3-tal leden voor het voetlicht worden gehaald, om dat ze al 25 jaar lid zijn van Euterpe. Dat zijn de volgende heren: Martien Sijbers, klarinet; Math. Peters, dwars fluit, sinds 1976 bestuurslid; Peter Janssen, drumband, sinds december vorig jaar bestuurslid.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1