Op Op Begraven wordt in Venray een dure aangelegenheid lebberink WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING PIET GERRITS PEEL EN MAAS uw weekblad Venrays Gemeentebestuur stak z'n licht op in Enschede dom melskens MUZIEKFEEST TE LEUNEN PEEL EN MAAS slechts 499,- dom melskens Zelfstandige Ondernemers en het POL-projekt VELTUM VIERT SINT MAARTEN IM IilfflO Muliüll Afscheids receptie op de LTS te Venray d'ouwe moestuin FEEST VAN SINT WILLIBRORD dom melskens VRIJDAG 6 NOVEMBER 1981 Nr. 45 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN JITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- IN MEMORIAM Op 31 oktober 1981 overleed te Venray de heer P. J. Gerrit, oud-direk- ieur van de Lagere Agrarische School. Hij was een geboren Venrayer. In 1934 behaalde hij aan de kweekschool te Roermond zijn onderwijzersakte. Het ras een tijd, die qua werkgelegenheid in het onderwijs parallellen vertoont mei de huidige. De heer Gerrits ging dan ook een tijdlang werken als (onbezoldigd) kwekeling-met-akte" wn de lagere school te Horst. Hier kreeg hij later zijn benoeming als onderwijzer. In de loop der jaren behaalde hij zijn eofdakte, de landbouwakte l.o. en dc uinbouwakte l.o. Hij gaf diverse land- ouwcursussen en werkte mee aan de rganisatie van landbouwtentoonstel- ingen in zijn geliefde Venray. Per 1 november 1947 werd hij enoemd tot tweede leraar naast Srekteur J. H. Wijnhoven aan de Venrayse landbouwschool. Tevens was ij nog verbonden aan de landbouw- rhool te Weert; te Baarlo vervulde hij jedurende twee jaren de funktie van raarnemend direkteur van de land- louwschool. Per 1 september 1955 werd de landbouwschool uitgebreid met een afdeling tuinbouw. Per genoemde da tum nam de heer Gerrits in verband met lensionering van de heer Wijnhoven, de tiding van de lagere land- en tuinbouw school over. Een jaar later werd dit onderwijs omgezet in volledig vierjarig dagonderwijs. De consequenties waren uitbreiding van het aantal leraren én behoefte aan meer ruimte. Hei gebouw aan de Stationsweg was te klein; een noodoplossing werd gevonden in het voormalige café Willepis aan de Hagel- weg. Na een jarenlange periode van behelpen en tobben werd uiteindelijk op 1? januari 1969 het moderne gebouw van de Lagere Agrarische School aan de Eikenlaan geopend. Het was Gerrits' trots en een waar hoogtepunt in zijn carrière. Het prachtige gebouw was luwelijks in gebruik of over het gehele land kreeg men te maken met een enorme terugloop van het aantal leer lingen in de agrarische scholen. Ook Venray ontkwam hieraan niet. Tot overmaat van ramp werd de heer Gerrits getroffen door een ernstige nekte, die hem het werken voortaan onmogelijk zou maken. Het bestuur meende de problemen op te kunnen lossen door de school te fuseren met de school voor l.h.n.o. ter plaatse. Hier mee werd een einde gemaakt aan het ttlfstandig opereren van het lager agrarisch onderwijs in de regio Venray. Ondanks alle verdriet, dat hem dit abrupte einde van ,,zijn school" bezorgd moet hebben sprak hij altijd met groot genoegen over het feit, dat zijn collegae-leraren allen zo goed elders terecht waren gekomen na de fusie. Dit was overigens typerend voor Gerrits: altijd vol zorg en belangstelling voor het wel en wee van zijn medewerkers en hun gezinnen. Naast zijn werk als* leraar en direkteur heeft hij zich ook altijd ingezet voor het Jonge-Boerenwerk, als afdelings- en kringadviseur. Naast de reeds gememoreerde land- bouwcursussen heeft de heer Gerrits zich sinds 1947 grote verdiensten verworven voor de vele emigranten uit het Venrayse land. Velen die hun geluk elders gingen beproeven kregen van en via hem hun voorbereiding op die grote stap. Ook hiermee heeft hij zeer velen aan zich verplicht. Degenen, die hem in de laatste maanden van zijn ziekte van dichtbij hebben mogen meemaken, kunnen getuigen van zijn rotsvaste .geloof in en overgave aan zijn Schepper. Hij was daardoor een blijmoedig en duidelijk voorbeeld en een grote steun voor allen die in zijn omgeving en wel speciaal voor zijn vrouw, kinderen en kleinkin deren. Moge hij bij God de rust vinden die hij verdiend heeft en moge hij lang blij ven voortleven in onze herinnering als ten goed eq,nobel mens. Hij ruste in vrede. H. J. Knoors DOOR ZELFWERKZAAMHEID FRAAIE NIEUWE KANTINE BIJ SPORTPARK 'DE VUES' TE YSSELSTEYN Ieder jaar gaat de gemeenteraad van Venray op excursie om zich op de hoogte testellen van de gang van zaken in een andere gemeente om daarvan iets op te steken bij het besturen van de eigen gemeente. Dat men zich daarbij niet beperkt tot het brengen van een be zoek aan een qua inwonertal vergelijk bare gemeente, bleek vrijdag j.l. toen *n bezoek aan grote broer" Enschede op het programma stond. - Sdeze Twentse stad heeft meer dan viermaal zoveel inwoners als Venray (140.000) op een grondgebied, dat slechts 500 ha kleiner is dan de gemeente Venray. Heeft Venray het tot op heden klaar gespeeld nog steeds met een sluitende begroting te werken, Enschede verkeert al geruime tijd in een financieel weinig aantrekkelijke positie. Door haar struc tureel begrotingstekort van ongeveer 33 miljoen is zij een z.g. artikel twaalf ge meente geworden. Dat betekent, dat de stad onder financiële curatele staat van het rijk en weinig te zeggen heeft bij het doen en laten van gemeentelijke uit gaven. De gemeente Enschede heeft, mede als gevolg van het instorten van de tex tielindustrie, een zeer hoog werkloos heidspercentage, doch zij ziet deson danks de toekomst niet somber in, door de opkomst van de micro-electronica in de industriële sector. Tijdens het bijzonder interessante en leerzame bezoek aan Enschede bleek, dat deze stad toch nog wat te leren had aan de Venrayse gemeentebestuurders, met name b.v. over hergeen daar wordt gedaan ter bevordering van de werkge legenheid. Ondanks alle financiële perikelen speelt men het klaar om aan industrieën gebouwen in huurkoop aan te bieden. Dat vooral de micro-electronica belang stelling voor Enschede heeft is niet in het minst te danken aan de aanwezig heid van de Technische Hogeschool Twente binnen haar grenzen. PERSONEELSBELEID Enschede heeft de weinig aantrekke lijke taak als een soort proefkonijn te fungeren voor maatregelen, welke straks mogelijk ook voor andere gemeenten zullen moeten gaan gelden. Die gemeente bijt namelijk de spits af bij het doorzetten van bezuinigingen, zoals het rijk die aan de lagere overheden heeft toebedacht. Zij staat voor de moeilijke taak om in een tijdsbestek van vijf jaar 10% van haar 2500 werknemers af te laten vloeien. Hiervoor is al een beleidsplan opgesteld en met pijn door de gemeente raad geaccepteerd. Zo zal o.a. de sociale dienst het komend jaar al met 57 ambtenaren worden ingekrompen. Burgemeester H. Wierenga van En schede gaf de Venrayse-gasten na het sombere betoog van de wethouder van personeelszaken over het personeelsbe leid, een interessante uiteenzetting over energiebesparende maatregelen, welke in Enschede worden genomen en bepaald niet alleen op het terrein van de straatverlichting. Alle 25.000 in Enschede aanwezige woningwetwoningen worden (of zijn) geïsoleerd. Met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen b.v. in openbare gebouwen etc. hoopt men in 1995 te komen tot een cumulatieve aardgasbesparing van maar liefst 428.300.000 m\ Opvallend aan dit bezoek aan Enschede was, dat zowel de burge meester van die stad als zijn wethouders en een aantal ambtenaren veel tijd beschikbaar stelden om de Venrayse bestuurders in te lichten over het reilen en zeilen van de gemeente. De die dag gelegde contacten zouden wel eens nuttig kunnen zijn voor de toe komst van Venray. De bekroning van een voorbeeldig staaltje van zelfwerkzaamheid, was zaterdag ongetwijfeld de officiële ope ning van de kantine van S.V. Yssel- steyn. Wethouder van Oers deed dat maar al te graag. Hij feliciteerde de sportver eniging met deze fraaie kantine, welke bouw de gemeenschap samen mogelijk maakte. De winst van het Ysselsteyris gouden bestaansfeest nu al weer tien jaar gelden zijnde 30 mille, was de eerste aanzet tot de verwezenlijking van de al jaren gewenste accommodatie. Het uitgeven van een renteloze obligatie lening bracht nog eens 85 mille op tafel en daarbij kwam dan weer de subsidie van de N.S.F. Al met al heeft men de bank niet nodig, zo benadrukte voorzit ter J. Houben. En dat was dan weer een extra stimulans om de bouwwerkzaam heden vrijwel geheel in eigen beheer uit te voeren. Voorafgaande aan de officiële kan tine-opening verrichtte wethouder van Oers de aftrap op het derde voetbalveld in dit sportpark, dat daarmee werd overgedragen aan S.V. YTsselsteyn. Maak uw inkopen voor de feestdagen eens een stuk goedkoper! goedkoper! Onze grote sortering filmcamera's nu tegen belachlijke prijzen! VENRAY SCHOOLSTRAAT 15 Op 7 en 8 november a.s. organiseert Fanfare St. Catharina Leunen, Veulen en Hei'de haar jaarlijkse Muziekfeest. Bij velen zal dit herinneringen oproepen aan het zo geslaagde diaman ten bestaansfeest verleden jaar. Zoals altijd vinden de festiviteiten plaats in de, nu verbouwde, Garage van Gorp aan de Horsterweg. Deze garage zal weer omgetoverd worden tot een sfeervolle feestruimte. Op het programma staan de toppers van afgelopen jaar zoals een gehuwden bal, Veronica's Drive-in show en een 8- uur durend non-stop muziekfestival. Traditioneel wordt er weer ruim aandacht geschonken aan de verster king van de inwendige mens. Het volledige programma is als volgt: 7 november: Gehuwdenbal", aanvang 20.30 uur. Muziek: ,,De Sunshine's"; deze popu laire band maakte onlangs hun eerste plaat en staan borg voor uitstekende muziek. 8 november: Non-stop Muziekfestival", aanvang 11.00 uur. M.m.v. Fanfare Swolgen en Fanfare Castenray. De blaaskapellen van Ysselsteyn, Oostrum, Rips, Bergen, Hegelsom en Meerlo. 8 november: „Veronica's Drive-in show", aanvang 20.00 uur. Hét succes van verleden jaar. Met dit programma zullen velen weer de weg vinden naar Garage van Gorp aan de Horsterweg. uw Venrays weekblad Deze week, woensdagavond, heeft de commissie voor financiën en belastin gen, zich beraden over een extra verho gingvan de begraafrechten. Een extra verhoging, omdat de raad reeds einde september besloot deze rechten voor 1982 met 4% te verhogen. We weten het onderhand allemaal, de buikriem moet strakker worden aange haald. Er is geen geld meer om onren dabele uitgaven te doen. De diensten van de gemeente zouden zich in feite zelf moeten „bedruipen". Dit laatste zien we bijvoorbeeld ook bij de vuilnis ophaaldienst, bij de legeskosten enz. Nu is de Algemene Begraafplaats Boschhuizen een van die onrendabele diensten van de gemeente. Tot vorig jaar bleef het jaarlijks tekort net onder de 80.000,— of-te-wel 15 00,per week. In 1980 steeg dat tekört eensklaps verontrustbarend tot 144.500,—. Voor dit jaar is het tekort geraamd op 135.000,Bij dit laatste tekort is reeds rekening gehouden met de hiervoor genoemde 4% verhoging. Het tekort van rond 1500,— per week zal dus het komende jaar stijgen tot ruim ƒ2.500,per week. De oorzaak van deze sterke kosten stijging vindt men terug bij de man- en machinekosten en de kosten van mate riaal/tractie op de begraafplaats. Die stegen in 1980 met circa 75% ten opzichte van 1979 van 82.000, tot 143.000,—. Iedereen zal begrijpen dat zulk een tekort in feite een ontoelaatbare zaak is. Begrijpelijk dan ook, dat de gemeente poogt met een extra verhoging van de begraafrechten een beter evenwicht tussen de kosten en de baten van onze algemene begraafplaats te brengen. Meer evenwicht wil nog steeds niet zeggen, dat de begraafplaats dan zijn eigen „bedruipt". Zou dat wel het geval moeten zijn. dan zouden de huidige rechten verhoogd dienen te worden met bijna 280%. Een begrafenis op Bosch huizen dan van 187,nu, ge bracht moeten worden op 708,Een onhaalbare zaak. Geen enkele verzeke ringsmaatschappij zou een dergelijk bedrag vergoeden VENRAY HET DUURST Kijken we naar de ons omliggende gemeenten, dan zien we dat Venray nu reeds het hoogste tarief heeft voor begraafrechten. Boxmeer ■berekent 175,—; Venlo 145.en Deurne 113,-. Maar niet alleen het begraafrecht zou hier met bijna 280% verhoogd dienen te worden. Het huren van een graf voor de tijd van 30 jaar, kost nu 689,— en dat zou dan 2600,— moeten worden. Het gevolg van deze verhoging zou ongetwij feld zijn, dat het aantal huurgraven verminderd. Nu bedraagt dat aantal ongeveer 20%; dus 1 op de 5 graven wordt nu nog voor 30 jaar gehuurd. Een vermindering van dit aantal zou weer verhoging van de andere tarieven ten gevolge hebben. Venlo is het goedkoopsts met een huurgraf; daar betaalt men slechts 339,- en in Boxmeer 600,-. Deurne heeft een uitzonderlijk tarief. Daar kost een huurgraf voor de tijd van 15 jaren 3450,-. Daar wordt in Deurne slechts sporadisch gebruik van gemaakt. Alleen kapitaalkrachtigen zijn dan nog in de gelegenheid een huurgraf te kopen.... DE KERKDORPEN Vergelijken we de grafrechten van Venray met zijn kerkdorpen, dan steekt de kom met een maximaal tarief toren hoog boven alles uit. Venray dus 708,-; Heide 100,-; Veulen 100,-; Ysselsteyn 225,-; Oostrum 150,- en Merselo 100,-. Heide, Oostrum, Oirlo en Merselo vragen daarbij nog een vergoeding voor het delven van het graf. Dat varieert van ƒ40,- tot 70,-. Maar ook in ander opzicht is het be graven op de kerkdorpen goedkoper. Het begraafrecht in Venray behelst de instandhouding van een graf gedurende 10 jaar. In Heide is dat 25 jaar; in Veulen 30 jaar; in Ysselsteyn onbe perkt; in Oostrum 20 jaar; in Oirlo 25 jaar en in Merselo is geen tijd bepaald. De gemeente is er zich van bewust we zeiden het hierboven al dat bij een graf-huurprijs van 2.600,- weinig na bestaanden dit bedrag er voor over zullen hebben. Men heeft immers al een grafrecht van 10 jaar.... Wil de gemeente bij vermindering van het aantal huurgraven toch de exploita tie in evenwicht brengen, dan zullen opnieuw de andere tarieven verhoogd dienen te worden. Tot 1044,- voor een normaal begraafrecht.... Het behoeft geen betoog, dat bij voorbeeld de kosten van crematie 660,-) dan in verhouding veel lager liggen dan een normale begrafenis. Verwacht mag dan ook worden, dat het aantal crematies de komende jaren zal toenemen. Dat betekent dus minder begrafenissen bij gelijkblijvende kosten dus opnieuw een verhoging van de tarieven.... Het ligt voor de hand, dat het minis terie geen enkele toestemming zal geven dergelijke drastische verhogingen als hierboven geschetst in praktijk te brengen. Aan de commissie voor financiën en belastingen wordt dan ook voorgesteld, om naast de reeds in september aanvaardde 4% verhoging, nog eens een extra verhoging van 10% te adviseren. Een dergelijke verhoging zal, naar men verwacht, nog geen nadelige invloed uitoefenen op de gang van zaken. Wel wordt voorgesteld, het gebruik van de aula op de begraafplaats flink te verhogen; met minstens 25%. Dat gebruik kost nu amper 37,50 per be grafenis. Er werd vorig jaar slechts 3x gebruik van gemaakt.... Maar de gemeente moet voor die aula wel aan rente en afschrijving 15.200,- per jaar betalen. Ook dat is dus een zeer onrendabele exploitatie. Complete donkere kamer uitrusting Opemus met lamp en ob jectief. belichtingsklok, doka lamp, schalen, chemicaliën, papier enz. enz. Bij aanschaf van bovenge noemde uitrusting volledige praktijk cursus in onze doka gratis. VENRAY SCHOOLSTRAAT 15 01780-83467 Tijdens de algemene ledenvergade ring van de V.Z.O. (de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers) zal de be spreking van het Pol-projekt centraal staan. Het Pol-projekt is een beginnend ex perimenteel arbeidsplaatsen-projekt dat hier in Venray voor de plaats en regio gestalte heeft gekregen. In de Pol-werk plaats aan de Maasheseweg worden een aantal werkloze jongeren opgeleid met het doel hen over 4 jaar als zelfstandi gen te kunnen „afleveren". Die oplei ding bestaat dan o.m. door het forme ren van een onderhoud-klussendienst en een storingsdienst bij huishoudelijke pech. En dat zijn uiteraard werkzaam heden waarbij men op het gebied kan komen van de plaatselijke zelfstandige ondernemers.... Volgens de V.Z.O. is de mogelijkheid aanwezig dat met overheidssubsidie tegen sterk verlaagde uurtarieven aller lei bouwaktiviteiten, installatiewerk- OOK NIET-LEDEN WELKOM zaamheden, loodgieterswerken, schil derwerken, stukadoorswerken, enz. uit gevoerd kunnen worden. Weliswaar zijn de voorwaarden, ver bonden aan dit projekt, zeer streng, zoals het niet-konkurrerend mogen wer ken m.b.t. het plaatselijke bedrijfsleven en het voldoen aan alle vestigingseisen. Voorwaarde is ook dat men alleen mag werken voor de „niet-koopkrachtige markt". De omschrijving „niet-koop krachtige markt" is echter een begrip waarover veel misverstanden kunnen ontstaan. Om de ontwikkelingen rond het POL-projekt kritisch te volgen heeft de V.Z.O. kunnen bereiken dat twee leden van zijn bestuur benoemd zijn in de be geleidingskommissie. Inmiddels is echter gebleken dat ook diverse leden -van deze vereniging met zorg de ontwikkelingen volgen. Daarom is besloten om leden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden, zo breed mogelijk geïnformeerd te worden over dit projekt. Aansluitend aan de ledenvergadering van maandag 9 nov. zal daarom om 21.00 uur een forum alle informatie ver strekken en antwoord geven op even tuele vragen. In dat forum hebben zitting vertegen woordigers van de gemeente, van de begeleidingscommissie, van het arbeids bureau, vande Stichting SRUW en namens het POL-projekt de heer Duff- haus, projekt-leider. De vergadering heeft plaats in restaurant Vlakwater. Reeds enige malen zijn er vooraan kondigingen geweest, waarin de Wijk- vereniging Veltum melding maakte van het op handen zijnde Sint Maartens feest. Woensdag 11 november is het dan zo ver. Om 18.30 uur vertrekt vanaf Co- ninxhof een grote optocht. De route van de tocht is als volgt: Coninxhof, Touw slagerstraat, Hoedenmakerstraat, Houtzagerstraat, Weg in den Berg, Flo- rishof, Eligiusweg, Adelbertweg, Kulut- weg, Hardeweg. De bedoeling is dat alle kinderen een lampion of fakkel meebrengen die dan in optocht meegedragen kan worden. De drogist in Veltum heeft extra lampionnen in voorraad genomen, maar je kunt ze natuurlijk ook zelf maken. Een suikerbiet is hier erg geschikt voor. De harmonie Euterpe zal ook in de stoet meelopen. Zij hebben speciaal voor deze gelegenheid het St. Maartenslied ingestudeerd. Het einde van de tocht zal zijn op de Hardeweg. Daar is inmiddels een grote, brandstapel opgericht. Overigens de laatste gelegenheid om hout naar deze brandstapel te brengen is op zaterdag 7 november tussen 10.00 en 14.oo uur. Er zullen dan een aantal mensen van de Wijkvereniging aanwezig zijn om het hout in ontvangst te nemen. Het zal een enorm vuur worden. De brandweer van Venray ta.1 ter plekke aanwezig zijn om ook dit onderdeel in goede banen te lei den. De Wijkvereniging Veltum verwacht dat het geheel rond 19,45 uur afgelo pen zal zijn. Natuurlijk verwachten wij alle kinde ren uit Veltum, maar ook ouderen zijn van harte welkom. LET OP ONZE ONROEREND GOED AANBIEDINGEN IN DEZE KRANT Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958 S" MEDIMA wv I ANGORAWOLLEN I ONDERGOED I Marktstraat 5. Venray, telefoon 04780-81294^ TONEEL IN OVERLOON Komend weekend zet Het Overloons Toneel de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan in met 2 uitvoeringen van „De Heer van Pourceaugnac" van Molière, in het gemeenschapshuis te Overloon. Een week later, op zondag 15 november, wordt er ter ere van dit heug lijke feit een jubileumreceptie gehou den, eveneens in het gemeenschapshuis. Aanvag 11.30 uur. In de schouwburg te Venray hebben veel mensen al een avond genoten van de belevenissen van de Heer van Pour ceaugnac. Deze komt niets vermoedend naar Parijs om daar een meisje te trou wen. Daar aangekomen loopt hij blin delings in de vele valstrikken die voor hem zijn uitgezet om dat huwelijk te dwarsbomen. Hoe dat alles in zijn werk gaat en af loopt, blijft een verrassing. Het is een kluchtig blijspel waarbij de toneelscènes afgewisseld worden door musicalachtige gedeelten vol muziek, zang en dans. Hier is alle aandacht aan besteed, evenals aan het decor, de kos tuums, belichting en geluid. Mensen die van humor en kolder houden, komen beslist aan hun trekken. De voorstellingen op zaterdag 7 en zondag 8 november beginnen om 20.00 uur en de toegangsprijs is 5, De heer A. J. Bollen, leraar op de Katholieke Technische Sschool te Ven ray, heeft met ingang van 1 november 1981, gebruik makend van de V.U.T.- regeling, zijn werkzaamheden aldaar officieel beëindigd. Hij is niim 32 jaar als praktijkleraar in de Mechanische Technieken op de school werkzaam ge weest. Op 1 september 1949 werd de „Dag nijverheidsschool" te Venray, die op 1 januari 1948 was gestart met de afdeling timmeren, uitgebreid met een afdeling metaalbewerking. De school telde toen 86 leerlingen en de heer Bollen kwam als derde vaste leerkracht de toen nog zeer kleine schoolgemeenschap versterken. Antoon Bollen is vooral een man met een praktische instelling en in deze hoe danigheid heeft hij veel belangrijk werk voor de school verricht. Naar schatting hebben ruim 5000 leerlingen in de loop der jaren kunnen profiteren van zijn lessen; niet alleen op de dagschool, maar ook op vele avond cursussen o.a. voor lassen. Ook in het Venrayse verenigingsleven is Antoon Bollen geen onbekende. Jarenlang voorzitter van de propagan- dacommissie van de voetbalvereniging SVV, mede-organisator van het Venray se carnavalsgebeuren en mede-oprichter van Jeugdsoos en Jeugdvierdaagse. Met dit afscheid gaat er een aktieve en prettige collega heen; een werker van het eerste uur, die vrijwel de hele histo rie van de Venrayse L.T.S. heeft meegemaakt. Op vrijdag 13 november e.k. zal de schoolgemeenschap van de L.T.S. hem een afscheidsreceptie aanbieden, die zal plaats hebben in de aula van deze school van 17.30 tot 19.00 uur. Op deze receptie zijn collega's, oud- leerlingen, vrienden en bekenden van harte welkom! speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 in Geysterse kapel Zondag a.s. bij de Sint Wilbert-kapel in de Geysterse bossen een plechtige viering van het /eest van Sint Willibrord in de open lucht; de feestpredikatie wordt gehouden door deken L Theunis- sen van Venray. De plechtigheid wordt opgeluisterd door het Koninklijk Sint Willibrordusgilde in uniform en met de nieuwe atributen die hen werden overgereikt bij de jaarvergadering. Aanvang 10 uur. Bij inlevering van uw film rolletje maken wij GRATIS van U. 'n miniportret Geldig tot 14 nov. 1981 VENRAY SCHOOLSTRAAT 15 04780-83467

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1